Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανέκαθεν το χρήμα χρησιμοποιούνταν ως μέσο συναλλαγής, το οποίο με την πάροδο του χρόνου έχει δανειστεί πολλές μορφές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανέκαθεν το χρήμα χρησιμοποιούνταν ως μέσο συναλλαγής, το οποίο με την πάροδο του χρόνου έχει δανειστεί πολλές μορφές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Ανέκαθεν το χρήμα χρησιμοποιούνταν ως μέσο συναλλαγής, το οποίο με την πάροδο του χρόνου έχει δανειστεί πολλές μορφές.

3 Περιεκτικό Χρήμα: 1) Ζώα 2) Δέρματα 3) Είδη μετάλλων,π χ χρυσός

4 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ

5 Κανόνας Χρυσού

6 Εγκατάλειψη του Κανόνα – Ψευδοπαραστατικό Χρήμα

7 Το χρήμα ως χρέος

8 Χρήμα και διαπροσωπικές σχέσεις

9 Εισαγωγή Ανέκαθεν, οι άνθρωποι κυνηγούσαν το χρήμα και επιθυμούσαν να το αποκτήσουν πάση θυσία.Δεδομένου αυτού το χρήμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μαγνήτης ο οποίος ελκύει τους λεγόμενους «προικοθήρες» να αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις με οικονομικά πιο ευκατάστατους ανθρώπους.Εκτός από το φαινόμενο του «προκαθορισμού» παρατηρείται επίσης το φαινόμενο των έντονων συγκρούσεων μεταξύ ατόμων για οικονομικούς λόγους κυρίως σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Συνεπώς οι διακοινωνικές σχέσεις δημιουργούνται ή διαλύονται εξαιτίας του χρήματος. Εισαγωγή Ανέκαθεν, οι άνθρωποι κυνηγούσαν το χρήμα και επιθυμούσαν να το αποκτήσουν πάση θυσία.Δεδομένου αυτού το χρήμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μαγνήτης ο οποίος ελκύει τους λεγόμενους «προικοθήρες» να αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις με οικονομικά πιο ευκατάστατους ανθρώπους.Εκτός από το φαινόμενο του «προκαθορισμού» παρατηρείται επίσης το φαινόμενο των έντονων συγκρούσεων μεταξύ ατόμων για οικονομικούς λόγους κυρίως σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Συνεπώς οι διακοινωνικές σχέσεις δημιουργούνται ή διαλύονται εξαιτίας του χρήματος.

10 Σύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία, η αγωνία του βρέφους να αγκιστρωθεί στη ζωή, π ου α π αλύνεται με την εξασφάλιση α π ό τη μητέρα τροφής, ζεστασιάς, π ροστασίας και στοργής, μεταφέρεται στην ενήλικη π ια ζωή μας στα χρήματα. Και ακόμη κι αν δεν κινδυνεύουμε να μας λείψει η τροφή, τα χρήματα σημαίνουν π ολύ π ερισσότερα. Πέρα α π ό την καθαρά λογιστική τους αξία, ως μέσο οικονομικής συναλλαγής, κουβαλάνε μια σημασία υ π οσυνείδητη για τον καθένα α π ό εμάς. Γι ’ αυτό και η ε π ιθυμία να κατέχουμε χρήματα, ο φόβος μή π ως μας λείψουν ή μή π ως κά π οιος άλλος γίνει αιτία να τα στερηθούμε, ανακινεί μέσα μας ένα σωρό συναισθήματα π ου κάνουν κι εμάς τους ίδιους να α π ορούμε.

11 Έρωτας και χρήμα Έρωτας και χρήμα Σχέσεις Σχέσεις Οι π αραδοσιακοί άντρες π ου δημιουργούν σχέση με γυναίκες π ου βγάζουν π ερισσότερα χρήματα α π ό αυτούς, αντιμετω π ίζουν π ερισσότερα δια π ροσω π ικά π ροβλήματα εξαιτίας τους, σύμφωνα με μία νέα μελέτη. Αντιθέτως, οι άντρες π ου δεν είναι τόσο π ροσκολλημένοι στον ρόλο του άντρα - κουβαλητή, έχουν καλύτερης π οιότητας σχέσης με τις συντρόφους π ου βγάζουν π ερισσότερα χρήματα. Όντως, σήμερα ολοένα π ερισσότερες γυναίκες κερδίζουν όσα χρήματα βγάζουν οι σύντροφοί τους, ενώ σε π ολλές π ερι π τώσεις το εισόδημά τους υ π ερβαίνει αυτό των ανδρών. Οι π αραδοσιακοί άντρες π ου δημιουργούν σχέση με γυναίκες π ου βγάζουν π ερισσότερα χρήματα α π ό αυτούς, αντιμετω π ίζουν π ερισσότερα δια π ροσω π ικά π ροβλήματα εξαιτίας τους, σύμφωνα με μία νέα μελέτη. Αντιθέτως, οι άντρες π ου δεν είναι τόσο π ροσκολλημένοι στον ρόλο του άντρα - κουβαλητή, έχουν καλύτερης π οιότητας σχέσης με τις συντρόφους π ου βγάζουν π ερισσότερα χρήματα. Όντως, σήμερα ολοένα π ερισσότερες γυναίκες κερδίζουν όσα χρήματα βγάζουν οι σύντροφοί τους, ενώ σε π ολλές π ερι π τώσεις το εισόδημά τους υ π ερβαίνει αυτό των ανδρών.

12 Η αλλαγή αυτή, όμως, έχει ε π ι π τώσεις στον ανδρικό ψυχισμό. Λ. χ. μελέτη του 2010 έδειξε ότι οι οικονομικά εξαρτώμενοι άνδρες έχουν π ερισσότερες π ιθανότητες α π ό εκείνους π ου βγάζουν π ερισσότερα χρήματα να α π ατούν τις συντρόφους τους, αν και οι ερευνητές δεν ξέρουν π ου ακριβώς οφείλεται αυτό. Στη νέα μελέτη συμμετείχαν 47 άνδρες σε σχέσεις με γυναίκες υψηλότερου εισοδήματος α π ό τους ίδιους. Οι ερευνητές τους ζήτησαν να συμ π ληρώσουν ειδικά ερωτηματολόγια για τις α π όψεις τους γύρω α π ό τον ρόλο του άνδρα, για την π οιότητα της σχέσης τους και την σημασία του οικονομικού χάσματος μεταξύ των ιδίων και των συντρόφων τους. Οι ερευνητές τους ζήτησαν να συμ π ληρώσουν ειδικά ερωτηματολόγια για τις α π όψεις τους γύρω α π ό τον ρόλο του άνδρα, για την π οιότητα της σχέσης τους και την σημασία του οικονομικού χάσματος μεταξύ των ιδίων και των συντρόφων τους. Ό π ως δια π ίστωσαν, όσο π ερισσότερο π ίστευε ένας άνδρας στον π αραδοσιακό ρόλο του, τόσο π ερισσότερο τον ενοχλούσε το οικονομικό χάσμα. Οι άνδρες αυτοί είχαν ε π ίσης αυξημένες π ιθανότητες να αντιμετω π ίζουν π ροβλήματα με τη σχέση τους.

13 Αντιθέτως, οι άνδρες π ου δεν π ίστευαν τόσο π ολύ στον π αραδοσιακό ρόλο τους, δεν νοιάζονταν τόσο π ολύ π ου οι σύντροφοί τους έβγαζαν π ερισσότερα χρήματα α π ό τους ίδιους, ενώ είχαν αυξημένες π ιθανότητες να αναφέρουν π ως είχαν καλή σχέση με την σύζυγο ή την κο π έλα τους. Η π ραγματική ευτυχία δεν οφείλεται στα υλικά αγαθά. Προέρχεται α π ό την π οιότητα των σχέσεων σου με τους ανθρώ π ους π ου αγα π άς και σέβεσαι.

14 Γάμος Γάμος Οι κοινωνιολόγοι Πάμελα Σμοκ του πανεπιστημίου του Μίσιγκαν και η Ουέντι Μάνινγκ του Green State University πραγματοποίησαν μια έρευνα για να διαπιστώσουν τη σημασία της οικονομικής κατάστασης σε ότι αφορά το γάμο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης τους, οι γυναίκες που έχουν σχέση με κάποιον που βρίσκεται σε δυσμενή οικονομική ευχέρεια και δεν είναι ιδιαίτερα μορφωμένος, θα σκεφτούν σοβαρά το ενδεχόμενο να τον παντρευτούν. Συγκεκριμένα όταν 700 γυναίκες που συζούσαν με τον σύντροφο τους, ερωτήθηκαν εάν θα τον παντρευόντουσαν, μία στις τέσσερις απάντησε ότι δεν θα το έκανε. Ο λόγος; Η οικονομική του κατάσταση.

15 Η Σμοκ εξηγεί ότι περίπου ένα 80% των γυναικών, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο που έχει σχέση με έναν ευκατάστατο κύριο, ανάλογου επιπέδου, τελικά θα περάσει τα σκαλιά της εκκλησίας με αυτόν. Αντιθέτως το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 50% όταν αυτός ο τύπος γυναίκας βγαίνει με κάποιον που δεν έχει μεγάλη οικονομική δυνατότητα.

