Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιβλέπων Καθηγήτρια Φώκιαλη Πέρσα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιβλέπων Καθηγήτρια Φώκιαλη Πέρσα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιβλέπων Καθηγήτρια Φώκιαλη Πέρσα
Διερεύνηση του μορφωτικού επιπέδου και της ποιότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου των ανέργων (εν δυνάμει εργαζομένων) και των δύο φύλων, που συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ως προοπτικές απασχόλησης και απασχολησιμότητας στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Μελαμπιανάκη Εμμανουήλ Επιβλέπων Καθηγήτρια Φώκιαλη Πέρσα Ρόδος, 2007

2 Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν: να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο και τη ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου των ενηλίκων ανέργων (εν δυνάμει εργαζομένων), που παρακολουθούν προγράμματα επιμόρφωσης, να διερευνηθούν οι προσδοκίες τους, να μελετηθούν οι απόψεις τους για την αποτελεσματικότητα επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την αποδοτικότητα της μόρφωσης, και επιπρόσθετα να διερευνηθεί η επίδραση του φύλου στη διαμόρφωση των αποφάσεων για το μέγεθος και το είδος του ανθρώπινου κεφαλαίου και στις προοπτικές απασχόλησης και απασχολησιμότητας, στη σύγχρονη εποχή της Πληροφορίας και της Γνώσης. Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
1ο ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

4 Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ
Στην σύγχρονη εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης το ανθρώπινο κεφάλαιο ανακηρύσσεται ως κύριος μοχλός ανάπτυξης (Schulz, D'orville, 2004, Ψαχαρόπουλος, 1999). Αποτελεί το σύνολο της σοφίας, των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ταλέντων, των εμπνεύσεων που οδηγούν σε καινοτομίες ή/και καθιστούν δυνατή την ανταπόκριση σε μεγάλους στόχους. (Ψαχαρόπουλος, 1999). Το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου κεφαλαίου το αποκτούμε με τις τυπικές σπουδές και με τα επίσημα ή ανεπίσημα προγράμματα κατάρτισης/ επιμόρφωσης Samuelson, P.,A., & Nordhaus, W., D., (2000). H μόρφωση, αποτελεί κύριο συστατικό του ανθρώπινου κεφαλαίου και καθοριστικός παράγοντας της ποιότητάς του Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

5 Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ
Η αποδοχή του παραγωγικού χαρακτήρα της μόρφωσης ερμηνεύει την προτίμηση των εργοδοτών προς τους εργαζόμενους εκείνους που διαθέτουν υψηλά επίπεδα μόρφωσης (Crainer, 1998: 18-20) Ταυτόχρονα, η τάση αυτή από την πλευρά των εργαζομένων ή των εν δυνάμει εργαζομένων ερμηνεύει, μεταξύ άλλων, τη μεγάλη ζήτηση για μόρφωση που βρίσκει διέξοδο σε ποικίλες μορφές, σχήματα και προγράμματα Μελέτες που έχουν εκπονηθεί κατά καιρούς από πολλούς μελετητές συσχετίζοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο και ιδιαίτερα το επίπεδο εκπαίδευσης (πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια, τριτοβάθµια) με την οικονομική ανάπτυξη τονίζουν την υψηλή οικονομική απόδοση της εκπαίδευσης σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο (Θ. Μαγουλά και Γ Ψαχαρόπουλου (1999), Borjas, (2003, σελ. 289), Samuelson, P.,A., & Nordhaus, W., D., (2000), Becker (1975), Benhabib και Spiegel (1994), Krueger και Lindahl (2000), Pritchett (1996), Barro (1991), Barro και Lee (1996), Αngel de la Fuente και Antonio Ciccone (2002), Schultz (1974), Schultz (1961), Ψαχαρόπουλος, (1999) Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

6 Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ
Είναι γενικά παραδεκτό, ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα και ιδιαίτερα εκείνα της αρχικής, τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, όσο εξελιγμένα και αν είναι παρουσιάζουν σημαντικές ακαμψίες στο πρόβλημα της άμεσης και ικανοποιητικής προσαρμογής τους στις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται δημιουργούνται ανάγκες για συμπλήρωση, αντικατάσταση, εμπλουτισμό και αναβάθμιση των γνώσεων (Φώκιαλη, 2003: 27). Είναι επιτακτική πλέον η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση (δια βίου εκπαίδευση), η επανεκπαίδευση σε όλες τις ηλικίες (εκπαίδευση ενηλίκων) (Beck, 1996), εκείνων των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, που επιτρέπουν τη διαρκή προσαρμογή και αναπροσαρμογή του εργατικού δυναμικού στις μεταβολές της οικονομίας και της απασχόλησης (Lankshear (1997, ) Η δια βίου μάθηση (lifelong learning), η εκπαίδευση ενηλίκων, η επαγγελματική κατάρτιση αποτελούν πλέον τις θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες διέπουν και κατευθύνουν όλες τις ενέργειες και ολόκληρο το φάσμα της εκπαιδευτικής πολιτικής Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

