Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης ΗΥ-150 Προγραμματισμός Εντολές Ελέγχου Ροής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης ΗΥ-150 Προγραμματισμός Εντολές Ελέγχου Ροής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης ΗΥ-150 Προγραμματισμός Εντολές Ελέγχου Ροής

2 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 2 Σειριακή εκτέλεση εντολών Όλα τα προγράμματα «γράφονται» χρησιμοποιώντας 3 είδη εντολών: – Σειριακές εντολές (sequential – built in C) – Εντολές απόφασης (if, if/else, switch) – Εντολές επανάληψης ( for, while, do/while)

3 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 3 if βασική εντολή διακλάδωσης κάθε γλώσσας προγραμματισμού Ελέγχει τη ροή του κώδικα ανάλογα με τη (λογική) τιμή μιας συνθήκης, δηλαδή μιας ποσότητας ή έκφρασης λογικού τύπου. Στη C++ συντάσσεται ως εξής: if (condition) {... // block A } else {... // block B } Εάν η συνθήκη (condition) είναι αληθής ή μπορεί να μετατραπεί σε αληθή, εκτελείται το block των εντολών που περικλείεται μεταξύ των πρώτων {} (block A). Αν η συνθήκη είναι ψευδής, τότε εκτελείται το block των εντολών μετά το else (block B).

4 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 4 if Το κάθε block μπορεί να αποτελείται από καμμία, μία, ή περισσότερες εντολές. Στην περίπτωση που περιλαμβάνει μία μόνο εντολή μπορούν να παραληφθούν τα άγκιστρα ({}) που την περικλείουν. if (val > max) max = val; else { max = 1000.0; ++i; }

5 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 5 if Στην περίπτωση που το else block είναι κενό μπορεί να παραληφθεί ολόκληρο: if (condition) {... }

6 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 6 if Kάθε block μπορεί να περιλαμβάνει οποιεσδήποτε άλλες εντολές και βέβαια άλλο if. H if (condition) {...} else {...} είναι μία εντολή. Στην περίπτωση ενός εσωκλειόμενου if, θέλει ιδιαίτερη προσοχή το επόμενο else του κώδικα. Το κάθε else ταιριάζει με το αμέσως προηγoύμενό του if στο ίδιο block. if (i == 0) if (val > max) max = val; else max = 10; Η εντολή max = 10; εκτελείται όταν to i είναι 0 και δεν ισχύει το ( val > max ) και όχι όταν δεν ισχύει το ( i == 0 ). Η χρήση των αγκίστρων επιβάλει την πρόθεση του προγραμματιστή: if (i == 0) { if (val > max) max = val; } else max = 10;

7 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 7 Εντολές υπό Συνθήκη - if εντολή <- έκφραση; εντολή <- { σειρά εντολών } if (έκφραση) εντολή1 if (έκφραση) εντολή1 else εντολή2 if (έκφραση1) εντολή1 else if (έκφραση2) εντολή2 else εντολή3 // Αν η έκφραση έχει τιμή διάφορη του 0 (!0), // εκτελείται η εντολή 1 αλλιώς η εντολή 2 // Αν η έκφραση έχει τιμή διάφορη του 0 (!0), // εκτελείται η εντολή 1 // Αν η έκφραση 1 έχει τιμή διάφορη του 0 (!0), // εκτελείται η εντολή 1 // αλλιώς αν η έκφραση 2 έχει τιμή διάφορη του 0 // εκτελείται η εντολή 2 // αλλιώς εκτελείται η εντολή 3

8 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 8 Παράδειγμα int main() /*Ypologismos aplwn pra3ewn*/ { char p; float x,y,res; scanf("%f %c %f",&x,&p,&y); if (p == ‘+’) { res = x+y; } else if (p == ‘-’) { res = x-y; } else if (p == ‘*’) { res = x*y; } else if (p == ‘/’); { res = x/y; } else { printf(“La8os eisodos\n”); return -1; } printf(“%f%c%f = %f\n”,x,p,y,res); return 0; }

