Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο Νικηφόρος Βρεττάκος στην Εκπαίδευση Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6 ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο Νικηφόρος Βρεττάκος στην Εκπαίδευση Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6 ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο Νικηφόρος Βρεττάκος στην Εκπαίδευση Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6 ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας

2 Τα δεκατέσσερα παιδιά «... Ἐ ν ἀ ρχ ῇ ἦ ν ἡ ἀ γάπη...» μελωδο ῦ σε γιομίζοντας τ ὸ γυμνό σου δωμάτιο μι ὰ παράξενη ἅ ρπα καθ ὼ ς σ ᾿ ἔ παιρνε ὁ ὕ πνος

3 κα ὶ τ ὸ χέρι σου, κρύο, σ ὰ ν κλων ὶ λεμονι ᾶ ς σ ὲ νεκρό, ἀ ναπαύονταν πάνω στ ὸ στ ῆ θος σου.

4 Κ ᾿ ἔ βλεπες π ὼ ς ἄ νοιγε τάχα μι ὰ πόρτα στ ὸ ν ὕ πνο σου.

5 Π ὼ ς μπα ῖ ναν τ ὰ δεκατέσσερα παιδι ὰ λυπημένα κα ὶ στεκόντουσαν γύρω σου. Τ ὰ μάτια τους θύμιζαν σταγόνες σ ὲ τζάμια: « Ἔ λεος! Ἔ λεος! Ἔ λεος!...» Τινάζοντας τ ὴ βροχ ὴ κα ὶ τ ὸ χιόνι ἀ π ὸ πάνω τους, τ ὰ ζύγιαζες μ ὲ τ ὸ βλέμμα σου σ ὰ ν ἄ θελες ν ὰ το ὺ ς κόψεις τ ὴ ν ε ὐ τυχία στ ὰ μέτρα τους,

6 ἐ ν ῷ ἡ ἅ ρπα συνέχιζεν ἁ παλ ὰ μ ὲ ς στ ὸ ν ὕ πνο σου:

7 « Ὅ,τι θέλει κανε ὶ ς μπορε ῖ ν ὰ φτιάξει μ ὲ τ ὴ ν ἀ γάπη. Ἥ λιους κι ἀ στέρια, ῥ οδ ῶ νες κα ὶ κλήματα...»

8 Ἀ λλ ὰ ἐ σ ὺ προτιμο ῦ σες μποτίτσες φοδραρισμένες μ ὲ μάλλινο, πουκάμισα κλειστ ὰ στ ὸ λαιμό-

9 γιατ ὶ φυσάει πολ ὺ στ ὸ Καλέντζι!

10 Ἔ βλεπες π ὼ ς ῥ άβεις μ ὲ τ ὰ δυό σου χέρια, ἔ βλεπες π ὼ ς ζυμώνεις μ ὲ τ ὰ δυό σου χέρια

11 κι ὀ νειρευόσουν π ὼ ς μπαίνεις στ ὴ ν τάξη μ ὲ δεκατέσσερες φορεσιές, μ ὲ δεκατέσσερα χριστόψωμα στ ὴ ν ἀ γκαλιά σου.

12 Ἀ λλ ὰ ξύπναγες τ ὸ πρω ῒ κι ἄ κουγες πο ὺ ἔ βρεχε. Σ ὲ δίπλωνε σ ὰ μι ὰ λύπη τ ᾿ ἀ διάβροχό σου κι ὁ δρόμος γι ὰ τ ὸ σχολει ὸ γινόταν πι ὸ δύσκολος. Βάδιζες κ ᾿ ε ἶ χες σκυμμένο τ ὸ πρόσωπο σ ὰ ν ἆ ταν κάποιος ἀ πάνω σου κα ὶ ν ὰ σ ᾿ ἔ κρινε γι ὰ τ ᾿ ἄ δεια σου χέρια. Σ ὰ ν ἄ φταιγες μάλιστα, σ ᾿ ὅ λη τ ὴ διαδρομ ὴ σ ὲ μπάτσιζε τ ὸ χιονόνερο.