7 Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ
Η κατάρτιση / επιμόρφωση εκλαμβανόμενη πλέον, ως επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο κτίζεται πάνω στην εκπαίδευση, ως ένα σύστημα που συμπληρώνει τις απαραίτητες και αναγκαίες γνώσεις, που προκύπτουν από την απαίτηση του μεταβαλλόμενου εργασιακού περιβάλλοντος και αφορά στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού (εργαζόμενοι – άνεργοι). Οι στόχοι της εντοπίζονται: στη παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων και στην εν γένει βελτίωση του εργατικού δυναμικού σε ένα περιβάλλον ταχύτατων και διαρθρωτικών μεταβολών στην οικονομία, στην τεχνολογία και στις αγορές εργασίας στη διατήρηση της ενεργητικότητας, στη προοπτική της απασχολησιμότητας και στη αποφυγή της παθητικοποίησης τμημάτων του πληθυσμού στη βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και στη πρόληψη ενδεχόμενων διαρθρωτικών ανισορροπιών στη προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων και, διαμέσου αυτής στη μείωση της ανεργίας Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

8 Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ
Άρα, είναι ατελής ο προσδιορισμός και η μέτρηση του ανθρώπινου κεφαλαίου με όρους τυπικής μόρφωσης και το όλο θεωρητικό πλαίσιο, περί ανθρώπινου κεφαλαίου μπορεί να μεταφερθεί στο θέμα της επιμόρφωσης. Αναλύοντας το ανθρώπινο κεφάλαιο, ως προϊόν της επιμόρφωσης διαπιστώνεται ότι, η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων επιμόρφωσης δεν μπορεί να γίνει ποσοτικά με βάση το χρόνο επιμόρφωσης, αλλά πρέπει να γίνει με βάση το εκάστοτε ειδικό περιεχόμενο του προγράμματος και τη χρησιμότητά του στο επαγγελματικό μέλλον των εκπαιδευομένων. Άρα, το ανθρώπινο κεφάλαιο δεν θα μετρηθεί με βάση τα έτη σπουδών (επιμόρφωσης), αλλά με βάση το βαθμό χρησιμότητας. Στη παρούσα εργασία θα εξεταστεί πόσο σκόπιμο και χρήσιμο θεωρεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα ο ίδιος ο επιμορφωνόμενος στην προοπτική αναβάθμισης του ανθρώπινου κεφαλαίου, βελτίωσης των συνθηκών απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας. Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

9 Άξονες Ερευνητικών Ερωτημάτων
Α) Ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι πετυχημένο στο βαθμό, που ικανοποιεί τις ανάγκες των επιμορφούμενων και ότι μέσω αυτού θα βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Αξιολογούν δηλαδή θετικά τη συμμετοχή τους στην επαγγελματική κατάρτιση και διαμορφώνουν θετικές προσδοκίες, ευελπιστώντας, ότι θα προωθηθούν σε απασχόληση, ή και θα γίνουν απασχολήσιμοι, αποκτώντας πολλαπλά εφόδια απαραίτητα στη σύγχρονη εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης; Β) Οι επιμορφωνόμενοι γενικά θεωρούν, ότι η αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου βοηθά στη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας Έχουν αναπτύξει δηλαδή θετική στάση απέναντι στην αποτελεσματικότητα επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο και στην αποδοτικότητα της μόρφωσης; Γ) Η διαπίστωση, ότι οι γυναίκες ενδιαφέρονται λιγότερο για την επιμόρφωση, ενδεχομένως σημαίνει, ότι έχουν και διαφορετικές απόψεις για το ρόλο της επιμόρφωσης, ή ακόμα και για το ρόλο του επιμορφωτικού προγράμματος στο μέλλον τους. Διαμορφώνουν δηλαδή θετική, ή αρνητική στάση απέναντι στην πεποίθηση, ότι το φύλο είναι προσδιοριστικός παράγοντας του καθορισμού της μορφής επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο (απόφαση για ύψος επένδυσης, είδος επένδυσης, χρόνος επένδυσης), καθώς επίσης των αποφάσεων για διεκδίκηση μιας επαγγελματικής θέσης, την προοπτική προσδοκίας υψηλότερων αμοιβών και την εξέλιξη στην οικονομική μονάδα; Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

10 Δευτερεύοντα ερευνητικά ερωτήματα
Σε ποιο βαθμό το φύλο, η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο των επιμορφωνόμενων επιδρούν, ή και επηρεάζουν την πεποίθησή τους σχετικά: με τις προσδοκίες τους από την παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης με την αποτελεσματικότητα της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την αποδοτικότητα της μόρφωσης με το ότι φύλο είναι προσδιοριστικός παράγοντας καθορισμού του ανθρώπινου κεφαλαίου Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

11 Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ
2ο ΜΕΡΟΣ - ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

