Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μ.Ε.ΦΛΕΜΕΤΑΚΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.SC., Σ.Α.Μ.Ε.Ε. Μ.Ε.ΦΛΕΜΕΤΑΚΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.SC., Σ.Α.Μ.Ε.Ε. GR 04120052 04/06/2014, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μ.Ε.ΦΛΕΜΕΤΑΚΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.SC., Σ.Α.Μ.Ε.Ε. Μ.Ε.ΦΛΕΜΕΤΑΚΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.SC., Σ.Α.Μ.Ε.Ε. GR 04120052 04/06/2014, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μ.Ε.ΦΛΕΜΕΤΑΚΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.SC., Σ.Α.Μ.Ε.Ε. Μ.Ε.ΦΛΕΜΕΤΑΚΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.SC., Σ.Α.Μ.Ε.Ε. GR 04120052 04/06/2014, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

2 ΠΕΡΙ ΕΡΓΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

3 Έργα & Δραστηριότητες … η θεσμική άποψη  Έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή ή συντήρηση και η δημιουργία αυτοτελούς λειτουργίας από οικονομική ή τεχνική άποψη, καθώς και κάθε σχετική τεχνική εργασία που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση (Ν. 2229/1994).  Δραστηριότητες θεωρούνται οι επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον και το τοπίο, καθώς και αυτές που αφορούν εκμετάλλευση φυσικών πόρων, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση ή υποβάθμιση στο περιβάλλον (Ν. 1650/1986).  Η έννοια του Έργου και της Δραστηριότητας διευρύνεται από την ΕΕ ώστε να περιλάβει από κοινού με την υλοποίηση κατασκευαστικών εργασιών, εγκαταστάσεων, έργων και άλλων επεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον ή το τοπίο και ορισμένα σχέδια ή προγράμματα, που εκπονούνται για τη γεωργία, δασοπονία, αλιεία, ενέργεια, βιομηχανία, μεταφορές, διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση υδάτινων πόρων, τηλεπικοινωνίες, τουρισμό, χωροταξία ή χρήση του εδάφους (Οδηγία 42/2001/ΕΚ).

4 Έργα & Δραστηριότητες … η αναπτυξιακή άποψη  Έργο: Ένα σύνολο αλληλοσχετιζόμενων δαπανών, ενεργειών / δραστηριοτήτων και πολιτικών που σχεδιάζονται για την επίτευξη των στόχων που έχει μια χώρα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  Ένα έργο είναι ένα προσεκτικά επιλεγμένο σύνολο δραστηριοτήτων που επιλέγονται για τη βέλτιστη χρήση των πόρων (χρόνος, χρήματα, άνθρωποι, υλικά, μηχανήματα, ενέργεια, χώρος κ.ά.) με απώτερο σκοπό την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων του έργου. Έργα & Δραστηριότητες … η τακτική άποψη

5 Παρακολούθηση έργου … με απλά λόγια Η παρακολούθηση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα και να ενσωματώνεται σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου/μιας δραστηριότητας. Η παρακολούθηση παρέχει πληροφορίες που θα είναι χρήσιμες:  στην ανάλυση της κατάστασης του έργου,  στον προσδιορισμό αν οι πόροι του έργου χρησιμοποιούνται σωστά,  στη διαπίστωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το έργο και στην εύρεση λύσεων,  στη διασφάλιση ότι όλες οι δραστηριότητες εκτελούνται σωστά, από τους κατάλληλους ανθρώπους και στο χρόνο που πρέπει,  στη χρήση μαθημάτων από την εμπειρία από ένα σχέδιο σε ένα άλλο και  στη διαπίστωση του κατά πόσον ο τρόπος με τον οποίον το έργο σχεδιάστηκε είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος επίλυσης του προβλήματος που υπάρχει ή επίτευξης του στόχου για τον οποίο υλοποιήθηκε το έργο. Χανιά, 04/06/2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: Νομική απαίτηση ή εργαλείο για την Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη; Ο ρόλος του Μελετητή.

