Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαδικασίες για την υλοποίηση του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Υ.ΠΑΙ.Θ. – Ι.Ε.Π.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαδικασίες για την υλοποίηση του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Υ.ΠΑΙ.Θ. – Ι.Ε.Π."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαδικασίες για την υλοποίηση του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος Υ.ΠΑΙ.Θ. – Ι.Ε.Π. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

2 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ aee.iep.edu.gr

3 Σύντομο ιστορικό των σταδίων της Α.Ε.Ε.
Πιλοτικό Στάδιο Α.Ε.Ε. (σχ. έτη ) Αποφάσεις για τη συμμετοχή των σχ. μονάδων στην ΑΕΕ Φ. 12/1002/128259/Γ1/ Υ.Α. (ΑΔΑ: 457Ε9-ΟΔ0) Φ. 12/80/8876/Γ1/ Υ.Α. (ΑΔΑ: 4ΑΛ09-4Υ) Στάδιο μετά την Πιλοτική Φάση εφαρμογής (Ιαν.-Οκτ.2013) Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης 30972/Γ1/ Υ.Α. (Β΄ 614) Γενίκευση Α.Ε.Ε. (Οκτ. 2013) 157723/Γ1/ Εγκύκλιος Υφυπουργού

4 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ aee.iep.edu.gr

5 Ν. 2986/2002 (Α΄ 24/13-2-2002) Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών
Αρ. 4: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου Σκοπός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου είναι η βελτίωση και η ποιοτική αναβάθμιση όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η συνεχής βελτίωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας και σχέσης με τους μαθητές. Αρ. 5: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού (περιοδική αξιολόγηση) Σκοποί (ενδεικτικά) η ενίσχυση της αυτογνωσίας ως προς την επιστημονική τους συγκρότηση, την παιδαγωγική τους κατάρτιση και τη διδακτική τους ικανότητα η καλλιέργεια κλίματος αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης ο σχηματισμός θεμελιωμένης εικόνας για την απόδοση στο έργο τους η προσπάθεια βελτίωσης της προσφοράς τους στο μαθητή με την αξιοποίηση των διαπιστώσεων και οδηγιών των αξιολογητών η διαπίστωση των αναγκών επιμόρφωσής τους και ο προσδιορισμός του περιεχομένου της επιμόρφωσης αυτής

6 Ακολουθεί η υπ. αριθμ. Φ. 353. 1/324. 10565/Δ1/2002 Υ. Α
Ακολουθεί η υπ. αριθμ. Φ / /Δ1/2002 Υ.Α. (B΄1340/ ) για τη σύνταξη εκθέσεων Αυτοαξιολόγησης από τα Στελέχη Εκπαίδευσης Άρθρο 5, παρ. 2 εδαφ. γ «Οι Σχολικοί Σύμβουλοι συντάσσουν και υποβάλλουν την ετήσια έκθεση στον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, ο οποίος συντάσσει την ετήσια έκθεση με βάση τις εκθέσεις των Σχολικών Συμβούλων, τις εκθέσεις αυτο αξιολόγησης» Άρθρο 39, παρ. 1: Καθήκοντα και αρμοδιότητες Συλλόγου Διδασκόντων (Σ.Δ.) Ο Σ.Δ. σε τακτική συνεδρίαση πριν από την έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλο το σχολικό έτος. Ο Σ.Δ. παρακολουθεί και εφαρμόζει τον αρχικό προγραμματισμό και, εφόσον, χρειασθεί παρεμβαίνει διορθωτικά. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς γίνεται η αυτο αξιολόγηση, κατά την οποία αξιολογείται ο βαθμός επίτευξης των στόχων που τέθηκαν κατά τον προγραμματισμό και η αποτελεσματικότητα των προγραμματισμένων ενεργειών. Η έκθεση αυτο αξιολόγησης, στην οποία περιλαμβάνονται και οι προτάσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουν διαπιστωθεί, υποβάλλεται μέσω του Διευθυντή του σχολείου στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και στη Δ/νση Εκπαίδευσης.

