Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ
Ο Νέος Ρόλος των Επιμελητηρίων – Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων & Αδειοδότηση Εταιρειών Γ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Δ/ντής Διαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης & Ελέγχου ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

2 ΟΡΙΣΜΟΙ Τι είναι Διαπίστευση: Από το 2010 ισχύει και στην Ελλάδα ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 που αναφέρεται ανάμεσα σε άλλα, στον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς, με τον οποίο καθιερώνεται το νομικό πλαίσιο για τη διαπίστευση στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό Διαπίστευση είναι ΄΄η βεβαίωση από Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης ότι ένας Οργανισμός Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί με εναρμονισμένα πρότυπα και, όπου είναι εφαρμοστέο, τις τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις συμπεριλαμβανομένων αυτών που καθορίζονται στα αντίστοιχα τομεακά συστήματα για να εκτελεί μια συγκεκριμένη δραστηριότητα Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης΄΄

3 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι θεμελιώδεις αρχές επί των οποίων βασίζεται ο θεσμός της Διαπίστευσης σύμφωνα με το Κανονισμό 765/2008 είναι οι εξής: -Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν και μόνο εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης -Η Διαπίστευση συνιστά άσκηση δημόσιας εξουσίας -Ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης λειτουργεί σε μη κερδοσκοπική βάση -Ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης συγκροτεί και διατηρεί κατάλληλες δομές στην οργανωτική του διάρθρωση για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και ισόρροπης συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων μερών -Ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης δεν ανταγωνίζεται τους Οργανισμούς αξιολόγησης της Συμμόρφωσης Τι είναι Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης : Αξιολόγηση της Συμμόρφωσης νοείται η διαδικασία με την οποία αποδεικνύεται κατά πόσο πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις που αφορούν προϊόν, διαδικασία, υπηρεσία, πρόσωπο ή φορέα Οργανισμός Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης είναι ΄΄ο Οργανισμός ο οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες αξιολόγησης της Συμμόρφωσης συμπεριλαμβανομένων της πιστοποίησης, του ελέγχου, των δοκιμών κ.α.΄΄

4 ΟΡΙΣΜΟΙ Τι είναι η Πιστοποίηση: Πιστοποίηση είναι η ‘‘βεβαίωση τρίτου μέρους που σχετίζεται με προϊόντα, διεργασίες, συστήματα ή πρόσωπα’’. Οι βασικοί πυλώνες επί των οποίων εδράζεται η αξιολόγηση που διενεργεί ένας Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης για έναν Οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι: -Η τεχνική επάρκεια πού απαιτείται για την υλοποίηση μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας αξιολόγησης της συμμόρφωσης καθώς και η -Αμεροληψία, ακεραιότητα και αντικειμενικότητα. Ανάλογα με το εκάστοτε αντικείμενο δραστηριότητας αξιολόγησης της συμμόρφωσης η τεχνική επάρκεια ενός Οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης μπορεί να προσδιοριστεί σε όρους: -οργανωτικής δομής και διαθεσιμότητας πόρων -ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού (επιθεωρητών, υπευθύνων πιστοποίησης) -εξοπλισμού -διαδικασιών ελέγχου ποιότητας -συστήματος διαχείρισης

5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024
4.1 Φορέας πιστοποίησης (πολιτικές και διαδικασίες) 4.2 Οργανωτική δομή (διασφάλιση επάρκειας, αμεροληψίας και ακεραιότητας) 4.3 Ανάπτυξη και Συντήρηση Σχήματος Πιστοποίησης 4.4 Σύστημα διοίκησης (διασφάλιση αποτελεσματικής εφαρμογής απαιτήσεων) 4.5 Υπεργολαβίες (επάρκεια, συμμόρφωση με το πρότυπο)

6 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024
4.6 Αρχεία 4.7 Εμπιστευτικότητα 4.8 Ασφάλεια 5. Απαιτήσεις για το προσωπικό ή τα συμβαλλόμενα πρόσωπα του φορέα Πιστοποίησης 5.1 Γενικά (επάρκεια, εμπιστευτικότητα, υποχρεώσεις, ευθύνες) 5.2 Απαιτήσεις για τους εξεταστές 6. Διαδικασία Πιστοποίησης 6.1 Αίτηση 6.2 Αξιολόγηση 6.3 Απόφαση πιστοποίησης 6.4 Επιτήρηση 6.5 Επαναπιστοποίηση 6.6 Χρήση πιστοποιητικών και λογοτύπων