6 ΠΕΡΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

7 Περιβαλλοντική Αδειοδότηση  Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α 209/2011) και οι κανονιστικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί προς εφαρμογή του. Σε συνέργεια με τα προβλεπόμενα στο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α 160/16.10.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως εκάστοτε ισχύει. Σχετικός Ιστότοπος: www.ypeka.gr - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

8 Νόμος 4014 / 2011 (ΦΕΚ Α 209/ 21.09.2011): Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, κ.ά. Με το νόμο 4014/2011, εισήχθησαν -μεταξύ άλλων- και οι εξής καινοτομίες:  Θεσπίσθηκαν υποχρεωτικοί περιοδικοί τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι από αρμόδιες υπηρεσίες και ιδιώτες ελεγκτές με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος.  Επιμηκύνεται η διάρκεια ισχύος των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) σε 10 έτη, ή σε 12 έτη για έργα που διαθέτουν ISO 14001, ή σε 14 έτη για όσα διαθέτουν EMAS.  Απαιτείται η υποβολή μελέτης «Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης» και αξιολόγηση της για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων εντός του δικτύου Natura 2000.  Προβλέπεται η δημιουργία Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου και Ηλεκτρονική υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης ΑΕΠΟ ή τροποποίησης/ανανέωσης κ.λπ.  Θεσμοθετήθηκε η δημιουργία της Περιβαλλοντικής Ταυτότητας Έργου, που θα περιλαμβάνει κάθε περιβαλλοντική πληροφορία για το έργο. Χανιά, 04/06/2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: Νομική απαίτηση ή εργαλείο για την Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη; Ο ρόλος του Μελετητή.

9 Νεωτεριστικά σημεία του Νόμου 4014 / 2011 (ΦΕΚ Α 209/ 21.09.2011) Θέσπιση των ακόλουθων Μητρώων:  Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μ.Π.Ε. (άρθρο 16) Η πιστοποίηση των αξιολογητών διενεργείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο τηρεί σχετικό μητρώο, στο οποίο εγγράφονται αξιολογητές με ικανή εμπειρία σε όλους τους τομείς εξειδίκευσης ΜΠΕ. Η επιλογή Πιστοποιημένου Αξιολογητή για την αξιολόγηση της ΜΠΕ, μετά την κατάθεση του φακέλου στην υπηρεσία, γίνεται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού συστήματος κλήρωσης από την αρμόδια υπηρεσία και θα πρέπει να είναι άλλος από τον μελετητή που έχει συντάξει τη μελέτη (εννοείται!).  Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών (άρθρο 20). Η ιδιότητα του Περιβαλλοντικού Ελεγκτή αποκτάται με τη χορήγηση σχετικής άδειας από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές έχουν ως αντικείμενο τη διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, σε κάθε περίπτωση που τους ζητείται από τις αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες. (αναμένεται η έκδοση σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων)

10 Τα έργα και οι δραστηριότητες, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν -εν μέρει ή στο σύνολό τους- σε περιοχές του εθνικού καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000, υπόκεινται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους υποχρεωτικά σε περιβαλλοντική επιθεώρηση με αυτοψία, η οποία διενεργείται από τον φορέα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής, εφόσον υφίσταται, άλλως από περιβαλλοντικό ελεγκτή. Στην επιθεώρηση μπορεί να συμμετέχει και η αδειοδοτούσα υπηρεσία. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. (σημεία από το Άρθρο 20 του Ν. 4014/2011) Σημεία του Νόμου 4014 / 2011 (ΦΕΚ Α 209/ 21.09.2011)

11 Έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α1 και Α2:  Κατά τη διαδικασία έκδοσης ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή … βάσει της αξιολόγησης, των υφιστάμενων γνωμοδοτήσεων και απόψεων και ανεξαρτήτως του αν έχουν γνωμοδοτήσει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς, ειδικά  «Για έργα/δραστηριότητες χρηματοδοτούμενα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή συγκαλεί σύσκεψη με συμμετοχή όλων των φορέων στους οποίους έχει αποσταλεί ο φάκελος περιβαλλοντικής αδειοδότησης με συμμετοχή και του μελετητή προκειμένου να απαντηθούν τεχνικής φύσεως ερωτήματα και να επιταχυνθεί η διαδικασία γνωμοδοτήσεων. …...». (σημεία από τα Άρθρα 3 και 4 του Ν. 4014/2011) Σημεία του Νόμου 4014 / 2011 (ΦΕΚ Α 209/ 21.09.2011)

