Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 3 Αρχεία δεδομένων – Διαγράμματα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 3 Αρχεία δεδομένων – Διαγράμματα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 3 Αρχεία δεδομένων – Διαγράμματα

2 Αρχεία δεδομένων στη Matlab H Matlab μπορεί να χειριστεί αρκετά αρχεία δεδομένων Π.χ.αρχεία Excel, tiff, png, bmp (graphics) Lotus 123 WAV, AVI – αρχεία ήχου CSV, TXT, DAT, DLM, TAB κλπ…

3 Εντολές χειρισμού αρχείων Load Save Textread Και πολλές άλλες …..

4 Παράδειγμα….. SampleID %C %S 1010.36570.0636 1020.22080.1135 1030.53530.5191 1040.50090.5216 1050.5415-999 1060.501 -999

5 %SampleIDCS 1010.36570.0636 1020.22080.1135 1030.53530.5191 1040.50090.5216 1050.5415NaN 1060.501 ΝaΝ Παράδειγμα…..

6 Χειρισμός Πινάκων Τα δεδομένα από το αρχείο που εισάγουμε στη Matlab αποθηκεύονται σε ένα πίνακα Οι στήλες του πίνακα είναι όσες και οι στήλες του αρχείου Οι γραμμές του πίνακα είναι όσες οι γραμμές του αρχείου

7 Παράδειγμα….. %SampleID%C %S 1010.36570.0636 1020.22080.1135 1030.53530.5191 1040.50090.5216 1050.5415NaN 1060.501 ΝaΝ Τι πίνακα θα πάρουμε..?? geochem 6x3 144 double array

8 Πίνακες…… Σε ένα πίνακα Α το στοιχείο γραμμήxστήλη συμβολίζεται σαν Α(γραμμή,στήλη) Π.χ. Α(3,1)=103 Στον χειρισμό Πινάκων ο χαρακτήρας : είναι πολύ σημαντικός, συμβολίζει ΌΛΑ τα στοιχεία Π.χ. Α( :, 1) 1010.36570.0636 1020.22080.1135 1030.53530.5191 1040.50090.5216 1050.5415 NaN 1060.501 ΝaΝ Πίνακας 6x3 στήλες γραμμές

9 Αποθήκευση Save Με την εντολή Save μπορούμε να αποθηκεύσουμε ΟΛΕΣ τις μεταβλητές που έχουν οριστεί μέσα στο περιβάλλον της Matlab σε ένα binary αρχείο το οποίο μπορούμε αργότερα να φορτώσουμε με την εντολή Load Εναλλακτικά μπορούμε να αποθηκεύσουμε κάποιες μεταβλητές μόνο ή να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σε μορφή ASCII (text). π.χ. save('d:\mymfiles\june10','vol','temp','-ASCII')

10 Δημιουργία Διαγραμμάτων Η Μatlab περιέχει πάρα πολλές συναρτήσεις για τη δημιουργία διαγραμμάτων π.χ. Plot, plot3, hist, rose, loglog, polar, semilogx κλπ. Η πιο βασική είναι η plot.

11 Plotting….. Plot Δημιουργεί ένα απλό διάγραμμα (x,y) Title Προσθέτει τίτλο Axis Διαμορφώνει τους άξονες Figure Δημιουργεί νέο figure… Subplot Δημιουργεί περισσότερα από ένα διαγράμματα σε ένα figure Hold Επιτρέπει να προσθέτουμε διαγράμματα στο ίδιο figure

12 Plotting….. plot(...,'PropertyName',PropertyValue,...) Line style Line width Color Marker type Marker size Marker face and edge coloring

13 Παράδειγμα…. x = 0 : pi/10 : 2*pi; y = sin(x);

14 x = 0 : pi/10 : 2*pi; y1 = sin(x); y2 = cos(x); plot(x,y1,'r--',x,y2,'b-') Παράδειγμα….

15 x = 0 : pi/10 : 2*pi; y = sin(x); plot(x,y) z=cos(x) hold plot(x,z,'r') hold off

16 Παράδειγμα…. plot(x,y,'--rs','LineWidth',2,... 'MarkerEdgeColor','k',... 'MarkerFaceColor','g',... 'MarkerSize',10)

17 Subplot….. subplot(m,n,p) income = [3.2 4.1 5.0 5.6]; outgo = [2.5 4.0 3.35 4.9]; subplot(2,1,1) plot(income) subplot(2,1,2) plot(outgo) subplot(2,2,1) n m

18 Εξειδικευμένα διαγράμματα Bar Barh Bar3 Bar3h

19 Pie Pie3 Εξειδικευμένα διαγράμματα

20 Hist Rose Εξειδικευμένα διαγράμματα

21


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ ΙΙ Μάθημα 3 Αρχεία δεδομένων – Διαγράμματα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google