Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μέθοδοι Monte Carlo Τι είναι: Οποιαδήποτε αριθμητική μέθοδος χρησιμοποιεί ψευδοτυχαίους αριθμούς Που χρησιμοποιείται: Παντού Ολοκλήρωση Επίλυση διαφορικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μέθοδοι Monte Carlo Τι είναι: Οποιαδήποτε αριθμητική μέθοδος χρησιμοποιεί ψευδοτυχαίους αριθμούς Που χρησιμοποιείται: Παντού Ολοκλήρωση Επίλυση διαφορικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μέθοδοι Monte Carlo Τι είναι: Οποιαδήποτε αριθμητική μέθοδος χρησιμοποιεί ψευδοτυχαίους αριθμούς Που χρησιμοποιείται: Παντού Ολοκλήρωση Επίλυση διαφορικών εξισώσεων Προσομοίωση στοχαστικών συστημάτων Γιατί; Εύκολη στην εφαρμογή Εφαρμόσιμη και με τις πιο περίπλοκες συνοριακές συνθήκες Αποδοτική σε πολυδιάστατα προβλήματα

2 Μέθοδοι MC Πως υλοποιείται: Επιλογή της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας (pdf) του υποθετικού πληθυσμού. Γέννηση τυχαίου δείγματος από μια ακολουθία ψευδοτυχαίων αριθμών σύμφωνα με την παραπάνω πιθανότητα. Στατιστική επεξεργασία για την εκτίμηση των υπό εξέταση παραμέτρων από το τυχαίο δείγμα.

3 Μέθοδοι MC: Τυχαίοι αριθμοί Τυχαίοι αριθμοί Φυσικές στοχαστικές διαδικασίες (ηλεκτρονικός θόρυβος, πυρηνικές διασπάσεις, κ.λ.π.) Ψευδοτυχαίοι αριθμοί Παράγονται αιτιοκρατικά από υπολογιστικούς αλγορίθμους Εύκολοι στην παραγωγή Επαναλήψιμη διαδικασία Παρέχουν ομοιόμορφη κάλυψη φασικού χώρου Σχεδόν Ψευδοτυχαίοι αριθμοί Παράγονται αιτιοκρατικά από υπολογιστικούς αλγορίθμους Αλυσίδες Markov Παρέχουν προμελετημένη κάλυψη φασικού χώρου

4 Μέθοδοι MC: Τυχαίοι αριθμοί Αλγόριθμοι (Γεννήτορες) Ψευδοτυχαίων Αριθμών Ομοιόμορφη κατανομή [0.,1.] Χαρακτηριστικά: Περίοδος Συσχέτιση Απόδοση Υλοποίηση: I j+1 = mod ( aI j +c, m )... και ποικίλες παραλλαγές Ποιοτικός έλεγχος: Θεωρητικός έλεγχος Πρακτικός έλεγχος Περισσότερες πληροφορίες http://random.mat.sbg.ac.at Numerical Recipes κ.λ.π

5 Τυχαίοι αριθμοί: Έλεγχος Γεννήτορες Ψευδοτυχαίων Αριθμών: Πρακτικός έλεγχος Υπολογισμός των ροπών k τάξης της κατανομής τυχαίων αριθμών: Αν οι τυχαίοι αριθμοί κατανέμονται με ομοιόμορφη πιθανότητα p(x)

6 Τυχαίοι αριθμοί: Έλεγχος Γεννήτορες Ψευδοτυχαίων Αριθμών: Πρακτικός έλεγχος Υπολογισμός των Συσχετίσεων: Αν οι τυχαίοι αριθμοί είναι ανεξάρτητοι και κατανέμονται ομοιόμορφα

7 Τυχαίοι αριθμοί: Έλεγχος Γεννήτορες Ψευδοτυχαίων Αριθμών: Πρακτικός έλεγχος

8 Τυχαίοι αριθμοί: Έλεγχος Γεννήτορες Ψευδοτυχαίων Αριθμών: Πρακτικός έλεγχος Πιο σύνθετοι έλεγχοι: π.χ. Κατανομή κ αριθμών σε επίπεδα κ-1 διαστάσεων Τελικός έλεγχος: Επανάληψη της μελέτης με άλλο γεννήτορα τυχαίων αριθμών

