Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΩΝ
Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΚΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (Α.Μ. 9088) ΠΗΛΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ (Α.Μ. 9077) Σερρεσ 2012

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα της πτυχιακής μας εργασίας είναι η Μισθοδοσία στον ιδιωτικό τομέα. Η μισθοδοσία είναι ένα απαραίτητο κομμάτι που θα πρέπει να είναι γνωστό σε κάθε επιχείρηση και εργαζόμενο. Το κύριο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει τα εξής θέματα : Πρόσληψη Συμβάσεις Α.Π.Δ. Επιδόματα εορτών Άδειες

3 ΟΡΙΣΜΟΣ Με τον όρο μισθό εννοούμε κάθε παροχή που δίνεται στους εργαζόμενους ως αντάλλαγμα της εργασίας τους. Το ύψος του μισθού εξαρτάται από το είδος της εργασίας και την ειδικότητα με την οποία απασχολείται ο εργαζόμενος. Ο μισθός διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: Νόμιμο Συμβατικό

4 ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ΔΙΑΚΡΙΣΗ Με τον όρο μισθωτός εννοούμε αυτόν που ασχολείται κατά κύριο λόγο ως υπάλληλος ή ως εργάτης, και όχι αυτός που προσφέρει ευκαιριακή εργασία. Επίσης την ιδιότητα του μισθωτού μπορούν να την έχουν μόνο φυσικά και όχι νομικά πρόσωπα, πρόσωπα ικανά προς δικαιοπραξία.

5 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΕΙΔΗ Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ονομάζουμε την συμφωνία που γίνεται μεταξύ του εργαζόμενου μισθωτού και της επιχείρησης βάση της οποίας ο μισθωτός προσφέρει την εργασία του στην επιχείρηση αντί μιας συμφωνημένης αμοιβής. Τα κυριότερα είδη των συμβάσεων είναι οι τα εξής: Συμβάσεις αορίστου χρόνου Συμβάσεις ορισμένου χρόνου Συμβάσεις πολλαπλής απασχόλησης Σύμβαση εργασίας με μειωμένη απασχόληση

6 ΠΡΟΣΛΗΨΗ Η κάθε επιχείρηση που προσλαμβάνει υπάλληλο ή εργάτη έχει υποχρέωση να συμπληρώσει διπλά το έντυπο «αναγγελία πρόσληψης» που το παίρνει από τον ΟΑΕΔ και πρέπει να το προσκομίσει μέσα σε 8 ημέρες. Προτού ακόμα αναλάβει εργασία ο νεοπροσλαμβανόμενος ο εργοδότης τον καταχωρεί με όλα τα στοιχεία του στο «ειδικό βιβλίο καταχώρησης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού», που το παίρνει θεωρημένο από το ΙΚΑ.

7 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση είναι ένα μηχανογραφημένο ή χειρόγραφο έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες που αφορούν το χρόνο απασχόλησης κάθε ασφαλιζόμενου. Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΙΚΑ από τον εργοδότη. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα και μέσω διαδικτύου, ανά μήνα ή ανά τρίμηνο.

8 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει Α.Π.Δ. για τα πρόσωπα που απασχολεί, τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Δεν υποβάλλουν Α.Π.Δ. εκείνοι που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ με δική τους ευθύνη, όπως: Οικιακοί βοηθοί που απασχολούνται σε πολλούς εργοδότες. Οι ιερόδουλες. Οι αποκλειστικές νοσοκόμες. Οι εργαζόμενοι στο Άγιο Όρος. Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι στο θέαμα-ακρόαμα.

9 ΦΟΡΟΣ Ο φόρος είναι χρηματική παροχή που επιβάλλετε αναγκαστικά από το Κράτος σε βάρος των ιδιωτών χωρίς αντιπαροχή, προς το σκοπό κάλυψης των δημοσίων βαρών. (Ζeze, Caston). Ο τρόπος υπολογισμού του φόρου ανάμεσα στον υπάλληλο και τον εργάτη διαφέρει. Ο φόρος αποδίδεται κάθε δίμηνο με το έντυπο «προσωρινή δήλωση», η προθεσμία καταβολής είναι 20 μέρες από την λήξη του διμήνου.

10 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ
Υπάλληλος: Ημέρες εργασίας x μισθός : 2 x 1,04166 100 Εργάτης: Ημέρες εργασίας x 15 x ημερομίσθιο x 1,04166 ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Υπάλληλος: Ημέρες εργασίας x μισθός x 1,04166 200 Εργάτης: Ημέρες εργασίας x 25 x ημερομίσθιο x 1,04166

11 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ Αυτοί που δεν δικαιούνται δώρο είναι οι εξής:
Οι εργάτες που ασχολούνται σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες του ειδικού καθεστώτος των αγροτών, καθώς και οι εργάτες θαλάσσης. Όσοι εργάζονται κατ’ οίκον σε κωμοπόλεις με πληθυσμό κάτω από κατοίκους. Οι φορτοεκφορτωτές. Όσοι αμείβονται με ποσοστά.

12 ΑΔΕΙΕΣ Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη, χωρίς διακοπές σε ένα έτος δικαιούνται άδεια. Αν ο μισθωτός ζητήσει να πάρει την άδειά του, τότε ο εργοδότης υποχρεούνται να του τη δώσει το αργότερο μέσα σε 2 μήνες. Η άδεια διακρίνεται στα παρακάτω είδη: 1) Άδεια εκπαίδευσης συνδικαλιστών 2)Σχολική άδεια 3)Άδεια αποστρατευμένου μισθωτού 4)Άδεια ασθενείας 5)Άδεια χωρίς αποδοχές 6)Άδεια εγκυμοσύνης 7)Εργατικό ατύχημα

13 ΑΔΕΙΕΣ Ημέρες Αδείας Οι ημέρες αδείας για τους μισθωτούς που εργάζο-
νται πενθήμερο είναι 20 για το πρώτο, 21 για το δεύτερο και 23 για το τρίτο έτος. Οι φοιτητές δικαιούνται άλλες 30 ημέρες για συμμετοχή στις εξετάσεις. Η άδεια αυτή πληρώνεται από τον ΟΑΕΔ. Επίδομα Αδείας Ο μισθωτός φεύγοντας με άδεια παίρνει ένα ποσό που ονομάζεται επίδομα αδείας. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του μισθού ή τα 13 ημερομίσθια.

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΝΕΣ ΜΙΣΘΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 1 2/25μισθού 2 4/24μισθού 4 3 6/25μισθού 6 8/25μισθού 8 5 10/25μισθού 10 12/25μισθου 12 12/25μισθού 7 14/25μισθού 14 ½ μισθού 13 16/25μισθού 16 9 18/25μισθού 18 20/25μισθού 20 11 22/25μισθού 22 24/25μισθού 24

15 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Αποζημίωση εργάτη
Όταν απολύεται ένας εργάτης, παίρνουμε το ημερομίσθιο του τελευ- ταίου μήνα που εργάστηκε και το πολλαπλασιάζουμε με το 14/12. Το νέο ημερομί- σθιο πολλαπλασιάζεται με τις ημέρες αποζη- μίωσης. Αποζημίωση υπαλλήλου Οι αποδοχές του τελευ- ταίου μήνα πολλαπλα- σιάζονται με το 14/12 και βρίσκουμε τον μισθό απο- ζημιώσεως, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους μήνες αποζημίωσης.

16 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!!


Κατέβασμα ppt "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google