7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024
Στην συνέχεια θα γίνει μια σύντομη ανάλυση της παραγράφου 6 του προτύπου η οποία αφορά την Διαδικασία Πιστοποίησης προσώπων. Ο φορέας πιστοποίησης παρέχει κατόπιν αιτήσεως λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας πιστοποίησης (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους της πιστοποίησης), καθώς και τα έγγραφα εκείνα που περιέχουν τις απαιτήσεις για την πιστοποίηση, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αιτούντων καθώς και τα καθήκοντα των πιστοποιημένων προσώπων. Στην αίτηση του προσώπου που επιζητεί την πιστοποίηση περιλαμβάνεται: α/ Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης β/ Δήλωση ότι συμφωνεί να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του σχήματος της πιστοποίησης γ/ Στοιχεία των σχετικών προσόντων τα οποία περιγράφονται στο σχετικό σχήμα πιστοποίησης και τα οποία επιβεβαιώνονται και υποστηρίζονται από αποδεικτικά στοιχεία. δ/ Γενικές πληροφορίες για τον αιτούντα την πιστοποίηση, όπως για παράδειγμα ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και άλλες απαραίτητες πληροφορίες για την μοναδικότητα και ταυτοποίηση του προσώπου.

8 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024
6.2 Αξιολόγηση από τον φορέα Ο φορέας εξετάζει την αίτηση για να επιβεβαιώσει α/ ότι η αίτηση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σχήματος πιστοποίησης. β/ γνωρίζει και μπορεί να διευκολύνει τυχόν ειδικές ανάγκες των αιτούντων όπως σε σχέση με την γλώσσα ή τυχόν αναπηρίες γ/ Ο αιτών έχει την απαιτούμενη εκπαίδευση, πείρα, και προηγούμενη κατάρτιση έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σχήματος πιστοποίησης Ο φορέας πιστοποίησης εξετάζει την επάρκεια γραπτώς, προφορικώς, στην πράξη, μέσω παρακολούθησης, ή με άλλα μέσα Οι εξετάσεις θα σχεδιάζονται και θα οργανώνονται για να διασφαλίζεται ότι οι απαιτήσεις του συστήματος επαληθεύονται με αντικειμενικό και συστηματικό τρόπο, με επαρκώς τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία για την επιβεβαίωση της επάρκειας του υποψηφίου.

9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024
6.2.4 Ο φορέας πιστοποίησης θα χρησιμοποιεί και θα υιοθετεί διαδικασίες αναφοράς που διασφαλίζουν ότι η διεξαγωγή και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης τεκμηριώνονται με κατάλληλο και κατανοητό τρόπο, συμπεριλαμβανομένων της διεξαγωγής και των αποτελεσμάτων των εξετάσεων. 6.3 Απόφαση για πιστοποίηση Η απόφαση για την πιστοποίηση ενός υποψηφίου θα λαμβάνεται αποκλειστικά από τον φορέα πιστοποίησης με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται κατά την διάρκεια της διαδικασίας πιστοποίησης. Οι υπεύθυνοι λήψης της απόφασης για την πιστοποίηση δεν συμμετέχουν στην εξέταση ή στην κατάρτιση του υποψηφίου.

10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024
Ο φορέας πιστοποίησης θα παρέχει ένα πιστοποιητικό ανά πρόσωπο που έχει λάβει πιστοποίηση, διατηρώντας την αποκλειστική κυριότητα των πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά αυτά θα περιέχουν κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: α/ Το ονοματεπώνυμο του πιστοποιημένου προσώπου και έναν αποκλειστικό αριθμό πιστοποίησης β/ Την ονομασία του φορέα πιστοποίησης γ/ Αναφορά στο πρότυπο πιστοποίησης ή σε άλλα σχετικά έγγραφα συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης στην οποία βασίζεται η πιστοποίηση. δ/ Το ακριβές πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης συμπεριλαμβανομένων προϋποθέσεων και περιορισμών. ε/ Ακριβή ημερομηνία έναρξης ισχύος της πιστοποίησης και της ακριβής ημερομηνίας λήξης.

11 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024
6.4 Επιτήρηση Ο φορέας πιστοποίησης θα καθορίζει μια προληπτική διαδικασία επιτήρησης για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των πιστοποιημένων, σύμφωνα με τα κριτήρια του σχήματος πιστοποίησης. 6.5 Επαναπιστοποίηση Ο φορέας πιστοποίησης καθορίζει τις απαιτήσεις επαναπιστοποίησης προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το πιστοποιημένο πρόσωπο εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τις τρέχουσες απαιτήσεις του σχήματος πιστοποίησης.

