Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εισηγητής: Πηνελόπη Σπηλιώτη Προϊσταμένη Αυτοτελές Τμήμα ΕΚΔΟΣΕΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΥΠΑΝ)
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Πρωτεύουσα αρμοδιότητα της ΓΓΕΤ είναι η χάραξη και υλοποίηση της ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής της χώρας.

3 Στο πλαίσιο αυτό η ΓΓΕΤ:
Ενισχύει, μέσω προγραμμάτων επιχορήγησης της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξη, τις ερευνητικές δραστηριότητες δημοσίων οργανισμών σε τομείς σημαντικούς για την οικονομία.. Στηρίζει τη μεταφορά και τη διάχυση προηγμένων τεχνολογιών προς τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, επιτυγχάνοντας έτσι την άμεση αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας. Συμβάλει στην ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού της χώρας. Εκπροσωπεί τη χώρα στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε., εναρμονίζοντας τις ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητές της με τις απαιτήσεις της διεθνούς κοινότητας.

4 Επίσης, Προωθεί τη συνεργασία σε θέματα Έρευνας & Τεχνολογίας, με άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Ιδρύει Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς φορείς σε τομείς υψηλής προτεραιότητας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, συμβάλλοντας στη σύγκλισή της με την Ε.Ε. Εποπτεύει, χρηματοδοτεί την πάγια λειτουργία και στηρίζει δυναμικά τους γνωστότερους και σημαντικότερους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της χώρας, όπως:

5 ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Α.Α) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΠΑΣΤΕΡ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ι.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Κ.Κ.Ε.) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΦΛΕΜΙΓΚ»

6 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ (Ι.Τ.Ε.) ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Κ.Ε.Τ.Ε.Π.)

7 ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ε.Ε.Α.Ε.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.) ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΕΛΩΟΥ (ΙΧΘΥ.Κ.Α.) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ.) Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ & ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ (Ε.Κ.Ε.Π.Υ.) Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Ε.Τ.Α.Τ.) Α.Ε

8 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Δ.Ε.Τ.) Α.Ε.

9 - ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΓΕΤ 1964: Η Ελληνική Κυβέρνηση αναθέτει στην πιλοτική Επιτροπή του ΟΟΣΑ να μελετήσει και να προτείνει σχήμα για τον συντονισμό της έρευνας. 1971: Δημιουργία της «Υπηρεσίας Επιστημονικής Έρευνας & Ανάπτυξης». 1976: Ανάθεση από τον Πρωθυπουργό σε ομάδα επιστημόνων τη σύνταξη νόμου για τον συντονισμό της Ε & Τ. 1977: Ο νόμος 706/77 «περί προωθήσεως της Επιστημονικής Ερεύνης και της Τεχνολογίας» προβλέπει την «Επιτροπή Επιστημονικής Ερεύνης και Τεχνολογίας», το «Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Επιστημονικής Ερεύνης και Τεχνολογίας» και την «Υπηρεσία Επιστημονικής Ερεύνης και Τεχνολογίας (ΥΕΕΤ)» με απευθείας αναφορά στον υπουργό Συντονισμού

10 1982: Εγκρίνεται το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα με μικρές
τροποποιήσεις ενώ με τον Ν. 1266/82 ιδρύεται Υπουργείο Έρευνας & Τεχνολογίας. 1985: Με το Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» ιδρύεται το Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και η ΓΓΕΤ. Ψηφίζεται ο Ν. 1514/85, που αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της Ε&Τ. Σχεδιάστηκε το ΠΑΒΕ (Π.Δ. 558/85) ενώ διατηρήθηκε και το καθαρά ερευνητικό Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ. Δημιουργία Κλαδικών Εταιρειών. 1990: Στο πλαίσιο του 1ου ΚΠΣ εγκρίνεται το ΕΠΕΤ Ι για την περίοδο , με άξονες πολιτικής την έρευνα στις επιχειρήσεις, σύνδεση έρευνα – παραγωγής, μεταφορά και διάχυση Ε & Τ, πληροφοριών, ανάπτυξη της ερευνητικής υποδομής, κλπ.

11 1992: Πρωτοβουλία SRIDE Hellas (1992-1995) με άξονες τη
διασύνδεση έρευνας – παραγωγής, βελτίωση υποδομών, και σύνδεση ελληνικών οργανισμών με διεθνή δίκτυα παραγωγής και εκμετάλλευσης τεχνολογίας. 1994: Ολοκλήρωση σχεδιασμού και αρχή υλοποίησης του ΕΠΕΤ ΙΙ (Β΄ΚΠΣ) για την περίοδο , με βασικούς στόχους την ενίσχυση της βιομηχανικής έρευνας την μεταφορά τεχνολογίας και την καινοτομία (ΠΑΒΕ, ΣΥΝ, ΥΠΕΡ), την ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού, την περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών, κλπ. 1996: Η ΓΓΕΤ ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ολοκληρώνει και την υλοποίηση του ΕΠΕΤ ΙΙ, σχεδιάζει στο πλαίσιο του μετά Γ΄ΚΠΣ το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑν) περιόδου 2000 – 2006 το οποίο σήμερα υλοποιείται και εκφράζει τη σχετική πολιτική, αξιολογεί τα Ερ. Κέντρα. 2004: Είσοδος της Ελλάδος στην ΕSA.