12 Διασφάλιση Αντικειμενικότητας … μέσω (και) των κυρώσεων  Πιστοποιημένοι Αξιολογητές ΜΠΕ Με προεδρικό διάταγμα, καθορίζονται: β) η συγκρότηση επιτροπής που γνωμοδοτεί για τη χορήγηση ή την αφαίρεση άδειας Αξιολογητή ….. δ) το όργανο και η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης του έργου των Αξιολογητών, οι διοικητικές κυρώσεις και τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε αυτούς, τα όργανα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και των προστίμων, το ύψος και η διαβάθμισή τους, …. (σημεία από το Άρθρο 16 του Ν. 4014/2011) Χανιά, 04/06/2014  Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών Η παρακολούθηση του έργου των Περιβαλλοντικών Ελεγκτών και της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους διενεργείται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) που επικουρείται από.. Εποπτικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, ……... Με προεδρικό διάταγμα, καθορίζονται ……, ο τρόπος ελέγχου των περιβαλλοντικών ελεγκτών, οι κυρώσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. (σημεία από το Άρθρο 20 του Ν. 4014/2011)

13 Συνέργεια του Ν. 4014/2011 με το Ν. 3982/2011 … κάποια σημεία Τα έργα ή δραστηριότητες κατηγορίας Β δεν ακολουθούν τη διαδικασία εκπόνησης ΜΠΕ αλλά υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). Τα ανωτέρω έργα ή δραστηριότητες, αναλόγως του είδους τους, υπάγονται αυτοδικαίως σε ΠΠΔ, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια λειτουργίας και κατόπιν σχετικής δήλωσης του μελετητή ή του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. Αν το έργο ή η δραστηριότητα δεν λαμβάνει άδεια λειτουργίας, τότε υπάγεται σε ΠΠΔ με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος της Περιφέρειας. Οι ΠΠΔ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, αδειών που προβλέπονται για την κατασκευή, εγκατάσταση ή λειτουργία του εν λόγω έργου ή δραστηριότητας. (σημεία από το Άρθρο 8 του Ν. 4014/2011) Χανιά, 04/06/2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: Νομική απαίτηση ή εργαλείο για την Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη; Ο ρόλος του Μελετητή.

14 Συνέργεια του Ν. 4014/2011 με το Ν. 3982/2011 … κάποια σημεία Νόμος 4014 / 2011, Άρθρο 20, §13: Οι τακτικές (περιβαλλοντικές) επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων του ν. 3982/2011 (Α' 143), μπορούν να διεξάγονται από κοινού με τους πιστοποιημένους επιθεωρητές του άρθρου 27 του ίδιου νόμου. Νόμος 3982/ 2011 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις. Νόμος 3982/ 2011 (ΦΕΚ Α 143 /2011): Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις. και το εφαρμοστικό Π.Δ. 126/2012 (ΦΕΚ Α 227/16.11.2012), Άρθρο 6: Περιοδικότητα επιθεωρήσεων  Οι περιοδικές επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων, που λειτουργούν νόμιμα με Υπεύθυνη Δήλωση ή με άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, πραγματοποιούνται από τους Επιθεωρητές, κάθε 5 έτη. Όπου είναι εφικτό συνδυάζονται με τις τακτικές περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 20, παράγραφος 10β του ν. 4014/2011 (Α΄ 209). Χανιά, 04/06/2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: Νομική απαίτηση ή εργαλείο για την Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη; Ο ρόλος του Μελετητή.

