Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ØÕ×ÉÁÔÑÉÊÇ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ØÕ×ÉÁÔÑÉÊÇ ØÕ×ÉÁÔÑÉÊÇ ÐÅÑÉÈÁËØÇ ÓÔÇÍ ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ØÕ×ÉÁÔÑÉÊÇ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ØÕ×ÉÁÔÑÉÊÇ ØÕ×ÉÁÔÑÉÊÇ ÐÅÑÉÈÁËØÇ ÓÔÇÍ ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ØÕ×ÉÁÔÑÉÊÇ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ØÕ×ÉÁÔÑÉÊÇ ØÕ×ÉÁÔÑÉÊÇ ÐÅÑÉÈÁËØÇ ÓÔÇÍ ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ

2 ØÕ×ÉÁÔÑÉÊÇ ÐÅÑÉÈÁËØÇ ÓÔÇÍ ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ «Θεραπεία» Παρέμβαση σε όλους τους παράγοντες της νοσογόνου αλυσίδας Πολυπαραγοντική Αιτιολογία της ψυχικής νόσου (Βιολογικοί, γενετικοί, αναπτυξιακοί, μαθησιακοί κ.λ.π.) «Θεραπευτικό Πλαίσιο» «Κοινωνικό Πλαίσιο» (Ο «τόπος» της γένεσης της νόσου άρα και ο «τόπος» της Ψυχιατρικής Παρέμβασης)

3 Παράγοντες που καθορίζουν τον κύκλο πορείας του ψυχιατρικά ασθενούς Παθολογία του αρρώστου Οικογενειακός αστερισμός Κοινωνική Ομάδα Συλλογική Αναπαράσταση της ψυχικής νόσου Ψυχιατρική Ομάδα Άλλες Υπηρεσίες Υγείας Αστυνομικές- Δικαστικές αρχές Νομικό Πλαίσιο

4 ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ØÕ×ÉÁÔÑÉÊÇ Η Ψυχιατρική ασχολείται με τον άνθρωπο στην αμεσότητά του από κάθε άποψη:  Γενετική  Βιολογική (Φάρμακα & Κοινωνική Ψυχιατρική: Άρρηκτη σχέση)  Αναπτυξιακή  Ιστορική  Κοινωνική «Ατομικό» και «Κοινωνικό» είναι τόσο άρρηκτα δεμένα μεταξύ τους, που δεν έχει κανένα νόημα να τα αντιπαραθέτουμε και να θέλουμε να τα διαφοροποιήσουμε. Στην Ψυχιατρική

5 “ÊïéíùíéêÞ Øõ÷éáôñéêÞ” ðáñÜóôáóç óõãêåêñéìÝíç, õëéêÞ και èåóìéêÞ πñáãìáôéêüôçôá Ìéá èåùñßá êáé ìéá ðñáêôéêÞ ðïõ ëáìâÜíåé õðüøç ôçò ôçí êïéíùíßá και ôï êïéíùíéêü ðåñéâÜëëïí, ü÷é ìüíïí óÜí ðáñÜóôáóç, óôï ìõáëü ôïõ áóèåíούς, áëëÜ êáé óáí ΣΥΝΟΛΙΚΗ, óõãêåêñéìÝíç, õëéêÞ και èåóìéêÞ πñáãìáôéêüôçôá. “ÊïéíùíéêÞ Øõ÷éáôñéêÞ” ðáñÜóôáóç óõãêåêñéìÝíç, õëéêÞ και èåóìéêÞ πñáãìáôéêüôçôá Ìéá èåùñßá êáé ìéá ðñáêôéêÞ ðïõ ëáìâÜíåé õðüøç ôçò ôçí êïéíùíßá και ôï êïéíùíéêü ðåñéâÜëëïí, ü÷é ìüíïí óÜí ðáñÜóôáóç, óôï ìõáëü ôïõ áóèåíούς, áëëÜ êáé óáí ΣΥΝΟΛΙΚΗ, óõãêåêñéìÝíç, õëéêÞ και èåóìéêÞ πñáãìáôéêüôçôá. ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ØÕ×ÉÁÔÑÉÊÇ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ØÕ×ÉÁÔÑÉÊÇ ØÕ×ÉÁÔÑÉÊÇ ÐÅÑÉÈÁËØÇ ÓÔÇÍ ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ

6 Η Κοινωνική Ψυχιατρική θα πρέπει να θεωρηθεί σαν η μοναδική πραγματικά επιστημονική πρακτική της ψυχιατρικής Bourguignon Κάθε ψυχιατρική πρακτική πρέπει να είναι, με αυτήν την έννοια, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ.