9 Τυχαίοι αριθμοί: Μεθ. Μετασχηματισμού Γεννήτορες Ψευδοτυχαίων Αριθμών μη ομοιόμορφης κατανομής Μέθοδος μετασχηματισμού Έστω θέλουμε να παράγουμε x που να κατανέμονται ως y(x). Η κατανομή πιθανότητας p(y)dy καθορίζεται από το μετασχηματισμό πιθανοτήτων: Για παράδειγμα αν y(x)=-ln(x). Τότε με το x να κατανέμεται ομοιόμορφα έχουμε: Επομένως η y κατανέμεται εκθετικά

10 Τυχαίοι αριθμοί: Μεθ. Μετασχηματισμού Γεννήτορες Ψευδοτυχαίων Αριθμών μη ομοιόμορφης κατανομής Μέθοδος μετασχηματισμού Ας υποθέσουμε τώρα, ότι επιθυμούμε να δημιουργήσουμε τυχαίους αριθμούς που να κατανέμονται γραμμικά. Τότε πρέπει p(y)=y, ή dx/dy=y δηλαδή x=(1/2)y 2. Λύνοντας ως προς y έχουμε y=(2x) 1/2 Αν επιπλέον θέλουμε το y να ανήκει στο διάστημα [0.,1.], θα το κανονικοποιήσουμε με 1/√2.

11 Τυχαίοι αριθμοί: Μεθ. Μετασχηματισμού Γεννήτορες Ψευδοτυχαίων Αριθμών μη ομοιόμορφης κατανομής Μέθοδος μετασχηματισμού Οι μέθοδοι μετασχηματισμού γενικεύονται και σε περισσότερες διαστάσεις Για παράδειγμα αν τότε

12 Τυχαίοι αριθμοί: Μεθ. Μετασχηματισμού Γεννήτορες Ψευδοτυχαίων Αριθμών μη ομοιόμορφης κατανομής Μέθοδος μετασχηματισμού

13 Τυχαίοι αριθμοί: Μεθ. Απόρριψης Γεννήτορες Ψευδοτυχαίων Αριθμών μη ομοιόμορφης κατανομής Μέθοδος απόριψης Γεννάμμε σημεία σε δύο διαστάσεις τα οποία είναι ομοιόμορφα κάτω από τη συνάρτηση σύγκρισης. Όποτε το σημείο βρίσκεται κάτω από τη συνάρτηση πιθανότητας το κρατάμε, αν όχι το απορρίπτουμε και γεννάμε καινούριο σημείο. Με αυτή τη διαδικασία έχουμε καταφέρει να γεννάμε ομοιόμορφα σημεία κάτω από την p(x).

14 Τυχαίοι αριθμοί: Μεθ. Απόρριψης Γεννήτορες Ψευδοτυχαίων Αριθμών μη ομοιόμορφης κατανομής Μέθοδος απόριψης

15 Μέθοδοι MC: Τυχαίοι αριθμοί Γεννήτορες Ψευδοτυχαίων Αριθμών μη ομοιόμορφης κατανομής Μέθοδος απόριψης FUNCTION RANG(IDUMMY) * Random number generator of gaussian probability * using the rejection method and ran0 as uniform deviate IMPLICIT NONE REAL RAN0,RANG DOUBLE PRECISION AM,R1,R2,RG 10 CONTINUE * Generate random numbers up to 5 sigmas from the mean R1 = 10.*(RAN0(IDUMMY)-0.5) * Second random number. * Test distribution assumed flat. Ruther inefficient but simple R2 = RAN0(IDUMMY) RG = DEXP(-0.5*R1**2) IF(RG.LT.R2)GOTO 10 RANG = R1 RETURN END INTEGER IDUMMY

16 MC Ολοκλήρωση: Crude Απλοϊκό (crude) Monte Carlo Όπου τα x i δεν είναι ισαπέχοντα πλέον, αλλά τυχαία κατανεμημένα

17 MC Ολοκλήρωση: Hit or miss Monte Carlo hit or miss Γεννάμε δύο ομοιόμορφα τυχαίους αριθμούς. Έναν x i στο διάστημα [α,b] και έναν y i στο διάστημα [y min,y max ]. Το γεννημένο σημείο θεωρέιται:  επιτυχές (hit) αν y i y(x i ) με V[n hits ]=np(1-p)

18 MC Ολοκλήρωση: Παραδείγματα Monte Carlo hit or miss

19 MC Ολοκλήρωση: Σύγκριση ΜέθοδοςΑβεβαιότητα σαν συνάρτηση του αριθμόυ των σημείων 1 διάστασηD διαστάσεις Monte Carlon -1/2 Τραπεζίουn -2 n -2/d Simpsonn -4 n -4/d Gauss τάξης mn -2m+1 n -(2m-1)/d