15 Διασφάλιση Αντικειμενικότητας … μέσω (και) των κυρώσεων  Με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται, μεταξύ άλλων, το όργανο και η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης του έργου των Επιθεωρητών, οι διοικητικές κυρώσεις και τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε αυτούς, τα όργανα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και των προστίμων, το ύψος και η διαβάθμισή τους και τα κριτήρια επιμέτρησής τους, οι διοικητικές προσφυγές κατά των κυρώσεων, οι προθεσμίες άσκησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα. (σημεία από το άρθρο 27 του ν. 3982/2011)  Π.Δ. 126/2012 (ΦΕΚ Α 227/16.11.2012): Καθορισμός των προσόντων των επιθεωρητών που θα διενεργούν περιοδικές επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ν. 3982/2011, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου των επιθεωρητών και ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή τους στο Μητρώο. Άρθρο 11: Κυρώσεις Χανιά, 04/06/2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: Νομική απαίτηση ή εργαλείο για την Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη; Ο ρόλος του Μελετητή.

16 ΠΕΡΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

17 Προβλεπόμενοι Φάκελοι περιβαλλοντικής αδειοδότησης:  Φάκελος Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ)  Φακέλος της ΜΠΕ  Φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ  Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ  Φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού  Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση  Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) Συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου των ανωτέρω ορίζεται στο άρθρο 11 του ν. 4014/2011. Οι δημόσιες αρχές παρέχουν στον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας όλες τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση των προβλεπόμενων μελετών. (σημεία από το Άρθρο 11 του Ν. 4014/2011) Σημεία του Νόμου 4014 / 2011 (ΦΕΚ Α 209/ 21.09.2011)

18 Περιβαλλοντική Αδειοδότηση - Κατηγορία Α Χρονική αλληλουχία ΠΠΠΑ ΑΕΠΟ Ανανέωση ΑΕΠΟ ΜΠΕ Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Φάκελος Ανανέωσης ΑΕΠΟ

19 Φάκελος ΠΠΠΑ – προαιρετικός μεν, αναγκαίος; Περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: α) Συνοπτική περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας και της σκοπιμότητάς του, με έμφαση σε θέματα εκπομπών και συστημάτων επεξεργασίας, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα. β) Συνοπτική περιγραφή των εναλλακτικών λύσεων, ιδίως ως προς τη θέση, το μέγεθος και την τεχνολογία αυτών, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής λύσης, που θα εξεταστούν στο στάδιο της ΜΠΕ. γ) Συνοπτική πρόταση σχετικά με τα κύρια περιβαλλοντικά θέματα της ΜΠΕ που προτίθεται να καταθέσει, τις προτεινόμενες μεθοδολογίες εκτίμησης των επιπτώσεων, την έκταση της περιοχής μελέτης εντός της οποίας θα γίνει η εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων, το χρονικό ορίζοντα εκτίμησης των επιπτώσεων αυτών και τις προτάσεις για εξειδικευμένες μελέτες που θα χρειαστεί να εκπονηθούν και να υποβληθούν κατά το στάδιο της ΜΠΕ. Η εξειδίκευση των προδιαγραφών του περιεχομένου, καθώς και των τυχόν απαιτούμενων δικαιολογητικών του φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Χανιά, 04/06/2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: Νομική απαίτηση ή εργαλείο για την Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη; Ο ρόλος του Μελετητή.

20 Χανιά, 04/06/2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: Νομική απαίτηση ή εργαλείο για την Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη; Ο ρόλος του Μελετητή. Ο ρόλος του Μελετητή Ο ρόλος του Μελετητή (ή της ομάδας μελέτης) περιλαμβάνει την υποστήριξη του επιχειρηματία  από τη στιγμή μηδέν (σύλληψη της ιδέας) έως ότου ολοκληρωθεί η αδειοδότηση της δραστηριότητας / έργου,  από την έναρξη λειτουργίας και έπειτα με συνεχή παρακολούθηση των όρων λειτουργίας και των όρων προστασίας του περιβάλλοντος, εφόσον βεβαίως, γίνει η ανάλογη ανάθεση από τον επιχειρηματία.

