Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στη Μέτρηση της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς - Ιστορική Αναδρομή

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στη Μέτρηση της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς - Ιστορική Αναδρομή"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στη Μέτρηση της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς - Ιστορική Αναδρομή
Μάθημα: Ψυχολογική Αξιολόγηση Διάλεξη 1

2 Τι είναι Ψυχομετρία; Ο κλάδος της ψυχολογίας που ασχολείται με μετρήσιμους παράγοντες “Chambers Twentieth-Century Dictionary” Μια «μυστηριακή» δύναμη που μας βοηθά να καθορίζουμε τις ιδιότητες των πραγμάτων με μια «απλά» επαφή “J. Rust & S. Golombok” Ψυχομετρία σημαίνει βασικά, μέτρηση των γνωστικών ικανοτήτων “R. Edenborough”

3 Τι είναι Ψυχομετρία; … ασχολείται με τον πειραματικό σχεδιασμό και τη στατιστική ανάλυση, καθώς και με τη ΜΕΤΡΗΣΗ των ανθρωπίνων χαρακτηριστικών “The Psychometric Society”

4 Τι είναι ψυχολογική Αξιολόγηση;
Είναι η διαδικασία της χορήγησης και της ερμηνείας ενός ή περισσοτέρων ψυχομετρικών εργαλείων. Μέθοδοι: Το τεστ Η συνέντευξη Το προσωπικό χαρτοφυλάκιο Η ατομική περίπτωση Η παρατήρηση

5 Τι είναι τεστ Το τεστ είναι κάθε μέθοδος με την οποία παρατηρούμε και μετρούμε την ανθρώπινη συμπεριφορά και τη διαφοροποίηση της από άτομο σε άτομο Είναι ένα όργανο ή διαδικασία μέτρησης

6 Τα τρία βασικά χαρακτηριστικά ενός τεστ
Δειγματοληψία Συμπεριφοράς Σταθμισμένες Συνθήκες Κανόνες Βαθμολόγησης

7 Δειγματοληψία Συμπεριφοράς
Τα τεστ «απαιτούν» από αυτόν που τα απαντά να ΚΑΝΕΙ κάτι Η συμπεριφορά του ατόμου που συμπληρώνει το τεστ χρησιμοποιείται για να μετρηθεί ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό Η ακτινογραφία: δεν είναι ένα ψυχολογικό τεστ – δεν προϋποθέτει μια εμφανή συμπεριφορά Το ηλεκτροκαρδιογράφημα: δεν είναι ένα ψυχολογικό τεστ – η συμπεριφορά δεν έχει άμεση σχέση με αυτό που μετριέται

8 Συνέπειες της Δειγματοληψίας Συμπεριφοράς
Ένα τεστ δεν μπορεί να μετρήσει όλες τις πιθανές συμπεριφορές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μετρηθεί ένα χαρακτηριστικό. Σημαντική η συλλογή ενός συστηματικού δείγματος ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι πιθανές συμπεριφορές του χαρακτηριστικού Η ποιότητα του τεστ κρίνεται σε σημαντικό βαθμό από την αντιπροσωπευτικότητα των συμπεριφορών που έχουν επιλογή για τη μέτρηση του χαρακτηριστικού Η συμπεριφορά που τελικά θα εξαχθεί από το τεστ θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική των συμπεριφορών που θα παρατηρηθούν σε μια διαδικασία εκτός αξιολόγησης (τεστ)

9 Σταθμισμένες Συνθήκες
Ένα ψυχολογικό τεστ είναι ένα δείγμα συμπεριφορών που έχει συλλεχθεί κάτω από σταθμισμένες συνθήκες. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χορηγείται ένα τεστ είναι πιθανόν να επηρεάσουν την συμπεριφορά του ατόμου που συμπληρώνει το τεστ Για το λόγο αυτό οι συνθήκες θα πρέπει είναι σταθερές και εφαρμόζονται σε όλα τα άτομα που συμπληρώνουν το τεστ

10 Κανόνες Βαθμολόγησης Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες ή διαδικασίες με βάση τις οποίες θα περιγράφεται με αριθμητικά δεδομένα η επίδοση (συμπεριφορά) του ατόμου στο τεστ Οι κανόνες θα πρέπει να είναι κατανοητοί και καλά διατυπωμένοι, ώστε διαφορετικοί βαθμολογητές να δίνουν την ίδια βαθμολογία στις ίδιες απαντήσεις

11 Αντικειμενική vs. Υποκειμενικής Βαθμολόγησης
Αντικειμενική Βαθμολόγηση: δύο άτομα, εφαρμόζοντας τους κανόνες βαθμολόγησης στις απαντήσεις ενός ατόμου θα πρέπει να καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα (π.χ. τεστ πολλαπλής επιλογής) Υποκειμενική Βαθμολόγηση: Βασίζεται στην υποκειμενική αντίληψη του βαθμολογητή και έτσι δεν μπορεί να αποδοθεί με απόλυτη ακρίβεια.