12 Μεθοδολογια της έρευνας
Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

13 Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ
Η μεθοδολογία που επιλέγεται στη παρούσα εργασία, για να δώσει απαντήσεις στο ερευνητικό πρόβλημα είναι η ποσοτική προσέγγιση η οποία διεξήχθη με την υποβολή ερωτηματολογίων προς τα ερευνώμενα υποκείμενα. Επιλέχθηκε η επί τόπου συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από τους εκπαιδευόμενους και όχι η λήψη και η παράδοσή τους σε επόμενο χρόνο προκειμένου να αποφευχθούν ι) η αμέλεια και τελικά η μη συμπλήρωσή τους και ιι) οι μεταξύ τους συνεννοήσεις για κοινές απόψεις στα ερωτήματα. Το πεδίο διεξαγωγής της ερευνητικής διαδικασίας ήταν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, που ξεκίνησαν να υλοποιούν επιμορφωτικά σεμινάρια στην Περιφέρεια Κρήτης την χρονική περίοδο Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2007 Με την απλή τυχαία δειγματοληψία χωρίς επανάθεση επιλέχτηκαν 6 Κ.Ε.Κ. στα οποία φοιτούσαν 220 καταρτιζόμενοι (44 % επί των καταρτιζομένων), θεωρώντας μέγιστο ανεκτό σφάλμα εκτίμησης του ερευνητή το πολύ ίσο με 5 % (Κάκουλος Θ., 1972), από τα συνολικά 12 Κ.Ε.Κ με 497 καταρτιζόμενους κατανεμημένους σε 25 προγράμματα των 20 ατόμων το καθένα - (σε ένα από τα προγράμματα ο εγκεκριμένος αριθμός καταρτιζομένων ήταν 17). Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

14 Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ
Ερωτηματολόγιο Η τεχνική (εργαλείο) που χρησιμοποιήθηκε για την μέγιστη δυνατή αξιοπιστία της διαδικασίας, καθώς και την συλλογή των πληροφοριών και των δεδομένων που απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα ήταν τα δομημένα ερωτηματολόγια κλειστού και ανοικτού τύπου. Οι ερωτήσεις που συμπεριλήφθηκαν στο παρόν ερωτηματολόγιο, ήταν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους «κλειστές ερωτήσεις» μονής επιλογής. Υπήρχαν και «κλειστές ερωτήσεις» πολλαπλής επιλογής, όπου καθεμία από αυτές αναφερόταν σε μία μεταβλητή που επηρεάζει απόψεις και πεποιθήσεις, ώστε να μπορεί να γίνει καλύτερος έλεγχος των αποτελεσμάτων Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

15 Η Ενότητα Α των ερωτήσεων ονομάστηκε
«ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» και συνιστούσε συλλογή στοιχείων σε σχέση με τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του δείγματος. την ηλικία το εκπαιδευτικό επίπεδο τους το φύλο τη γνώση και το επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών και χειρισμού προγραμμάτων Η/Υ την εθνικότητα και την υπηκοότητα την εργασιακή εμπειρία την οικογενειακή κατάσταση τη διάρκεια ανεργίας και τους κυριότερους λόγους μη εύρεσης εργασίας τον τόπο γέννησης και κατοικίας τις πηγές που έχουν χρησιμοποιήσει για εξεύρεση εργασίας το αντικείμενο του προγράμματος και το θεματικό πεδίο την ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκουν τον αριθμό προγραμμάτων που έχουν παρακολουθήσει οι καταρτιζόμενοι το επάγγελμα και το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων τους Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

16 Ενότητες Β, Γ, Δ του ερωτηματολογίου
Ενότητα Β ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενότητα Γ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ Ενότητα Δ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΦΥΛΟ Διερεύνηση των απόψεων και των πεποιθήσεων των επιμορφωνόμενων ανέργων (εν δυνάμει εργαζομένων) σχετικά: ...με την ανταπόκριση του προγράμματος στις ανάγκες τους, και στην εξεύρεση εργασίας, καθώς επίσης την πεποίθησή τους σχετικά με την συνεισφορά της κατάρτισης στη διεύρυνση των γνώσεων, στην απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, στην εξειδίκευση στο αντικείμενο προγράμματος, στην απόκτηση περισσότερων τυπικών προσόντων, στον επαγγελματικό προσανατολισμό, στη δικτύωση με επιχειρήσεις –φορείς και στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. …με την απόφαση τους να μορφωθούν, ως προοπτικές απασχόλησης, απασχολησιμότητας, επαγγελματικής εξέλιξης, αύξησης της παραγωγικότητας, αύξησης του μισθού, οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης της χώρας, καθώς επίσης και το σκεπτικό της επιχείρησης στην στρατηγική των προσλήψεων σε σχέση με τη μόρφωση, τις ικανότητες, τα πτυχία και τα αποδεικτικά σπουδών των καταρτιζομένων. …με το φύλο ως προσδιοριστικός παράγοντας καθορισμού της μορφής επένδυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου (βαθμός επένδυσης είδος επένδυσης, χρόνος επένδυσης), της διεκδίκησης μιας επαγγελματικής θέσης, της προοπτικής προσδοκίας υψηλότερων αμοιβών και της εξέλιξή τους στην επιχείρηση καθώς επίσης και αν τα πράγματα σήμερα στην αγορά εργασίας είναι πιο εύκολα για τους άνδρες. Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

