Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μύριαμ Σεργίου – Τσολάκη Δεκέμβριος, 2014 Οι δικές μου/μας ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ : που φαίνεται εγκλωβισμένη από το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα  Η εκάστοτε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μύριαμ Σεργίου – Τσολάκη Δεκέμβριος, 2014 Οι δικές μου/μας ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ : που φαίνεται εγκλωβισμένη από το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα  Η εκάστοτε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Μύριαμ Σεργίου – Τσολάκη Δεκέμβριος, 2014

3 Οι δικές μου/μας ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ : που φαίνεται εγκλωβισμένη από το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα  Η εκάστοτε εκπαιδευτική μονάδα, παρόλο που φαίνεται εγκλωβισμένη από το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει τη δυνατότητα χάραξης εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής, ανάλογα με τις δικές της ιδιαίτερες ανάγκες… μαθησιακών αποτελεσμάτων ΜΑΘΗΤΗ  Το σχέδιο βελτίωσης της σχολικής μας μονάδας πρέπει να αποσκοπεί στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων… Ας μην ξεχνάμε ότι όλα όσα εκπονούνται μέσα ή/και έξω από τη σχολική μονάδα πρέπει να έχουν ως επίκεντρό τους, τον ΜΑΘΗΤΗ. συμμετοχικές διεργασίες  Απαιτεί συμμετοχικές διεργασίες κατά την εφαρμογή του από όλους όσους εμπλέκονται στη διαδικασία της μάθησης (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, ΥΠΠ, άλλους φορείς). ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ ΗΓΕΤΗΣ  Πίσω από την εκπόνησή του υπάρχει ένας …ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ ΗΓΕΤΗΣ.

4

5 Η ανάπτυξη του Σχεδίου Βελτίωσης της σχολικής μας μονάδας είναι ένα ΤΑΞΙΔΙ προς …..

6 Αποτελεσματικότητα*Αποδοτικότητα* Για την προσφορά του μορφωτικού αγαθού *Η σχολική αποτελεσματικότητα δεν οριοθετείται στην προσφορά μόνο της γνώσης αλλά περιλαμβάνει και την ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων του μαθητή ή την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών

7 Στάδιο 1 ο Συλλογή και ανάλυση δεδομένων Στάδιο 2 ο Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων Στάδιο 3 ο Ανάπτυξη και εφαρμογή Σχεδίων/ου Δράσης Στάδιο 4 ο Παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας

8 Στάδιο 1 ο : Συλλογή και ανάλυση δεδομένων Δημογραφικά στοιχεία του σχολείου: π.χ. σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού (αλλόγλωσσα, παιδιά με ειδικές ανάγκες, άλλα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν) Μαθησιακά αποτελέσματα (αξιολογήσεις, παρατηρήσεις, φάκελος επιτευγμάτων) Αντιλήψεις όλων των εμπλεκομένων - Γονείς (Ερωτηματολόγιο)(Ερωτηματολόγιο) - Παιδιά (Μαθητικά συνέδρια)(Μαθητικά συνέδρια) - Εκπαιδευτικοί (συνεδρίες προσωπικού) Εκπαιδευτική πολιτική - Αναλυτικό Πρόγραμμα - Εμφάσεις κάθε σχολικής χρονιάς

9 Στάδιο 1 ο : Συλλογή και ανάλυση δεδομένων  Ανίχνευση και Αξιολόγηση αναγκών: Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς γίνεται επίσης η ανίχνευση και η αξιολόγηση των αναγκών του σχολείου μας μέσα από τη διαδικασία της S.W.O.T. ανάλυσης. (Screamer, 1989)