21 Χανιά, 04/06/2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: Νομική απαίτηση ή εργαλείο για την Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη; Ο ρόλος του Μελετητή. Ο ρόλος του Μηχανικού - Μελετητή Ο ρόλος του Μηχανικού σε όλες τις μορφές επιχειρήσεων είναι διττός και οφείλει, σύμφωνα με τον Επαγγελματικό Κώδικα των μελών του Τ.Ε.Ε.:  «Να υποστηρίζει τα νόμιμα συμφέροντα του εντολέως του κατά τον καλύτερα δυνατόν τρόπον, συμφώνως προς τας γνώσεις του, την πείρα του και τα κειμένας διατάξεις, τηρών αυστηρώς το επαγγελματικό μυστικόν.»  «Να βοηθεί τον εvτoλέα του, διαφωτίζων αυτόν, όπως κατανοεί ορθώς την φύσιν και πραγματικήν θέσιν της ανατιθέμενης εργασίας, αντιμαχόμενος πεπλανημένας απόψεις, τείνουσας να οδηγήσουν εις τεχνικά λάθη ή οικονομική ζημία.» ώστε να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον, η ασφάλεια και ποιότητα των κατασκευών, η αειφόρος ανάπτυξη και φυσικά η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, με την εγγύηση συγχρόνως παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από τους μηχανικούς.

22 Χανιά, 04/06/2014 Παράδειγμα: ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων): καθορίζει τους περιβαλλοντικούς όρους ενός έργου/μιας δραστηριότητας και αυτό συνεπάγεται ότι καθορίζει τους τεχνικούς όρους, τις προϋποθέσεις και τυχόν περιορισμούς του έργου αυτού, ώστε τόσο η κατασκευή, όσο και η λειτουργία του να μην επηρεάσει αρνητικά το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, αλλά ακόμη και μετά το πέρας της ζωής του έργου η αποκατάσταση του περιβάλλοντος να γίνει με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Κατά συνέπεια κρίνεται αναγκαία η οποιαδήποτε διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης να συντονίζεται από κάποιον τεχνικό επιστήμονα/ομάδα επιστημόνων, που γνωρίζει πολύ καλά την έννοια ‘‘Περιβάλλον’’ και ιδιαίτερα τις αλληλεπιδράσεις φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Και αυτό γιατί οι περιβαλλοντικοί όροι συνήθως ανάγονται στις τεχνικές εκείνες προδιαγραφές του έργου, οι οποίες θα εγγυώνται τον αειφορικό χαρακτήρα του έργου. Ο ρόλος του Μελετητή … στην περιβαλλοντική αδειοδότηση

23  Παράδειγμα: φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ περιλαμβάνει τουλάχιστον τη μελέτη ανανέωσης ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας. Τα περιεχόμενα του φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ δύναται να εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. Τα περιεχόμενα της μελέτης εμπεριέχουν τουλάχιστον: α) συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας, β) συνοπτική περιγραφή παραμέτρων της υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος που έχουν μεταβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της προς ανανέωση ΑΕΠΟ, γ) συνοπτική περιγραφή των στοιχείων που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του προγράμματος παρακολούθησης και ελέγχων και συσχέτισή τους με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, δ) προτάσεις για τροποποίηση όρων και περιορισμών εφόσον προκύπτουν από τυχόν τροποποιήσεις ή προσθήκες νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στο περιβάλλον κατά την περίοδο μεταξύ της έκδοσης της ΑΕΠΟ και της κατάθεσης του φακέλου ανανέωσης ή τα στοιχεία του προγράμματος παρακολούθησης ή των ελέγχων. Χανιά, 04/06/2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: Νομική απαίτηση ή εργαλείο για την Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη; Ο ρόλος του Μελετητή.

24 Παράδειγμα: Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 B), όπως ισχύει.  Υποβάλλεται το Φεβρουάριο κάθε έτους στην Περιβαλλοντικά Αδειοδοτούσα Αρχή. Ισοζύγιο αποβλήτων: Απόβλητα στο τέλους του έτους = Απόβλητα προηγούμενων ετών (αρχής έτους) + Δημιουργηθέντα απόβλητα εντός του έτους - Απομακρυνθέντα απόβλητα εντός του έτους  Στην ετήσια Έκθεση αναφέρονται οι φορείς παραλαβής των αποβλήτων και οι αριθμοί των αδειών συλλογής & μεταφοράς ως επίσης και των αδειών επεξεργασίας – αξιοποίησης, καθώς και άλλα τεκμηριωμένα στοιχεία. Ο ρόλος του Μελετητή … στην περιβαλλοντική παρακολούθηση Χανιά, 04/06/2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: Νομική απαίτηση ή εργαλείο για την Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη; Ο ρόλος του Μελετητή.

