Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δομιστική προσέγγιση (Ι)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δομιστική προσέγγιση (Ι)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δομιστική προσέγγιση (Ι)
ΔΟΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η γλώσσα διαρθρώνεται σε επίπεδα. Η γλώσσα είναι δομή. Σκοπός της διδασκαλίας είναι η οικειοποίηση των δομών. Η διδασκαλία της γλώσσας αποτελεί συνέχεια του φυσικού τρόπου εκμάθησής της.

2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δομιστική προσέγγιση (ΙΙ)
Η διδασκαλία γίνεται με παραδείγματα. Η διδασκαλία αποβλέπει στη σύλληψη της γλώσσας ως συστήματος. Το λεξιλόγιο αποτελεί βασικό τομέα της διδασκαλίας. Δίνεται έμφαση στον προφορικό λόγο. Η διδακτική διαδικασία ξεκινά με κείμενα.

3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δομιστική προσέγγιση (ΙΙΙ)
Στόχος της διδασκαλίας είναι η εκμάθηση της «κοινής» γλώσσας. Γίνεται συχνή επανάληψη των γλωσσικών δομών από τους μαθητές. Ο διδάσκων είναι ο κύριος συντελεστής της διδακτικής διαδικασίας. Τα Ο/Α μέσα θεωρούνται απαραίτητα βοηθητικά εργαλεία.

4 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δομιστική προσέγγιση (ΙV)
Τα λάθη επισημαίνονται με επιμέλεια. Η διαδικασία της «ενίσχυσης» θεωρείται σημαντική. Η αξιολόγηση του μαθητή θεωρείται βασική διαδικασία.

5 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Επικοινωνιακή προσέγγιση(Ι)
Η γλώσσα είναι ένα σύστημα επικοινωνίας. Κύριο χαρακτηριστικό της γλώσσας είναι η ποικιλία. Η γλωσσική πράξη αποτελεί αβίαστη διαδικασία.

6 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Επικοινωνιακή προσέγγιση(ΙΙ)
Η γλωσσική ικανότητα θεωρείται μια σύνθετη δεξιότητα. Η γλώσσα κατακτάται μέσω της χρήσης της. Η κατοχή της γλώσσας προϋποθέτει την απόκτηση της επικοινωνιακής ικανότητας. Ο διδάσκων είναι ισότιμος συνομιλητής και συνεργάτης.

7 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Επικοινωνιακή προσέγγιση(ΙΙΙ)
Σκοπός της διδασκαλίας είναι η απόκτηση της επικοινωνιακής ικανότητας. Η γνώση του συστήματος της γλώσσας δε θεωρείται επαρκής παράγοντας για τη βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας. Οι κανόνες που διέπουν το σύστημα της γλώσσας συνιστούν στη διδασκαλία μια ανακάλυψη.

8 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Επικοινωνιακή προσέγγιση(ΙV)
Το λάθος θεωρείται φυσιολογικό φαινόμενο. Η διδασκαλία δεν περιορίζεται στην πρόταση. Ο χρησιμοποιούμενος λόγος στην τάξη πρέπει να διαθέτει επικοινωνιακό φορτίο. Τα Ο/Α μέσα θεωρούνται απαραίτητα. Η αξιολόγηση αποτελεί απαραίτητη διαδικασία.

9 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Λειτουργική προσέγγιση(Ι)
ΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Έμφαση στη χρήση της γλώσσας από τους μαθητές. Σκοπός της διδασκαλίας η απόκτηση γλωσσικής και επικοινωνιακής ικανότητας. Διδασκαλία της δομής της γλώσσας με σκοπό την κατανόηση της λειτουργίας των γλωσσικών στοιχείων. Δημιουργία πραγματικών και εικονικών επικοινωνιακών συνθηκών κατά τη διδασκαλία.

10 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Λειτουργική προσέγγιση(ΙΙ)
Διαδικασία της επεξεργασίας του λόγου των μαθητών με σκοπό τη βελτίωσή του. Διδασκαλία της κοινωνικής ποικιλίας της γλώσσας. Βάση και αφετηρία της διδασκαλίας το κείμενο (γραπτό και προφορικό). Χρήση οπτικοακουστικών μέσων.

11 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Λειτουργική προσέγγιση(ΙΙΙ)
Δεν υπάρχει βιβλίο του μαθητή. Υπάρχει βιβλίο του δασκάλου. Ο εκπαιδευτικός είναι ο «συνομιλητής» στα πλαίσια της επικοινωνίας και όχι η αυθεντία. Το Πρόγραμμα δεν εφαρμόζεται από όλους τους εκπαιδευτικούς, αλλά μόνο από όσους το ενστερνίζονται.