7 Θα πρέπει να γίνεται μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον (αποφυγή περιθωριοποίησης και εγκλεισμού), αλλά και να αφορά και το ίδιο το περιβάλλον (ευρύτερες θεραπευτικές παρεμβάσεις, αλλαγή στάσης και νοοτροπίας). Κοινωνικό περιβάλλον (Οικογένεια, κοινότητα, ευρύτερη κοινωνική ομάδα, κοινωνία) Συντελεί στην διαμόρφωση της ψυχικής νόσου αλλά, και κυρίως, στην αντιμετώπισή της (στίγμα κ.λ.π.) Παρέμβαση

8 Ç ÐÑÁÊÔÉÊÇ ÔÇÓ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇÓ ØÕ×ÉÁÔÑÉÊÇÓ ÄïìÝò - Èåóìïß ÐïëõäéÜóôáôç ÄéáãíùóôéêÞ (Óýóôçìá - Ó÷Ýóåéò) ÈåñáðåõôéêÞ ðáñÝìâáóç áðåõèõíüìåíç óôçí åíüôçôá õðïêåßìåíï/ðåñéâÜëëïí ÐáñÝìâáóç óôï êïéíùíéêü ðåñéâÜëëïí ôïõ áóèåíïýò ÄïìÝò - Èåóìïß ÐïëõäéÜóôáôç ÄéáãíùóôéêÞ (Óýóôçìá - Ó÷Ýóåéò) ÈåñáðåõôéêÞ ðáñÝìâáóç áðåõèõíüìåíç óôçí åíüôçôá õðïêåßìåíï/ðåñéâÜëëïí ÐáñÝìâáóç óôï êïéíùíéêü ðåñéâÜëëïí ôïõ áóèåíïýò Άτομο – Οικογένεια Οικογένεια – Γειτονιά Εργασία - Κοινότητα Συνεχής Παρέμβαση

9 Η χρονιότητα της νόσου, η σύνθετη φύση της, η ανάγκη διαρκούς στήριξης του ψυχιατρικά ασθενούς (ιδιαίτερα του ψυχωτικού ασθενούς) σε πολλαπλά επίπεδα (προσωπικό, κοινωνικό, επαγγελματικό) και η αναγκαιότητα να σπάσει ο φαύλος κύκλος: «κρίση» - «νοσηλεία» - «υποτροπή» - «νοσηλεία» Ενδιάμεσων Δομών. δημιούργησε την ανάγκη για ίδρυση και λειτουργία των λεγόμενων Ενδιάμεσων Δομών.

10 ÅíäéÜìåóç ÄïìÞ ΚÜèå äçìéïõñãßá åíüò êïéíïôéêïý ÷þñïõ óå ìéêñÞ êëßìáêá, åíóùìáôùìÝíïõ óôï ìåãáëýôåñï äõíáôü âáèìü óôçí êïéíùíéêÞ æùÞ, ðïõ ìðïñåß íá ÷ñçóéìåýóåé óáí åíäéÜìåóïò óå üëåò ôéò êáôáóôÜóåéò áðïêïðÞò áð' áõôÞ, äçëáäÞ óÜí äéÝîïäïò áðÝíáíôé óå ìéÜ ðáñáìïíÞ óå Ýíá ßäñõìá, óå Ýíá ðñþéìï ïéêïãåíåéáêü "îåñßæùìá", óå êÜðïéá êïéíùíéêÞ Þ øõ÷éáôñéêÞ áíáðçñßá, Þ óå ïðïéáäÞðïôå êáôÜóôáóç êñßóçò. (Reverzy, 1980)

11 ÄÏÌÅÓÄÏÌÅÓ Øõ÷éáôñéêü ÔìÞìá óå Ãåíéêü Íïóïêïìåßï ÊÝíôñá Øõ÷éêÞò Õãåßáò (ÊéíçôÝò ÌïíÜäåò Øõ÷éáôñ. Ðåñßèáëøçò) ÉáôñïðáéäáãùãéêÝò Õðçñåóßåò ÌåôáâáôéêÝò ÄïìÝò Íïóïêïìåßá ÇìÝñáò Îåíþíåò Ïéêïôñïöåßá ÈåñáðåõôéêÜ Äéáìåñßóìáôá (Ðñïóôáôåõüìåíá/Áõôüíïìá) ÈåñáðåõôéêÜ Clubs ÌïíÜäåò ÐñïåðáããåëìáôéêÞò Åêðáßäåõóçò (Ðñïóôáôåõüìåíá ÅñãáóôÞñéá, Óõíåôáéñéóìïß)