25 Χανιά, 04/06/2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: Νομική απαίτηση ή εργαλείο για την Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη; Ο ρόλος του Μελετητή.  Ο μηχανικός επιβάλλεται να εγκαταλείψει τον αμιγώς τεχνικό ρόλο που είχε κατά τις προηγούμενες δεκαετίες και να σταθεί απέναντι στα νέα δεδομένα, με σύμμαχο την επιστημονική του άποψη & την τεχνική του γνώση, κινούμενος πρωτίστως με γνώμονα το αναπτυξιακό αντίκρισμα που θα έχει η κάθε επιλεγόμενη τεχνική λύση και τον τρόπο που οι ιδέες και οι σκέψεις, που θα παράγει, θα συμμετάσχουν ουσιαστικά στη βιώσιμη αειφορική τοπική ανάπτυξη. Ο ρόλος του Μελετητή Μηχανικού … σήμερα

26 ΠΕΡΙ ΦΟΡΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

27 Ο ρόλος του Επιχειρηματία … σήμερα Ανάλυση SWOT: Ανάλυση δυνάμεων (Strengths), αδυναμιών (Weaknesses), ευκαιριών (Opportunities) και απειλών (Threats). 27 Strengths Weaknesses Ενεργειακή Απόδοση Διαχείριση Αποβλήτων κ.λπ. OpportunitiesThreats Περιβαλλοντική Νομοθεσία Υγειονομική Νομοθεσία κ.λπ. Εσωτερικό Περιβάλλον Εξωτερικό Περιβάλλον Διατήρηση Ενίσχυση Βελτίωση Εκμετάλλευση Εξάλειψη ή Προσαρμογή  Τα αδύνατα σημεία τα μετατρέπουμε σε δυνατά & Τις απειλές τις μετατρέπουμε σε ευκαιρίες!

28  Παράδειγμα: Η ΑΕΠΟ έχει διάρκεια ισχύος δέκα έτη, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε. Η ισχύς της παρατείνεται για τέσσερα έτη εφόσον αφορά σε έργα ή δραστηριότητες που διαθέτουν ως Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS) και για δύο έτη εφόσον αφορά σε έργα και δραστηριότητες που διαθέτουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο σε ισχύ και για όσο χρόνο το Σύστημα αυτό βρίσκεται σε ισχύ. Ο ρόλος του Επιχειρηματία … σήμερα Χανιά, 04/06/2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: Νομική απαίτηση ή εργαλείο για την Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη; Ο ρόλος του Μελετητή.

29 Ευκαιρίες που διαθέτει στο «οπλοστάσιο» του:  Εφαρμογές Γεωθερμίας  Αναβάθμιση Ενεργειακής απόδοσης  Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων  Αειφόρος Διαχείριση Απορριμμάτων: Απόβλητα ως Πόρος Υλικών & Ενέργειας  …..  Αξιοποίηση ΑΕΚΚ Ο ρόλος του Επιχειρηματία … σήμερα Χανιά, 04/06/2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: Νομική απαίτηση ή εργαλείο για την Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη; Ο ρόλος του Μελετητή.

30 Τα οφέλη (από την αξιοποίηση των τεχνικών & τεχνολογικών ευκαιριών) μπορεί να μην είναι ορατά και άμεσα μετρήσιμα, σίγουρα όμως είναι πολύ μεγάλα. Τέτοια οφέλη μπορεί να είναι τα ακόλουθα:  Αποδεικνύεται η ευαισθησία της επιχείρησης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.  Ενισχύεται η φήμη της εταιρείας και η εμπιστοσύνη των πελατών.  Σταθεροποιείται η ποιότητα των προϊόντων ή/και υπηρεσιών με συνέπεια την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.  Αποκτά η επιχείρηση σοβαρό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της.  Με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων, μειώνεται το κόστος παραγωγής και λειτουργίας.  Παρέχονται -στις αρμόδιες αρχές- αποδείξεις συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. Ο ρόλος του Επιχειρηματία … σήμερα και γιατί χρειάζεται το μελετητή ως συνεργάτη του Χανιά, 04/06/2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: Νομική απαίτηση ή εργαλείο για την Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη; Ο ρόλος του Μελετητή.

