Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. 2 Περιεχόμενα  Συστήματα Αρίθμησης  Κωδικοποίηση δεδομένων  ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. 2 Περιεχόμενα  Συστήματα Αρίθμησης  Κωδικοποίηση δεδομένων  ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1

2 2 Περιεχόμενα  Συστήματα Αρίθμησης  Κωδικοποίηση δεδομένων  ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 3 624 Στόχοι Κεφαλαίου  Να εξηγηθούν οι διάφοροι τύποι αριθμών  Να εξηγηθεί η Σημειολογία Θέσης (positional notation)  Η μετατροπή δυαδικών αριθμών σε δεκαδικούς  Η μετατροπή δεκαδικών αριθμών σε δυαδικούς αριθμούς  Να εξηγηθεί η διαφορά μεταξύ των βάσεων 2, 8, και 16

4 4 2 Φυσικοί Αριθμοί Παραδείγματα: 100, 0, 45645, 32 Αρνητικoί Αριθμοί Αριθμοί μικρότεροι του μηδέν (<0), με αρνητικό πρόσημο (-) Παραδείγματα : -24, -1, -45645, -32 Αριθμοί

5 5 3 Ακέραιοι Αριθμοί Όλοι οι φυσικοί αριθμοί, οι αρνητικοί αριθμοί και το μηδέν Παραδείγματα : 249, 0, - 45645, - 32 Πραγματικοί ( Rational) Αριθμοί Ένας ακέραιος ή το κλάσμα δύο ακεραίων αριθμών Παραδείγματα : -249, -1, 0, ¼, - ½ Αριθμοί (συνέχεια)

6 6 4 Τί σημαίνει ο αριθμός 642; 600 + 40 + 2 ; Φυσικοί Αριθμοί

7 7 5 Λοιπόν! Το 642 σημαίνει 600 + 40 + 2 στη Bάση 10 Η βάση ενός αριθμού καθορίζει τον αριθμό των ψηφίων που χρησιμοποιούνται και την τιμή τους Φυσικοί Αριθμοί

8 8 6 Συνεχίζοντας με το παράδειγμα μας… 642 στη βάση 10 σημαίνει: 6 x 10² = 6 x 100 = 600 + 4 x 10¹ = 4 x 10 = 40 + 2 x 10º = 2 x 1 = 2 = 642 Ο αριθμός είναι στη βάση 10 Η δύναμη δείχνει τη θέση του ψηφίου Σημειολογία Θέσης

9 9 7 d n * R n-1 + d n-1 * R n-2 +... + d 2 * R + d 1 Σαν τύπος: 642 είναι: 6 3 * 10 2 + 4 2 * 10 + 2 1 R είναι η βάση n είναι ο αριθμός των ψηφίων d είναι το ψηφίο στην i οστή θέση Σημειολογία Θέσης

10 10 Συστήματα Αρίθμησης  Τα συνηθέστερα αριθμητικά συστήματα είναι το δεκαδικό και αυτά που αποτελούν δυνάμεις του δύο: –Δεκαδικό σύστημα (Βάση: το 10, Σύμβολα: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) –Δυαδικό σύστημα (Βάση: το 2, Σύμβολα: 0,1) –Οκταδικό σύστημα (Βάση: το 8, Σύμβολα: 0,1,2,3,4,5,6,7) –Δεκαεξαδικό σύστημα (Βάση: το 16, Σύμβολα: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F)

11 11 9 Το δεκαδικό ( Decimal) σύστημα έχει σαν βάση το 10 και έχει 10 ψηφία: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 Το δυαδικό ( Binary ) σύστημα έχει σαν βάση το 2 και έχει δύο ψηφία: 0,1 Για να υπάρχει ένας αριθμός σε κάποιο σύστημα πρέπει το σύστημα να περιέχει όλα τα ψηφία του αριθμού. Π.χ Ο αριθμός 284 υπαρχει μόνο στη βάση 9 και πάνω. Δυαδικό σύστημα

12 12 Δυαδικό σύστημα  Έκφραση αριθμών με βάση τις δυνάμεις του 2: –10001: 1x2 4 +0x2 3 +0x2 2 +0x2 1 +1x2 0 =17 (1x10 1 +7x10 0 ) –110001: 1x2 5 +1x2 4 +0x2 3 +0x2 2 +0x2 1 +1x2 0 =49 (4x10 1 +9x10 0 ) Παρατηρήσεις: Η αναπαράσταση αριθμών στο δυαδικό σύστημα απαιτεί μεγάλο αριθμό ψηφίων