20 MC Ολοκλήρωση: Παραδείγματα

21

22 MC Ολοκλήρωση: Μείωση διασποράς Ολοκλήρωση σε υποδιαστήματα (stratification) Στην περίπτωση αυτή το υπολογιζόμενο ολοκλήρωμα θα είναι το άθροισμα δύο ή περισσοτέρων ολοκληρωμάτων και η διασπορά του το άθροισμα των διασπορών. Για να πετύχουμε καλύτερη διασπορά χρειάζεται να γνωρίζουμε τη συμπεριφορά της συνάρτησης. Παίρνοντας ίσα υποδιαστήματα, τουλάχιστον στη μονοδιάστατη περίπτωση, δεν κινδυνεύουμε να αυξήσουμε τη διασπορά. Βέβαια δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουμε και αξιοσημείωτη βελτίωση.

23 MC Ολοκλήρωση: Μείωση διασποράς Σημαντική δειγματολειψία (Importance Sampling) Στην τεχνική λοιπόν αυτή, αλλάζουμε τη μεταβλητή ολοκλήρωσης ώστε να έχουμε ένα ολοκλήρωμα μικρότερης διασποράς Επομένως πρέπει να βρούμε μία συνάρτηση g(x) τέτοια ώστε:  H g(x) να είναι συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, δηλαδή να είναι παντού θετική και κανονικοποιημένη ώστε G(b)=1.  Η G(x) να είναι γνωστή αναλυτικά  Ή η G(x) να μπορεί να λυθεί ως προς x, ή να υπάρχει γεννήτορας τυχαίων αριθμών που να γεννά σημεία x σύμφωνα με τη g(x)  Ο λόγος y(x)/g(x) να είναι επαρκώς περισσότερο σταθερός από την y(x) ώστε να μειωθεί η διασπορά Ασταθές σχήμα αν g(x)<<

24 MC Ολοκλήρωση: Μείωση διασποράς Importance Sampling: Ένα παράδειγμα όπου Οπότε το ολοκλήρωμα γίνεται: Λύνοντας ως προς x, έχουμε: Όπου δειγματολειπτούμε oμοιόμορφα τη G.

25 MC Ολοκλήρωση: Μείωση διασποράς DO 100 I=1,N X=RNDM(DUMMY) ! Random numbers in [0.,1.] interval Ra=exp(-x**2) SWa =SWa +Ra SWa2 =SWa2 +Ra**2 a=1./(1.-exp(-1.)) y=-log(1.-x/a) Rb=exp(-y**2)/exp(-y)/a SWb =SWb +Rb SWb2 =SWb2 +Rb**2 100 CONTINUE volume = 1. Wa =VOLUME*(SWa/N) Wb =VOLUME*(SWb/N) EWa=VOLUME*SQRT((SWa2/N-(SWa/N)**2)/N) EWb=VOLUME*SQRT((SWb2/N-(SWb/N)**2)/N) Importance Sampling: Ένα παράδειγμα

26 MC Ολοκλήρωση: Μείωση διασποράς nI flat ΔΙ flat I exp ΔΙ exp 10 2 0.762160.018800.750820.00589 10 3 0.746830.006120.751510.00172 10 4 0.745620.001990.748000.00055 10 5 0.747660.000630.746900.00017 Πραγματική τιμή : 0.74682 Importance sampling: Σύγκριση # διαστημ.1248 n=10 4 0.001990.000970.000470.00024 Stratification: Σύγκριση

27 MC Ολοκλήρωση: Μείωση διασποράς Control Variates Antithetic Variates V[y 1 (x)+y 2 (x)]=V[y 1 (x)]+V[y 2 (x)]+2cov [y 1 (x),y 2 (x)] Ευσταθές σχήμα και για g(x)<< Για μονοτονικές y(x)

28 MC Ολοκλήρωση: Εφαρμογή α y(x) b x b Ι) Ο προφανής τρόπος: Α) Επιλέγουμε x i =R[α,b] Β) Επιλέγουμε y i =R[α,x i ] Γ) Αθροίζουμε τα g(x i,y i ) ώστε τελικά να έχουμε: Παρόλο που αυτή η μέθοδος φαίνεται προφανής, είναι λανθασμένη! Ο λόγος είναι ότι τα σημεία (x i,y i ) δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα σε όλη την περιοχή της ολοκλήρωσης. Υπάρχει περίπου ο ίδιος αριθμός σημείων στην περιοχή α { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.gr/10/2855318/slides/slide_28.jpg", "name": "MC Ολοκλήρωση: Εφαρμογή α y(x) b x b Ι) Ο προφανής τρόπος: Α) Επιλέγουμε x i =R[α,b] Β) Επιλέγουμε y i =R[α,x i ] Γ) Αθροίζουμε τα g(x i,y i ) ώστε τελικά να έχουμε: Παρόλο που αυτή η μέθοδος φαίνεται προφανής, είναι λανθασμένη.", "description": "Ο λόγος είναι ότι τα σημεία (x i,y i ) δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα σε όλη την περιοχή της ολοκλήρωσης. Υπάρχει περίπου ο ίδιος αριθμός σημείων στην περιοχή α