17 Επεξήγηση βαθμολογίας:
Για τις ενότητες Β, Γ & Δ, χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα αθροιστικής βαθμολόγησης (summated rating scale, Likert, 1932), η οποία άλλωστε συνιστά σήμερα την πιο διαδεδομένη προσέγγιση για τη μέτρηση πεποιθήσεων - αλλά και στάσεων και απόψεων- μεγάλων ομάδων ατόμων (Σίμος & Κομίλη, 2003). Επεξήγηση βαθμολογίας: Διαφωνώ Διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ Δεν γνωρίζω απόλυτα απόλυτα 1_____________2________________3_____________4_____________5 Τα υποκείμενα καλούνταν να διαβάσουν κάθε πρόταση και να δηλώσουν τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους, σημειώνοντας την κατάλληλη βαθμολογία Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

18 Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ
Αποτελέσματα Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

19 Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ
Ενότητα Α ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ Το δείγμα αποτελείτο από νέους/ες άνεργους/ες (εν δυνάμει εργαζόμενους) ενήλικες [183 άτομα συνολικά (38 άνδρες και 145 γυναίκες)], Ελληνικής Εθνικότητας /Υπηκοότητας από αστικές περιοχές σε αναλογίες, που συναντώνται σε όλα τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης της πατρίδας μας ενώ στην συντριπτική πλειονότητά τους ήταν γυναίκες. Οι ηλικίες των συμμετεχόντων κυμαίνονταν από 19 μέχρι 57 ετών (Μέσος όρος = 30,57 έτη, τυπική απόκλιση =8,31 έτη). Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος ήταν απόφοιτοι Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πολύ καλές γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας και χρήσης Βασικών προγραμμάτων Η/Υ. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι μακροχρόνια άνεργοι ή νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, έχουν μικρή εργασιακή εμπειρία, αναζητούν εργασία στο αντικείμενό τους σε οποιαδήποτε περιοχή, κυρίως μέσω ΟΑΕΔ και θεωρούν τη μικρή ζήτηση του αντικειμένου που έχουν σπουδάσει ως το σημαντικότερο λόγο μη εύρεσης εργασίας. Παρακολουθούσαν προγράμματα επιμόρφωσης Σ.Ε.Κ. για πρώτη φορά σε θεματικά πεδία πού αντιστοιχούν στα εκάστοτε υλοποιούμενα Επιχειρησιακά Έργα Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

20 Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ
Κυκλικό διάγραμμα της κατανομής των ερωτώμενων ως προς το φύλο Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

21 Ιστόγραμμα των ηλικιών των συμμετεχόντων
Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

22 Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ
Γράφημα ράβδων της κατανομής των ερωτώμενων ως προς το εκπαιδευτικό τους επίπεδο Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

23 1_____________2________________3_____________4_____________5
Ενότητες Β, Γ, Δ (Διευκρινιστικά στοιχεία) Για τους τρεις ερευνητικούς άξονες των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου υπήρχαν διαβαθμίσεις στις επιμέρους προτάσεις με πέντε δυνατές απαντήσεις: Διαφωνώ Διαφωνώ Ούτε συμφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα ούτε διαφωνώ απόλυτα 1_____________2________________3_____________4_____________5 Οι απαντήσεις «Συμφωνώ» και «Συμφωνώ απόλυτα» κωδικοποιούνται ως ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ οι απαντήσεις «Διαφωνώ» και «Διαφωνώ απόλυτα» κωδικοποιούνται ως ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ και οι απαντήσεις «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ» ως ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΤΑΣΗ Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

24 ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ενότητα Β (Συνέχεια) ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Από τη μελέτη των συχνοτήτων των επιμέρους προτάσεων παρατηρείται, ότι οι επιμορφωνόμενοι/ες έχουν αναπτύξει γενικά θετική στάση απέναντι στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης που παρακολουθούν, ως προς τις προσδοκίες που έχουν από αυτό, θεωρώντας ότι θα τους βοηθήσει να βρουν εργασία, ή και να γίνουν απασχολήσιμοι, αποκτώντας πολλαπλά εφόδια, απαραίτητα στη σύγχρονη εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της γνώσης Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

25 Ενότητα Γ (Συνέχεια) ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ Από τη μελέτη των συχνοτήτων των επιμέρους προτάσεων παρατηρείται, ότι οι καταρτιζόμενοι/ες του δείγματος έχουν γενικά θετική στάση, απέναντι στη σημασία της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την αποδοτικότητα της μόρφωσης. Γενικά θεωρούν, ότι η αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου βοηθά στη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας. Έχουν συνειδητοποιήσει δηλαδή, την υψηλή οικονομική απόδοση της εκπαίδευσης σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο και επιχειρούν να αποκτήσουν τα ανάλογα εφόδια Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