7 Ν. 3848/2010 (Α΄ 71) για την αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση Αρ. 32 Κατάρτιση προγράμματος δράσης από τις σχολικές μονάδες μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου Σύνταξη έκθεσης από τη σχολική μονάδα στο τέλος της σχολικής χρονιάς Το πρόγραμμα δράσης και η έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιούνται και δημοσιεύονται

8 Ν. 4142/2013 (Α΄ 83/ ) Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) ανεξάρτητη διοικητική αρχή έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών της Αποστολή της Αρχής είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου στην Π.Ε. και Δ.Ε. (ενδεικτικά) Αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου Παρακολουθεί, μελετά και αξιολογεί την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής Εποπτεύει τις διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών Μεταξιολογεί τα συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και εντοπίζει αδυναμίες και τρόπους αντιμετώπισής τους.

9 Βιωσιμότητα του θεσμού
30972/Γ1/ Υ.Α. (Β΄ 614) Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης Περιλαμβάνονται: Άρθρο 1: Σκοπός της αξιολόγησης Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής Άρθρο 3: Το Πλαίσιο της ΑΕΕ Άρθρο 4: Μέθοδος/Διαδικασία Αξιολόγησης Άρθρο 5: Το εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕΕ Άρθρο 6: Το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ Άρθρο 7: Το Δίκτυο Πληροφόρησης της ΑΕΕ Άρθρο 8: Εποπτεία και αξιολόγηση της ΑΕΕ Βιωσιμότητα του θεσμού

10 Γενίκευση Α.Ε.Ε. Οκτώβριος 2013
«Διαδικασίες Γενίκευσης του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας» 157723/Γ1/ Εγκύκλιος Γίνεται ουσιαστικά αναφορά στην 30972/Γ1/2013 Υ.Α. (Β΄ 614): «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτο αξιολόγησης»

11 Αναλυτικότερα . . . aee.iep.edu.gr

12 Πιλοτική λειτουργία ΑΕΕ (σχολικά έτη 2010-2012)
Πιλοτική λειτουργία ΑΕΕ (σχολικά έτη ) Θεωρητικό Πλαίσιο της ΑΕΕ (υλικό που διαβιβάστηκε) Τόμος Ι: Βασικό Πλαίσιο Τόμος ΙΙ: Διαδικασίες και Εργαλεία Τόμος ΙΙΙ: Σχέδια Εκθέσεων Τόμος IV: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Παραδείγματα Σχεδίων Δράσης Συμμετείχαν 500 σχολικές μονάδες Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης σε όλη την Ελλάδα Eκπ/κοί. 600 Σχ. Σύμβουλοι

13 Πιλοτική λειτουργία ΑΕΕ (σχολικά έτη 2010-2012)
Πιλοτική λειτουργία ΑΕΕ (σχολικά έτη ) Επιμορφωτικές συναντήσεις ανά τη χώρα από τα μέλη της Επιστ. Επιτροπής – Ομάδας Έργου της ΑΕΕ … Συνεχής επικοινωνία και συνεργασία των στελεχών εκπαίδευσης των Περιφερειών με τις Δ/νσεις Σπουδών του Υ.ΠΑΙ.Θ. και με την ομάδα της ΑΕΕ του ΙΕΠ. Ενεργός συμμετοχή όλων των μελών της Εκπαιδευτικής Κοινότητας.

14 Πιλοτική λειτουργία ΑΕΕ (σχολικά έτη 2010-2012)
Πιλοτική λειτουργία ΑΕΕ (σχολικά έτη ) Συντάχθηκαν εκθέσεις αξιολόγησης από: τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων τους Σχολικούς Συμβούλους Προϊσταμένους Επιστ. – Παιδ. Καθοδήγησης τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης από το Ι.Ε.Π. και τις Δ/νσεις Σπουδών Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης του Υ.ΠΑΙ.Θ. (συγκεντρωτικές εκθέσεις) Οι εκθέσεις αξιολόγησης ήταν: Τετραμηνιαίες Ετήσιες

15 Πιλοτική λειτουργία ΑΕΕ (σχολικά έτη 2010-2012)
Πιλοτική λειτουργία ΑΕΕ (σχολικά έτη ) Τα αποτελέσματα ήταν πολύ ικανοποιητικά ικανοποιητικά. Προβλήματα-Δυσλειτουργίες υπήρξαν λόγω: εφαρμογής του θεσμού για πρώτη φορά δυσπιστίας των εκπαιδευτικών και ελλιπούς ενημέρωσης της σχετικής γραφειοκρατικής του Πιλοτικού…