12 ΝΟΜΟΣ 4262/2014 Απλούστευση της Αδειοδότησης για την Άσκηση Οικονομικής Δραστηριότητας και άλλες διατάξεις Ο παρών νόμος αποβλέπει στη θεσμοθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων του άρθρου 2. Στην έκταση που αυτό δεν συνιστά ανεπίτρεπτη ανάθεση άσκησης δημόσιας εξουσίας , οι αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους που περιλαμβάνονται στον παρόντα νόμο μπορούν να χρησιμοποιούν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία συνεπικουρούν τις αρμόδιες αρχές στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, οπότε αυτό είναι αναγκαίο για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών νόμος καταλαμβάνει τις εξής οικονομικές δραστηριότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στα σχετικά Παραρτήματα της υπουργικής απόφασης με αριθμό 1958/2012 (β 21) και εξειδικεύονται στο Παράρτημα του παρόντος νόμου. π.χ. Ομάδα 6η Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής Ομάδα 9η Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις

13 ΝΟΜΟΣ 4262/2014 Απλούστευση της Αδειοδότησης για την Άσκηση Οικονομικής Δραστηριότητας και άλλες διατάξεις Άρθρο 6 Oπου αυτό είναι αντικειμενικά δικαιολογημένο για την προστασία συγκεκριμένου δημόσιου συμφέροντος κατά την άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας, μέρος των όρων λειτουργίας μπορεί να είναι και η τήρηση συγκεκριμένων προτύπων…… Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου ως πρότυπα εννοούνται οι κάθε είδους κανονισμοί, κριτήρια, πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές ή/και λοιπές τεχνικές απαιτήσεις . Η πιστοποίηση και ο έλεγχος της συμμόρφωσης με συγκεκριμένα πρότυπα για την άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας γίνεται από οργανισμούς οι οποίοι διαπιστεύονται προ τούτο σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία.

14 ΝΟΜΟΣ 4262/2014 Απλούστευση της Αδειοδότησης για την Άσκηση Οικονομικής Δραστηριότητας και άλλες διατάξεις Άρθρο 8: Τήρηση ελάχιστων προτύπων στις οικονομικές δραστηριότητες που απαιτούν έγκριση λειτουργίας Άρθρο 15: Οργανισμοί αξιολόγησης συμμόρφωσης με πρότυπα. Διαπίστευση από το ΕΣΥΔ …. 1. Οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης ενός προσώπου με συγκεκριμένα πρότυπα σύμφωνα με τον παρόντα νόμο μπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου εφόσον διαπιστευθεί σχετικά από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ-αυτοτελής μονάδα ΕΣΥΔ) ή από άλλον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης κράτους –μέλους της ΕΕ σύμφωνα με τη κείμενη ελληνική και τη νομοθεσία της ΕΕ. 4. Ο κάθε οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει εγχειρίδιο ποιότητας και εφαρμόζει τεκμηριωμένες και σαφώς προδιαγεγραμμένες διαδικασίες για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των αξιολογούμενων επιχειρήσεων, για την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων κατά των αποφάσεων του από τις αξιολογούμενες εγκαταστάσεις, καθώς και τεκμηριωμένο σύστημα διαχείρισης το οποίο καλύπτει όλες τις προβλεπόμενες απαιτήσεις και διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή τους.

15 ΝΟΜΟΣ 4262/2014 Απλούστευση της Αδειοδότησης για την Άσκηση Οικονομικής Δραστηριότητας και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 24 Αρμόδιες αρχές για την χορήγηση εγκρίσεων λειτουργίας είναι οι κατά τόπο αρμόδιες Περιφέρειες και τα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

16 ΝΟΜΟΣ 3982/2011 Απλούστευση της Αδειοδότησης Τεχνικών, Επαγγελματικών και Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων και Επιχειρηματικών Πάρκων και άλλες διατάξεις Σκοπός των άρθρων 1 έως και 16 είναι η καθιέρωση των αναγκαίων όρων και προϋποθέσεων για την άσκηση συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας πού αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος. Ορισμοί «Επαγγελματικές δραστηριότητες» : είναι οι εργασίες για την υλοποίηση της μελέτης μηχανολογικής ή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για την κατασκευή της εν λόγω εγκατάστασης , τη συντήρηση αυτής , την επιτήρηση λειτουργία της και τον χειρισμό του εξοπλισμού της , η παροχή τεχνικής υπηρεσίας , η εκτέλεση τεχνικού έργου , καθώς και οι συναφείς προς αυτές εργασίες. «Αδειοδότηση» : η επίσημη πράξη της αρμόδιας αρχής με την οποία παρέχεται το δικαίωμα σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο να ασκεί συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα ή σύνολο επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

17 ΝΟΜΟΣ 3982/2011 Απλούστευση της Αδειοδότησης Τεχνικών, Επαγγελματικών και Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων και Επιχειρηματικών Πάρκων και άλλες διατάξεις Άρθρο 6 : Χορήγηση άδειας σε νομικά πρόσωπα Οι άδειες για την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα χορηγούνται από τις υπηρεσίες των Περιφερειών που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 5, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 5 της 158/25/Γ9.1/ κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , Οικονομικών και Οικονομίας όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. Άρθρο 7: Εξετάσεις από αδειοδοτημένους φορείς Οι προβλεπόμενες για τη χορήγηση της άδειας εξετάσεις μπορεί να διενεργούνται κατ επιλογή του ενδιαφερομένου και από ικανούς φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα , ύστερα από αδειοδότηση αυτών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων.

