Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΛΙΚΗ. • Η μετοχή ( όπως και το απαρέμφατο είναι τύπος ρήματος) προέρχεται ετυμολογικά από το ρήμα μετέχω. • Έτσι η μετοχή μετέχει μέσα στην.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΛΙΚΗ. • Η μετοχή ( όπως και το απαρέμφατο είναι τύπος ρήματος) προέρχεται ετυμολογικά από το ρήμα μετέχω. • Έτσι η μετοχή μετέχει μέσα στην."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΛΙΚΗ

2 • Η μετοχή ( όπως και το απαρέμφατο είναι τύπος ρήματος) προέρχεται ετυμολογικά από το ρήμα μετέχω. • Έτσι η μετοχή μετέχει μέσα στην πρόταση σαν ρήμα αλλά και σαν επίθετο. • Σαν ρήμα έχει φωνή, χρόνους, υποκείμενο, αντικείμενο. • Σαν επίθετο έχει τρία γένη, πτώσεις, αριθμό. Όπως δείχνει και ο παρακάτω πίνακας διακρίνεται σε:

3 ΕπιθετικήΚατηγορηματικήΕπιρρηματική

4 Επιθετική • Συνοδεύεται συνήθως από άρθρο και λειτουργεί στο λόγο ως επίθετο, δηλαδή προσδιορίζει ουσιαστικά ή αντωνυμίες. • Αναλύεται σαν αναφορική πρόταση Αἱ πόλεις αἱ δημοκρατούμεναι τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις διοικοῦνται (= Οι πόλεις που έχουν δημοκρατικό πολίτευμα διοικούνται με βάση τους νόμους που έχουν θεσπιστεί)

5 • Υποκείμενο Οἱ παρόντες ἐβούλοντο ἀπελθεῖν αὐτόν. (=αυτοί που ήταν παρόντες ήθελαν να φύγει εκείνος) • Αντικείμενο Οἱ νόμοι τὸ δίκαιον καὶ τὸ συμφέρον βούλονται. (= Οι νόμοι θέλουν το δίκαιο κι αυτό που συμφέρει.) • Κατηγορούμενο Ο ὗ τος ἦ ν ὁ ἀ δικήσας κα ὶ ἐ πιβουλεύσας ἡ μ ῖ ν (= Αυτός ήταν που μας αδίκησε και σκέφτηκε το κακό για μας.) • Επιθετικός προσδιορισμός Νόμους γεγραμμένους Λυκοῦργος οὐκ ἔθηκεν (=ο Λυκούργος δεν άφησε γραπτούς νόμους)

6 • κατηγορηματικός προσδιορισμός Οἱ στρατιῶται εἶχον τὰς ἀσπίδας ἐκκεκαλυμμένας. (= Οι στρατιώτες είχαν τις ασπίδες ακάλυπτες.) • Παράθεση Ὁ Θεμιστοκλῆς, ὁ ἐλευθερώσας τὴν Ἑλλάδα, ἐξηλάθη ἐξ Ἀθηνῶν (=ο Θεμιστοκλής, ο οποίος ελευθέρωσε την Ελλάδα, εξορίστηκε από την Αθήνα) • Επεξήγηση Οὗτοι, ὦ ἄνδρες Ἀθηναίοι, οἱ ταύτην τὴν φήμην κατασκεδάσαντες, οἱ δεινοὶ εἰσίν μου κατήγοροι. (=αυτοί, ω Άνδρες Αθηναίοι, δηλ. αυτοί που κατασκεύασαν αυτή τη φήμη, είναι οι φοβεροί κατήγοροι μου) • γεν. διαιρετική Φοβοῦμαι μή τι τῶν κεκωλυμένων πράξωσιν (= φοβούμαι μήπως πράξουμε κάτι από τα απαγορευμένα )

7 Με τα ρήματα συνδετικά ε ἰ μ ί,τυγχ ά ν ω λανθ ά νω, φα ί νομαι, ο ἴ χομαι, διατελ ῶ.... Όσα φανερώνουν αρχή,εξουσία, παύση, καρτερία, ανοχή ἄ ρχω, πα ύ ω, καρτερ ῶ, ἀ ν έ χομαι.... ε ὖ ποι ῶ, κακ ῶ ς ποι ῶ, ἀ δικ ῶ, νικ ῶ, ἡ ττ ῶ μαι, λε ί πομαι.... Όσα φανερώνουν δείξη, δήλωση, αγγελία, γνώση δε ί κνυμι, δηλ ῶ, ἀ γγ έ λλω, γιγν ώ σκω, μανθ ά νω... Όσα αντιστοιχούν στις πέντε αισθήσεις ὁ ρ ῶ, ἀ κο ύ ω..... Όσα φανερώνουν κάποιο συναίσθημα χα ί ρω, ἄ χθομαι, α ἰ σχ ύ νομαι, αισθ ά νομαι...