10 Στάδιο 1 ο : Συλλογή και ανάλυση δεδομένων ( Στάδιο 1 ο : Συλλογή και ανάλυση δεδομένων (S.W.O.T. ανάλυση) Δυνατότητες (Strengths) 1.Ενθουσιασμός 2.Θέληση για αλλαγή 3.Δυναμική διεκδίκηση 4.Στενή και επoικοδομητική συνεργασία μεταξύ των μελών και των γονιών 5.Πολύ στενή συνεργασία με την επιθεωρήτρια του σχολείου Αδυναμίες (Weaknesses) 1.Χαμηλή επίδοση και αυτοεικόνα των μαθητών 2.Χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο των πλείστων οικογενειών 3.Οικογενειακά προβλήματα μαθητών (ανεργία κ.τ.λ.) 4.Ακατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή 5.Μειωμένος διδακτικός χρόνος και μεγάλος όγκος ύλης (τύπος σχολείου) Ευκαιρίες (Opportunities) 1.Δραστήριος Πρόεδρος και μέλη Συνδέσμου Γονέων και στενοί συνεργάτες του σχολείου 2.Δραστήριος πρόεδρος Σχολικής Εφορείας. Άψογος συνεργάτης και υποστηρικτής του έργου του σχολείου. 3.Τοπική και ευρύτερη κοινωνία κοντά στο έργο του σχολείου. Απειλές (Threats) 1.Καχυποψία ορισμένων γονιών 2.Επιφύλαξη σε όποιες αλλαγές 3. Επαναπροσδιορισμός πτυχών των ΝΑΠ – αποδυνάμωση προσωπικού 4.Μείωση του αριθμού των μαθητών

11 Στάδιο 2 ο : Στάδιο 2 ο : Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων Με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται και αναλύονται καθορίζονται οι πιθανές ανάγκες ή τα αδύνατα σημεία του σχολείου μας που χρήζουν βελτίωσης. Μέσα από τη συνολική εκτίμηση των αναγκών καθορίζονται οι προτεραιότητες πάνω στις οποίες θα στοχεύσει το σχέδιο βελτίωσης χρησιμοποιώντας μια ανοικτή προσέγγιση σε συνεδρίες προσωπικού (διατύπωση ιδεών, ιεράρχηση, συζήτηση για κατάληξη). Είναι πολύ βοηθητικό για σκοπούς καλύτερης διαχείρισης, εστίασης και αποτελεσματικότητας να καταλήγουμε σε μια ή το πολύ δύο βασικές προτεραιότητες του σχολείου.

12 Στάδιο 2 ο : Στάδιο 2 ο : Ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων Με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται και αναλύονται καθορίζονται: - Το ΟΡΑΜΑ της σχολικής μας μονάδας που θα αποτελεί την πυξίδα μας στις μελλοντικές μας ενέργειες…ΟΡΑΜΑ - Η εκπαιδευτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ του σχολείου μας και…

13 - Το σύνθημα για να μας υπενθυμίζει την πορεία μας…

14

15 - Το σύνθημά μας αποτελεί δημιουργία των παιδιών που συμμετείχαν σε διαγωνισμό εικονογράφησης…

16 Στάδιο 3 ο : Ανάπτυξη σχεδίου βελτίωσης Διαχωρισμός πυλώνων δράσηςπυλώνων Καθορισμός υπευθυνοτήτων για ανάπτυξη σχεδίων δράσης Εξεύρεση εξωτερικών φορέων για υποστήριξη/ εκπαιδευτικά προγράμματα Παρουσίαση στις συνεδρίες προσωπικού Καθορισμός Επιτροπής ΠαρακολούθησηςΕπιτροπής Παρακολούθησης Εφαρμογή (διετία)

17 Στάδιο 4 ο : Στάδιο 4 ο : Παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας Συνεδρίες προσωπικού Ενδιάμεσες αξιολογήσεις Παρατηρητήριο σχολικής μονάδαςΠαρατηρητήριο Απόψεις οικείας επιθεωρήτριας Απόψεις παιδιών Συνεδρίες επιτροπής