16 Από την άλλη μεριά, το διαζύγιο α π οτελεί π ια για π ολλά ( δυστυχώς ) ζευγάρια το τελευταίο και π ιο « άγριο » στάδιο της διαφωνίας τους για τα χρήματα. Σε κά π οια ζευγάρια π ου δεν κουβέντιασαν π οτέ το θέμα, σαν να μην υ π ήρχε, ξεσ π άει ένας π ραγματικός π όλεμος γι ’ αυτά π ου έχει, δίνει, π αίρνει, διεκδικεί ο καθένας. Κάθε χωρισμός είναι κι ένα συμβολικό π ένθος, μια μεγάλη α π ώλεια. Όσοι δυσκολεύονται να την αντιμετω π ίσουν και να την ξε π εράσουν, συχνά χρησιμο π οιούν τα χρήματα για να π αρατείνουν τη σχέση. O ι π ιο συνηθισμένες π ερι π τώσεις : Η γυναίκα π ου την π λήγωσε ο άνδρας της και διεκδικεί π ολύ μεγάλη διατροφή για να «π άρει το αίμα της π ίσω », ο άνδρας π ου τον άφησε η γυναίκα του και αρνείται να π ληρώσει ακόμη κι αν π ρόκειται για τα π αιδιά του, θέλοντας να την εκδικηθεί. Πρόκειται για τρομερά ε π ώδυνες και αυτοκαταστροφικές συχνά διαδικασίες ό π ου με π ρόφαση τα λεφτά ο καθένας θέλει να α π οζημιωθεί για την αδικία π ου του έγινε, συνήθως χωρίς α π οτέλεσμα. Από την άλλη μεριά, το διαζύγιο α π οτελεί π ια για π ολλά ( δυστυχώς ) ζευγάρια το τελευταίο και π ιο « άγριο » στάδιο της διαφωνίας τους για τα χρήματα. Σε κά π οια ζευγάρια π ου δεν κουβέντιασαν π οτέ το θέμα, σαν να μην υ π ήρχε, ξεσ π άει ένας π ραγματικός π όλεμος γι ’ αυτά π ου έχει, δίνει, π αίρνει, διεκδικεί ο καθένας. Κάθε χωρισμός είναι κι ένα συμβολικό π ένθος, μια μεγάλη α π ώλεια. Όσοι δυσκολεύονται να την αντιμετω π ίσουν και να την ξε π εράσουν, συχνά χρησιμο π οιούν τα χρήματα για να π αρατείνουν τη σχέση. O ι π ιο συνηθισμένες π ερι π τώσεις : Η γυναίκα π ου την π λήγωσε ο άνδρας της και διεκδικεί π ολύ μεγάλη διατροφή για να «π άρει το αίμα της π ίσω », ο άνδρας π ου τον άφησε η γυναίκα του και αρνείται να π ληρώσει ακόμη κι αν π ρόκειται για τα π αιδιά του, θέλοντας να την εκδικηθεί. Πρόκειται για τρομερά ε π ώδυνες και αυτοκαταστροφικές συχνά διαδικασίες ό π ου με π ρόφαση τα λεφτά ο καθένας θέλει να α π οζημιωθεί για την αδικία π ου του έγινε, συνήθως χωρίς α π οτέλεσμα.

17 Όταν οι οικονομικές αψιμαχίες μετά το χωρισμό δεν σταματούν, τότε ίσως είναι α π αραίτητη η βοήθεια ενός ειδικού, για να μ π ορέσουν ε π ιτέλους να κλείσουν οι π ληγές π ου σίγουρα δεν ε π ουλώνονται ( μόνο ) με τα χρήματα. Η σχέση μας με τα λεφτά και ο τρό π ος π ου τα ξοδεύουμε διαμορφώνεται στην π αιδική μας ηλικία α π ό π ρότυ π α, αντιλήψεις και συναισθήματα π ου μας έχουν μεταδώσει οι γονείς μας. Κά π οιοι έχουν μεγαλώσει μέσα σε ένα κλίμα εγκράτειας ή και φόβου « μη μας λείψουν », άλλοι μέσα σε κλίμα αφθονίας, κι αυτό όχι π άντα σε αναλογία με την αντικειμενική οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Αν λοι π όν συνευρεθούν δύο άνθρω π οι με τόσο διαφορετικές αντιλήψεις για τα χρήματα, τα π ροβλήματα είναι π ροδιαγεγραμμένα.

18 Φιλία και χρήμα Οι καιροί είναι δύσκολοι και ό,τι έχει να κάνει με χρήματα γίνεται ακόμη πιο περίπλοκο. Ακόμη και η σχέση μας με φίλους, μερικές φορές μπορεί να δυσκολεύει, όταν προκύπτουν οικονομικά θέματα ή νιώθετε πως δεν τηρείται η απαραίτητη διακριτικότητα. Ένας φίλος/φίλη, διαρκώς υπολογίζει τους λογαριασμούς μας μέχρι και τα τελευταία σεντς. Όταν μάλιστα ξεκινά να κάνει υπολογισμούς για δυο καφέδες στην χαρτοπετσέτα, πέφτω από τα σύννεφα. Θα ήταν λάθος να του/της πω να χαλαρώσει;

19 Αρχικά θα πρέπει να καταλάβετε ότι η εμμονή του φίλου ή της φίλης σας δεν έχει να κάνει με εσάς, αλλά με το δικό του/της άγχος. Για τους περισσότερους από εμάς, τα χρήματα είναι συνδεδεμένα με μια αίσθηση ασφάλειας. Για κάποιους, η βεβαιότητα ότι δε θα πληρώσουν ούτε ένα λεπτό πάνω από αυτό που οφείλουν, τους κάνει να αισθάνονται ασφαλείς. Αν το κατανοήσετε αυτό, θα μπορείτε να είστε πιο υπομονετικοί με τέτοιους ανθρώπους

20 Χρήμα και κοινωνικές σχέσεις Χρήμα και κοινωνικές σχέσεις  Κοινωνικές σχέσεις Το λένε και οι μετρήσεις: Οι πλούσιοι είναι απατεώνες Το λένε και οι μετρήσεις: Οι πλούσιοι είναι απατεώνες Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα έρευνας που έγινε για τη συμπεριφορά των πλουσίων ανά τον κόσμο και αν τα βάλει κανείς στην ελληνική πραγματικότητα θα καταλάβει τι παίζεται. Σύμφωνα λοιπόν με μια έρευνα που διενεργήθηκε στις ΗΠΑ και τον Καναδά, οι άνθρωποι που προέρχονται από ανώτερες τάξεις έχουν μεγαλύτερη τάση να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να κλέβουν καραμέλες ή να λένε ψέματα με σκοπό να πλουτίσουν ακόμη περισσότερο. Εντυπωσιακά τα αποτελέσματα έρευνας που έγινε για τη συμπεριφορά των πλουσίων ανά τον κόσμο και αν τα βάλει κανείς στην ελληνική πραγματικότητα θα καταλάβει τι παίζεται. Σύμφωνα λοιπόν με μια έρευνα που διενεργήθηκε στις ΗΠΑ και τον Καναδά, οι άνθρωποι που προέρχονται από ανώτερες τάξεις έχουν μεγαλύτερη τάση να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να κλέβουν καραμέλες ή να λένε ψέματα με σκοπό να πλουτίσουν ακόμη περισσότερο. Η μελέτη δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών (PNAS) και διενεργήθηκε από ερευνητές των Πανεπιστημίων του Τορόντο και του Μπέρκλεϊ, στην Καλιφόρνια. Η μελέτη δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών (PNAS) και διενεργήθηκε από ερευνητές των Πανεπιστημίων του Τορόντο και του Μπέρκλεϊ, στην Καλιφόρνια. Οι ερευνητές υπέβαλαν σε επτά διαφορετικές δοκιμασίες περίπου εκατό άτομα κάθε φορά. Το ένα από τα πειράματά τους έδειξε ότι οι ιδιοκτήτες πολυτελών, μεγάλων αυτοκινήτων έχουν την τάση να κάνουν περισσότερες παρατυπίες στο δρόμο και ταυτόχρονα δεν δίνουν προτεραιότητα στους πεζούς. Οι ερευνητές υπέβαλαν σε επτά διαφορετικές δοκιμασίες περίπου εκατό άτομα κάθε φορά. Το ένα από τα πειράματά τους έδειξε ότι οι ιδιοκτήτες πολυτελών, μεγάλων αυτοκινήτων έχουν την τάση να κάνουν περισσότερες παρατυπίες στο δρόμο και ταυτόχρονα δεν δίνουν προτεραιότητα στους πεζούς.