12 Ôïìåïðïßçóç ôçò øõ÷éáôñéêÞò ðåñßèáëøçò åíéáßùí  Ðáñï÷Þ øõ÷éáôñéêþí õðçñåóéþí óôá ðëáßóéá åíéáßùí åîùíïóïêïìåéáêþí êáé íïóïêïìåéáêþí äïìþí, ðïõ åäñåýïõí óå êÜèå óõãêåêñéìÝíç ãåùãñáöéêÞ ðåñéï÷Þ - ìïíÜäá (ÔïìÝáò)  Áõôüíïìç Ëåéôïõñãßá  ÁðïêëåéóôéêÞ åõèýíç ôçò ðåñéï÷Þò  Øõ÷éáôñéêÞ ÊëéíéêÞ óå Ãåí. Íïóïê. ãéá êÜèå 300.000 êáôïßêïõò  ÊÝíôñï Øõ÷éêÞò Õãåßáò ãéá êÜèå 70-100.000 êáôïßêïõò  Óôáèåñüôçôá èåñáðåõôþí

13 Øõ÷éáôñéêïß Ôïìåßò óôçí ÅëëÜäá

14 Øõ÷éáôñéêές Υπηρεσίες στον 7ο Τομέα Ψυχ. Κλιν. Γεν Νοσ. Ιωαννίνων ΚΨΥ Ιωαννίνων ΕΙ Γ.Ν. Χατζηκώστα Μονάδα Αποκατάστασης Ξενώνες «Ψυχαργώς» Προεπαγγελματική Εκπαίδευση Μονάδα για παιδιά με ειδικές ανάγκες (Ζίτσα) (Ιατροπαιδαγωγικός Σταθμός Ιωαννίνων) (Κινητή Μονάδα) ΕΙ στα Γενικά Νοσοκομεία Άρτας- Πρέβεζας Διασύνδεση με Κέντρα Υγείας (ΚΨΥ Άρτας, Ηγουμενίτσας,Πρέβεζας) (Μονάδες Αποτοξίνωσης) (Μονάδες Βραχείας Νοσηλείας) Ψυχιατρείο Κέρκυρας

15 Øõ÷éáôñéêÞ ÊëéíéêÞ σôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï ðåñéïñéóìÝíïò áñéèìüò êëéíþí (20-30) ìéêñÞ äéÜñêåéá íïóçëåßáò (20-30 çìÝñåò) åëá÷éóôïðïßçóç/êáôÜñãçóç ôçò êáôáóôïëÞò êáé ôùí ìÝóùí ðåñéïñéóìïý áîéïðñåðÞò íïóçëåßá - ΑΠΟΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ áðïöõãÞ áóõëéêþí íïïôñïðéþí (ομοιόμορφα ρούχα, κάγκελα κ.λ.π.) åëåõèåñßá êßíçóçò áóèåíþí/óõããåíþí, ελεύθερο επισκεπτήριο ðáñï÷Þ ðïëëþí êáé, ìåñéêÝò öïñÝò, åîåéäéêåõìÝíùí øõ÷éáôñéêþí- øõ÷ïèåñáðåõôéêþí õðçñåóéþí êáëëéÝñãåéá ìéÜò äéáöïñåôéêÞò íïïôñïðßáò êáé áíôßëçøçò ãéá ôçí øõ÷éáôñéêÞ äéáôáñá÷Þ êáé ôïí øõ÷éêÜ Üññùóôï. êáëëéÝñãåéá ìéÜò äéáöïñåôéêÞò íïïôñïðßáò êáé áíôßëçøçò ãéá ôçí øõ÷éáôñéêÞ äéáôáñá÷Þ êáé ôïí øõ÷éêÜ Üññùóôï.