13 13 Μετατροπή αριθμών από το δυαδικό στο δεκαδικό  Παραθέτουμε σε κάθετο σχηματισμό τον δυαδικό αριθμό από το τέλος προς την αρχή. Σε κάθε γραμμή αντιστοιχούμε μια δύναμη του 2 αρχίζοντας από το0. –Έστω ο δυαδικός αριθμός 100010:  0x2 0 = 0  1x2 1 = 2  0x2 2 = 0  0x2 3 = 0  0x2 4 = 0  1x2 5 =32 – Λαμβάνουμε το άθροισμα:(0+2+0+0+0+32= 34)

14 14 Ποιό είναι το δεκαδικό αντίστοιχο του δυαδικού αριθμού 1101110? 1 x 2 6 = 1 x 64 = 64 + 1 x 2 5 = 1 x 32 = 32 + 0 x 2 4 = 0 x 16 = 0 + 1 x 2 3 = 1 x 8 = 8 + 1 x 2 2 = 1 x 4 = 4 + 1 x 2 1 = 1 x 2 = 2 + 0 x 2º = 0 x 1 = 0 = 110 in base 10 Μετατροπή αριθμών από το δυαδικό στο δεκαδικό

15 15 1 - Μετατροπή αριθμών από το δεκαδικό στο δυαδικό  Διαιρούμε συνεχώς το δεκαδικό νούμερο(π.χ. 34) με το δύο μέχρι το πηλίκο να γίνει 0. – 34:2-> Πηλίκο 17, Υπόλοιπο 0 – 17:2-> Πηλίκο 8, Υπόλοιπο 1 – 8:2-> Πηλίκο 4, Υπόλοιπο 0 – 4:2-> Πηλίκο 2, Υπόλοιπο 0 – 2:2-> Πηλίκο 1, Υπόλοιπο 0 – 1:2-> Πηλίκο 0, Υπόλοιπο 1  Σχηματίζουμε τον αριθμό γράφοντας τα υπόλοιπα από το τέλος προς την αρχή: –Ο αριθμός 34 (10) είναι ο 100010 2

16 16 Δυαδικό σύστημα και Η.Υ.  Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα που χρησιμοποιούνται στους Η/Υ μπορούν να ευρίσκονται σε μία απó δύο καταστάσεις: –Ανοιχτό - κλειστό –Αληθές - ψευδές –Αγωγή ρεύματος - Διακοπή ρεύματος  Ηλεκτρονικά κυκλώματα που μπορούν να βρίσκονται σε δύο καταστάσεις λέγονται ψηφιακά  Η κατάλληλη διασύνδεση ψηφιακών κυκλωμάτων επιτρέπει την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων σε ψηφιακή μορφή

17 17 Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές χρησιμοποιούν μονάδες αποθήκευσης που ονομάζονται δυαδικά ψηφία (binary digits) ή bits: Χαμηλή Τάση = 0 Υψηλή Τάση = 1 all bits have 0 or 1 22 Δυαδικό σύστημα και Η.Υ.

18 18 Ομαδοποίηση δυαδικών ψηφίων  Bit (Binary digiT – Δυαδικό ψηφίο): η μικρότερη ποσότητα πληροφορίας (1010 -> 4 bits, 10001010 -> 8 bits) –Byte: Μια ακολουθία 8 δυαδικών ψηφίων (1 byte= 8 bits) –KiloByte (KB)= 2 10 =1024Bytes –MegaByte (MB)= 2 10 KB= 1048576 bytes –Gigabyte (GB)= 2 10 MB=2 30 Bytes –TeraByte (TB)= 2 10 GB  Οι Η/Υ επεξεργάζονται δεδομένα ανά λέξεις. –Κάθε λέξη αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο αριθμό από bytes. –Κάθε Η/Υ αντιστοιχεί σε ένα χαρακτηριστικό μήκος λέξης (8, 32, 64 bits)