26 Ενότητα Δ (Συνέχεια) ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
Από τη μελέτη των συχνοτήτων των επιμέρους προτάσεων παρατηρείται ότι οι καταρτιζόμενοι του δείγματος, έχουν αναπτύξει αρνητική στάση απέναντι στις επιμέρους προτάσεις που υποδηλώνουν ότι, η μορφή επένδυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου - (απόφαση για επένδυση, είδος επένδυσης, χρόνος επένδυσης), η απόφαση για διεκδίκηση μιας επαγγελματικής θέσης, η προοπτική προσδοκίας υψηλότερων αμοιβών και η εξέλιξή των καταρτιζομένων στην επιχείρηση σε σχέση με το φύλο), καθορίζεται από το φύλο. Θετική στάση έχουν αναπτύξει μόνο στη διάσταση που σχετίζονταν με το είδος της εργασίας, που θα βρει το κάθε άτομο, όπου καθοριστικός είναι ο παράγοντας φύλο. Όλοι οι άλλοι παράγοντες θεωρούνται, ότι σταδιακά περιορίζονται, καθώς η γυναίκα πλέον αρχίζει να αντιμετωπίζεται ισότιμα σε όλες τις πτυχές της ζωής στη σύγχρονη κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης. Επίσης θετική στάση έχουν αναπτύξει στην επιμέρους πρόταση, ότι τα πράγματα σήμερα στην αγορά εργασίας είναι πιο εύκολα για τους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες, όσον αφορά θέματα πρόσληψης, παραγωγικότητας, αμοιβής και επαγγελματικής ανόδου. Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

27 Συμπληρωματικές αναλύσεις
Ενοτήτων Β, Γ, Δ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΦΥΛΟ α) Η επίδραση του φύλου Από τους μέσους όρους και τις τυπικές αποκλίσεις των δυο ομάδων (άνδρες/γυναίκες), καθώς και από τα αποτελέσματα του κριτηρίου t για ανεξάρτητα δείγματα προκύπτει ότι: …το φύλο δεν παίζει ρόλο στη διαμόρφωση των προσδοκιών τους, από την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης, δηλαδή τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες έχουν παρόμοιες προσδοκίες …το φύλο δεν παίζει ρόλο στη διαμόρφωση των απόψεών τους για τη σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου και την αποδοτικότητα της μόρφωσης, δηλαδή τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες έχουν παρόμοιες απόψεις …οι άνδρες καταρτιζόμενοι του δείγματος δεν παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα διαφορετικότητας απόψεων σχετικά με το ανθρώπινο κεφάλαιο και το φύλο, από τις γυναίκες δηλαδή και τα δύο φύλα έχουν παρόμοιες απόψεις για τη συσχέτιση του ανθρώπινου κεφαλαίου και του φύλου, σχετικά με τη μόρφωσή, και την ατομική / εργασιακή εξέλιξή του ατόμου. Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

28 β) Η επίδραση της ηλικίας
Συμπληρωματικές αναλύσεις (συνέχεια) ενοτήτων Β, Γ, Δ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΦΥΛΟ β) Η επίδραση της ηλικίας από τα αποτελέσματα του κριτηρίου της ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης ανεξάρτητων δειγμάτων προκύπτει ότι: …η ηλικία δεν επηρεάζει τις προσδοκίες τους από την παρακολούθηση του παρόντος προγράμματος κατάρτισης …η ηλικία δεν επηρεάζει τη πεποίθησή τους για την αποτελεσματικότητα της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την αποδοτικότητα της μόρφωσης …η ηλικία δεν επηρεάζει τη πεποίθησή τους για το ανθρώπινο κεφάλαιο και το φύλο. Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

29 γ) Η Επίδραση του μορφωτικού επιπέδου
Συμπληρωματικές αναλύσεις (συνέχεια) ενοτήτων Β, Γ, Δ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΦΥΛΟ γ) Η Επίδραση του μορφωτικού επιπέδου από τα αποτελέσματα του κριτηρίου της ανάλυσης διακύμανσης μονής κατεύθυνσης ανεξάρτητων δειγμάτων προκύπτει ότι το μορφωτικό επίπεδο: …επιδρά στη πεποίθησή του ατόμου και συγκεκριμένα ότι : η παρακολούθηση του προγράμματος θα τον βοηθήσει να βρει εργασία [F(9, 178)=1,97, p=0,045] ότι η παρούσα κατάρτιση θα συμβάλλει στη διεύρυνση των γνώσεων του [F(9, 180)=2,29, p=0,018] η παρούσα κατάρτιση θα συμβάλλει στην εξειδίκευση του στο αντικείμενο κατάρτισης [F(9, 174)=2,57, p=0,009]. η παρούσα κατάρτιση θα συμβάλλει στον επαγγελματικό του προσανατολισμό [F(9, 175)=2,36, p=0,015]. η παρούσα κατάρτιση θα συμβάλλει στην δικτύωσή του με επιχειρήσεις [F(9, 173)=1,87, p=0,059]. …των καταρτιζομένων δεν επηρεάζει τη πεποίθησή τους για την αποτελεσματικότητα της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο και την αποδοτικότητα της μόρφωσης …επιδρά στη πεποίθησή του ατόμου και συγκεκριμένα ότι : από το φύλο εξαρτάται αν θα μορφωθεί το άτομο ή όχι [F(9,179)=1.93, p=0,05]. από το φύλο εξαρτάται πόσο παραγωγικό θα είναι το άτομο στη δουλειά του[F(9,179)=2.63, p=0,01] Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