31 Χανιά, 04/06/2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: Νομική απαίτηση ή εργαλείο για την Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη; Ο ρόλος του Μελετητή.  Έχει διαπιστωθεί ότι οι σοβαρές ελλείψεις και ατέλειες των μελετών των προς κατασκευή έργων οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός, ότι κατά την εκπόνηση των μελετών δεν διερευνάται επαρκώς η τεχνικοοικονομική βέλτιστη λύση στα πλαίσια ενός γενικότερου σχεδιασμού. Τα προβλήματα επιτείνονται από την ανεπαρκή χρήση υποστηρικτικών μελετών κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, καθώς και από την συχνή ανατροπή της σωστής αλληλουχίας μεταξύ των σταδίων της μελέτης και των υποστηρικτικών μελετών.  Οι σοβαρές ελλείψεις και ατέλειες των μελετών οδηγούν, όχι μόνο σε ποιοτικά υποβαθμισμένα έργα, αλλά, και μέσα από τις αναγκαίες τροποποιήσεις τους, στην ανατροπή κατά την κατασκευή του συμβατικού τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και των προθεσμιών του έργου, με αποτέλεσμα την αλλοίωση της ταυτότητας του έργου. (ΥΠΕΧΩΔΕ ΔΜΕΟ/α/Ο/3429/Εγκ.37/95 : "Εκπόνηση Μελετών Δημοσίων Έργων" ) Αντί επιλόγου …

32 Χανιά, 04/06/2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: Νομική απαίτηση ή εργαλείο για την Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη; Ο ρόλος του Μελετητή. Αντί επιλόγου … Η εκπόνηση άρτιων και πλήρων μελετών οδηγεί σε Έργα & Δραστηριότητες που έχουν ασφάλεια, λειτουργικότητα, αλλά και μικρότερο κόστος, χωρίς «κατασκευαστικές αποκλίσεις ή αστοχίες λειτουργίας».

33 Ανεξέλεγκτη ή μη βέλτιστη περιβαλλοντικά διαχείριση αποβλήτων ελαιουργείου. Μια εικόνα … χίλια λόγια

34 Ανεξέλεγκτη ή μη περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων ελαιουργείου Μια εικόνα … χίλια λόγια Μικτό Φ/Β πάρκο σε χώρο ελαιουργείου που παράγει εδαφοβελτιωτικό από τα απόβλητά του Στην Π.Ε. Χανίων

35 Ο ρόλος του μηχανικού περιβάλλοντος στις μελέτες δημοσίων έργων, Τριαντάφυλλος Δ. Βαΐτσης, Δημήτριος Α. Μάρκου, ισχύον πλαίσιο μελετών δημοσίου. Εφαρμογή – προβληματισμοί – βελτιώσεις (ΤΕΕ, 22-23/09/ 2009, Αθήνα) Ο ρόλος του μηχανικού στην κρίση, Μαλιώκας Βασίλης, εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ, φύλλο 14357/27.03.2011 Μέθοδοι ανάλυσης κοινωνικο-οικονομικής σκοπιμότητας έργων, σημειώσεις, Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ - http://portal.survey.ntua.gr/main/labs/roads/Roads-g_files/Edu- g_files/Edu-61-g_files/07_08.pdf N. 4262/2014, Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις. Πηγές Πληροφοριών … πέραν της αναφερθείσας νομοθεσίας Χανιά, 04/06/2014 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: Νομική απαίτηση ή εργαλείο για την Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη; Ο ρόλος του Μελετητή.

36 «Μελέτη το παν» Περίανδρος, ο Κορίνθιος (668 π.Χ. – 584 π.Χ.) Ένας εκ των επτά σοφών της αρχαιότητας Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Μ.Ε.ΦΛΕΜΕΤΑΚΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.SC., Σ.Α.Μ.Ε.Ε. Μ.Ε.ΦΛΕΜΕΤΑΚΗ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.SC., Σ.Α.Μ.Ε.Ε. GR 04120052 04/06/2014, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google