16 Øõ÷éáôñéêÞ ÊëéíéêÞ σôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï 24ωρη ψυχιατρική κάλυψη της περιφέρειας του Τομέα Συμβουλευτική – Διασυνδετική Ψυχιατρική Follow-up ασθενών σε τακτική βάση Εκπαίδευση στελεχών ψυχικής Υγείας Έμπρακτη Αγωγή Κοινότητας ενδο- και εξω-Νοσοκομειακά Κάθε Νοσηλεία, όμως, δημιουργεί προβλήματα (Στίγμα, έστω και ασθενέστερο, παλινδρόμηση ασθενούς). Προσπάθεια ελαχιστοποίησης όλων των εισαγωγών

17 Αποφυγή Νοσηλειών Πλαισίωση των Ψυχιατρικών κλινικών στο Γενικό Νοσοκομείο και με άλλες, Εξωνοσοκομειακές, Δομές παροχής Ψυχιατρικών Υπηρεσιών

18 ÔÏ ÊÅÍÔÑÏ ØÕ×ÉÊÇÓ ÕÃÅÉÁÓ ÐõñÞíáò åíåñãïðïßçóçò êáé óõíôïíéóìïý ôùí äéáäéêáóéþí ãéá ôçí ðñïáãùãÞ ôçò Øõ÷éêÞò Õãåßáò ôçò Êïéíüôçôáò ÐõñÞíáò åíåñãïðïßçóçò êáé óõíôïíéóìïý ôùí äéáäéêáóéþí ãéá ôçí ðñïáãùãÞ ôçò Øõ÷éêÞò Õãåßáò ôçò Êïéíüôçôáò Åõáéóèçôïðïßçóç êáé åêðáßäåõóç ôçò êïéíüôçôáò óå èÝìáôá øõ÷éêÞò õãåßáò Ðáñï÷Þ Øõ÷éáôñéêþí Õðçñåóéþí Óõíå÷Þò Ðáñï÷Þ Õðçñåóéþí με σταθερότητα και συνέπεια Στόχος η πáñáìïíÞ των áóèåíþí óôçí Êïéíüôçôá ÐñïóÝããéóç áðü èåñáðåõôéêÞ ïìÜäá - Ψυχοθεραπείες ÅðéóêÝøåéò óôï óðßôé Åëåýèåñç óõììåôï÷Þ ôïõ áóèåíïýò Åõåëéîßá ÷åéñéóìþí Óõíôïíéóìüò Õðçñåóéþí Áëëçëåðßäñáóç ÊÝíôñïõ-Êïéíüôçôáò Åêðáßäåõóç Áîéïëüãçóç ëåéôïõñãßáò-¸ñåõíá

19 Ιατροπαιδαγωγικοί Σταθμοί Υπηρεσίες σε παιδιά & εφήβους, καθώς και στις οικογένειές τους Διαγνωστική παιδιών Συμβουλευτική γονέων Παρακολούθηση & ψυχοθεραπεία παιδιών Λογοθεραπεία Θεραπεία οικογένειας Παρεμβάσεις στα σχολεία Παράλληλες τάξεις στα δημοτικά σχολεία και στους παιδότοπους για παιδιά με ειδικές ανάγκες

20 ÊÉÍÇÔÇ ÌÏÍÁÄÁ ØÕ×ÉÁÔÑÉÊÇÓ ÐÅÑÉÈÁËØÇÓ ÁÃÙÃÇ ÊÏÉÍÏÔÇÔÁÓÐÁÑÏ×Ç ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÃÙÃÇ ÊÏÉÍÏÔÇÔÁÓ ÐÁÑÏ×Ç ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÄÑÁÓÔÇÑÉÏÔÇÔÅÓ ÔÁÊÔÉÊÅÓ ÅÊÔÁÊÔÅÓ ÔÁÊÔÉÊÅÓ ÅÊÔÁÊÔÅÓ - Ïìéëßåò - ÄéáëÝîåéò - ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ - ÔÁÊÔÉÊÁ ÉÁÔÑÅÉÁ ÓÅ ÊÑÉÓÇ óôïõò ôüðïõò äéáìïíÞò óôïí ôüðï äéáìïíÞò ôùí áóèåíþí ôïõ áóèåíïýò - õðïóôÞñéîç - ðáñáêïëïýèçóç - ØÕ×ÉÁÔÑÉÊÇ - øõ÷ïèåñáðåßá ÐÅÑÉÈÁËØÇ - åðéóêÝøåéò ÓÔÏ ÓÐÉÔÉ óôá óðßôéá ÔÏÕ ÁÑÑÙÓÔÏÕ