21 Σκεφτείτε λοιπόν ορισμένους πλούσιους που ξέρετε και εδώ στην Ελλάδα, ειδικά αυτή την περίοδο. Θα δείτε ότι πρόκειται για πλεονέκτες, επιδιώκουν το προσωπικό τους συμφέρον, δε μοιράζονται με τους άλλους τίποτε, κάνουν ότι γουστάρουν και συμπεριφέρονται άσχημα. Τώρα, σκεφτείτε ορισμένους οικονομικά δυσμενείς ανθρώπους που, ενώ μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την συγκεκριμένη κατάσταση και να κάνουν ό, τι και οι πλούσιοι, η πλειονότητά τους διάλεξαν να μην διαπράξουν παρατυπίες στους δρόμους, ούτε να πουν ψέματα για το σκορ τους. Σκεφτείτε λοιπόν ορισμένους πλούσιους που ξέρετε και εδώ στην Ελλάδα, ειδικά αυτή την περίοδο. Θα δείτε ότι πρόκειται για πλεονέκτες, επιδιώκουν το προσωπικό τους συμφέρον, δε μοιράζονται με τους άλλους τίποτε, κάνουν ότι γουστάρουν και συμπεριφέρονται άσχημα. Τώρα, σκεφτείτε ορισμένους οικονομικά δυσμενείς ανθρώπους που, ενώ μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την συγκεκριμένη κατάσταση και να κάνουν ό, τι και οι πλούσιοι, η πλειονότητά τους διάλεξαν να μην διαπράξουν παρατυπίες στους δρόμους, ούτε να πουν ψέματα για το σκορ τους.

22 Ένα άλλο τεστ περιλάμβανε ένα παιχνίδι με ζάρια στο οποίο ο κερδισμένος θα κέρδιζε στο τέλος κάτι. Σε αυτό φάνηκε πως όσοι προέρχονται από ανώτερη κοινωνική τάξη έχουν την τάση να λένε ψέματα για το σκορ τους. Οι ίδιοι, όταν κλήθηκαν να κάνουν μια ψεύτικη συνέντευξη για την πρόσληψη κάποιου, δίσταζαν λιγότερο να λένε ψέματα στον υποψήφιο εργαζόμενο παραλείποντας τη “λεπτομέρεια” ότι η θέση που του πρότειναν επρόκειτο να καταργηθεί πολύ σύντομα. Ένα άλλο τεστ περιλάμβανε ένα παιχνίδι με ζάρια στο οποίο ο κερδισμένος θα κέρδιζε στο τέλος κάτι. Σε αυτό φάνηκε πως όσοι προέρχονται από ανώτερη κοινωνική τάξη έχουν την τάση να λένε ψέματα για το σκορ τους. Οι ίδιοι, όταν κλήθηκαν να κάνουν μια ψεύτικη συνέντευξη για την πρόσληψη κάποιου, δίσταζαν λιγότερο να λένε ψέματα στον υποψήφιο εργαζόμενο παραλείποντας τη “λεπτομέρεια” ότι η θέση που του πρότειναν επρόκειτο να καταργηθεί πολύ σύντομα. Επιπλέον, όταν τους έδωσαν ένα πακέτο καραμέλες λέγοντάς τους ότι προορίζονται για τα παιδιά που βρίσκονταν σε ένα διπλανό δωμάτιο αλλά μπορούσαν και οι ίδιο να πάρουν μερικές, οι εύποροι έτρωγαν περισσότερες από τους υπόλοιπους. Επιπλέον, όταν τους έδωσαν ένα πακέτο καραμέλες λέγοντάς τους ότι προορίζονται για τα παιδιά που βρίσκονταν σε ένα διπλανό δωμάτιο αλλά μπορούσαν και οι ίδιο να πάρουν μερικές, οι εύποροι έτρωγαν περισσότερες από τους υπόλοιπους. “Η επιδίωξη του προσωπικού συμφέροντος είναι ένα σημαντικότερο κίνητρο για την ελίτ και η πλεονεξία που αυξάνεται μαζί με την περιουσία και την κοινωνική τάξη μπορεί να οδηγήσει ορισμένους σε άσχημη συμπεριφορά”, εξηγούν οι συγγραφείς της μελέτης. “Η επιδίωξη του προσωπικού συμφέροντος είναι ένα σημαντικότερο κίνητρο για την ελίτ και η πλεονεξία που αυξάνεται μαζί με την περιουσία και την κοινωνική τάξη μπορεί να οδηγήσει ορισμένους σε άσχημη συμπεριφορά”, εξηγούν οι συγγραφείς της μελέτης. Τα άτομα που προέρχονται από ανώτερες τάξεις είναι πιο ανεξάρτητα και κατά συνέπεια δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για τα σχόλια που θα γίνουν σε βάρος τους. Έχουν επίσης μια πιο θετική άποψη για την απληστία, γεγονός που τους καθιστά “λιγότερο προσεκτικούς όσον αφορά τις συνέπειες που θα έχουν οι πράξεις τους στους άλλους”, καταλήγουν οι ερευνητές. Τα άτομα που προέρχονται από ανώτερες τάξεις είναι πιο ανεξάρτητα και κατά συνέπεια δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για τα σχόλια που θα γίνουν σε βάρος τους. Έχουν επίσης μια πιο θετική άποψη για την απληστία, γεγονός που τους καθιστά “λιγότερο προσεκτικούς όσον αφορά τις συνέπειες που θα έχουν οι πράξεις τους στους άλλους”, καταλήγουν οι ερευνητές.

23 Ρατσισμός Ρατσισμός Η έξαρση του ρατσισμού στη χώρα μας είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο που οφείλει να μας απασχολήσει, λαμβάνοντας υπόψη τις προεκτάσεις του σε κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο. Η ξενοφοβία είναι ένα συναίσθημα που τείνει να διογκώνεται στη κοινωνία μας με τους πολίτες να αποδίδουν ευθύνες στους μετανάστες για την έξαρση της εγκληματικότητας και την υποβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου. Οι εγκλωβισμένοι στα προβλήματά τους πολίτες εξαπολύουν καθημερινά επιθέσεις σε μειονότητες και ταλαιπωρημένους μετανάστες με φράσεις του τύπου "να πας πίσω στη χώρα σου", "δε φτάνει που σε ταΐζουμε μιλάς κιόλας", "είστε επικίνδυνοι", "μας παίρνεται τις δουλειές" κτλ.. Γιατί όμως αυτοί οι άνθρωποι είναι οι κακοί της κοινωνίας μας όμως; Φταίει το χρώμα; Φταίει ότι δεν είχαν την τύχη να κουβαλούν αυτό το μικρόβιο της ελληνικής φιλοσοφίας που μας έχει φτάσει σε αυτό το υψηλό επίπεδο πολιτισμού στις μέρες μας ; Η απάντηση είναι ότι το χρήμα εξαλείφει τον ρατσισμό και σε κάνει να θεωρείσαι κατώτερος. Το χρήμα είναι αυτό που σου δίνει πρόσβαση στη μόρφωση, που σε κάνει να ντύνεσαι ακριβά και που σε διαχωρίζει από τον διπλανό σου. Το χρήμα ο θεός της εποχής που ορίζει το ποιος είσαι. Η κοινωνία σε σέβεται όταν έχεις χρήματα γιατί θεωρείσαι πετυχημένος και καταξιωμένος, ενώ στην αντίθετη περίπτωση η φτώχεια θεωρείται δείγμα οκνηρίας και ο φτωχός, ως άνθρωπος μικρότερης αξίας είναι αυτός που πρέπει να καθαρίζει την τουαλέτα και να υπομένει τις λόξες και την προκατάληψη ενός κοινωνικού συνόλου αποχαυνωμένου που δε μπορεί να διαθέσει πόρους σε δήθεν ανίκανους χαμηλότερης ποιότητας πολίτες. Η έξαρση του ρατσισμού στη χώρα μας είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο που οφείλει να μας απασχολήσει, λαμβάνοντας υπόψη τις προεκτάσεις του σε κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο. Η ξενοφοβία είναι ένα συναίσθημα που τείνει να διογκώνεται στη κοινωνία μας με τους πολίτες να αποδίδουν ευθύνες στους μετανάστες για την έξαρση της εγκληματικότητας και την υποβάθμιση του βιοτικού τους επιπέδου. Οι εγκλωβισμένοι στα προβλήματά τους πολίτες εξαπολύουν καθημερινά επιθέσεις σε μειονότητες και ταλαιπωρημένους μετανάστες με φράσεις του τύπου "να πας πίσω στη χώρα σου", "δε φτάνει που σε ταΐζουμε μιλάς κιόλας", "είστε επικίνδυνοι", "μας παίρνεται τις δουλειές" κτλ.. Γιατί όμως αυτοί οι άνθρωποι είναι οι κακοί της κοινωνίας μας όμως; Φταίει το χρώμα; Φταίει ότι δεν είχαν την τύχη να κουβαλούν αυτό το μικρόβιο της ελληνικής φιλοσοφίας που μας έχει φτάσει σε αυτό το υψηλό επίπεδο πολιτισμού στις μέρες μας ; Η απάντηση είναι ότι το χρήμα εξαλείφει τον ρατσισμό και σε κάνει να θεωρείσαι κατώτερος. Το χρήμα είναι αυτό που σου δίνει πρόσβαση στη μόρφωση, που σε κάνει να ντύνεσαι ακριβά και που σε διαχωρίζει από τον διπλανό σου. Το χρήμα ο θεός της εποχής που ορίζει το ποιος είσαι. Η κοινωνία σε σέβεται όταν έχεις χρήματα γιατί θεωρείσαι πετυχημένος και καταξιωμένος, ενώ στην αντίθετη περίπτωση η φτώχεια θεωρείται δείγμα οκνηρίας και ο φτωχός, ως άνθρωπος μικρότερης αξίας είναι αυτός που πρέπει να καθαρίζει την τουαλέτα και να υπομένει τις λόξες και την προκατάληψη ενός κοινωνικού συνόλου αποχαυνωμένου που δε μπορεί να διαθέσει πόρους σε δήθεν ανίκανους χαμηλότερης ποιότητας πολίτες.