19 19 Κωδικοποίηση δεδομένων  Οι υπολογιστές αναπαριστούν κάθε είδους δεδομένα (αριθμούς, κείμενο, ήχο, εικόνα, βίντεο) μέσω ακολουθιών από δυαδικά ψηφία.  2-Για την αναπαράσταση κειμένων χρησιμοποιούνται κώδικες –Προκειμένου όλοι οι υπολογιστές να έχουν μια κοινή αναπαράσταση δεδομένων δηλαδή κάθε αλφαριθμητικός χαρακτήρας να έχει ως αναπαράσταση συγκεκριμένη ακολουθία δυαδικών ψηφίων δημιουργήθηκε μια κοινή σύμβαση η ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

20 20 Κωδικοποίηση Δεδομένων με βάση τον κώδικα ASCII

21 21 Παράδειγμα Κωδικοποίησης Δεδομένων  Τα δεδομένα που εισάγονται στον Η/Υ κωδικοποιούνται σε ψηφιακή μορφή προκειμένου να μπορεί να τα αποθηκεύσει και επεξεργαστεί:

22 22 Άλλοι κώδικες  EBCDIC (από ΙΒΜ). Χρησιμοποιεί 8 bits για την αναπαράσταση ενός συμβόλου.  Unicode: Χρησιμοποιεί 16 bits για την αναπαράσταση ενός συμβόλου. Χρησιμοποιείται από την Java και τα Windows.  ISO: Χρησιμοποιεί 16 bits για την αναπαράσταση ενός συμβόλου.  BAUDOT (για TELEX)  Ελληνικός 437: Χρησιμοποιείται από τα PC με λειτουργικό DOS.  IBM851: Χρησιμοποιείται κυρίως σε PC τύπου PS¦2.  IBM869: Χρησιμοποιείται σε προσωπικούς υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα 0S/2 V.2 ή νεότερο.  ΕΛΟΤ 928: O μόνος τυποποιημένος από τον ΙSO και χρησιμοποιείται από το περιβάλλον MS-Windows. Λόγω της επίσημης τυποποίησής έχει επικρατήσει η χρήση του.

23 23 Παραδείγματα  Η λέξη copy σε δυαδική μορφή έχει ως εξής: –01000011 01101111 01110000 01111001 –Απαιτεί για αποθήκευση 4 bytes  Άσκηση –Η λέξη boy σε ψηφιακή μορφή –Ποια είναι η χωρητικότητα της (σε (bytes);

24 24 3 - Αναπαράσταση ήχου  Αντιλαμβανόμαστε τον ήχο όταν μία σειρά από κύματα αέρα που δονούν μία μεμβράνη στο αυτί, η οποία στέλνει σήματα στον εγκέφαλο.  Ένα σύστημα αναπαραγωγής μουσικής στέλνει ένα ηλεκτρικό σήμα σε ένα μεγάφωνο για να παράξει ήχο. Αυτό το σήμα είναι μία αναλογική αναπαράσταση του ηχητικού σήματος. Το δυναμικό στο σήμα μεταβάλλεται ανάλογα με το ηχητικό σήμα.

25 25 Αναπαράσταση ήχου (συνέχεια)  Για να ψηφιοποιήσουμε ένα σήμα, μετρούμε περιοδικά το δυναμικό του σήματος και καταγράφουμε την τιμή του. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται δειγματοληψία.  Γενικά, ένας ρυθμός δειγματοληψίας 40,000 φορές το δευτερόλεπτο είναι αρκετός για μία αρκετά καλή αναπαραγωγή ήχου.

26 26 Αναπαράσταση ήχου (συνέχεια) Σχήμα 3.8 Αναπαράσταση ηχητικού σήματος

27 27 Αναπαράσταση ήχου (συνέχεια) Σχήμα 3.9 Συσκευή CD που διαβάζει δυαδικές πληροφορίες

28 28 Αναπαράσταση ήχου (συνέχεια)  Ο compact disk (CD) αποθηκεύει ηχητικές πληροφορίες ψηφιακά. Στην επιφάνεια του CD βρίσκονται μικροσκοπικές οπές που αναπαριστούν δυαδικά ψηφία. Ένα laser χαμηλής έντασης κατευθύνεται στο δίσκο. Το φως του laser ανακλάται έντονα αν η επιφάνεια είναι ομαλή και ελάχιστα αν η επιφάνεια έχει οπές.