18 Ενημέρωση και ενεργοποίηση όλων των γονιών… Εξεύρεση πόρων Ενεργοποίηση εκπαιδευτικής διαδικασίας

19 1. Εμπλοκή γονιών στη χάραξη της πολιτικής του σχολείου 2. Ενημέρωση των γονιών Ενημέρωση 3. Ζωντανή και σταθερή επαφή των γονιών με το σχολείο 4. Δραστηριότητες και εκδηλώσεις συνεργατικού χαρακτήρα 5. Διεύρυνση του ρόλου του σχολείου με δραστηριότητες που αφορούν την κοινότητα και τις ανάγκες των γονιών

20 Μετασχηματιστική Ηγεσία Συνεργατική ατμόσφαιρα οι μαθητές μπορούν να επιτύχουν Όλοι οι μαθητές μπορούν να επιτύχουν Συναντίληψη για τα αποτελέσματα, τις προτεραιότητες, την αξιολόγηση και την ευθύνη Εμπιστοσύνη και επικοινωνία με τους γονείς

21 Διευθυντής Ο ρόλος μας ως Διευθυντές…. στην κορυφή της πυραμίδας της εκπαιδευτικής μονάδας….;;;;;

22 Γονείς Μαθητές Εκπαιδευτικοί Βοηθητικό Προσωπικό Σύνδεσμος Γονέων Υποδομή Προγραμματισμός Εκπαιδευτικό έργο Αξιολόγηση Απουσίες Σχολική Εφορεία Ο ρόλος μας ως Διευθυντές…. στην κορυφή αυτής της πυραμίδας της εκπαιδευτικής μονάδας…

23 Ενεργοποίηση και καθοδήγηση της δράσης του ανθρώπινου δυναμικού: Καταμερισμός υπευθυνοτήτων Επικοινωνία Συντονισμός Χειρισμός καταστάσεων Παρώθηση ή παρακίνηση

24 Χρειάζεται συστηματική και συνολική παρέμβαση στην εκπαιδευτική μονάδα για να μπορέσει να κατακτήσει τις νέες προκλήσεις. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εγκαταλείψουν τη μοναξιά της τάξης τους και να ανοίξουν την πόρτα συνεργασίας με τους συναδέλφους τους. ενορχηστρωτής Ο διευθυντής/ηγέτης θα πρέπει να λειτουργεί ως ενορχηστρωτής έχοντας το δικό του όραμα για το πού θέλει να φτάσει…

25

26

27 Αναφορές Creemers, B.P.M., Stoll, L., Reezigt, R. (2007). Effective school improvement –ingredients for success: the results of an international comparative study of best practice case studies. In: Townsend, T. (ed) International Handbook of School Effectiveness and Improvement, pp. 825-838, New York, Springer. Lee, C. J. and Williams, M. (2006). School Improvement: International Perspectives. New York: Nova Science Publishers Hopkins, D., Ainscow, M. and West, M. (1998). School improvement-propositions for action. In Harris, A., Bennett, N. and Preedy, M. (Eds), Organisational effectiveness and improvement in education. Buckingham: Open University Press. Reynolds, D. (2001). Beyond School Effectiveness and School Improvement? In A. Harris and N. Bennett (eds) School Effectiveness and School Improvement: Alternatives perspectives. London: Continuum. Stoll, L. (1999). Developing schools capacity for lasting improvement. Improving Schools, 2(3), pp.32-39). Stoll L., Reynolds, D., Creemers, B. and Hopkins, D. (1997). Merging school effectiveness and school improvement: practical examples. In Reynolds, D., Bollen, R., Creemers, B., Hopkins, D., Stoll, L. and Lagerweij, N. (Eds) Making good schools: linking school effectiveness and school improvement. London: Routledge.


Κατέβασμα ppt "Μύριαμ Σεργίου – Τσολάκη Δεκέμβριος, 2014 Οι δικές μου/μας ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ : που φαίνεται εγκλωβισμένη από το συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα  Η εκάστοτε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google