21 ÁÃÙÃÇ - ÅÕÁÉÓÈÇÔÏÐÏÉÇÓÇ ÔÇÓ ÊÏÉÍÏÔÇÔÁÓ Åßíáé ç åñãáóßá ôçò øõ÷éáôñéêÞò ïìÜäáò ìå ôïí ðëçèõóìü ôïõ ÔïìÝá êáé ç ðñïóðÜèåéá εõáéóèçôïðïßçóÞò ôïõ þóôå íá áëëÜîåé óôÜóç áðÝíáíôé óôçí øõ÷éêÞ íüóï. Åßíáé ç åñãáóßá ôçò øõ÷éáôñéêÞò ïìÜäáò ìå ôïí ðëçèõóìü ôïõ ÔïìÝá êáé ç ðñïóðÜèåéá εõáéóèçôïðïßçóÞò ôïõ þóôå íá áëëÜîåé óôÜóç áðÝíáíôé óôçí øõ÷éêÞ íüóï. Óõóôçìáôéêü êáé ìüíéìï ðñüãñáììá ÓåìéíÜñéá ÓõæçôÞóåéò Çìåñßäåò ãéá ôçí Åðéêéíäõíüôçôá Åêðáßäåõóç Ãåíéêþí & Áãñïô. Ãéáôñþí ÄéñãÜíùóç óõæçôÞóåùí ìå åéäéêÝò ïìÜäåò (äÜóêáëïé, áóôõíïìéêïß ê.á.) ÓõíáéóèçìáôéêÞ, óõíå÷Þò, äõíáìéêÞ/äéáëåêôéêÞ ó÷Ýóç èåñáðåõôþí/êïéíüôçôáò ÐÑÏËÇØÇ ÄÉÁÌÏÑÖÙÓÇ ÊÁÔÁËËÇËÙÍ ÓÕÍÈÇÊÙÍ ÅÊÖÑÁÓÇÓ ÔÏÕ ÁÉÔÇÌÁÔÏÓ ÅÃÊÁÉÑÇ ÁÍÔÉÌÅÔÙÐÉÓÇ ÔÇÓ ÕÐÏÔÑÏÐÇÓ ÂÏÇÈÅÉÁ ÓÔÇÍ ÁÍÔÉÌÅÔÙÐÉÓÇ ÊÑÉÓÇÓ

22 ÐÅÑÉÈÁËØÇ ÓÔÇÍ ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ AÐÏÊÁÔÁÓÔÁÓÇ Íïó. ÇìÝñáò Ïéêïôñïöåßá - Îåíþíåò Íïó. Íý÷ôáò Èåñáðåõô. Äéáìåñßóìáôá Îåíþíåò ÅñãáóôÞñéá-Óõíåôáéñéóìïß ÈåñáðåõôéêÜ Clubs Ðñïåðáããåëì. ΚΙΝΗΤΗ ÌÏÍÁÄÁ Åêðáßäåõóç ΚΙΝΗΤΗ ÌÏÍÁÄÁ ÅñãáóôÞñéá Óõíåôáéñéóìïß ÊÅÍÔÑÏ ØÕ×. ΥΓΕΙΑΣ ÊËÉÍÉÊÇ ΓΕΝ. ΝΟΣ. Éáôñïðáéäáãùãéêüò Óôáèìüò Éáôñïðáéäáãùãéêüò Óôáèìüò ÁÃÙÃÇ ÊÏÉÍÏÔÇÔÁÓ ÁÃÙÃÇ ÊÏÉÍÏÔÇÔÁÓ

23  Η θεραπευτική ομάδα θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνιστά για τον ασθενή μια μορφή«Ετερότητας»  Μορφές ετερότητας: Γοργώ Αθέατο-Ψύχωση Γοργώ Προστασία – Ενηλικίωση – Ένταξη Άρτεμις «Ξένη»,άγριου κόσμουακαλλιέργητων ενταχθεί Λιμνάτις» «Ξένη», θεά του άγριου κόσμου, των ακαλλιέργητων εδαφών («αγροτέρα»), των νέων που δεν έχουν ενταχθεί στην κοινωνία και δεν έχουν εκπολιτιστεί, θεά της γονιμότητας, «Λιμνάτις» (όπου τα όρια ανάμεσα στη στεριά και στο νερό είναι ασαφή) (Η Άρτεμις όμως ήταν θεά, εμείς είμαστε θνητοί)


Κατέβασμα ppt "ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ØÕ×ÉÁÔÑÉÊÇ ÊÏÉÍÙÍÉÊÇ ØÕ×ÉÁÔÑÉÊÇ ØÕ×ÉÁÔÑÉÊÇ ÐÅÑÉÈÁËØÇ ÓÔÇÍ ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google