9 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 9 Παραστάσεις υπό Συνθήκη - ? Ο τελεστής ( ?: ) είναι ένας ιδιαίτερα διαδεδομένος ιδιωματισμός της C++. Η εντολή if (condition) val = value1; else val = value2; ισοδυναμεί με val = (condition ? value1 : value2); Γενικότερα, η έκφραση (condition ? έκφρασηΑ : έκφρασηΒ) έχει την τιμή “έκφρασηΑ” όταν η συνθήκη condition είναι αληθής, ενώ έχει την τιμή “έκφρασηΒ” όταν η συνθήκη είναι ψευδής.

10 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 10 Παραστάσεις υπό Συνθήκη - ? Οι παρενθέσεις που περιβάλουν τον τελεστή ( ?: ) με τα ορίσματά του στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν είναι απαραίτητες, βοηθούν όμως στην κατανόηση του κώδικα. Καθώς για το συγκεκριμένο τελεστή δεν μπορεί να καθοριστεί μονοσήμαντα η προτεραιότητά του σε σχέση με τον ( = ) πρέπει να τις χρησιμοποιούμε για να εκτελείται η επιδιωκόμενη πράξη. Εναλλακτικά, μπορούμε να εφαρμόζουμε τον εξής κανόνα: Οι τελεστές ( ?: ) και ( = ) έχουν ίδια προτεραιότητα, δεχόμενοι ότι οι πράξεις εκτελούνται από τα δεξιά προς τα αριστερά. Επομένως, η έκφραση a = b ? c : d ισοδυναμεί με a = (b ? c : d), ενώ η έκφραση a ? b : c = d εκτελείται ως a ? b : (c = d)

11 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 11 Παραστάσεις υπό Συνθήκη - ? if ( x > y) { x = a; }  else { x = b; } x = (x>y) ? a : b;

12 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 12 printf(“%d\n”,(x>y?a:b));

13 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 13 Εντολές υπό Συνθήκη - switch switch (έκφραση) { case σταθερή_παράσταση_1 : statements; break; case σταθερή_παράσταση_2 : statements; break; default : statements; } Το default είναι προαιρετικό και εκτελείται αν καμία παράσταση δεν βρεθεί ίση με την έκφραση Αν ένα break λείπει τότε συνεχίζεται η εκτέλεση των εντολών

14 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 14 Εντολές υπό Συνθήκη - switch Η τιμή ελέγχου i πρέπει να είναι ακέραιου τύπου (char, int, short int, long int) με τις signed και unsigned παραλλαγές τους. Η τιμή μπορεί να προέρχεται από μεταβλητή ή να είναι η τιμή συνάρτησης που επιστρέφει τέτοιο τύπο ή κάποια μεταβλητή. Οι τιμές value1, value2,..., valueN είναι σταθερές ακέραιου τύπου και διακριτές μεταξύ τους. Κατά την εκτέλεση, η τιμή ελέγχου i συγκρίνεται με κάθε μία από τις value1, value2,...,valueN. Αν η τιμή της περιλαμβάνεται σε αυτές, τότε εκτελούνται οι εντολές που ακολουθούν το αντίστοιχο case. Η εκτέλεση συνεχίζει με τις εντολές των επόμενων case ή/και του default αν έπεται, έως ότου διακοπεί με break (ή τυχόν π.χ. goto, return). Μετά το break η εκτέλεση συνεχίζει με την πρώτη εντολή μετά το καταληκτικό άγκιστρο της δομής switch. Αν δεν βρεθεί η τιμή της στις value1, value2,...,valueN εκτελείται το block των εντολών του default, αν υπάρχει. Αλλιώς, η εκτέλεση συνεχίζει μετά το } του switch. Οι σχετικές θέσεις των case και του default μπορούν να είναι οποιεσδήποτε.