8 Χρονική Ταῦτα εἰπών ἐκαθέζετο αιτιολογική Οὐ δυνάμενοι τούτων τυχεῖν Υποθετική Ταῦτα ποιοῦντες τά δίκαια ψηφιεῖσθε. τελική Τοῦτο λέξων ἔρχομαι Τροπική Λῃζόμενοι ζῶσι Εναντιωματική Ὀλίγοι ὄντες ἐνίκησαν.

9 Μεταφράζεται με το : να, ότι Τέτοια μετοχή έχουμε όταν το ρήμα από το οποίο εξαρτάται είναι ένα από εκείνα που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα Ἄρξομαι λέγων ( θα αρχίσω να λέω ) ρήμα εξάρτησης μετοχή • Ἀπείρηκα ἤδη βαδίζων καί τρέχων ( έχω βαρεθεί πια να προχωρώ και να τρέχω) • Ἴσθι ἀνόητος ὤν ( μάθε ότι είσαι ανόητος ) • Ἀδικοῦντα Φίλιππον ἐξελέγξω ( θα αποδείξω ότι ο Φίλιππος αδικεί )

10 Μετέχουν μέσα στην πρόταση σαν επιρρηματικοί προσδιορισμοί Ανάλογα με την επιρρηματική σημασία που έχει, διακρίνεται σε : δες εδώ Παρακάτω θα δούμε μία –μία την κάθε επιρρηματική μετοχή

11 Μεταφράζεται: αφού, κάθε φορά που, όταν. • Οὗτος ταῦτα εἰπών ἐκαθέζετο ( αυτός αφού είπε αυτά κάθισε ) • Δρυός πεσούσης πᾶς ἀνήρ ξυλεύεται ( όταν πέσει η βελανιδιά κάθε άνθρωπος κόβει ξύλα) • Οἱ δὲ τῶν παίδων διδάσκαλοι κλειέτωσαν τὰ διδασκαλεῖα πρὸ ἡλίου δύοντος. (= Οι δάσκαλοι των παιδιών να κλείνουν τα σχολεία προτού δύσει ο ήλιος.) • Ἐπαιάνιζον ἄμα πλέοντες. (= Τραγουδούσαν τον παιάνα, ενώ έπλεαν.)

12 Μεταφράζεται με: επειδή, γιατί • Οὐ δυνάμενοι δέ τούτων τυχεῖν ἐστράτευσαν ἐπ’ αὐτούς. (επειδή δεν μπορούσαν να επιτύχουν αυτά εστράτευσαν εναντίον τους) • Καὶ διὰ τοῦτο ὀργισθεὶς Ἀπόλλων κτείνει Κύκλωπας. (= Επειδή γι' αυτό οργίστηκε ο Απόλλωνας, σκοτώνει τους Κύκλωπες.) • Καὶ ὡς προθυμοτάτοις οὖσιν ὑμῖν χάριν εἴσεται Κῦρος. (= Ο Κύρος θα σας χρωστά ευγνωμοσύνη, επειδή έχει τη γνώμη ότι είστε προθυμότατοι.)

13 Μεταφράζεται με: για να Κύριο χαρακτηριστικό της μετοχής αυτής είναι ότι βρίσκεται σε χρόνο μέλλοντα και το ρήμα εξάρτησης φανερώνει κίνηση • Τοῦτο λέξων ἔρχομαι (έρχομαι για να πω αυτό) • Οὗτος ἥκει ἀμφισβητήσων. (= Αυτός έχει έρθει, για να αμφισβητήσει.) ΠΟΣΕΞΕ!!!! Όταν το ρήμα από το οποίο εξαρτάται η μετοχή δεν είναι κινήσεως σημαντικό τότε η μετοχή συνοδεύεται από το ὡς Ἀρταξέρξης πείθεται καί συλλαμβάνει Κῦρον ὡς ἀποκτενῶν (ο Αρταξέρξης πείθεται και συλλαμβάνει τον Κύρο για να τον σκοτώσει )

14 Μεταφράζεται με το : αν • Νικήσαντες ἁπάντων τούτων ὑμεῖς κύριοι ἔσεσθε. (= Αν νικήσετε, θα είστε κύριοι όλων αυτών.) • Ταῦτα ποιοῦντες τά δίκαια ψηφιεῖσθε (αυτά αν κάνετε θα αποφασίσετε δίκαια) • Δίκαια δράσας συμμάχους ἕξεις θεούς. (= Αν κάνεις δίκαιες πράξεις, θα έχεις τους θεούς συμμάχους.)

15 (ή παραχωρητική ή ενδοτική) Μεταφράζεται με το : αν και • Ὀλίγοι ὄντες ἐνίκησαν (αν και ήταν λίγοι ενίκησαν ) • Κυρία γενομένη τοσούτων ἀγαθῶν οὐκ ἐφθόνησεν τοῖς ἄλλοις. (= Αν και έγινε κάτοχος τόσων αγαθών, δεν φθόνησε τους άλλους.) • Ἄνδρας δὲ Ἕλληνας πάνυ ζητῶν οὐκ ἔφη δύνασθαι ἰδεῖν (= Μολονότι πολύ αναζητούσε άνδρες Έλληνες, έλεγε πως δεν μπορούσε να δει.)