29 29 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ … ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 4 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Είναι η επιστήμη που μελετά τις πληροφορίες (δεδομένα) όσο αφορά την  παράσταση  επεξεργασία ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Στάδια Λύσης  Μοντελοποίηση  Δομή Δεδομένων  Αλγόριθμος  Πρόγραμμα

30 30 5a.ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ • Κατανόηση του προβλήματος • Ύπαρξη μιας λύσης

31 31 b.ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  είναι η μελέτη των διαφόρων μεθόδων οργάνωσης για την αποθήκευση δεδομένων και των αλγορίθμων που υλοποιούν και εκτελούν πράξεις με αυτές τις δομές.

32 32  Είναι ένας τρόπος αποθήκευσης (οργάνωσης) δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών.  Η δομή αποτελείται από ένα σύνολο κόμβων. Κάθε κόμβος περιέχει μία απλή τιμή (αριθμό, αλφαριθμητικό κλπ) ή μία πιο σύνθετη τιμή (π.χ. μία εγγραφή) ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

33 33 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

34 34 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

35 35  Π.χ. δομή λίστας που περιέχει ακέραιους αριθμούς:  Π.χ δομή λίστας που περιέχει εγγραφές (records. Εγγραφή = Μία ομάδα τιμών διαφορετικού τύπου σχετικά με ένα αντικείμενο. Πχ. μία εγγραφή μαθητή περιέχει το όνομα, επώνυμο, έτος γέννησης, τάξη κλπ). 12 -4 1648 Νίκος Γεωργίου 1986 Γ2 Μαρία Στεφανή 1987 Γ1 Ακης Βεργίτσης 1986 Γ2 Πάρης Ζαχαριάς 1986 Γ2

36 36 6Βασικές λειτουργίες (πράξεις) επί των δομών Προσπέλαση (Access) Είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε ένα κόμβο με σκοπό την ανάγνωση ή τροποποίηση του περιεχομένου του. Αναζήτηση (Searching) Προσπελαύνονται οι κόμβοι μίας δομής με σκοπό να εντοπιστεί κάποιος που περιέχει μία συγκεκριμένη τιμή. Εισαγωγή (Insertion) Προσθήκη νέου κόμβου στη δομή Διαγραφή (Deletion) Αφαιρούμε έναν κόμβο από τη δομή. Ταξινόμηση (Sorting) Διατάσσουμε τους κόμβους της δομής σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά (π.χ. αλφαβητικά κατά επώνυμο, όνομα) Αντιγραφή (Copying) Όλοι ή μερικοί κόμβοι αντιγράφονται σε μία άλλη δομή Συγχώνευση (Merging) Δύο ή περισσότερες δομές συνενώνονται σε μία ενιαία δομή. Διαχωρισμός (Separation) Μία δομή διασπάται σε δύο ή περισσότερες. Είναι το αντίστροφο της συγχώνευσης.

37 37 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Για κάθε λειτουργία δημιουργείται και ένας αλγόριθμος (π.χ. αλγόριθμος αναζήτησης κάποιου στοιχείου). Αρκετές φορές υπάρχουν διαφορετικοί αλγόριθμοι που υλοποιούν μία συγκεκριμένη λειτουργία (π.χ. υπάρχουν αρκετοί αλγόριθμοι για τη λειτουργία της ταξινόμησης). Όταν συμβαίνει αυτό, επιλέγουμε τον αλγόριθμο που είναι πιο αποδοτικός (π.χ. πιο γρήγορος) για τα συγκεκριμένα δεδομένα. Κανόνας : Πρόγραμμα = Δομές δεδομένων + Αλγόριθμοι

38 38 7 - Κατηγορίες δομών δεδομένων ΣτατικέςΔυναμικές Το μέγεθός τους είναι καθορισμένο (σταθερό) και δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος. Το μέγεθός τους είναι καθορισμένο (σταθερό) και δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος. Το μέγεθός τους δεν είναι καθορισμένο (δεν είναι σταθερό) και μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος. Μπορούν να εισάγονται νέοι κόμβοι και να διαγράφονται υπάρχοντες. Το μέγεθός τους δεν είναι καθορισμένο (δεν είναι σταθερό) και μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος. Μπορούν να εισάγονται νέοι κόμβοι και να διαγράφονται υπάρχοντες. Οι κόμβοι αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις στη μνήμη. Οι κόμβοι αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις στη μνήμη. Οι κόμβοι δεν αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις στη μνήμη. Οι κόμβοι δεν αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις στη μνήμη.


Κατέβασμα ppt "1. 2 Περιεχόμενα  Συστήματα Αρίθμησης  Κωδικοποίηση δεδομένων  ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google