Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πανεπιστήμιο Κύπρου ΟΙΚ 223: Μαθηματικά για οικονομολόγους ΙΙ Διδάσκων: Φάμπιο Αντωνίου Στοιχεία Επικοινωνίας:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πανεπιστήμιο Κύπρου ΟΙΚ 223: Μαθηματικά για οικονομολόγους ΙΙ Διδάσκων: Φάμπιο Αντωνίου Στοιχεία Επικοινωνίας:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Πανεπιστήμιο Κύπρου ΟΙΚ 223: Μαθηματικά για οικονομολόγους ΙΙ Διδάσκων: Φάμπιο Αντωνίου Στοιχεία Επικοινωνίας: fantoniou@aueb.gr fantoniou@aueb.gr email: fantoniou@aueb.grfantoniou@aueb.gr Τηλ:22893683 Προσωπική Ιστοσελίδα: fantoniou.wordpress.com Γραφείο: Κτίριο Οικονομικού, Γραφείο 123. Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 17.00-18.00, Πέμπτη 17.00-18.00

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο 1ο

4 Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων 3 Το πρόβλημα με σταθερά όρια Mahatma Gandhi Όταν ρωτήθηκε εάν μετά την ανεξαρτησία της η Ινδία θα φτάσει το επίπεδο ευημερίας της Αγγλίας «..Η Βρετανία χρειάστηκε πάνω από τους μισούς φυσικούς πόρους του πλανήτη για να φτάσει στο σημερινό επίπεδο ευημερίας, πόσους πλανήτες θα χρειαστεί μια χώρα σαν την Ινδία;…»

5 Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων 4 Το πρόβλημα με σταθερά όρια Στις Η.Π.Α. χρειάζovται 12.2 εκτάρια για τηv κάλυψη τωv βασικώv αvαγκώv τoυ μέσoυ κατoίκoυ, στηv Ολλαvδία 8 και στηv Ivδία 1. Τo oικoλoγικό απoτύπωμα της Ολλαvδίας καλύπτει 15 φoρές τηv έκταση της χώρας εvώ τo αvτίστoιχo της Ivδίας ξεπερvά κατά 35% μόvov τηv έκταση της χώρας. Θα χρειαζόταv τρεις πλαvήτες όπως η Γη για vα καλυφθoύv oι αvάγκες τoυ τωριvoύ πληθυσμoύ της Γης σε Βoρειoαμερικάvικα επίπεδα. Donella Meadows, Our Footprints Are Treading Too Much Earth@ Charleston (S.C.) Gazzette, April 1,1996

6 Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων 5 Η οικονομική δραστηριότητα (παραγωγική και κατανάλωση) δημιουργεί αναπόφευκτα περιβαλλοντικά προβλήματα, το μέγεθος των οποίων αυξάνει με την μεγέθυνση της οικονομικής δραστηριότητας Το πρόβλημα με σταθερά όρια

7 Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων 6 Στην γενική του μορφή το περιβαλλοντικό πρόβλημα μπορεί να θωρηθεί ως πρόβλημα του πεπερασμένου οικοσυστήματος Διάγραμμα ΙΙΙ.1.a. Το πεπερασμένο παγκόσμιο οικοσύστημα σχετικά με το οικονομικό υποσύστημα (Goodland R., H. E. Daly, S. ElSerafy, 1992 Population, Technology, and Lifestyle, Island Press: Washington, DC.) Ε Ε ν ν έ έ ρ ρ γ γ ε ε ι ι α α ? Το πρόβλημα

8 Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων 7 Κατά την παραγωγή τελικών προϊόντων, ένα ικανό μέρος της ενέργειας και ύλης που χρησιμοποιείται είναι αδύνατον να ανακυκλωθεί πλήρως Επίσης κατά την παραγωγική διαδικασία υπάρχει σημαντική σπατάλη ενέργειας και ύλης Το διάγραμμα κυκλικής ροής Υψηλή εντροπία Υποβαθμισμένη και καταναλωμένη ενέργεια και ύλη Χαμηλή εντροπία Αγαθά και υπηρεσίες Συντελεστές παραγωγής Μισθοί, κέρδη, …. Κατανάλωση Επιχειρήσεις Νοικοκυριά Διαθέσιμη ενέργεια και ύλη Τελικά προϊόντα Ρύπανση και απόβλητα Το πρόβλημα

9 Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων 8 Τα σημαντικότερα ορατά προβλήματα: υπερβoλική χρήση της συvoλικής βιoμάζας από τov άvθρωπo αλλαγή τωv καιρικώv συvθηκώv καταστρoφή τoυ στρώματoς τoυ όζovτoς υπoβάθμιση της πoιότητας τωv εδαφώv εξαφάvιση μoρφώv ζωής Τα σημαντικότερα προβλήματα