30 προχωρώντας περαιτέρω σε πολλαπλές εκ των υστέρων συγκρίσεις
με το κριτήριο LSD, διαπιστώθηκε ότι: οι καταρτιζόμενοι με εκπαιδευτικό επίπεδο (Ενιαίο Λύκειο), έχουν υψηλότερες προσδοκίες για εξεύρεση εργασίας μέσω του προγράμματος κατάρτισης, από ότι οι συνάδελφοί τους με εκπαιδευτικό επίπεδο (Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο/ΤΕΕ και ΑΕΙ). Υψηλότερες είναι επίσης οι προσδοκίες των αποφοίτων Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής σε σχέση με τους αποφοίτους Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου/ΤΕΕ και ΑΕΙ. Παρόμοια συμπεράσματα συνάγονται και για τους αποφοίτους των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε σχέση με τους κατέχοντες Πανεπιστημιακή μόρφωση υψηλότερες προσδοκίες για διεύρυνση των γνώσεών τους από την παρούσα κατάρτιση είχαν οι απόφοιτοι Πολυκλαδικού Λυκείου σε σχέση με κατόχους Μεταπτυχιακού τίτλου και αποφοίτους ΙΕΚ (με πιστοποίηση). Χαμηλότερα επίπεδα προσδοκιών διεύρυνσης των γνώσεών τους εξέφρασαν οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σε σχέση με τους άλλους κατώτερων εκπαιδευτικών βαθμίδων οι καταρτιζόμενοι απόφοιτοι Γυμνασίου έχουν υψηλότερα επίπεδα πεποίθησης ότι η μόρφωση του ατόμου καθορίζεται από το φύλο από ότι οι συνάδελφοί τους ανώτερων εκπαιδευτικών βαθμίδων. Παρόμοιες απόψεις έχουν και οι απόφοιτοι Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής σε σχέση με κατόχους Μεταπτυχιακού τίτλου υψηλότερα επίπεδα πεποίθησης ότι η παραγωγικότητα του ατόμου καθορίζεται από το φύλο είχαν οι απόφοιτοι Γυμνασίου σε σχέση με αποφοίτους Ενιαίου Λυκείου, Μεταδευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου και Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου/ΤΕΕ σε σχέση με αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) και κατόχους Μεταπτυχιακού Τίτλου Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

31 Συμπεράσματα και προτάσεις
Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

32 Σχετικά με τον πρώτο ερευνητικό άξονα,
Σχετικά με τον πρώτο ερευνητικό άξονα, ο οποίος αφορά το τι προσδοκούν, οι άνεργοι νέοι/ες (εν δυνάμει εργαζόμενοι/ες) από την επιμόρφωση – συνάγονται τα εξής: Οι επιμορφωνόμενοι επιδεικνύουν μια ιδιαίτερα θετική στάση, απέναντι στο θεσμό της επιμόρφωσης. Επενδύουν στην επιμόρφωση μεγάλο μέρος της ελπίδας τους για επαγγελματική αποκατάσταση και βελτίωση των συνθηκών της ζωής τους. Θεωρούν την επιμόρφωση, ως αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου, διατήρηση της ενεργητικότητας, αποφυγή παθητικοποίησης, και δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους. Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

33 Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ
Ο συσχετισμός της ικανοποίησης από το συγκεκριμένο πρόγραμμα και της διάθεσής τους για περαιτέρω επιμόρφωση δείχνει, ότι οι επιμορφωνόμενοι έχουν συνειδητοποιήσει: την αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου στην απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας –άρα την επιδίωξη να αποκτήσουν μέσω της επιμόρφωσης περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες για να αυξήσουν την ποσότητα και ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου τους την αξία της δια βίου μάθησης και την ανάγκη συνεχούς αναζήτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν –ή έστω να διατηρήσουν- την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργασίας. Ενώ όμως οι άνδρες και οι γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας είχαν παρόμοιες θετικές απόψεις και υψηλές προσδοκίες από την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, θεωρώντας ότι ικανοποιεί τις ανάγκες τους και συμβάλει στη βελτίωση της θέσης τους στην αγορά εργασίας, Εντούτοις οι απόφοιτοι ανώτερων εκπαιδευτικών βαθμίδων, σε σχέση με αυτούς που έχουν κατώτερη εκπαίδευση εξέφρασαν χαμηλά επίπεδα προσδοκιών. Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

