Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 16/05/11 Δίκτυα Ουρών - Παραδείγματα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 16/05/11 Δίκτυα Ουρών - Παραδείγματα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 16/05/11 Δίκτυα Ουρών - Παραδείγματα

2 ΔΙΚΤΥΟ ΔΥΟ ΕΚΘΕΤΙΚΩΝ ΟΥΡΩΝ ΕΝ ΣΕΙΡΑ (επανάληψη) Θεώρημα Burke: Η έξοδος πελατών από ουρά Μ/Μ/1 ακολουθεί κατανομή Poisson με ρυθμό τον ρυθμό εισόδου λ ΑΠΟΔΕΙΞΗ: –Θεωρούμε δύο εκθετικές ουρές Q1, Q2 με χρόνους εξυπηρέτησης ανεξάρτητες εκθετικές μεταβλητές με μέσους όρους 1/μ 1, 1/μ 2 (παραδοχή Leonard Kleinrock σε δίκτυα μεταγωγής πακέτου) –Η είσοδος στην 1η είναι Poisson με ρυθμό λ –Η κατάσταση του συστήματος περιγράφεται από το διάνυσμα n = (n 1, n 2 ), n 1 # πελατών στην Q1, n 2 # πελατών στην Q1 –Καταστρώνουμε το διάγραμμα μεταβάσεων καταστάσεων Markov σε δύο διαστάσεις και γράφουμε τις εξισώσεις ισορροπίας – Εξετάζουμε αν οι εργοδικές πιθανότητες P(n 1, n 2 ) ?= P (n 1 ) P (n 2 ) ?= (1-ρ 1 )ρ 1 n1 (1-ρ 2 )ρ 2 n2 όπου ρ 1 = λ/ μ 1, ρ 2 = λ/ μ 2 (μορφή γινομένου, product form solution) –Οι εξισώσεις μορφής γινομένου επαληθεύονται, και επομένως αποτελούν τη λύση (μονοσήμαντα). –Άρα οι δύο ουρές συμπεριφέρονται σαν δύο ανεξάρτητες ουρές Μ/Μ/1 με ρυθμούς εισόδου λ και ρυθμούς εξυπηρέτησης μ 1, μ 2 –Έπεται πως ο ρυθμός εξόδου της Q1 (και εισόδου στην Q2) είναι Poisson με ρυθμό λ

3 ΔΙΚΤΥΑ ΕΚΘΕΤΙΚΩΝ ΟΥΡΩΝ: ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΜΝΗΜΗ - Markov (επανάληψη) Έξοδος Ουράς Μ/Μ/1 – Θεώρημα Burke –Οι αναχωρήσεις πελατών από σύστημα Μ/Μ/1 αποτελούν διαδικασία Poisson Άθροιση – Διάσπαση διαδικασιών Poisson –Άθροιση (aggregation) ανεξαρτήτων ροών Poisson λ 1, λ 2 : Poisson με μέσο ρυθμό λ = λ 1 + λ 2 –Τυχαία Διάσπαση (random split, routing) ροής Poisson μέσου ρυθμού λ με πιθανότητες p, q = 1- p : Παράγει διαδικασίες Poisson με ρυθμούς pλ, (1-p)λ

4 ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΚΘΕΤΙΚΩΝ ΟΥΡΩΝ (1/2, επανάληψη) Θεώρημα Jackson Παραδοχές Ανοικτό δίκτυο ουρών αναμονής Q i με εκθετικούς ρυθμούς εξυπηρέτησης μ i Εξωτερικές αφίξεις σε κόμβους i, ανεξάρτητες Poisson μέσου ρυθμό γ i Εσωτερική Δρομολόγηση (routing) με τυχαίο τρόπο και πιθανότητα δρομολόγησης πελάτη από τον κόμβο (ουρά) Q i στον κόμβο Q j : r ij Οι χρόνοι εξυπηρετήσεις πελατών όπως διαπερνούν το δίκτυο δεν διατηρούν την τιμή τους (έλλειψη μνήμης) αλλά αποκτούν χρόνο εξυπηρέτησης ανάλόγα με την κατανομή του κάθε εξυπηρετητή (Kleinrock’s Independence Assumption, επαληθευμένη με προσομοιώσεις σε δίκτυα με όχι απλοϊκή τοπολογία)

5 ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΚΘΕΤΙΚΩΝ ΟΥΡΩΝ (2/2, επανάληψη) Θεώρημα Jackson Αποτέλεσμα Κατάσταση του δικτύου, διάνυσμα αριθμού πελατών στις ουρές Q i, n =(n 1, n 2, …) Εργοδική Πιθανότητα (αν υπάρχει): –P(n) = P(n 1 ) x P(n 2 ) x … μορφή γινομένου (product form) ανεξαρτήτων ουρών Μ/Μ/1 –P(n i ) = (1 – ρ i ) ρ i ni ρ i = λ i /μ i όπου λ i ο συνολικός ρυθμός Poisson των πελατών που διαπερνούν την ουρά Q i με ρυθμό εκθετικής εξυπηρέτησης μ i Ουρά (γραμμή) συμφόρησης: με το μέγιστο ρ i Μέσος αριθμός πελατών στο δίκτυο: E(n) = E(n 1 ) + E(n 2 ) + … Μέση καθυστέρηση τυχαίου πακέτου από άκρο σε άκρο: Ε(Τ) = Ε(n)/γ όπου γ = γ 1 + γ 2 +... ο συνολικός ρυθμός πελατών που εισέρχονται στο δίκτυο από έξω (network throughput).

6 ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Δίκτυο Μεταγωγής Πακέτων (Internet – Intranet) Θεωρήστε ένα δίκτυο μεταγωγής πακέτων. –Όλες οι γραμμές (FDX) θεωρούνται χωρητικότητας 10 Kbits/sec. Το μέσο μήκος του πακέτου είναι 1000 bits (θεωρείστε εκθετική κατανομή). –Μεταξύ κόμβων θεωρείστε προσφερόμενους ρυθμούς πακέτων Poisson, με ίσους ρυθμούς r packets/sec (από άκρο σε άκρο). –Πακέτα από το Α στο C και αντίστροφα δρομολογούνται εξίσου στους δύο ισότιμους δρόμους: (A-B-C) και (A-D-C). Τα πακέτα μεταξύ κόμβων κατευθείαν συνδεδεμένων (A-B), (A-D), (B-D), (B-C), (D-C) δρομολογούνται κατευθείαν. Α) Βρείτε το ρυθμό r, (ώστε η γραμμή συμφόρησης (με τη μέγιστη χρησιμοποίηση) να είναι 50% Β) Με αναφορά στο Α) βρείτε τη μέση καθυστέρηση ενός τυχαίου πακέτου στο δίκτυο (από άκρο σε άκρο) Α B D C Τερματικό - Η/Υ Κόμβος Δικτύου (Δρομολογητής - Router ή Μεταγωγέας Πακέτων - Packet Switch)

7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ www.netmode.ntua.gr/courses/undergraduate/queues/documents/askhseis.pdf ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Μ/Μ/2, σ. 7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Αναδρομικός τύπος Erlang-B, σ. 9 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3: Στατιστικός πολυπλέκτης (Μεταγωγέας/Switch, Δρομολογητής/Router), σ. 10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4: Δίκτυο μεταγωγής πακέτου (Internet), σ. 12


Κατέβασμα ppt "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 16/05/11 Δίκτυα Ουρών - Παραδείγματα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google