10 Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων 9 Βιώσιμη ανάπτυξη «..Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που καλύπτει τις σημερινές ανάγκες χωρίς να μειώνει την ικανότητα των επόμενων γενιών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες …..» (Brundtland Report, 1987, p.43)

11 Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων 10 Θεωρητικά υποδείγματα Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ οικονομικής δραστηριότητας και περιβάλλοντος με τη χρήση υποδειγμάτων Αφαιρετικές περιγραφές της πραγματικότητας που μας δίνουν την δυνατότητα να εξετάσουμε συγκεκριμένα προβλήματα σε βάθος

12 Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων 11 Στο απαισιόδοξο άκρο έχουμε τη μελέτη «Τα όρια της Οικονομικής Μεγέθυνσης» Χρήση της τεχνικής της δυναμικής συστημάτων χρήση κλειστών κυκλωμάτων ανατροφοδότησης (feedback loops) Κλειστά συστήματα που περιγράφουν τις επιπτώσεις μιας ενέργειας στις περιβάλλουσες συνθήκες που οδηγούν σε νέες ενέργειες, κλπ, κλπ Στην παρακάτω διεύθυνση μπορείτε να βρείτε παραδείγματα feedback loops που αφορούν το φαινόμενο των κλιματικών αλλαγών http://www.ecobridge.org/content/g_fbk.htmhttp://www.ecobridge.org/content/g_fbk.htm Γενικά υποδείγματα: Το απαισιόδοξο σενάριο

13 Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων 12 Πηγή: "Terrestrial Ecosystem Feedbacks to Global Climate Change" by D. A. Lashof, B. J. DeAngelo, J. Harte and S. R. Saleska, Annual Review of Energy and the Environment, 1997 edition, volume 22. Γενικά υποδείγματα: Το απαισιόδοξο σενάριο Το θετικό πρόσημο (+) δείχνει ότι μια αύξηση στο ένα κουτί επιφέρει μια αύξηση και στο επόμενο κουτί, ενώ το αρνητικό πρόσημο (-) σημαίνει ότι μια αύξηση στο ένα οδηγεί σε μείωση στο άλλο κουτί. Για να βρούμε τη συνολική επίπτωση αθροίζουμε τα πρόσημα. Όπου έχουμε μόνο (+) έχουμε θετική ανατροφοδότηση, ζυγός αριθμός (-) σημαίνει θετική ανατροφοδότηση, ενώ μονός αριθμός (-) σημαίνει αρνητική ανατροφοδότηση. Μετακίνηση της δασικής γραμμής προς τους πόλους Δυνατότητα επιφανειακής αντανακλαστικότητας Παραγωγή μεθανίου από εκτάσεις με μεγάλη περιεκτικότητα οργανικού υλικού Έκλυση μεθανίου από την υγροποίηση παγωμένων υδάτων Συχνότητα φυσικών πυρκαγιών Εκπομπές CO 2 Εκπομπές CO 2 Υποβάθμιση της ποιότητας εδαφών και απερημοποίηση Εκπομπές σκόνης που αυξάνουν την αντανακλαστικότητα Φαινόμενο του Θερμοκηπίου και Κλιματικές Αλλαγές Παραδείγματα feedback loops που αφορούν το φαινόμενο των κλιματικών αλλαγών

14 Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων 13 Τα συμπεράσματα 1. Με δεδομένες τις συνθήκες, σε λιγότερο από 100 χρόνια οι φυσικοί πόροι εξαντλούνται και το σύστημα καταρρέει (δες σελ. 13) 2. Και αν δεν εξαντληθούν οι πόροι η κατάρρευση θα προέλθει είτε από υπερβολική μόλυνση είτε από υπερπληθυσμό 3. Η μεγέθυνση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είτε θα περιοριστεί εθελούσια, είτε θα οδηγηθούμε σε κατάρρευση του συστήματος Γενικά υποδείγματα: Το απαισιόδοξο σενάριο

15 Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων 14 Γενικά υποδείγματα: Το απαισιόδοξο σενάριο BEYOND THE LIMITSBEYOND THE LIMITS, Meadows, et al.; Chelsea Green Publishing Company, 1992. ISBN 0-930031-62-8.