16 Στάδιο μετά την Πιλοτική Φάση εφαρμογής (σχολικό έτος 2012 - 2013 )
Στάδιο μετά την Πιλοτική Φάση εφαρμογής (σχολικό έτος ) Η ΑΕΕ θα γενικευόταν από το σχολικό έτος , αλλά λόγω προβλημάτων του Ι.Ε.Π. δεν ολοκληρώθηκαν οι δράσεις που αφορούσαν στην προετοιμασία της γενίκευσης του θεσμού σχετικά με: την επιμόρφωση τη διάδοση των αποτελεσμάτων

17 Γενίκευση ΑΕΕ (σχολικά έτη 2013 - . . . )
Γενίκευση ΑΕΕ (σχολικά έτη ) 157723/Γ1/ εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ για τις διαδικασίες γενίκευσης του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας Επιμορφωτικά Σεμινάρια με τους Περιφερειακούς Διευθυντές, τους Σχολικούς Συμβούλους και τους Διευθυντές Διευθύνσεων ανά τη χώρα για την προετοιμασία γενίκευσης του θεσμού της ΑΕΕ.

18 Η βιωσιμότητα του θεσμού της ΑΕΕ
Γίνεται ουσιαστικά αναφορά στην 30972/Γ1/2013 Υ.Α. (Β΄ 614): «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτό αξιολόγησης» Το έργο έχει διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του θεσμού της ΑΕΕ μέσω των δομών του Παρατηρητηρίου και του Δικτύου της ΑΕΕ: ως ιστοχώρος ενημέρωσης και πληροφόρησης της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικό υλικό, εργαλεία αξιολόγησης, καλές πρακτικές σχολείων, διεθνής εμπειρία, κλπ). ως φόρουμ επικοινωνίας μεταξύ των Σχολικών Συμβούλων, των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. ως Δίκτυο Πληροφόρησης σε εθνικό επίπεδο για την επεξεργασία των δεδομένων των σχολικών μονάδων και την πληροφόρηση των εκπαιδευτικών αρχών.

19 Η μετέπειτα πορεία... Οι Σχολικοί Σύμβουλοι:
με τη στήριξη της Διοίκησης, στη συνέχεια και μέχρι την έναρξη του σχ. έτους , προγραμματίζουν με κάθε τρόπο την ενημέρωση των σχολικών μονάδων και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με πολλαπλασιαστικό τρόπο. πραγματοποιούν συναντήσεις με τους Δ/ντες των σχολικών μονάδων, ώστε οι Δ/ντές να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές προς στους εκπαιδευτικούς του σχολείου. προγραμματίζουν επιμορφωτικές συναντήσεις καλώντας Δ/ντες και εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων που εφάρμοσαν το Πιλοτικό Πρόγραμμα ( ). προσκαλούν την ομάδα έργου του Ι.Ε.Π.

20 Η μετέπειτα πορεία... Οι Σχολικοί Σύμβουλοι σε συνεργασία με τους Δ/ντες Εκπαίδευσης και τους Δ/ντες των σχολικών μονάδων μπορούν, σε κάθε Δήμο, να οργανώνουν εκδηλώσεις δημοσιοποίησης της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου με τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων, διαφόρων φορέων, των Μ.Μ.Ε. κτλ.

21 Η εφαρμογή της ΑΕΕ στα σχολεία είναι υποχρεωτική
Η εφαρμογή της ΑΕΕ στα σχολεία είναι υποχρεωτική και την ευθύνη της υλοποίησης έχουν: οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, με την επιστημονική /παιδαγωγική στήριξη των Σχ. Συμβούλων και τη διοικητική των Δ/ντών Διευθύνσεων. Η εφαρμογή κατά το σχολικό έτος , περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

22 Η εφαρμογή της ΑΕΕ στα σχολεία είναι υποχρεωτική
1. Γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου. 2. Επιλογή και διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, το οποίο θα υλοποιηθεί το σχολικό έτος 3. Ετήσια έκθεση Αξιολόγησης του σχολείου. Ειδικότερα, για κάθε μία από τις παραπάνω διαδικασίες σημειώνονται τα ακόλουθα:

23 1. Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου.
Αντικείμενο της διαδικασίας είναι η αποτίμηση των 15 δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο. Η εκτίμηση αυτή δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της σχολικής κοινότητας να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα της κατάστασης του σχολείου. Η διαδικασία πραγματοποιείται από ομάδες εργασίας των εκπαιδευτικών με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν συνεργατικές πρακτικές, διερευνούν τα δεδομένα του σχολείου, αξιοποιούν το εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕΕ (Τόμος ΙΙΙ: «Μεθοδολογία και εργαλεία διερεύνησης») καθώς και υλικό από τις καλές πρακτικές των σχολείων που είναι αναρτημένα στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ (aee.iep.edu.gr).