18 ΝΟΜΟΣ 3982/2011 Απλούστευση της Αδειοδότησης Τεχνικών, Επαγγελματικών και Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων και Επιχειρηματικών Πάρκων και άλλες διατάξεις Άρθρο 8 : Έλεγχος των αδειοδοτημένων φορέων 1. Για την αδειοδότηση των φορέων που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο ο φορέας οφείλει να διαθέτει αμεροληψία ,ικανό προσωπικό, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα μέσα , καθώς και σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Η συμμόρφωση προς τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις των διεθνών προτύπων διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων θεωρείται ότι ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προηγούμενου εδαφίου και βεβαιώνεται όπως ορίζεται στην 3 παράγραφο. 2. Πέραν των ως άνω απαιτήσεων ο φορέας οφείλει : α/ Να διαθέτει προσωπικό με αποδεδειγμένη εμπειρία στην διενέργεια εξετάσεων στην αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα ή στην άσκηση της αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας. β/ Να διαθέτει τα απαιτούμενα τεχνικά μέσα για την διενέργεια της πρακτικής εξέτασης όπου αυτή απαιτείται.

19 ΝΟΜΟΣ 3982/2011 Απλούστευση της Αδειοδότησης Τεχνικών, Επαγγελματικών και Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων και Επιχειρηματικών Πάρκων και άλλες διατάξεις γ/ Να έχει την δυνατότητα να διενεργεί την εξέταση του ενδιαφερομένου μέσα σε εύλογο χρόνο από την υποβολή της αίτησης και να εκδίδει τη σχετική βεβαίωση μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης. δ/ Η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του φορέα να ελέγχονται από συλλογικό όργανο, το οποίο συγκροτείται από τον φορέα και στο οποίο συμμετέχουν και εκπρόσωποι των αρμόδιων κρατικών αρχών καθώς και των οικείων επαγγελματικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών. 3. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του φορέα με τις απαιτήσεις των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 πρέπει να γίνεται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ή από φορέα Διαπίστευσης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20 ΝΟΜΟΣ 3982/2011 Απλούστευση της Αδειοδότησης Τεχνικών, Επαγγελματικών και Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων και Επιχειρηματικών Πάρκων και άλλες διατάξεις Άρθρο 17: Ορισμοί 14. Αδειοδοτούσα Αρχή: H Διεύθυνση Ανάπτυξης της Οικείας Περιφερειακής Ενότητας σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και το π.δ. 78/2006 (Α΄ 80), η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σύμφωνα με το π.δ. 96/173 (Α΄ 172) τα κατά τόπον αρμόδια για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ και οι ενώσεις τους σύμφωνα με το Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) καθώς και το Τεχνικό Επιμελητήριο σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα.

21 ΝΟΜΟΣ 3982/2011 Απλούστευση της Αδειοδότησης Τεχνικών, Επαγγελματικών και Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων και Επιχειρηματικών Πάρκων και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Άρθρο 24 : Υποδοχή της αίτησης – Ενημέρωση Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και μετά την ολοκλήρωση τη διαδικασία πιστοποίησης τους , στα κατά τόπον αρμόδια Επιμελητήρια και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, καθώς και σε επιλεγμένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, προκειμένου να πληροφορείται σχετικά με την διαδικασία, τα δικαιολογητικά, το χρόνο που απαιτείται και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά την αδειοδότηση της δραστηριότητας που τον ενδιαφέρει και να υποβάλλει την σχετική αίτηση και τον φάκελο των δικαιολογητικών.

22 ΝΟΜΟΣ 3982/2011 Απλούστευση της Αδειοδότησης Τεχνικών, Επαγγελματικών και Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων και Επιχειρηματικών Πάρκων και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ Άρθρο 35: Αδειοδότηση από Επιμελητήρια η. Χορηγούν άδειες εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον οικείο νόμο και διενεργούν επιθεωρήσεις για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων λειτουργίας τους. Εξαιρούνται αρμοδιότητες που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις.


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google