34 Σε σχέση με το δεύτερο ερευνητικό άξονα,
ο οποίος αφορά τις απόψεις των επιμορφωνόμενων του δείγματος, σε μια σειρά θεμάτων, που έχουν σχέση με την θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου- συνάγονται τα εξής: Η αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου –ανεξαρτήτως πηγής, από την οποία προέρχεται- βοηθά στη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης και στην καταπολέμηση της ανεργίας. Γι’ αυτό άλλωστε και αποτελεί σημαντική επιδίωξή τους η συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα, που μπορεί να μην οδηγεί σε τίτλους σπουδών, αλλά τους επιτρέπει να αποκτήσουν τα ανάλογα ουσιαστικά εφόδια, χρήσιμα στην αγορά εργασίας. Οι συμμετέχοντες/ουσες δεν ταυτίζουν απαραίτητα την παραγωγικότητα με το μισθό. Έτσι ενώ το 81,0% θεωρεί ότι το κάθε άτομο αποφασίζει να μορφωθεί επειδή η μόρφωση κάνει το άτομο πιο παραγωγικό στην εργασία του, εντούτοις σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό (62,4%) υποστηρίζει, ότι η μόρφωση το βοηθά να αυξήσει το μισθό του. Υψηλά είναι τα ποσοστά των συμμετεχόντων/ουσών στο δείγμα που θεωρούν, ότι το κάθε άτομο αποφασίζει να μορφωθεί επειδή η μόρφωση βοηθά τα άτομα να βρουν εργασία, ή να βρουν καλύτερη δουλειά και συμβάλλει στην επαγγελματική εξέλιξη τους στην Επιχείρηση / Υπηρεσία όπου εργάζονται, δεν συνδέουν όμως απαραίτητα τις αποφάσεις για μόρφωση με το μισθό. Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

35 Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ
Σχετικά με το θέμα των πτυχίων τα αποτελέσματα δείχνουν, ότι οι συμμετέχοντες τα θεωρούν σημαντικό εφόδιο στην εύρεση εργασίας, όχι γιατί οι επιχειρήσεις εντυπωσιάζονται από τα πτυχία, όσο γιατί το πτυχίο αποτελεί ένδειξη, ότι το άτομο έχει υψηλή αποδοτικότητα. Οι συμμετέχοντες θεωρούν, ότι αυτό αποτελεί κύρια αιτία ζήτησης τυπικής εκπαίδευσης. Ειδικά για τον ιδιωτικό τομέα οι περισσότεροι συμφωνούν, ότι η παραγωγικότητα και η ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις μιας θέσης αποτελούν το βασικό κριτήριο πρόσληψης, όμως συχνά δεν υπάρχει άλλος τρόπος μέτρησης της αποδοτικότητας και έτσι οι επιχειρήσεις στηρίζουν τις αποφάσεις πρόσληψης στο πτυχίο, αφού αυτό αποτελεί τη μόνη διαθέσιμη ένδειξη, ότι το άτομο είναι παραγωγικό και έχει την ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της θέσης. Επίσης ο βαθμός ανάπτυξης της γνώσης και της εξειδίκευσης λειτουργεί, ως παράγοντας δημιουργίας συγκριτικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην οικονομία κάθε χώρας. Επιπρόσθετα τόσο οι άνδρες, όσο και οι γυναίκες, ανεξαρτήτως ηλικίας και ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου είχαν παρόμοιες θετικές απόψεις για τη σημασία της επιμόρφωσης και την ανάγκη για συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

36 Σε σχέση με το τρίτο ερευνητικό άξονα,
ο οποίος αφορά τις απόψεις των επιμορφωνόμενων του δείγματος, σε μια σειρά θεμάτων, που έχουν σχέση με την επίδραση του φύλου στην επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο - συνάγονται τα εξής: Οι επιμορφωνόμενοι θεωρούν, ότι το φύλο δεν φαίνεται να επηρεάζει τις αποφάσεις για το ύψος επένδυσης σε μόρφωση, το είδος επένδυσης και το χρόνο επένδυσης. Επίσης δεν φαίνεται να επηρεάζει τις αποφάσεις για διεκδίκηση μιας επαγγελματικής θέσης, την προοπτική υψηλότερων αμοιβών και την επαγγελματική εξέλιξη στην οικονομική μονάδα.. Εκεί που το φύλο φαίνεται να παίζει ρόλο σύμφωνα με την παρούσα μελέτη είναι στο είδος της εργασίας, που θα βρει το κάθε άτομο. Ενώ όμως φαίνεται ότι η γυναίκα πλέον αρχίζει να αντιμετωπίζεται ισότιμα σε όλες τις πτυχές της ζωής στην Ελληνική κοινωνία εξακολουθεί να επικρατεί η πεποίθηση της ευνοϊκής μεταχείρισης των ανδρών, έναντι των γυναικών σήμερα στην αγορά εργασίας, όσον αφορά θέματα πρόσληψης, παραγωγικότητας, αμοιβής και επαγγελματικής ανόδου. Σχετικά υψηλά ποσοστά των συμμετεχόντων θεωρεί, ότι τα πράγματα σήμερα στην αγορά εργασίας είναι πιο εύκολα για τους άνδρες, γεγονός που σημαίνει, ότι απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων στην αγορά εργασίας Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