24 Ο ρατσισμός λοιπόν έχει γερά θεμέλια μέσα στη κοινωνία μας αφού οι οικονομικές αμβλύνσεις είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του συστήματός μας..Οι έχοντες τη δύναμη να πατάνε το διπλανό τους στο όνομα του κέρδος αγγίζουν ταβάνι στην κοινωνική υπόληψη και τα φτωχά στρώματα θεωρούνται τεμπέληδες και χαμηλής νοημοσύνης όντα που γεννήθηκαν για να υπηρετούν τους ικανούς επιχειρηματίες.

25 Ο φτωχός και εξαθλιωμένος έχει ανάγκη να καλύψει τις βασικές του ανάγκες για αυτό το λόγο αν χρειαστεί θα κλέψει για να επιβιώσει. Αυτή η κίνηση δε πρέπει να θεωρείται ως απειλή και η κοινωνία να ζητάει περισσότερη αστυνόμευση, αυξάνοντας το μίσος της απέναντι στις μειονότητες μεταναστών. Θα πρέπει να θεωρείται ως μήνυμα αλλαγής και προσοχής. Θα πρέπει να αλλάξουν οι πολιτικές, να γίνουν πιο δίκαιες, να δοθούν χρήματα και τροφή σε όσους πεινάνε, στέγη σε όσους γυρνάνε το βράδυ κυνηγώντας την επιβίωση. Η κοινωνία πρέπει να αγκαλιάσει τον δίχως άλλη επιλογή κλέφτη και να σταματήσει να ρίχνει ευθύνες της προσωπικής της αποτυχίας στα θύματα της σημερινής παγκοσμιοποίησης. Ο φτωχός και εξαθλιωμένος έχει ανάγκη να καλύψει τις βασικές του ανάγκες για αυτό το λόγο αν χρειαστεί θα κλέψει για να επιβιώσει. Αυτή η κίνηση δε πρέπει να θεωρείται ως απειλή και η κοινωνία να ζητάει περισσότερη αστυνόμευση, αυξάνοντας το μίσος της απέναντι στις μειονότητες μεταναστών. Θα πρέπει να θεωρείται ως μήνυμα αλλαγής και προσοχής. Θα πρέπει να αλλάξουν οι πολιτικές, να γίνουν πιο δίκαιες, να δοθούν χρήματα και τροφή σε όσους πεινάνε, στέγη σε όσους γυρνάνε το βράδυ κυνηγώντας την επιβίωση. Η κοινωνία πρέπει να αγκαλιάσει τον δίχως άλλη επιλογή κλέφτη και να σταματήσει να ρίχνει ευθύνες της προσωπικής της αποτυχίας στα θύματα της σημερινής παγκοσμιοποίησης. Η έχθρα αυτή απέναντι στις μεταναστευτικές ομάδες είναι καλό πάτημα των ακροδεξιών αντιλήψεων να μπουν στην επικαιρότητα και να διεκδικήσουν εξουσία, στο όνομα της κάθαρσης του έθνους. Άνοδος παρατηρείται σε όλα τα δεξιά και ακροδεξιά κόμματα σε όλη την Ευρώπη, γεγονός επικίνδυνο που εφιστά την προσοχή της κοινωνίας. Επίσης είναι μια καλή ευκαιρία των κυβερνήσεων να σπείρουν το φόβο (συστατικό του τις τρέφει) και να έχουν σε κάθε περίπτωση ένα εξιλαστήριο θύμα και έναν φθηνό εργάτη μέσα στη χώρα τους. Η έχθρα αυτή απέναντι στις μεταναστευτικές ομάδες είναι καλό πάτημα των ακροδεξιών αντιλήψεων να μπουν στην επικαιρότητα και να διεκδικήσουν εξουσία, στο όνομα της κάθαρσης του έθνους. Άνοδος παρατηρείται σε όλα τα δεξιά και ακροδεξιά κόμματα σε όλη την Ευρώπη, γεγονός επικίνδυνο που εφιστά την προσοχή της κοινωνίας. Επίσης είναι μια καλή ευκαιρία των κυβερνήσεων να σπείρουν το φόβο (συστατικό του τις τρέφει) και να έχουν σε κάθε περίπτωση ένα εξιλαστήριο θύμα και έναν φθηνό εργάτη μέσα στη χώρα τους.

26 Η λύση στο πρόβλημα της μετακίνησης πληθυσμών είναι οι ίδιοι οι πολίτες και το κράτος που οφείλει να κατανοήσει και να εντάξει με σωστό τρόπο στη καθημερινότητα το διαφορετικό. Τα άτομα αυτά έχουν ανάγκη να μορφωθούν και να καλύψουν τις βασικές τους βιοτικές ανάγκες. Η μόρφωση θα φέρει καλύτερες μέρες στο θέμα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

27 Πηγές www.vita.gr www.antinews.gr www.wikipedia.gr www.google.gr

28 ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

29 Το χρήμα στον αθλητισμό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στις μέρες μας ειδικά στα ομαδικά αθλήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ κ.α.) αφού πλέον οι παίκτες δεν παίζουν για την φανέλα και για την ιστορία της ομάδας για την οποία παίζουν αλλά το μόνο που σκέφτονται είναι να εξασφαλίσουν όσο δυνατόν μεγαλύτερα συμβόλαια. Το αντίστοιχο συμβαίνει και στα ατομικά αθλήματα αφού οι αθλητές δεν αγωνίζονται για να τιμήσουν την χώρα τους αλλά για να βγάλουν λεφτά. Το χρήμα στον αθλητισμό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στις μέρες μας ειδικά στα ομαδικά αθλήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ κ.α.) αφού πλέον οι παίκτες δεν παίζουν για την φανέλα και για την ιστορία της ομάδας για την οποία παίζουν αλλά το μόνο που σκέφτονται είναι να εξασφαλίσουν όσο δυνατόν μεγαλύτερα συμβόλαια. Το αντίστοιχο συμβαίνει και στα ατομικά αθλήματα αφού οι αθλητές δεν αγωνίζονται για να τιμήσουν την χώρα τους αλλά για να βγάλουν λεφτά.

30 ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Το ποδόσφαιρο είναι το πιο λαοφιλές άθλημα. Παρ’ όλα αυτά τα τελευταία χρόνια ο χώρος του ποδοσφαίρου περνάει μια κρίση στην Ευρώπη αφού τα ποσά τα οποία δαπανούνται από τους συλλόγους για μεταγραφές είναι πολύ λιγότερα από αυτά που δαπανούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Το ποδόσφαιρο είναι το πιο λαοφιλές άθλημα. Παρ’ όλα αυτά τα τελευταία χρόνια ο χώρος του ποδοσφαίρου περνάει μια κρίση στην Ευρώπη αφού τα ποσά τα οποία δαπανούνται από τους συλλόγους για μεταγραφές είναι πολύ λιγότερα από αυτά που δαπανούσαν τα προηγούμενα χρόνια.

31 ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ ΠΕΡΥΣΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ ΠΕΡΥΣΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ Η οικονομική κρίση φαίνεται πως έχει επηρεάσει και τον χώρο του Ελληνικού ποδοσφαίρου τα τελευταία 2 με 3 χρόνια. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι 13 από τις 16 ομάδες της ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ έριξαν κατά πολύ τα συμβόλαια τους. Οι μόνες ομάδες οι οποίες ανέβασαν τα συμβόλαια τους είναι αυτές οι οποίες ανέβηκαν φέτος στην μεγάλη κατηγορία. Αναφορικά ο πρωταθλητής Ολυμπιακός είχε μείωση 21,7% στα συμβόλαια του αφού πέρσι είχε συμβόλαια τα οποία κυμαίνονταν στα 23,000,000 ΕΥΡΩ ενώ φέτος έχει συμβόλαια της τάξης των 18,000,000 ΕΥΡΩ. Την μεγαλύτερη μείωση την υπέστη ο Πανιώνιος ο οποίος έριξε τα συμβόλαια του κατά 81,15% σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή τα περσινά συμβόλαια κόστιζαν περίπου 8,000,000 ΕΥΡΩ ενώ τα φετινά κοστίζουν περίπου 1,500,00 ΕΥΡΩ. Η οικονομική κρίση φαίνεται πως έχει επηρεάσει και τον χώρο του Ελληνικού ποδοσφαίρου τα τελευταία 2 με 3 χρόνια. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι 13 από τις 16 ομάδες της ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ έριξαν κατά πολύ τα συμβόλαια τους. Οι μόνες ομάδες οι οποίες ανέβασαν τα συμβόλαια τους είναι αυτές οι οποίες ανέβηκαν φέτος στην μεγάλη κατηγορία. Αναφορικά ο πρωταθλητής Ολυμπιακός είχε μείωση 21,7% στα συμβόλαια του αφού πέρσι είχε συμβόλαια τα οποία κυμαίνονταν στα 23,000,000 ΕΥΡΩ ενώ φέτος έχει συμβόλαια της τάξης των 18,000,000 ΕΥΡΩ. Την μεγαλύτερη μείωση την υπέστη ο Πανιώνιος ο οποίος έριξε τα συμβόλαια του κατά 81,15% σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή τα περσινά συμβόλαια κόστιζαν περίπου 8,000,000 ΕΥΡΩ ενώ τα φετινά κοστίζουν περίπου 1,500,00 ΕΥΡΩ.