13 Ἔ μπαινες στ ὸ σχολει ὸ κ ᾿ ὅ πως τ ᾿ ἀ ντίκριζες μοιραζόταν σ ὲ δεκατέσσερα χαμόγελα τ ὸ πρόσωπό σου. Θυμόσουν π ὼ ς ἡ ἀ γκάλη σου ἦ ταν μισ ὴ κι ἀ νεβαίνοντας πάνω στ ὴ ν ἕ δρα σου ἄ νοιγες τ ὴ λύπη σου κα ὶ τ ὰ σκέπαζες ὅ πως ὁ ο ὐ ραν ὸ ς σκεπάζει τ ὴ γ ῆ.

14 Ὥ ρα 8 κα ὶ 20 ´ ἀ κριβ ῶ ς. Τ ὸ μάθημα ἀ ρχίζει κανονικά. Ἐ σ ὺ πάνω ἀ π ᾿ τ ὴ ν ἕ δρα κι ἀ π ᾿ ἀ ντίκρυ σου ὁ Χριστός, ἁ παλ ὸ ς κα ὶ γλυκ ὺ ς μ ὲ ς στ ὸ κάδρο του, δίνετε τ ὰ χέρια πάνω ἀ π ὸ τ ὰ κεφάλια τους ν ὰ το ὺ ς κάμετε μι ὰ στέγη ἀ π ὸ ζεστασι ὰ γιατ ὶ σ ᾶ ς ἤ ρθανε κα ὶ σήμερα μουσκεμένα κ ᾿ ἡ λύπη περπατάει μ ὲ ς στ ὰ μάτια τους ὅ πως ὁ σπουργίτης πάνω στ ὸ φράχτη.

15 Τ ὸ καλαμπόκι δ ὲ ν ψώμωσε τ ὸ περσιν ὸ καλοκαίρι κι ἀ κο ῦ ς τ ὸ ψωμάκι πο ὺ κλαίει μ ὲ ς στ ὶ ς μπόλιες τους. Ὥ ρα 10 κα ὶ 20 ´. Τ ὸ μάθημα συνεχίζεται. Ο ἱ σπουργίτες σου χτυπο ῦ ν τ ὰ φτερά τους. Τ ὸ μολύβι πεθαίνει ἀ νάμεσα στ ὰ κοκκαλιασμένα τους δάχτυλα. Ἡ καρδιά σου ε ἶ ναι τώρα μι ὰ στάμνα σπασμένη.

16 Τ ὰ λόγια σου βγαίνουν ἀ ργ ὰ σ ὰ μι ὰ βρύση πο ὺ στέρεψε: « Ὁ μέγας Ἀ λέξανδρος... Ὁ μέγας Ἀ λέξανδρος... Ὁ μέγας Ἀ λέξανδρος...». Τ ὰ δάχτυλά σου ε ἶ ναι πέντε. Τ ὰ μέτρησες δέκα φορές. Τ ὰ δάχτυλά σου ε ἶ ναι πέντε. Μετρ ᾶ ς τ ὸ ἕ να χέρι σου -τ ᾿ ἄ λλο σου βρίσκεται τυλιγμένο σ ὲ συννεφιά- τ ὰ δάχτυλά σου ε ἶ ναι πέντε. Σηκώνεις τ ὸ πρόσωπο, κοιτάζεις τ ὴ στέγη, κάνεις π ὼ ς σκέφτεσαι σκύβεις πάλι στ ὴ ν ἕ δρα, ξεφυλλίζεις τ ὸ ν Α ἴ σωπο, κατεβαίνεις κα ὶ γράφεις στ ὸ μαυροπίνακα, κοιτάζεις τ ὸ ν ο ὐ ραν ὸ ἀ π ᾿ τ ὸ παράθυρο, γυρίζεις τ ὸ κεφάλι σου ἀ λλο ῦ, δ ὲ μπορε ῖ ς ἄ λλο παρ ὰ ν ὰ κλάψεις.