12 ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η Ακαθάριστη Εγχώρια Δαπάνη για Ε & Τ (ΑΕΔΕΤΕ) το ανήλθε στο 0,65% του ΑΕΠ (Ε.Ε. περίπου 2%) Οι σχετικές δαπάνες των επιχειρήσεων: από 0,13% το 1993 σε 0,21 το 2001. Στόχος: το η ΑΕΔΕΤΕ να αυξηθεί στο 1,5% του ΑΕΠ ενώ η συμβολή των επιχειρήσεων στο ποσοστό αυτό θα πρέπει να ανέλθει στο 40% της ΑΕΔΕΤΕ. Σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η Ακαθάριστη Δαπάνη για Ε & Τα να φθάσει το 3% μέχρι το , με συμμετοχή των επιχειρήσεων κατά το 1/3.

13 ΕΠΕΤ ΙΙ Χρηματοδοτήθηκαν 2.913 έργα συνολικού Π/Υ 180,411 δις δρχ.
Χρηματοδοτήθηκαν έργα συνολικού Π/Υ 180,411 δις δρχ. Δημόσια δαπάνη: ,176 δις δρχ. Ιδιωτική συμμετοχή: 34,235 δις δρχ. (19,72%) Στο πλαίσιο του ΕΠΕΤ ΙΙ η απορροφητικότητα ανήλθε στο ~ 97%

14 ΕΠΑν

15 Η πολιτική του Υπουργείου Ανάπτυξης και κατ΄επέκταση
των πέντε Γενικών Γραμματειών από τις οποίες αποτελείται, εκφράζεται, για τη χρονική περίοδο 2000 – 2006, μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» το οποίο είναι ένα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ΄ Κ.Π.Σ.)

16 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ «ΕΠΑν» Συνολικός Π/Υ: 642,5 εκατ. €
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ «ΕΠΑν» Συνολικός Π/Υ: 642,5 εκατ. € Συνολική δημόσια δαπάνη: 415,2 εκατ. € _______________________________ Επιπλέον: 60,0 εκατ. € από ΚτΠ ποσό από ΠΕΠ Πρόβλεψη κατά την αναθεώρηση του ΕΠΑΝ: Δημόσια δαπάνη 505,6 εκατ. €

17 Η πολιτική της ΓΓΕΤ για την Έρευνα και την Τεχνολογική
Η πολιτική της ΓΓΕΤ για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη για την περίοδο έχει τέσσερις βασικές κατευθύνσεις: -  Τον εμπλουτισμό του παραγωγικού ιστού με νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες Έντασης Γνώσης.  -   Την ενίσχυση των Δραστηριοτήτων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης για την Ανταγωνιστικότητα.  -   Την αύξηση της διεθνούς έκθεσης (exposure) του ελληνικού ερευνητικού συστήματος και την επέκταση των διεθνών συνεργασιών των Ελλήνων ερευνητών  -   Την ενίσχυση και την απασχόληση του επιστημονικού Ανθρώπινου Δυναμικού

18 Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής έχουν γίνει διάφορα
Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής έχουν γίνει διάφορα βήματα , όπως: Ετοιμάστηκε το θεσμικό πλαίσιο για την δυνατότητα δημιουργίας νέων εταιρειών (spin off). Δημιουργήθηκε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και ανάλογα κίνητρα για την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων από τις επιχειρήσεις με δυνατότητα συνεργασίας με ερευνητικούς φορείς. Υποστηρίζονται ερευνητικές δραστηριότητες των ΑΕΙ, ΤΕΙ, και των Ερευνητικών μας Κέντρων, οι οποίες θα οδηγήσουν στην δημιουργία νέου, υψηλού επιπέδου ερευνητικού δυναμικού, σε διάφορους τομείς που ενδιαφέρουν την ελληνική οικονομία.

19  Επίσης, Δίδονται κίνητρα στις επιχειρήσεις για την απασχόληση
Δίδονται κίνητρα στις επιχειρήσεις για την απασχόληση υψηλού επιπέδου ερευνητικού δυναμικού. Υποστηρίζεται η ένταξη υψηλού επιπέδου ερευνητών από το εξωτερικό στο ερευνητικό και τεχνολογικό σύστημα της Ελλάδος. Σχεδιάστηκαν ορισμένα, σχετικώς μεγάλα, προγράμματα, εστιασμένα σε διάφορους τομείς οικονομικού ή κοινωνικού ενδιαφέροντος.

20 Τρόπος υλοποίησης της πολιτικής ο σχεδιασμός και προκήρυξη
ειδικών προγραμμάτων ή δράσεων, στα πλαίσια των οποίων υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους προτάσεις για χρηματοδότηση. Ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι το επιστημονικό προσωπικό των ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων, Δημόσιες Υπηρεσίες καθώς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα. Οι προτάσεις χρηματοδοτούνται μετά από επιτυχή αξιολόγηση. Η χρηματοδότηση γίνεται κατά 75% από κοινοτικούς πόρους και κατά 25% από Εθνικούς. Απαραίτητη η συγχρηματοδότηση του έργου από Φορέα Χρήστη.

21 Σήμερα έχει αρχίσει ο σχεδιασμός και η
κατάρτιση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΓΓΕΤ στο πλαίσιο Του Δ΄ Κ.Π.Σ., το οποίο θα καλύψει την περίοδο 2007 –

22 Δικτυακός τόπος ΓΓΕΤ: http://www.gsrt.gr
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 14 –18 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: , ΦΑΞ : Δικτυακός τόπος ΓΓΕΤ:


Κατέβασμα ppt "ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google