32 ΑΞΙΑ ΠΑΙΚΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ Κι όμως το ποδόσφαιρο ο βασιλιάς των σπόρ δεν αποτελεί εξαίρεση για την οικονομική κρίση η οποία τα τελευταία 3 χρόνια έχει χτυπήσει την Ελλάδα. Ενδεικτικό είναι πως η αγοραστική αξία των παικτών που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή των ευρωπαικών ομάδων. Κι όμως το ποδόσφαιρο ο βασιλιάς των σπόρ δεν αποτελεί εξαίρεση για την οικονομική κρίση η οποία τα τελευταία 3 χρόνια έχει χτυπήσει την Ελλάδα. Ενδεικτικό είναι πως η αγοραστική αξία των παικτών που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή των ευρωπαικών ομάδων. Για παράδειγμα συγκρίνουμε την αγοραστική αξία των παικτών των πρωταθλητριών ομάδων της σεζόν που πέρασε του Ελληνικού,του Ισπανικού, του Ιταλικού, του Αγγλικού και του Γερμανικού πρωταθλήματος Για παράδειγμα συγκρίνουμε την αγοραστική αξία των παικτών των πρωταθλητριών ομάδων της σεζόν που πέρασε του Ελληνικού,του Ισπανικού, του Ιταλικού, του Αγγλικού και του Γερμανικού πρωταθλήματος ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 59,200,000 ΕΥΡΩ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 59,200,000 ΕΥΡΩ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ΙΣΠΑΝΙΑ) 595,000,000 ΕΥΡΩ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ΙΣΠΑΝΙΑ) 595,000,000 ΕΥΡΩ ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ (ΙΤΑΛΙΑ) 320,900,000 ΕΥΡΩ ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ (ΙΤΑΛΙΑ) 320,900,000 ΕΥΡΩ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (ΑΓΓΛΙΑ) 433,250,000 ΕΥΡΩ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (ΑΓΓΛΙΑ) 433,250,000 ΕΥΡΩ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) 254,700,000 ΕΥΡΩ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ (ΓΕΡΜΑΝΙΑ) 254,700,000 ΕΥΡΩ Το συμπέρασμα είναι ότι έχουμε από τα πιο φθηνά πρωταθλήματα στην Ευρώπη αφού ενδεικτικό είναι ότι η αξία των παικτών του πρωταθλητή Ολυμπιακού είναι από τις χαμηλότερες-σε πρωταθλήτριες ομάδες-στην Ευρώπη. Το συμπέρασμα είναι ότι έχουμε από τα πιο φθηνά πρωταθλήματα στην Ευρώπη αφού ενδεικτικό είναι ότι η αξία των παικτών του πρωταθλητή Ολυμπιακού είναι από τις χαμηλότερες-σε πρωταθλήτριες ομάδες-στην Ευρώπη.

33 OI 5 AKΡΙΒΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1) ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ ΡΟΝΑΛΝΤΟ 94,000,000 ΕΥΡΩ 1) ΚΡΙΣΤΙΑΝΟ ΡΟΝΑΛΝΤΟ 94,000,000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΜΑΝ.ΓΙΟΥΝΑΙΝΤΕΤ ΣΕ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2) ΖΙΝΕΝΤΙΝ ΖΙΝΤΑΝ 73,500,000 ΕΥΡΩ 2) ΖΙΝΕΝΤΙΝ ΖΙΝΤΑΝ 73,500,000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΣΕ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 3)ΖΛΑΤΑΝ ΙΜΠΡΑΙΜΟΒΙΤΣ 69,500,000 ΕΥΡΩ 3)ΖΛΑΤΑΝ ΙΜΠΡΑΙΜΟΒΙΤΣ 69,500,000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΙΝΤΕΡ ΣΕ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 4) ΡΙΚΑΡΝΤΟ ΚΑΚΑ 65,000,000 ΕΥΡΩ 4) ΡΙΚΑΡΝΤΟ ΚΑΚΑ 65,000,000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΜΙΛΑΝ ΣΕ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 5) ΛΟΥΙΣ ΦΙΓΚΟ 60,000,000 ΕΥΡΩ 5) ΛΟΥΙΣ ΦΙΓΚΟ 60,000,000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΕ ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

34 ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ Όμως και το μπάσκετ έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από την οικονομική κρίση ειδικά στην Ελλάδα αφού όπως παρατηρείται έχουν μειωθεί αισθητά τα διαθέσιμα μπάτζετ των ομάδων σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Όμως και το μπάσκετ έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από την οικονομική κρίση ειδικά στην Ελλάδα αφού όπως παρατηρείται έχουν μειωθεί αισθητά τα διαθέσιμα μπάτζετ των ομάδων σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

35 ΜΠΑΤΖΕΤ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ Α1 ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (2009-10) ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ (2012-13) Στο ελληνικό μπάσκετ παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των μπάτζετ των ομάδων στο ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα (2009-10) και στην εφετινή περίοδο. Ενδεικτικό είναι ότι από εκεί που οι δύο μεγάλες ομάδες Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός από εκεί πού είχαν ένα αρκετά μεγάλο μπάτζετ-στην αρχή της κρίσης- να κάνουν μεταγραφές την σημερινή εποχή το μπάτζετ των δύο ομάδων έχει μειωθεί κατά 50%. Στο ελληνικό μπάσκετ παρατηρούνται σημαντικές διαφορές μεταξύ των μπάτζετ των ομάδων στο ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα (2009-10) και στην εφετινή περίοδο. Ενδεικτικό είναι ότι από εκεί που οι δύο μεγάλες ομάδες Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός από εκεί πού είχαν ένα αρκετά μεγάλο μπάτζετ-στην αρχή της κρίσης- να κάνουν μεταγραφές την σημερινή εποχή το μπάτζετ των δύο ομάδων έχει μειωθεί κατά 50%. Για παράδειγμα: ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (2010) 21,000,000 ΕΥΡΩ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (2010) 21,000,000 ΕΥΡΩ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (2013) 13,000,000 ΕΥΡΩ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (2013) 13,000,000 ΕΥΡΩ Συμπεραίνουμε ότι στους πράσινους συμπεραίνουμε μία μείωση της τάξης των 8,000,000 ΕΥΡΩ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (2010) 24,000,000 ΕΥΡΩ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (2010) 24,000,000 ΕΥΡΩ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (2013) 14,000,000 ΕΥΡΩ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (2013) 14,000,000 ΕΥΡΩ Συμπεραίνουμε επίσης ότι στους ερυθρόλευκους παρατητρείται μία μείωση της τάξης των 10,000,000 ΕΥΡΩ.

36 ΜΠΑΤΖΕΤ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ενώ η οικονομική κρίση φαίνεται πώς έχει επηρεάσει όλες τις ελληνικές ομάδες σε όλα τα αθλήματα και πόσο μάλλον στο μπάσκετ από την άλλη οι ευρωπαικές ομάδες δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερα προβλήματα ακόμα και μεγάλοι σύλλογοι του Ευρωπαικού Νότου (π.χ. Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Αρμάνι Μιλάνο κ.α) ενω ιδιαίτερη εντύπωση προκαλέι το γεγονός οτί οι δύο μεγαλύτεροι σύλλογοι της Τουρκίας δαπάνησαν πολλά εκατομμύρια με στόχο να βρεθούν στην τελική τετράδα της Ευρώπης ενω την ίδια ώρα η περσινή ομάδα του Ολυμπιακού κατέκτησε το τρόπαιο έχοντας μπάτζετ μόλις 8,000,000 ΕΥΡΩ. Ενώ η οικονομική κρίση φαίνεται πώς έχει επηρεάσει όλες τις ελληνικές ομάδες σε όλα τα αθλήματα και πόσο μάλλον στο μπάσκετ από την άλλη οι ευρωπαικές ομάδες δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερα προβλήματα ακόμα και μεγάλοι σύλλογοι του Ευρωπαικού Νότου (π.χ. Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Αρμάνι Μιλάνο κ.α) ενω ιδιαίτερη εντύπωση προκαλέι το γεγονός οτί οι δύο μεγαλύτεροι σύλλογοι της Τουρκίας δαπάνησαν πολλά εκατομμύρια με στόχο να βρεθούν στην τελική τετράδα της Ευρώπης ενω την ίδια ώρα η περσινή ομάδα του Ολυμπιακού κατέκτησε το τρόπαιο έχοντας μπάτζετ μόλις 8,000,000 ΕΥΡΩ.