37 Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ
Το φύλο και η ηλικία τους δεν φαίνεται να διαμορφώνουν τις απόψεις τους, σχετικά με το ανθρώπινο κεφάλαιο σε σχέση με το φύλο. Δηλαδή, τόσο οι άνδρες, όσο και οι γυναίκες, ανεξαρτήτου ηλικίας δεν διαφοροποιούνται στις απόψεις τους. Αντιθέτως το μορφωτικό επίπεδο φαίνεται να επιδρά στη διαμόρφωση ορισμένων μόνον απόψεων τους. Το γεγονός ότι οι κατέχοντες ανώτερη εκπαίδευση θεωρούν, ότι ούτε η μόρφωση του ατόμου, αλλά ούτε και η παραγωγικότητα του εξαρτάται από το φύλο, ενδεχομένως να οφείλεται στη αντοχή των παραδοσιακών αντιλήψεων για τις υποχρεώσεις των γυναικών, έναντι στη οικογένεια και τις μειωμένες δυνατότητες του γυναικείου φύλου στην παραγωγική διαδικασία.. Διαπίστωση, που θα πρέπει να δώσει αφορμή για προβληματισμό, πάνω στο παραδοσιακό θέμα των στερεοτύπων μεταξύ των δύο φύλων. Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

38 Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ
Επόμενο βήμα … είναι η επέκταση των μελετών, που ασχολούνται με την επίδραση της επαγγελματικής κατάρτισης/ επιμόρφωσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Με αυτό τον τρόπο η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, η οποία θεμελιώθηκε για να συνδέσει την τυπική εκπαίδευση με την παραγωγικότητα του εργαζομένου και την αμοιβή του, μπορεί να διευρυνθεί και κατ’ αναλογία να συνδέσει τη μη τυπική, δια βίου εκπαίδευση με την παραγωγικότητα και την αμοιβή. Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

39 Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ
Το Βασικό ερώτημα θα είναι: κατά πόσο η ανάπτυξη συστημάτων αναγνώρισης και επικύρωσης των αποτελεσμάτων της εκμάθησης και η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού και ποιοτικού θεσμικού πλαισίου προώθησης της δια βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης θα επηρεάσει θετικά, κυρίως την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του, όσο την προσφορά και τη ζήτηση υπηρεσιών κατάρτισης/επιμόρφωσης, από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

40 Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ
Βιβλιογραφία (1) Andriessen, D. G., & Stam, C.D., (2004). The Intellectual Capital of the EuropeanUnion, Centre for Research in Intellectual Capital. INHOLLAND University of Professional Education, De Baak- Management Centre VNO-NCW. Beck, Ο. (1996). Η επινόηση του πολιτικού, Νέα Σύνορα-Λιβάνης, Αθήνα Benhabib, J. and Spiegel, M. M. (1994). ‘The Role of Human Capital in Economic Development: Evidence from Cross-Country Data’, Journal of Monetary Economics 34:143-73 Borjas, G., J., (2003), Τα Οικονομικά της Εργασίας, Κριτική, Αθήνα Cedefop Panorama (2003). Aγορά: Χρόνος εργασίας, χρόνος κατάρτισης, Θεσσαλονίκη, [Διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο D'orville, H. (2004). The Digital Revolution Revisited: The Digital Revolution And The Crash Of The “New Economy”. In Balthas Seibold (Ed.) Globalization with a Human Face Benefiting All, International Conference July 2003, Tokyo Japan, pp 90 –99 Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

41 Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ
Βιβλιογραφία (2) Fuente de la Α. and Ciccone A. (2002). Human capital in a global and knowledge-based economy - FINAL REPORT, European Commission Directorate-General for Employment and Social Affairs Unit A.1 Judson, R. (1998). ‘Economic Growth and Investment in Education: How Allocation Matters’, Journal of Economic Growth, 3: Krueger, A. B. and Lindahl, M. (2000). ‘Education for growth: why and for whom?’, Working Paper 7591 Pritchett, L. (2001). ‘Where has all the education gone?’, World Bank Economic Review 15, Samuelson, P.,A. & Nordhaus, W., D. (2000). Οικονομική, Τόμος Α’, Μετ. Ν. Σταματάκης και Θ. Αθανασίου, Αθήνα.: Παπαζήσης. Schultz, T.W. (1961). “Investment in Human Capital”, American Economic Review, 51, May, p Schultz, Τ.ς. (1974). Economicsof the family, Marriage, Children and Human Capital, Yniversity of Chicago Press 1974 Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ

42 Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ
Βιβλιογραφία (3) Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ (2003). Κατάρτιση και απασχόληση. Μελέτες του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Αθήνα: Καμπύλη adv. Κάκκουλος, Θ. (1972). Στατιστική Θεωρία και Εφαρμογή. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών. Παπαηλίας, Θ. (2002). Παραγωγικότητα και αμοιβή εργασίας – η πρακτική στην Ελλάδα και η διεθνής εμπειρία, Αθήνα: Σταμούλης. Σίμος, Π., Κομίλη, Α. (2003). Μέθοδοι Έρευνας στην Ψυχολογία και τη Γνωστική Επιστήμη, Αθήνα: Παπαζήσης. Φώκιαλη, Π. (2003), «Εισαγωγικό Σημείωμα», στο Π. Φώκιαλη, Β. Τριάρχη-Hermann, Μ. Καϊλα (επιμ.), Θεματικές Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Εκπαιδευτικών, Ακαδημία Dillingen Μόναχο & Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σ Ψαχαρόπουλος, Γ. (1999). Οικονομική της Εκπαίδευσης, Αθήνα.: Παπαζήσης. Μελαμπιανάκης Εμμανουήλ


Κατέβασμα ppt "Επιβλέπων Καθηγήτρια Φώκιαλη Πέρσα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google