16 Συνήθως είναι σε χρόνο ενεστώτα. Μεταφράζεται ως έχει • Ἦλθε ἔχων ναῦς ὀλίγας (ήρθε έχοντας λίγα πλοία) • Οἱ βάρβαροι ἀπῆλθον οὐδὲν ἀποκρινόμενοι. (= Οι βάρβαροι έφυγαν χωρίς να δώσουν καμιά απάντηση.) Παρατήρησες κάτι στο παραπάνω παράδειγμα Το ‘’ήλθε’’ αν και είναι ρήμα κίνησης η μετοχή ‘’έχων’’ δεν είναι τελική, γιατί δεν είναι σε χρόνο μέλλοντα

17 Η μετοχή συμφωνεί με το υποκείμενό της στο γένος, στον αριθμό και στην πτώση • Ὁ νόμος ἀ παγορεύων φαίνεται. Όταν το υποκείμενο της μετοχής είναι λέξη που δεν έχει άλλη συντακτική θέση στην πρόταση και λειτουργεί αποκλειστικά ως υποκείμενο της μετοχής, τότε η μετοχή λέγεται απόλυτη (κυρίως σε γενική ). • Κρέοντος βασιλεύοντος οὐ μικρὰ συμφορὰ κατέσχε Θήβας. Όταν το υποκείμενο της μετοχής είναι ταυτόχρονα και α) υποκείμενο ή β) αντικείμενο του ρήματος ή γ) δοτική προσωπική ή δ) υποκείμενο του απαρεμφάτου, τότε η μετοχή λέγεται συνημμένη. • Οὗτος ταῦτα εἰπών ἐκαθέζετο

18  Λύσανδρος τά ὑπάρχοντα χρήματα Κύρῳ ἀπέδωκε.  Τισσαφέρνης ἐν Σάρδεσιν ἔτυχεν ὤν.  Οἱ ἐκ Φλειοῦντος φεύγοντες( = εξόριστοι) ἐπορεύοντο εἰς Λακεδαίμονα.  Οἱ πρέσβεις οὐκ ᾐσχύνοντο λέγοντες ταῦτα  Ἀμφότερα( =και τα δύο) δ’ ἦν αὐτούς τά πείθοντα, κέρδος καί δέος (=φόβος)  Ὀξεῖα ἦν ἡ φωνή τῆς ᾀδούσης γυναικός.  Οἱ Ἀθηναῖοι τούς δικάζοντας καί τούς λέγοντας ἐν πολλῇ τιμῇ εἶχον.  Επιθετική  Κατηγορηματική  Επιθετική  Κατηγορηματική  Επιθετική  επιθετική

19  Οἱ δικασταί ἤκουσαν τῶν μαρτύρων λεγόντων.  Ἐν τῷδε δείξω σοφός γεγονώς  Ἄνθρωπον ὄντα σαυτόν ἀναμίμνῃσκε ἀεί  Οὐκ ᾔσθοντο προσιόντων τῶν πολεμίων( =δεν κατάλαβαν ότι πλησίαζαν οι εχθροί)  Χαίρω, ὦ Λυσίμαχε, τῷ ἀνδρί πλησιάζων.  Ξενοφών ἤκουε Πυθέα ἐν Κυζίκῳ ὄντα.  Ἀποφαίνουσι (= αποδεικνύουν) τούς πλεονέκτας πάλαι πονηρούς ὄντας.  Ὁ Ἰάσων τριήρεις ἐπλήρου ὡς βοηθήσων.  Κῦρος ἀνέβη ἐπί τά ὄρη οὐδενός κωλύοντος.  Ταῦτα ἦν ἔτι δημοκρατουμένης τῆς πόλεως.  Κατηγορηματική  Τελική  Τροπική  Χρονική

20  Σόλων ἔθηκε νόμους καλῶς ἔχοντας καί συμφέροντας.  Ἡ γυνή ἀφικνεῖται μέλαν ἱμάτιον ἠμφιεσμένη.  Αὐτός δέ, ἐρωτώμενος, ἀπεκρίνατο.  Θεοῦ θέλοντος τούς πολεμίους ἐκ τῆς χώρας ἐκβαλοῦμεν  Παρήγγειλε αὐτοῖς συσκευάζεσθαι ὡς μάχης ἐσομένης.  Ἐπαύσατο θύων.  Ἀθηναῖοι ἐπυνθάνοντο τήν Παλλήνην οὖσαν ἀτείχιστον.  Οἱ πολλάκις πεπιστευκότες τοῖς ψευδεῦσι φίλοις ὕστερον οὐδέν τοῖς πιστοῖς πιστεύουσι  Επιθετική  Τροπική  Χρονική  Υποθετική  Αιτιολογική  Κατηγορηματική  Επιθετική

21


Κατέβασμα ppt "ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΛΙΚΗ. • Η μετοχή ( όπως και το απαρέμφατο είναι τύπος ρήματος) προέρχεται ετυμολογικά από το ρήμα μετέχω. • Έτσι η μετοχή μετέχει μέσα στην."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google