37 ΜΠΑΤΖΕΤ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΕΦΤΑΣΑΝ ΩΣ ΤΑ ΠΛΕΙ-ΟΦ ΤΗΣ ΕΥΡΩΛΙΓΚΑΣ 1. ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 34,000,000 ΕΥΡΩ 1. ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 34,000,000 ΕΥΡΩ 2. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 28,500,000 ΕΥΡΩ 2. ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 28,500,000 ΕΥΡΩ 3. ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 28,000,000 ΕΥΡΩ 3. ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 28,000,000 ΕΥΡΩ 4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 14,000,000 ΕΥΡΩ 4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 14,000,000 ΕΥΡΩ 5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 13,000,000 ΕΥΡΩ 5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 13,000,000 ΕΥΡΩ 6. ΕΦΕΣ ΑΝΑΤΟΛΟΥ 23,000,000 ΕΥΡΩ 6. ΕΦΕΣ ΑΝΑΤΟΛΟΥ 23,000,000 ΕΥΡΩ 7. ΜΑΚΑΜΠΙ Τ.Α 15,500,000 ΕΥΡΩ 7. ΜΑΚΑΜΠΙ Τ.Α 15,500,000 ΕΥΡΩ 8. ΚΑΧΑ ΛΑΜΠΟΡΑΛ 12,000,000 ΕΥΡΩ 8. ΚΑΧΑ ΛΑΜΠΟΡΑΛ 12,000,000 ΕΥΡΩ Έτσι αποδεικνύεται ότι το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία ούτε στον χώρο του μπάσκετ αφού οι 3 ομάδες της 8άδας με το χαμηλότερο μπάτζετ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ,ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ,ΚΑΧΑ ΛΑΜΠΟΡΑΛ απέκλεισαν ομάδες όπως ΚΙΜΚΙ,ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ,ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ που είχαν δαπανήσει περισσότερα χρήματα από αυτές τις τρείς. Έτσι αποδεικνύεται ότι το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία ούτε στον χώρο του μπάσκετ αφού οι 3 ομάδες της 8άδας με το χαμηλότερο μπάτζετ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ,ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ,ΚΑΧΑ ΛΑΜΠΟΡΑΛ απέκλεισαν ομάδες όπως ΚΙΜΚΙ,ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ,ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ που είχαν δαπανήσει περισσότερα χρήματα από αυτές τις τρείς.

38 OI 10 ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ 1. Μεμέτ Οκούρ 3,500,000 ΕΥΡΩ 1. Μεμέτ Οκούρ 3,500,000 ΕΥΡΩ 2. Νενάντ Κρστιτς 3,000,000 ΕΥΡΩ 2. Νενάντ Κρστιτς 3,000,000 ΕΥΡΩ 3. Ρούντι Φερνάντεζ 3,000,000 ΕΥΡΩ 3. Ρούντι Φερνάντεζ 3,000,000 ΕΥΡΩ 4. Χουάν Κάρλος Ναβάρο 2,500,000 ΕΥΡΩ 4. Χουάν Κάρλος Ναβάρο 2,500,000 ΕΥΡΩ 5. Βασίλης Σπανούλης 2,400,000 ΕΥΡΩ 5. Βασίλης Σπανούλης 2,400,000 ΕΥΡΩ 6. Δημήτρης Διαμαντίδης 2,000,000 ΕΥΡΩ 6. Δημήτρης Διαμαντίδης 2,000,000 ΕΥΡΩ 7. Μάικ Μπατίστ 1,900,000 ΕΥΡΩ 7. Μάικ Μπατίστ 1,900,000 ΕΥΡΩ 8. Μίλος Τεόντοσιτς 1,900,000 ΕΥΡΩ 8. Μίλος Τεόντοσιτς 1,900,000 ΕΥΡΩ

39 ΤΕΛΟΣ Μετά από αυτή την έρευνα την οποία πραγματοποιήσαμε γι’αυτό το θέμα συμπεράναμε ότι τα δύο δημοφιλέστερα ομαδικά σπόρ έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος ώστε στην Ελλάδα να ξαναγυρίσουμε στις παλιές καλές μέρες οπού είχαμε ενδιαφέροντα πρωταθλήματα και ανταγωνισμό. Μετά από αυτή την έρευνα την οποία πραγματοποιήσαμε γι’αυτό το θέμα συμπεράναμε ότι τα δύο δημοφιλέστερα ομαδικά σπόρ έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος ώστε στην Ελλάδα να ξαναγυρίσουμε στις παλιές καλές μέρες οπού είχαμε ενδιαφέροντα πρωταθλήματα και ανταγωνισμό.

40

41  Ενίσχυση της απόδοσής σας με παράνομες δραστηριότητες είναι ντόπινγκ. αποτελεί κατάχρηση φαρμάκων και συνεπώς πάντα είναι ένα είδος ντόπινγκ και είναι αθέμιτο.

42  Οι πιο οικονομικά αναπτυγμένες χώρες χρησιμοποιούν πιο εξελιγμένες απαγορευμένες ουσίες οι οποίες είναι μη ανιχνεύσιμες. Το γεγονός αυτό αδικεί τις χώρες οι οποίες δεν έχουν την αντίστοιχη οικονομική ευχέρεια. Η πλειονότητα επίσης των αθλητών, τουλάχιστον στις προηγμένες αθλητικά και οικονομικά χώρες, έχει πάψει να χρησιμοποιεί αναβολικά στεροειδή..

43  Οι αθλητές δεν ρισκάρουν την ανίχνευση των ουσιών αυτών στο ντόπινγκ κοντρόλ και προτιμούν πιο δραστικές ουσίες, όπως η αυξητική ορμόνη και η ερυθροποιητίνη, οι οποίες δεν ανιχνεύονται με τα συνήθη τεστ ούρων

44 Βασικές αιτίες ντοπαρίσματος  Η λήψη φαρμάκων για τη βελτίωση των επιδόσεων υποδηλώνει την έλλειψη αυτοπεποίθησης, υπέρμετρη βιασύνη και την αναζήτηση "εύκολων λύσεων".

45  Η άγνοια, η έλλειψη προοπτικών και η πίεση για "νίκες", οδηγούν στο ντοπάρισμα ως μέσο για εύκολο κέρδος, άφθονο χρήμα, επιβεβαίωση, αναγνώριση, άνοδο, χρήμα και προβολή..

46  Η "σχεδόν" ελεύθερη κυκλοφορία των σκευασμάτων, ο εύκολος τρόπος εύρεσης τους, τα ανεπαρκή συστήματα ελέγχου ντόπινγκ και το ανεκτικό ποινολόγιο για όσους πιάνονται ντοπαρισμένοι για πρώτη φορά, μειώνουν τις ηθικές αντιστάσεις, αυξάνουν τα διλήμματα κι οδηγούν ευκολότερα στην απόφαση για χρησιμοποίηση τους

47

48 Αθλητικός Χορηγός : πρόσωπο που καλύπτει τα έξοδα για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου αθλητικού σκοπού έχοντας ταυτόχρονα ως στόχο του την προβολή του ή τη διαφήμισή του. Αθλητικός Χορηγός : πρόσωπο που καλύπτει τα έξοδα για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου αθλητικού σκοπού έχοντας ταυτόχρονα ως στόχο του την προβολή του ή τη διαφήμισή του.

49 Οι χορηγοί ενισχύουν τις ετήσιες απολαβές πολλών διασημών αθλητών δίνοντας τους ένα ουσιαστικό προβάδισμα έναντι εκείνων που,είτε επειδή αντιμετωπίζουν δυσμενείς κοινωνικές συνθήκες,είτε επειδή ειναι καινούργιοι στο χώρο, δεν είναι ευρέως γνωτοί. Οι χορηγοί ενισχύουν τις ετήσιες απολαβές πολλών διασημών αθλητών δίνοντας τους ένα ουσιαστικό προβάδισμα έναντι εκείνων που,είτε επειδή αντιμετωπίζουν δυσμενείς κοινωνικές συνθήκες,είτε επειδή ειναι καινούργιοι στο χώρο, δεν είναι ευρέως γνωτοί.