15 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 15 Παράδειγμα με switch #include /*Ypologismos aplwn pra3ewn*/ int main() { char p; float x,y,res; scanf("%f %c %f",&x,&p,&y); switch (p) { case ‘+’ : res = x+y; break; case ‘-’ : res = x-y; break; case ‘*’ : res = x*y; break; case ‘/’ : res = x/y; break; default : printf(“La8os eisodos\n”); } printf(“%f%c%f = %f\n”,x,c,y,res); return 0; }

16 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 16 Τυπικά Λάθη if(x=5) αντί για if(x==5) Ξεχάσατε το break σε εντολή switch Ξεχάσατε {, } Λάθος στις προτεραιότητες: ( ) Λύση: Μορφοποίηση και χρήση σχολίων

17 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 17 Μορφοποίηση Σχόλια πριν από συναρτήσεις και τους ορισμούς μεταβλητών Κατάλληλη χρήση tabs, παρενθέσεων και αγκυλών Κατάλληλη ονοματολογία συναρτήσεων - μεταβλητών /*Epistrefei ton endiameso ari8mo twn a,b,c*/ int getMedian(int a,int b, int c) { int median; /*Endiamesos*/ if ((a = c)) || ((a >= b) && (a <= c)) { median = a; } else if ((b = c)) || ((b >= a) && (b <= c)) { median = b; } else { median = c; } return median; }

18 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 18 Define – Const – Include #define #define FALSE 0 #define TRUE !FALSE #define N 1000 /*ΠΡΟΣΟΧΗ!! – ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟ Ν ΩΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ*/ #define Pi 3.14159 – Ορίζεται στην αρχή κάθε προγράμματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο το πρόγραμμα. – To Pi θα αντικατασταθεί από τον 3.14159 στο πρώτο βήμα του compilation (preprocessing) int const a = 1; – ορίζει μια σταθερά – δεν μπορεί να αλλάξει τιμή #include #include “file”

19 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 19 #include float diakrinousa(float,float, float ); int printSolution2ba8mou(float a, float b, float c); int main() { float a,b,c; printf(“Dwste 3 pragmatikous ari8mous \n”); scanf(“%f %f %f”,&a,&b,&c); printf("Dw8hke to poluwnumo: %f x^2 + (%f) x + (%f) \n",a,b,c); if (a == 0) printf(“H e3iswsh einai prwtou ba8mou\n”); else printSolution2ba8mou(a, b, c); } /*Υπολογίζει τη διακρίνουσα */ float diakrinousa(float a,float b, float c) { float D = b*b – 4*a*c; return D; } /*Εκτυπώνει τις λύσεις */ int printSolution2ba8mou(float a, float b, float c) { float D = diakrinousa( a, b, c); float x1,x2; if (D < 0) { printf(“Den uparxoun pragmatikes luseis.\n”); return 0; } else if (D == 0) { x1 = -b/(2*a); printf(“Yparxei monadikh lush %f\n”,x1); return 1; } else { x1 = (-b+sqrt(D))/(2*a); x2 = (-b-sqrt(D))/(2*a); printf(“Yparxoun 2 luseis :%f, %f\n”,x1,x2); return 2; }

20 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης Είσοδος / Έξοδος χαρακτήρων

21 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 21 putchar() / putchar() #include main() { int c; c = getchar(); putchar(c); }

22 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 22 getchar() /* char_count.c A program to count characters of input. */ main() { int c ; int count = 0; while ( ( c = getchar() ) != EOF ) count ++ ; printf( "%d characters\n", count ) ; }

23 ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης 23 getchar() /* letter_count.c A program to count letters in input. */ main() { int c ; int count = 0; while ( ( c = getchar() ) != EOF ) if ( ( c >= 'A' ) && ( c <= 'Z' ) || ( c >= 'a' ) && ( c <= 'z' ) ) count ++ ; printf( "%d letters\n", count ) ; }


Κατέβασμα ppt "ΗΥ150 – Προγραμματισμός Ξενοφών Ζαμπούλης ΗΥ-150 Προγραμματισμός Εντολές Ελέγχου Ροής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google