12 Ιστορική Αναδρομή – Σημεία Σταθμοί
1000 Π.Χ Εισαγωγή τεστ στις δημόσιες υπηρεσίες στην Κίνα Εισαγωγή συστήματος αξιολόγησης στις δημόσιες υπηρεσίες στις ΗΠΑ Δημιουργία ατομικών και ομαδικών τεστ ικανοτήτων – Ανάπτυξη Ψυχομετρικής Θεωρίας Ανάπτυξη της Ανάλυσης Παραγόντων, ανάπτυξη των προβολικών τεχνικών και των σταθμισμένων τεστ προσωπικότητας Ανάπτυξη τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων, ανάπτυξη τεστ ψυχοπαθολογίας Ανάπτυξη της Θεωρίας του Υπολογισμού των Ικανοτήτων (IRT), ανάπτυξη των νευρο-ψυχολογικών τεστ 1980-σήμερα Ψυχολογική Αξιολόγηση μέσω προσαρμοσμένων στον υπολογιστή τεστ (computerized adaptive testing)

13 Ιστορική Αναδρομή – Τέλη 1800
Αυξάνεται το επιστημονικό ενδιαφέρον για την ψυχική ασθένεια Πειραματικοί ψυχολόγοι (Cattell) και βιολόγοι (Galton) συνδράμουν στην ανάπτυξη ψυχολογικών τεστ Οι εξελίξεις στη θεωρία της νοημοσύνης και των στατιστικών τεχνικών, επίσης συνδράμουν στην ανάπτυξη των πρώτων ψυχολογικών τεστ

14 Sir Fransis Galton Ο πατέρας των ψυχολογικών τεστ
Είναι ευρύτερα γνωστός για τη δουλειά του στην κληρονομικότητα Ανακάλυψε την ιδέα του δείκτη συσχέτισης Εφάρμοσε την έννοια της κανονικής κατανομής στη μέτρηση της νοημοσύνης

15 Ιστορική Αναδρομή - Η μέτρηση της Νοημοσύνης
1905 : 1η επιτυχής ανάπτυξη ενός συστηματικού ψυχολογικού τεστ μέτρησης της νοημοσύνης Binet & Simon (1908) Δημιουργήθηκε για να βοηθήσει το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας να αξιολογήσει και να ταξινομήσει τα παιδιά με νοητική στέρηση Απαιτούσε πολύ εξειδικευμένο προσωπικό για τη χορήγηση και αξιολόγηση του τεστ (ατομικό)

16 Ιστορική Αναδρομή - Η μέτρηση της Νοημοσύνης
Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος: Ανάγκη για κατάταξη μεγάλου αριθμού υποψηφίων ανάλογα με την νοητική τους ικανότητα Οδήγησε στη δημιουργία ενός τεστ γενικής γνωστικής ικανότητας Σήμερα, συστοιχίες τεστ γνωστικών ικανοτήτων χρησιμοποιούνται σε πολλές περιπτώσεις επιλογής υποψηφίων (π.χ. φοιτητές, στρατιώτες, στελέχη οργανισμών, κλπ.)

17 Ιστορική Αναδρομή - Η μέτρηση της Νοημοσύνης
Το συμπόσιο του 1921 Το Journal of Educational Psychology – Τι είναι νοημοσύνη; Ο Charles Spearman Το μοντέλο των δύο παραγόντων (γενικός και ειδικοί) O Louis L. Thurstone Το μοντέλο των επτά πρωτογενών παραγόντων O J. P. Guilford Το τρισδιάστατο μοντέλο της νοημοσύνης O J. Piaget Το εξελικτικό μοντέλο ανάπτυξης της νοημοσύνης O David Weschler Οι κλίμακες Weschler (WISC, WAIS, WPPSI)

18 Ιστορική Αναδρομή - Η μέτρηση της Προσωπικότητας
Α’ Παγκόσμιος πόλεμος: Και πάλι η ανάγκη για την επιλογή μεγάλου αριθμού υποψηφίων (για αξιωματικοί) Οδήγησε στη δημιουργία του Woodworth Personality Data Sheet Αποτελεί το πρωτότυπο για άλλα τεστ αυτό-αναφοράς Η ανάπτυξη τεστ προσωπικότητας προήλθε από την ανάγκη να παίρνουμε συστηματικές αποφάσεις για τα άτομα

19 Ιστορική Αναδρομή - Η μέτρηση της Προσωπικότητας
Ο Hans Eysenck Το μοντέλο των τριών (3) παραγόντων O Raymond Cattell Το μοντέλο των δεκαέξι (16) παραγόντων Η Μεγάλη Πεντάδα (Big Five) Costa & McCrae (ΝEΟ-PI-R) Lewis Goldberg (Lexical Hypothesis)

20 Ιστορική Αναδρομή - Σήμερα
Στις αρχές του 21ου αιώνα – υπάρχουν πολλά διαθέσιμα ψυχολογικά τεστ Χρησιμοποιούνται από πολλούς επιστήμονες για να παίρνουν σημαντικές αποφάσεις για ανθρώπους Αναπτύχθηκε ο κώδικας Δεοντολογίας των Ψυχολόγων (1953, APA) Αναπτύχθηκε για να προστατεύει τα δικαιώματα των ατόμων που συμπληρώνουν τα τεστ


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στη Μέτρηση της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς - Ιστορική Αναδρομή"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google