29 MC Ολοκλήρωση: Εφαρμογή ΙΙ) Η μέθοδος της απόρριψης: Α) Επιλέγουμε x i =R[α,b] και y i =R[α,b] Β) Δημιουργόυμε μια νέα συνάρτηση z(x,y), η οποία ορίζεται σε όλο το διδιάστατο χώρο στον οποίο γεννάμε τους τυχαίους αριθμούς, αλλά έχει το ίδιο ολοκήρωμα με τη g(x,y) ως: z(x i,y i ) = 0 αν x i y i Το ολοκλήρωμα σ`αυτήν την περίπτωση γίνεται:

30 MC Ολοκλήρωση: Εφαρμογή ΙΙΙ) Η μέθοδος της απόρριψης (με γνωστή την περιοχή ολοκλήρωσης) : Ένας άλλος τρόπος θα ήταν να υπολογίσουμε το λόγο r του χώρου που καταλαμβάνει η περιοχή ολοκλήρωσης σε σχέση με την περιοχή δειγματολειψίας. Αν γνωρίζαμε το λόγο αυτό, θα μπορούσαμε να περιορίσουμε το σφάλμα, αποορίπτοντας τα σημεία που βρίσκονται ακτός της περιοχής ολοκλήρωσης. Δηλαδή, θα ακολουθούσαμε τα εξής βήματα: Α) Επιλέγουμε x i =R[α,b] και y i =R[α,b] Β) Απορρίπτουμε το σημείο αν δεν ανήκει στην περιοχή ολοκλήρωσης, δηλαδή, αν y i >x i. Γ) Αθροίζουμε τα g(x i,y i ), αντικαθιστώντας τον όγκο δειγματοληψίας με τον όγκο ολοκλήρωσης r(α-b) 2. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα γνωρίζουμε ότι r=1/2 άρα: Το ολοκλήρωμα σ`αυτήν την περίπτωση γίνεται:

31 ΙV) Η μέθοδος της αναδίπλωσης (ένα τρικ) Α) Επιλέγουμε u i =R[α,b] και v i =R[α,b] Β) Θέτουμε x i =max(u i, v i ) και y i =min(u i, v i ) Το ολοκλήρωμα δίνεται από: Αυτή η μεθοδολογία ισοδυναμεί με την ομοιόμορφη δειγματολειψία όλου του τετραγώνου και στη συνέχεια την αναδίπλωσή του γύρω από τη διαγώνιο,έτσι ώστε όλα τα σημεία να πέσουν στην περιοχή της ολοκλήρωσης. Η πυκνότητα των σημείων παραμένει ομοιόμορφη. MC Ολοκλήρωση: Εφαρμογή

32 V) Η μέθοδος βάρους Τα πρώτα δύο βήματα έιναι ίδια με την πρώτη (λανθασμένη) μέθοδο που αναφέραμε. Α) Επιλέγουμε x i =R[α,b] Β) Επιλέγουμε y i =R[α,x i ] Γ) Αλλά, στο τρίτο βήμα πραγματοποιούμε το άθροισμα με βάρος (κάποιο συντελεστή). Το βάρος διορθώνει την ανομοιόμορφη πυκνότητα σημείων (στο παράδειγμα αυτό 1/(x-α)). Επομένως το ολοκλήρωμα δίνεται από: Η μέθοδος αυτή είναι πρακτικά μια εφαρμογή της μεθόδου σημαντικής δειγματολειψίας. Μπορεί να είναι πιο αποδοτική ή όχι από τη μέθοδο αναδίπλωσης, ανάλογα με το αν η (x-α)g ή η g έχει μικρότερη διασπορά. MC Ολοκλήρωση: Εφαρμογή


Κατέβασμα ppt "Μέθοδοι Monte Carlo Τι είναι: Οποιαδήποτε αριθμητική μέθοδος χρησιμοποιεί ψευδοτυχαίους αριθμούς Που χρησιμοποιείται: Παντού Ολοκλήρωση Επίλυση διαφορικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google