Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευάγγελος Ευθυμιάδης Δρ. Χημικός Μηχανικός

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευάγγελος Ευθυμιάδης Δρ. Χημικός Μηχανικός"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευάγγελος Ευθυμιάδης Δρ. Χημικός Μηχανικός
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ. Οικονομίδη 1 – Θεσσαλονίκη 54008 Ευάγγελος Ευθυμιάδης Δρ. Χημικός Μηχανικός Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές

2 Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 209Α/ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές

3 Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές
Περιεχόμενο ομιλίας Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Κατάργηση αδειών Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Ηλεκτρονική διαχείριση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Γνωμοδοτική διαδικασία Μεταβατικές διατάξεις Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές

4 Άρθρο 1 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων
Τα έργα και οι δραστηριότητες της κατηγορίας Α κατατάσσονται: α) σε αυτά που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και αποτελούν την υποκατηγορία Α1 και β) σε αυτά που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και αποτελούν την υποκατηγορία Α2 Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές

5 Άρθρο 1 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων
Η δεύτερη κατηγορία (Β) περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες τα οποία χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές μόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισμούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος Έργο ή δραστηριότητα που περιλαμβάνει επί μέρους έργα ή δραστηριότητες, κατατάσσεται στην υποκατηγορία του επί μέρους έργου ή δραστηριότητας με τις σημαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και συνεπώς στην υψηλότερη υποκατηγορία Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές

6 Αρμόδιες Υπηρεσίες για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
Για έργα και οι δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α1: ΥΠΕΚΑ (Δ/νση ΕΑΡΘ) Για έργα και οι δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2: Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού) Για έργα και οι δραστηριότητες της κατηγορίας Β: Οικεία Περιφέρεια (Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων ή Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ) Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές

7 Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές
ΥΑ 1958/2012«Κατάταξη δημοσίων έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες … » (ΦΕΚ 21Β/ ) Παράρτημα Ι: Περιλαμβάνει την Ομάδα 1η «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών» Παράρτημα ΙΙ: Περιλαμβάνει την Ομάδα 2η «Υδραυλικά έργα» Παράρτημα ΙΙΙ: Περιλαμβάνει την Ομάδα 3η «Λιμενικά έργα» Παράρτημα ΙV: Περιλαμβάνει την Ομάδα 4η «Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών» Παράρτημα V: Περιλαμβάνει την Ομάδα 5η «Εξορυκτικές δραστηριότητες» Παράρτημα VI: Περιλαμβάνει την Ομάδα 6η «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» Παράρτημα VII: Περιλαμβάνει την Ομάδα 7η «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» Παράρτημα VIII: Περιλαμβάνει την Ομάδα 8η «Υδατοκαλλιέργειες» Παράρτημα IX: Περιλαμβάνει την Ομάδα 9η «Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις» Παράρτημα X: Περιλαμβάνει την Ομάδα 10η «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» Παράρτημα XI: Περιλαμβάνει την Ομάδα 11η «Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών» Παράρτημα ΧΙΙ: Περιλαμβάνει την Ομάδα 12η «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/12 (ΦΕΚ 1042Β/ ) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές

8 Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές
Άρθρο 2 Κοινή διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α Δυνατότητα υποβολής φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), πριν την υποβολή ΜΠΕ Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συντάσσεται θετική γνωμοδότηση ΠΠΠΑ ή αρνητικής Απόφασης Σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού απαιτείται εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα χωροθετείται εν όλω ή εν μέρει εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, Ζωνών Προστασίας Α΄ και Β΄ή πλησίον αρχαίου Γνώμη της δασικής υπηρεσίας απαιτείται μόνο για τα έργα τα οποία χωροθετούνται σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, άλση και πάρκα και, εν γένει, σε εκτάσεις εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εκτός ορίων οικισμών και εκτός οργανωμένων υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές

9 Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές
Άρθρο 2 (συνέχεια) Κοινή διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α Υποχρέωση υποβολής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Διαβούλευση με κοινό/φορείς, υπηρεσίες Απόφαση έγκρισης ή μη περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) Διάρκεια ΑΕΠΟ: 10 χρόνια (ή αιτιολογημένα για λιγότερο) Η ισχύς της παρατείνεται για 4χρόνια εφόσον διαθέτει ως σύστημα Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS) και για 2 χρόνια για Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 Η διάρκεια των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ΑΕΠΟ παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή τους εφόσον δεν έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκαν Η ΑΕΠΟ αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση κάθε διοικητικής πράξης που απαιτείται κατά περίπτωση,σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την πραγματοποίηση ή λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές

10 Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για κατηγορία Α
Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για κατηγορία Α Άρθρο 3: Έργα & δραστηριότητες υποκατηγορίας Α1 Είναι δυνατό να ζητηθεί γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – ΚΕΣΠΑ (άρθρο 13), εφόσον είτε: α) δεν έχουν διαβιβασθεί γνωμοδοτήσεις από υπηρεσίες των οποίων το περιεχόμενο εκτιμάται ως ουσιώδες για τον πληρέστερο καθορισμό των περιβαλλοντικών όρων ως προς την κατασκευή και λειτουργία του συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας αυτού είτε β) από τις διαβιβασθείσες γνωμοδοτήσεις προκύπτουν αντιφατικά δεδομένα που χρήζουν ιδιαίτερης τεκμηρίωσης. Άρθρο 4: Έργα & δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2 Είναι δυνατό να ζητηθεί γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης - ΠΕΣΠΑ (άρθρο 55, Ν.4042/12) Άρθρο 5: Διαδικασία Ανανέωσης ΑΕΠΟ Ως εμπρόθεσμη υποβολή ορίζεται αυτή που διενεργείται τουλάχιστον δυο μήνες πριν τη λήξη της υφιστάμενης ΑΕΠΟ Άρθρο 6: Διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές

11 Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές
Άρθρο 7 Διαδικασία αξιολόγησης οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής έργου ή δραστηριότητας Για τη διαφοροποίηση στο σχεδιασμό περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου υποβάλλεται Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) με τις προϋποθέσεις: α) στην ΑΕΠΟ να υπάρχει γενική εκτίμηση των επιπτώσεων και η πρόβλεψη γενικών ή και ειδικών όρων και περιορισμών για τέτοιου τύπου εγκαταστάσεις και εργασίες και β) ρητής πρόβλεψης στην ΑΕΠΟ της δυνατότητας υποβολής και έγκρισης ΤΕΠΕΜ Παραδείγματα: εργοταξιακές εγκαταστάσεις, αποθεσιοθάλαμοι, σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, κέντρα εξυπηρέτησης και συντήρησης έργων ή δραστηριοτήτων, σταθμοί διοδίων, έργα αντιθορυβικής προστασίας κτλ. Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές

12 Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές
Άρθρο 8 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β Έργα ή δραστηριότητες κατηγορίας Β δεν ακολουθούν τη διαδικασία εκπόνησης ΜΠΕ αλλά υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) Αρμόδια υπηρεσίας είναι εκείνη που χορηγεί την άδεια λειτουργίας Αν το έργο ή η δραστηριότητα δεν λαμβάνει άδεια λειτουργίας, τότε υπάγεται σε ΠΠΔ με ευθύνη της αρμόδιας Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Μέχρι την έκδοση των ΠΠΔ ακολουθούνται οι διαδικασίες της υποκατηγορίας Β4 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/03 (παρ.3 του άρθρου 30) Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές

13 Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές
Άρθρο 9 Υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες στερούμενα περιβαλλοντικών όρων Είναι δυνατό να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά υφιστάμενο έργο ή δραστηριότητα (Α ή Β) που δεν διαθέτει περιβαλλοντικούς όρους ή έχει κατασκευαστεί κατά παράβαση εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων (τροποποίηση, βελτίωση, εκσυγχρονισμό ή επέκταση) Απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – ΚΕΣΠΑ ή ΠΕΣΠΑ Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές

14 Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές
Άρθρο 10 Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα και δραστηριότητες σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 Ειδική οικολογική αξιολόγηση εστιάζει στις συνέπειες για την περιοχή βάσει των στόχων διατήρησής της Εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα έργο ή δραστηριότητα πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος, λαμβάνεται κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής των περιοχών του δικτύου Natura 2000. Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές

15 Άρθρο 12 - Ν. 4014/11 & Άρθρο 55 - Ν. 4042/12 Κατάργηση αδειών
Άρθρο 12 - Ν. 4014/11 & Άρθρο 55 - Ν. 4042/12 Κατάργηση αδειών Καταργούνται για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α και Β αντικαθιστάμενες από την ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ: α. όλες οι άδειες και εγκρίσεις για τη διαχείριση αποβλήτων β. η έγκριση επέμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας (ΥΑ 15277/ (ΦΕΚ 1077/ )) και γ. η άδεια διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές

16 Κατάργηση αδειών (συνέχεια)
Υποχρεωτική ασφάλιση για διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ 13588/06 & άρθρο 57/Ν. 4042/12) Δεν καταργήθηκαν οι άδειες επαναχρησιμοποίησης (ΚΥΑ 45116/ (ΦΕΚ 354Β/11) Διάθεση επιφανειακώς (στο έδαφος), υπεδαφίως ή σε καταβόθρες Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές

17 Άρθρο 16 Μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών ΜΠΕ
Άρθρο 16 Μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών ΜΠΕ Σύσταση Μητρώου πιστοποιημένων από ΥΠΕΚΑ αξιολογητών ΜΠΕ Επιλογή με ηλεκτρονικό σύστημα κλήρωσης Έργο Αξιολογητές: ενδελεχή έλεγχο ΜΠΕ, γνωμοδοτήσεις, σχέδιο ΑΕΠΟ Οι Υπηρεσίες μπορούν να κάνουν αλλαγές ή τροποποιήσεις Οι Υπηρεσίες διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους ΜΠΕ Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές

18 Άρθρο 17 Τέλη διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ελέγχων
Άρθρο 17 Τέλη διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ελέγχων Αντισταθμιστικά μέτρα που τυχόν προβλέπονται στην ΑΕΠΟ, καθώς και επιβληθέντα πρόστιμα καταβάλλονται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Πράσινου Ταμείου και διατίθενται για έργα και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, αναβάθμιση, προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, καθώς και στη βελτιστοποίηση της εφαρμογής των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και του ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές

19 Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές
Άρθρο 18 Ηλεκτρονική διαχείριση διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) πληροφοριών που αφορούν στη διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης, τροποποίησης, καθώς και στην παρακολούθηση της εφαρμογής των ΑΕΠΟ και ΠΠΔ Περιβαλλοντική Ταυτότητα(ΠΕΤ) συνοδεύει κάθε έργο ή δραστηριότητα σε όλο το κύκλο ζωής του Το κοινό έχει δικαίωμα πρόσβασης στο ΗΠΜ για θέαση, μεταφόρτωση δεδομένων και συμμετοχή στη διαβούλευση Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές

20 Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές
Άρθρο 19 Γνωμοδοτήσεις φορέων και δημόσια διαβούλευση περιβαλλοντικής αδειοδότησης Γνωμοδοτούντες φορείς: α) Οι δημόσιες αρχές β) Η οικεία Περιφέρεια (Περιφερειακό Συμβούλιο), το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου, Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας, το ενδιαφερόμενο κοινό και το κοινό Η γνώμη των φορέων είναι αιτιολογημένη, αναρτάται στο ΗΠΜ Το κοινό δύναται να καταθέσει τη γνώμη του τόσο μέσω του Περιφερειακού ή και Δημοτικού Συμβουλίου όσο και απευθείας, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές

21 Άρθρο 30 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 30 Μεταβατικές διατάξεις Πλήρεις φάκελοι ΠΠΕ, ΜΠΕ ( και ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ) που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου, ολοκληρώνοντα και εκδίδονται αντίστοιχα οι ΠΠΕΑ και ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος νόμου Μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων διατηρούνται σε ισχύ οι υφιστάμενες διατάξεις Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές

22 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές


Κατέβασμα ppt "Ευάγγελος Ευθυμιάδης Δρ. Χημικός Μηχανικός"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google