50 1.Τάιγκερ Γουντς (ΗΠΑ) 55.000.000 δολάρια 1.Τάιγκερ Γουντς (ΗΠΑ) 55.000.000 δολάρια 2.Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 26.000.000 2.Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 26.000.000 3.Φιλ Μίκελσον (ΗΠΑ) 24.000.000 3.Φιλ Μίκελσον (ΗΠΑ) 24.000.000 4.Ντέιβιντ Μπέκαμ (Αγγλία) 20.000.000 4.Ντέιβιντ Μπέκαμ (Αγγλία) 20.000.000 5.ΛεΜπρόν Τζέιμς (ΗΠΑ) 20.000.000 5.ΛεΜπρόν Τζέιμς (ΗΠΑ) 20.000.000 6.Κόμπε Μπράιαντ (ΗΠΑ) 14.000.000 6.Κόμπε Μπράιαντ (ΗΠΑ) 14.000.000 7.Ντέιλ Έρνχαρντ Τζούνιορ (ΗΠΑ) 9.000.000 7.Ντέιλ Έρνχαρντ Τζούνιορ (ΗΠΑ) 9.000.000 8.Μαρία Σαραπόβα (Ρωσία) 9.000.000 8.Μαρία Σαραπόβα (Ρωσία) 9.000.000 9.Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία) 8.000.000 9.Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία) 8.000.000 10.Σον Γουάιτ (ΗΠΑ) 7.000.000 10.Σον Γουάιτ (ΗΠΑ) 7.000.000

51 Το χρήμα στην ζωή μας Διατροφή Κινηματογράφος Μόδα Μουσική

52

53 Τα αγαθά αυτά ονομάζονται κατώτερα αγαθά ή "αγαθά του φτωχού", αφού αγοράζονται συνήθως από οικογένειες με πολύ χαμηλό εισόδημα, γιατί είναι τα φτηνότερα στην αγορά, όπως η μαργαρίνη, τα κατεψυγμένα ψάρια, το ψωμί διατίμησης.

54  Βρώσιμος χρυσός:  Ο βρώσιμος χρυσός είναι πραγματικός χρυσός καθαρότητας 24 καρατίων σε πολύ λεπτά φύλλα, τα οποία είναι γνωστά για τις πλούσιες αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες. Χρησιμοποιείται σε διάφορα φαγητά όπως για παράδειγμα το μέλι. Οι ιδιότητες έδωσαν την ιδέα στον κ. Γιάννη Καρυπίδη και στη σύζυγό του κυρία Σταυρούλα Θεοδώρου να συνδυάσουν το ελληνικό θυμαρίσιο μέλι με βρώσιμα φύλλα χρυσού 24 καρατίων!!

55

56  2 ο.Χαβιάρι Almas (ενώ η τιμή του κιλού αγγίζει τα 25.000 δολάρια)

57  1 ο.Ιταλική λευκή τρούφα Alba (Η τιμή του κιλού αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 160.000 δολαρίων)

58 Ωστόσο, έχουμε κ εμείς ελληνικά προϊόντα με τσιμπημένες τιμές όπως…

59 Αναγνωρισμένο σε όλο τον κόσμο, νοστιμότατο και αρκετά ακριβό. Το αυγοτάραχο Μεσολογγίου είναι το νέο χαβιάρι.

60 Ο κρόκος, ο ήμερος ή ζαφορά είναι ένα από τα σπάνια φαρμακευτικά και με μεγάλη χρωστική ικανότητα φυτά που απαντάται από πολύ παλιά στην Ελλάδα όπως προκύπτει από διάφορα κείμενα του Ομήρου, του Πινδάρου, του Αισχύλου κ.ά. Ο κρόκος συμπεριλαμβανόταν στα προσφιλέστερα φυτά των αρχαίων Ελλήνων, Αιγυπτίων και Ρωμαίων, για το άρωμα, το χρώμα και τις αφροδισιακές του ιδιότητες.

61 Για όποιον επιθυμεί να νιώσει λίγο... ηγέτης, το τίμημα ανέρχεται στα... 225 ευρώ. Πρόκειται για το ακριβότερο ίσως ελληνικό κρασί. Και δεν είναι το μόνο που εντυπωσιάζει με τη γεύση και την τιμή του.

62

63  3 Ο DIVA VODKA - 1.000.000 $ 2 Ο HENRY IV DUDOGNON HEITAGE COGNA GRANDE CHAMPAGNE - 2.000.000 $

64

65 Aragawa Η χρέωση είναι τσουχτερή, περίπου 400 ευρώ το άτομο

66

67 Βραβευμένο με 3 αστέρια Michelin Tα πιάτα κοστίζουν περίπου 215 ευρώ το άτομο Κι αυτά δεν αποτελούν έκπληξη, αφού το Ell Bulli έχει ψηφιστεί για δύο συνεχόμενες χρονιές ως «το καλύτερο εστιατόριο παγκοσμίως

68 Το γεύμα σας εδώ θα σας κοστίσει γύρω στα 150 ευρώ το άτομο, χωρίς τα παρελκόμενά του

69

70  Υψηλότερο κόστος παραγωγής. Οι οργανικοί σπόροι και τα σπορόφυτα, κτλ κοστίζουν περισσότερο στον παραγωγό.  Μειωμένες αποδόσεις των καλλιεργειών. Η απαγόρευση χρήσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και ορμονών έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των αποδόσεων έως και 50% Δυσκολότερη αντιμετώπιση ασθενειών. Πολλές φορές είναι αναπόφευκτη η μείωση της παραγωγής λόγω μίας σοβαρής ασθένειας που έχει προσβάλλει το φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο. Μεγαλύτερες απαιτήσεις σε εργασία. Ο κυριότερος λόγος ο οποίος αυξάνει τις απαιτήσεις σε εργατικά είναι η καταπολέμηση των ζιζανίων, η οποία ανάλογα με την καλλιέργεια απαιτεί 10-20% περισσότερη εργασία συγκριτικά με μία συμβατική καλλιέργεια.  Η μικρή προσφορά των βιολογικών προϊόντων. Η ολοένα αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς δεν καλύπτεται επαρκώς σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων  Υψηλότερο κόστος διακίνησης: Οι ποσότητες που διακινούνται είναι μικρότερες και οι βιοκαλλιεργητές αναγκάζονται να διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις.  Μικρές βιολογικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Γενικώς, τα περισσότερα βιολογικά αγροκτήματα είναι μικρά και δε μπορούν να ανταγωνιστούν τις μεγάλες αγροτικές εταιρείες στο θέμα της τιμής.  Η επιβάρυνση του κόστους ελέγχου και πιστοποίησης των προϊόντων

71 ΦΑΓΗΤΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ.

72  Το «μάρμαρο» της κρίσης φαίνεται ότι πληρώνουν εστιατόρια, ταβέρνες και σουβλατζίδικα σύμφωνα με έρευνα της ΕΚΠΟΙΖΩ σε συνεργασία με το τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου... Το 93% των συμμετεχόντων στην έρευνα με θέμα «Διατροφή και οικονομική κρίση» δήλωσαν ότι έχουν περιορίσει το φαγητό απ’ έξω στρεφόμενοι σε πιο οικονομικές και οικιακές λύσεις. Από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι βασικό κριτήριο της επιλογής των τροφίμων για το καθημερινό φαγητό είναι πλέον το κόστος. Δεν είναι τυχαίο, επομένως, ότι 6 στους 10 έχουν περιορίσει το κρέας και τα ψάρια την ίδια ώρα που 7 στους 10 επιλέγουν ρύζι, πατάτες και όσπρια. Παράλληλα το 55,1% του δείγματος της έρευνας που παρουσιάστηκε με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή, δηλώνει ότι έχει υποστεί μείωση των εισοδημάτων του ενώ το 44% απάντησε ότι τα χρήματά του δεν επαρκούν για την κάλυψη των καθημερινών διατροφικών του αναγκών.

73

74

75 Οικονομική κρίση και κινηματογράφος Η οικονομική κρίση που μαστίζει τα τελευταία πέντε χρόνια την χώρα μας έχει μειώσει τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες των Ελλήνων, όπως είναι ο κινηματογράφος.

76 Αυτό φαίνεται και από τα εισιτήρια που είχαν κοπεί στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2009 και το 2010 με αυτά που κόπηκαν την χρονιά που μας πέρασε.

77 Το 2009 οι εισπράξεις στα κινηματογραφικά ταμεία σημείωσαν αύξηση 30%, καθώς κατάφεραν να κόψουν 13,5 εκατομμύρια εισιτήρια δηλαδή περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ. Αντίθετα, τη χρονιά που πέρασε, οι αλυσίδες κινηματογράφων και οι μεμονωμένες αίθουσες πώλησαν 10.900.000 εισιτήρια, σχεδόν 2.600.000 χιλιάδες λιγότερα από το 2009 και 1.210.000 χιλιάδες λιγότερα από το 2010.

78 Πλέον, όμως οι αλυσίδες κινηματογράφων έχουν αντιληφθεί την οικονομική δυσκολία των Ελλήνων και γι’ αυτό έχουν μειώσει τις τιμές των εισιτηρίων τους και έχουν δημιουργήσει πολλά και οικονομικά πακέτα.

79 Μείωση όμως παρουσιάζουν και τα ποσά που δαπανούν οι ελληνικές εταιρίες παραγωγής αλλά και τα ποσά που εισπράττονται από τις ελληνικές ταινίες.