17 Παίρνεις τ ὸ μαθητολόγιο στ ὰ χέρια σου, κάτι ψάχνεις ν ὰ βρε ῖ ς, τ ὸ σηκώνεις διαβάζοντας κα ὶ σκεπάζεις τ ὸ πρόσωπό σου. Τ ὰ σύννεφα ἔ χουν μπε ῖ μ ὲ ς στ ὴ ν τάξη.

18 Ἀ ντίκρυ σου κι ὁ Χριστ ὸ ς παραδέρνει σ ᾿ ἀ μηχανία. Θαρρε ῖ ς κα ὶ σηκώνει στ ᾿ ἀ λήθεια τ ὰ χέρια του ἑ νωμένα στ ὸ φ ῶ ς πο ὺ πέφτει ἀ π ὸ πάνω του. Νιώθει στενόχωρα ὅ πως τ ὰ μεσάνυχτα στ ὴ Γεθσημαν ῆ κα ὶ δ ὲ ν ε ἶ μαι ἐ κε ῖ ν ὰ σο ῦ χτυπήσω τ ὸ ν ὦ μο κα ὶ δ ὲ ν ε ἶ μαι ἐ κε ῖ ν ὰ σο ῦ ε ἰ π ῶ : Δός του θάρρος, βοήθησέ τον ν ὰ βγε ῖ ἀ π ᾿ τ ὴ δύσκολη θέση, κατέβαινε, διάσχισε τ ὴ ν α ἴ θουσα γρήγορα, μ ὴ ν τ ὸ ν ἀ φήνεις ἐ κτεθειμένο στ ὰ βλέμματα τ ῶ ν παιδι ῶ ν, δός του ἕ να βιβλίο ν ὰ κάνει π ὼ ς συλλαβίζει, δός του ἕ να βιβλίο ν ὰ κρύψει τ ὰ μάτια του.

19 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Γ΄ &΄Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ

20 ΛΚΛΚ Κ ΚΚ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ Λ

21 ΞΗΚΣΞΦΗΚΞΣΗΛΑΛΚΞΗΛΔΚΗ ΔΝΗΣΞκΞΓΝΞΚΣΔΓΚ ΔΝΣΞΓΞγνξνδ ξσδγΝ.ΞΝΣΚΞ Λ Λ ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ

22 ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Ε΄ & ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Γ Ξ ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ ΄Λ Γ

23 ΚΛΚΞΛΚΞΛΞ ΜΝΜ,Ν, ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ

24 Λ ΄ ΄ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Ε΄ & ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

25 ΄Λ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ

26 Λ ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Ε΄ & ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

27 Γ ΓΓ Γ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ

28 Λ ΗΞΓΗ ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ Ε΄ & ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

29 Λ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ

30 Λ ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ

31 Γ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ

32 Η ΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚΚ Γ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ

33 ΓΓ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦφΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦφ ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔδΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔδ Της Γλώσσας Ρόδι και Ροδάνι - Ε΄ τάξη

34 Λ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ Γ Γ Γγ γ

35 Λ Η ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓγΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓγ Φ Φφ Φ φ Λέξεις... Φράσεις... Κείμενα - ΣΤ΄ τάξη

36 Φ ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓγΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓγ ΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗηΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗη

37 Ο Νικηφόρος Βρεττάκος στη Β/θμια Εκπαίδευση Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β΄ Λυκείου

38

39

40

41

42 Ο Πικραμένος Αναχωρητής Απαγγελία: Ν. Βρεττάκος Μουσική: Παν. Κωνσταντινόπουλου Τραγούδι: Β. Σκουλάς http://www.youtube.com/watch?v=B1jxVP 1aisYhttp://www.youtube.com/watch?v=B1jxVP 1aisY


Κατέβασμα ppt "Ο Νικηφόρος Βρεττάκος στην Εκπαίδευση Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6 ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google