12 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Λειτουργική προσέγγιση(ΙΙΙ)
Ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών περίπου 100 ωρών. Αξιολόγηση του Προγράμματος από ανεξάρτητη ομάδα αξιολόγησης.

13 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Γραμματισμός, Πολυγραμματισμοί
γραμματισμός: σύνολο δεξιοτήτων και πρακτικών χρήσης ποικίλων κειμένων που επιτρέπουν στο άτομο να διαχειρίζεται την κοινωνική του ζωή μέσα από τη συμμετοχή του σε τομείς κοινωνικής δραστηριότητας. πολυγραμματισμοί: σύνολο παιδαγωγικών αρχών που υποστηρίζουν την ποικιλία των μορφών γραμματισμού που λειτουργούν στις σύγχρονες κοινωνίες (οπτικός, εικονιστικός γραμματισμός κλπ.).

14 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Γραμματισμός, Πολυγραμματισμοί Ι
Η διδασκαλία προσαρμόζεται στο επίπεδο του γλωσσικού γραμματισμού των μαθητών και των μαθητριών. Τα θέματα με τα οποία ασχολείται η τάξη μπορεί να προέρχονται από διάφορες πηγές και διάφορες επικοινωνιακές συνθήκες. Δίνεται η δυνατότητα παραγωγής διαφόρων ειδών προφορικού και γραπτού λόγου από όλους/-ες τους μαθητές/-τριες. Ο/η διδάσκων/-ουσα έχει ρόλο συντονιστή και ισότιμου συνομιλητή κατά τη διδασκαλία.

15 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Γραμματισμός, Πολυγραμματισμοί ΙΙ
Ο χρόνος διεκπεραίωσης των γλωσσικών δραστηριοτήτων εξαρτάται από το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών. Το υλικό προέρχεται από διάφορες πηγές έντυπου και προφορικού λόγου. Οι διδάσκοντες/-ουσες έχουν στη διάθεσή τους ένα κείμενο όπου αναφέρονται η φιλοσοφία και οι αρχές της διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας και έναν μικρό αριθμό-«κλασικών»-δραστηριοτήτων για τις διάφορες βαθμίδες και ηλικιακές ομάδες μαθητών και μαθητριών.

16 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Γραμματισμός, Πολυγραμματισμοί ΙΙΙ
Η διδασκαλία της δομής της νέας ελληνικής γίνεται με σκοπό την κατανόηση της λειτουργίας των γραμματικοσυντακτικών φαινομένων. Κατά τη διδασκαλία της δομής δίνεται έμφαση και στη μικροδομή, αλλά πολύ περισσότερο στη μακροδομή. Τα κείμενα που θα παράγουν θα πρέπει να έχουν πάντα αποδέκτη. Οι επικοινωνιακές συνθήκες γίνεται προσπάθεια να είναι πραγματικές.

17 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Γραμματισμός, Πολυγραμματισμοί ΙV
Δίνονται εναύσματα και αφορμές για παραγωγή και κατανόηση των συμβάσεων που προσδιορίζουν τα είδη του προφορικού και γραπτού λόγου. Τα μαθήματα έχουν τη μορφή σχεδίων δράσης (project). Γίνoνται αντικείμενο εκμετάλλευσης οι γνώσεις γραμματισμού των μαθητών/τριών.

18 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Γραμματισμός, Πολυγραμματισμοί V
Η «κατ’ οίκον» εργασία περιορίζεται στην αναζήτηση πηγών και πληροφοριών για τη διδασκαλία του μαθήματος. Σε καμιά περίπτωση δεν έχει χαρακτήρα επίλυσης γλωσσικών ασκήσεων ή μελέτης γραμματικοσυντακτικών φαινομένων ή συγγραφής «εκθέσεων».

19 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Γραμματισμός, Πολυγραμματισμοί VΙ
Ενθαρρύνεται η ομαδική εργασία και η συνεργασία. Γίνεται αντικείμενο αξιοποίησης η πολυγλωσσία της τάξης.

20 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πολυγραμματισμοί
ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Τοποθετημένη Πρακτική Ανοιχτή Διδασκαλία Κριτική Πλαισίωση Μετασχηματισμένη Πρακτική


Κατέβασμα ppt "ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δομιστική προσέγγιση (Ι)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google