80 Αυτό βέβαια οφείλεται και στο κόστος παραγωγής των τελευταίων και μεγαλύτερων blockbusters του Hollywood το οποίο έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, στην προσπάθεια να γίνουν οι ταινίες δράσης ακόμα πιο συναρπαστικές, ακόμα πιο θεαματικές.

81 Σας παρουσιάζουμε λοιπόν τις δέκα πιο ακριβές παραγωγές ταινιών όλων των εποχών αλλά και τις συνολικές εισπράξεις τους.

82 Νο 10 - «Terminator 3: Rise of the Machines» (2003): 251,4 εκατ. Δολάρια Συνολικές εισπράξεις: 433,4 εκατ. δολάρια

83 Νο 9 - «Avatar» (2009): 255,5 εκατ. δολάρια Συνολικές εισπράξεις: 2,8 δισ. δολάρια

84 Νο 8 - «Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest» (2006): 258,2 εκατ. δολάρια Συνολικές εισπράξεις: 1 δισ. δολάρια

85 Νο 7 - «Waterworld» (1995): 265,6 εκατ. δολάρια Συνολικές εισπράξεις: 264,2 εκατ. δολάρια

86 Νο 6 - «Harry Potter and the Half-Blood Prince» (2009): 269,6 εκατ. δολάρια Συνολικές εισπράξεις: 934,4 εκατ. δολάρια

87 Νο 5 - «Tangled» (2010): 275,8 εκατ. δολάρια Συνολικές εισπράξεις: 590,7 εκατ. δολάρια

88 Νο 4 - «Spider-Man 3» (2007): 287,8 εκατ. δολάρια Συνολικές εισπράξεις: 890,9 εκατ. δολάρια

89 Νο 3 - «Titanic» (1997): 288,2 εκατ. δολάρια Συνολικές εισπράξεις: 2,2 δισ. δολάρια

90 Νο 2 - «Cleopatra» (1963): 325 εκατ. δολάρια Συνολικές εισπράξεις: 533,4 εκατ. δολάρια

91 Νο 1 - «Pirates of the Caribbean: At World's End» (2007): 334,5 εκατ. δολάρια Συνολικές εισπράξεις: 963,4 εκατ. δολάρια

92 Ταινίες που αναφέρονται στο χρήμα Ο Δρόμος του Χρήματος Το Χρήμα είναι Χρόνος Εύκολο Χρήμα Το Χρήμα (L' Argent) Το Χρώμα του Χρήματος Το Χρήμα και οι Έλληνες

93

94 ΜΟΔΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ Η μόδα αλλάζει από εποχή σε εποχή και από χώρα σε χώρα.

95  Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που την επηρεάζουν αλλά ένας από τους πιο καθοριστικούς είναι το χρήμα.  Σήμερα όμως στην εποχή της οικονομικής κρίσης τα πράγματα έχουν αλλάξει δραματικά.  Η έλλειψη χρημάτων κάνει τους ανθρώπους να στρέφονται στη δημιουργία αγαθών για αυτοκατανάλωση.

96  Δηλαδή να φτιάχνουν πράγματα που ικανοποιούν τις ανάγκες τους μόνοι τους και αυτό είναι εμφανές και στο διαδίκτυο όπου έχουν εμφανιστεί πάρα πολλά sites που αναφέρονται σ’ αυτές τις δραστηριότητες με χαρακτηριστικό τίτλο DIY!

97

98

99

100 Tα Aκριβότερα Ρούχα

101 Το ακριβότερο σουτιέν-Victoria’s secret  Το καινούριο σουτιέν της Victoria’s Secret κυκλοφόρησε και στην αγορά! Βέβαια πρόκειται για μια αγορά,η οποία σηκώνει βαρύ πορτοφόλι.. μην φανταστείτε, μόνο 2,5 εκατομμύρια δολάρια! Αυτό το εξωφρενικό ποσό οφείλεται στους 15 χιλιάδες πολύτιμους λίθους που στολίζουν τον στηθόδεσμο. Φυσικά στην τιμή δεν περιλαμβάνονται η αλυσίδα και το εσώρουχο!! Όμως κορίτσια μην απογοητεύεστε όποιος θέλει να το δει από κοντά μπορεί να επισκεφτεί το ολοκαίνουργιο κατάστημα στην Bond Street στο Λονδίνο!

102

103 Το πιο ακριβό ρολόι στον κόσμο  Το πιο ακριβό ρολόι στον κόσμο της Ελβετικής Εταιρίας Chopard diamond- studded. Με την πρώτη ματιά φαίνεται περισσότερο με δαχτυλίδι παρά με ρολόι. Οι κύριες πέτρες του είναι λευκές, κόκκινες και μπλε και έχουν σχήμα καρδιάς. Η αξία του ανέρχεται στα 19.340.000 ευρώ.

104

105 Η πιο ακριβή τσάντα  Η πιο ακριβή τσάντα..ονομάζεται «Mouawad 1001 Nights Diamond Purse» και ανήκει στο κοσμηματοπωλείο Mouawad. Η αξία της είναι 2.939.000 ευρώ. Μάλιστα η «Mouawad 1001 Nights Diamond Purse» έχει μπει στο βιβλίο Guinness ως η πιο ακριβή τσάντα του κόσμου.

106

107 Τα πιο ακριβά γυναικεία παπούτσια.  Τα πιο ακριβά γυναικεία παπούτσια στον κόσμο, στοιχίζουν 2.320.000 ευρώ. Σχεδιάστηκαν από τον διάσημο designer Ronald Winston και είναι επιστρωμένα από αμέτρητα ρουμπίνια..Δύο ολόκληροι μήνες σκληρής δουλείας χρειάστηκαν για να ολοκληρωθούν. Τα "κόκκινα παπούτσια" δημιουργήθηκαν ειδικά για την Gerlands Judy παίζοντας το ρόλο της Dorothy Gale στην ταινία 1939 "Ο Μάγος του Οζ». Παρόλα τα χρόνια που πέρασαν ακόμα και σήμερα τα "κόκκινα παπούτσια" θεωρούνται από τα πιο ακριβά πράγματα στον κόσμο

108

109 ΤΑ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ.  Η διάσημη ιταλική μάρκα υποδημάτων Testoni κυκλοφόρησε το πιο ακριβό ανδρικά παπούτσια αξίας 30.000 ευρώ. Φτιαγμένα από δέρμα αλιγάτορα, διακοσμημένα με διαμάντια και χρυσό.

110

111

112 ΜΕΣΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑ,ΚΥΡΙΩΣ ΟΜΩΣ Η ΜΟΥΣΙΚΗ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΑ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΩΣ ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ‘’ΧΑΡΑΚΩΝΟΝΤΑΙ’’ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΦΡΑΣΕΙΣ,ΕΙΚΟΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ....

113

114 Θα τα κάψω τα ρημάδια τα λεφτά μου για να δω αν την καρδιά μου ή το χρήμα αγαπάς. Θα τα κάψω τα ρημάδια τα λεφτά μου λεει ο Μάνος Παπαδάκης θέλοντας να δείξει την αγανακτησή του με τον ερωτά του που δεν έχει κατασταλάξει εάν τον θέλει μονάχα για τα λεφτά.

115 Τα λεφτά, τα λεφτά, ποιος τ’ ανακάλυψε τα λεφτά, τα λεφτά, την πορτοφόλα τα λεφτά, τα λεφτά, και μας παράλειψε, τι παθαίνει ο άνθρωπος με του παρά τη φόλα. Τα λεφτά, τα λεφτά, τα εκατομμύρια τα λεφτά, τα μπερντέ, τα μπικικίνια τα ψιλά, τα χοντρά, τριάντα αργύρια, στο καζίνο την πατάς εφόσον έχεις γκίνια. Τα λεφτά ποιός τα ανακάλυψε αναρωτιέται ο Σταμάτης Κραουνάκης. Το τραγούδι του τα λεφτά βασίζεται στον Πλούτο του Αριστοφάνη.

116 Όλα τα λεφτά μωρό μου, όλα τα λεφτά για τα δυο σου μάτια που μου πήραν τα μυαλά. Όλα τα λεφτά μωρό μου, όλα τα λεφτά για δυο μάτια δολοφονικά. Όλα τα λεφτά μας τραγουδά η Άννα Βίσση τονίζοντας ιδιαίτερα την αξία του χρήματος με τον ερώτισμό των ματιών.

117

118 What is money? Money is what makes a man act funny Money is the root of all evil Money'll make them same friends come back around swearing that they was always down ΙF I HAD EAN EIXA..ΛΕΕΙ Ο ΕΜΙΝΕΜ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ ΠΩΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΣΤΕΙΟ, ΕΙΝΑΙ Η ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΕΚΕΙΝΟ ΑΠΟΚΤΑΣ ΨΕΥΤΙΚΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

119


Κατέβασμα ppt "Ανέκαθεν το χρήμα χρησιμοποιούνταν ως μέσο συναλλαγής, το οποίο με την πάροδο του χρόνου έχει δανειστεί πολλές μορφές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google