16 Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων 15 Βασικές υποθέσεις Εκθετικές αυξήσεις των μεταβλητών Σταθερά όρια των φυσικών πόρων Χρήση κλειστών κυκλωμάτων ανατροφοδότησης Γενικά υποδείγματα: Το απαισιόδοξο σενάριο

17 Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων 16 Στον αντίποδα βρίσκεται η δουλειά του Herman Kahn «Τα επόμενα 200 χρόνια: Ένα σενάριο για την Αμερική και τον Κόσμο» Η αισιοδοξία της εργασίας αυτής βασίζεται στην τεχνολογική πρόοδο η οποία μπορεί να διευρύνει τα φυσικά όρια,μέχρι του σημείου να μην υπάρχουν Γενικά υποδείγματα: Το αισιόδοξο σενάριο

18 Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων 17 Τα συμπεράσματα Ο πληθυσμός θα συνεχίσει να αυξάνεται στα επόμενα 200 χρόνια με μειούμενο ρυθμό αύξησης, αλλά αυξανόμενο κατά κεφαλήν εισόδημα Η συνέχιση της οικονομικής μεγέθυνσης θα ωφελήσει πολύ τους φτωχότερους λαούς μέσα από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών Γενικά υποδείγματα: Το αισιόδοξο σενάριο

19 Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων 18 Βασικές υποθέσεις Η εργασία του Kahn δεν βασίζεται σε ποσοτικά, μαθηματικά υποδείγματα, αλλά σε ποιοτική ανάλυση διαφόρων ιδεών και σεναρίων με έμφαση στην επίδραση νέων τεχνολογιών Γενικά, η εργασία του Kahn πρεσβεύει ότι τα σταθερά όρια που αντιμετωπίζουμε σήμερα θα ξεπεραστούν με νέες τεχνολογίες και επομένως, παρά τις εκθετικές αυξήσεις το σύστημα δεν θα καταρρεύσει όπως προβλέπει το απαισιόδοξο σενάριο Γενικά υποδείγματα: Το αισιόδοξο σενάριο

20 Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων 19 Μία άλλη πολύ γνωστή εργασία με αισιόδοξα συμπεράσματα είναι αυτή του Julian Simon, “The Ultimate Resource” 1981 και σε 2η έκδοση το 1996 Το σύνολο της εργασίας στην 2η έκδοσή της μπορεί να βρεθεί στην διεύθυνση: http://www.juliansimon.com/writings/Ultimate_Resource/ http://www.juliansimon.com/writings/Ultimate_Resource/ Η ανθρώπινη φαντασία και επινοητικότητα θα οδηγήσει στο να ξεπεράσουμε τα όρια Γενικά υποδείγματα: Το αισιόδοξο σενάριο

21 Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων 20 Συμπερασματικά ερωτήματα Ποιο από τα δύο τόσο ακραία σενάρια είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα; Υπάρχουν σταθερά όρια; Ποια είναι, αν υπάρχουν; Πως ακριβώς λειτουργούν τα κλειστά κυκλώματα ανατροφοδότησης; Ποιος ο ρόλος των οικονομικών και πολιτικών θεσμών; Ποιος ο βαθμός ``````````και πώς αντιμετωπίζεται; Μπορούμε να επιτύχουμε παγκόσμια συνεργασία για την βιώσιμη ανάπτυξη;

22 Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων 21 Σύνοψη Στο πρώτο μέρος του μαθήματος, συνοψίσαμε τα σημαντικότερα προβλήματα που αφορούν στην βιώσιμη ανάπτυξη Κατόπιν εξετάσαμε τα δύο ακραία υποδείγματα τα οποία καταλήγουν είτε σε απαισιόδοξες είτε αισιόδοξες προβλέψεις για το μέλλον Το αισιόδοξο σενάριο να βασίζεται στην ανθρώπινη επινοητικότητα η οποία μέσα από νέες τεχνολογίες θα υπερβεί τα σημερινά όρια

23 Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων 22 Σύνοψη Με αδιαμφισβήτητο δεδομένο την συνεχιζόμενη επιδείνωση διαφόρων περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως για παράδειγμα την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας* δεν μπορούμε να επαναπαυόμαστε σε γενικές αναφορές στην ανθρώπινη επινοητικότητα, αλλά θα πρέπει να παρθούν μέτρα τόσο για την έλλογη χρήση των υπαρχόντων πόρων όσο και για την τεχνολογική εξέλιξη, στα πλαίσια των υπαρχόντων πολιτικών και οικονομικών θεσμών είτε, όταν αυτοί δεν επαρκούν να επιδιωχθεί η διεύρυνση και μετεξέλιξή τους * Δες την τρίτη και τελευταία έκθεση του Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) http://www.ipcc.ch/ http://www.ipcc.ch/

24 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τέλος 1ου Κεφαλαίου


Κατέβασμα ppt "Πανεπιστήμιο Κύπρου ΟΙΚ 223: Μαθηματικά για οικονομολόγους ΙΙ Διδάσκων: Φάμπιο Αντωνίου Στοιχεία Επικοινωνίας:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google