24 1. Γενική Εκτίμηση της Εικόνας του Σχολείου.
Οι Διευθυντές των σχολείων, εποπτεύουν και συντονίζουν τις διαδικασίες εφαρμογής και διευκολύνουν τις συνεργασίες και την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι ενημερώνουν, καθοδηγούν και υποστηρίζουν παιδαγωγικά την ανάπτυξη των διαδικασιών της «αυτοαξιολόγησης» και την εφαρμογή του θεσμού στο σχολείο. Οι Διευθυντές Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης στηρίζουν με κάθε τρόπο την εφαρμογή της ΑΕΕ σ’ όλες τις σχολικές μονάδες της Χώρας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι τον Μάϊο του 2014 με τη σύνταξη της Έκθεσης της Γενικής Εκτίμησης της εικόνας του σχολείου.

25 2. Επιλογή και διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης
Τα Σχέδια Δράσης αποτελούν σημαντική διάσταση της ΑΕΕ καθώς συνδέονται με πρωτοβουλίες βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο και τη διάχυση των καλών πρακτικών μεταξύ των σχολείων όλης της χώρας. Η επιλογή του σχεδίου δράσης μπορεί να είναι αποτέλεσμα της γενικής εκτίμησης (διαπίστωση αδυναμιών του σχολείου) ή να αφορά σε προτεραιότητες που ορίζει ο σύλλογος διδασκόντων. Κάθε σχολείο επιλέγει δράσεις βελτίωσης της ποιότητας σε συγκεκριμένες πτυχές του εκπαιδευτικού έργου ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητές του.

26 2. Επιλογή και διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης
Το Σχέδιο Δράσης θα υλοποιηθεί το επόμενο σχολικό έτος Οι σχολικές μονάδες που εφάρμοσαν, κατά τη διετία τη διαδικασία της ΑΕΕ, δύνανται και κατά το τρέχον έτος να υλοποιήσουν Σχέδιο Δράσης.

27 2. Επιλογή και διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης
Κατά το πρώτο στάδιο της εφαρμογής του θεσμού προτείνεται να δοθεί έμφαση σε ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου όπως: η δημιουργία, βελτίωση και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του σχολείου, η διαμόρφωση ή ο εκσυγχρονισμός του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, η οργάνωση της λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων και η βελτίωση των σχέσεων με το σύλλογο γονέων και την μαθητική κοινότητα.

28 3. Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του σχολείου
Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς κάθε σχολική μονάδα υποβάλλει Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της Ετήσιας Έκθεσης αξιοποιούνται στον ετήσιο προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους και στον γενικότερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου. Η Ετήσια Έκθεση αποτελεί μια σύντομη και περιεκτική αποτύπωση της Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης. Η Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης θα υποβληθεί από τον Διευθυντή του σχολείου ηλεκτρονικά στο Δίκτυο Πληροφόρησης της ΑΕΕ τον Ιούνιο του Θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος με οδηγίες για την αποστολή των Εκθέσεων.

29 Προγραμματισμός και Ανάπτυξη των διαδικασιών της ΑΕΕ στις σχολικές μονάδες όλης της Χώρας
Οι διαδικασίες της ΑΕΕ εμπλουτίζουν χωρίς να ανατρέπουν το σχολικό πρόγραμμα και τη λειτουργία του σχολείου. Συστηματοποιούν την εργασία του Συλλόγου Διδασκόντων, τις δράσεις και τον προγραμματισμό της σχολικής μονάδας με στόχο τη συνεχή βελτίωση της παιδαγωγικής της λειτουργίας.

30 Προγραμματισμός και Ανάπτυξη των διαδικασιών της ΑΕΕ στις σχολικές μονάδες όλης της Χώρας
Η έναρξη των διαδικασιών της ΑΕΕ στο σχολείο γίνεται με τον καθορισμό των ομάδων εργασίας και ολοκληρώνεται στο τέλος του σχολικού έτους με την έγκριση των αποτελεσμάτων σε τακτικές ή έκτακτες ολομέλειες του συλλόγου διδασκόντων, σύμφωνα με το Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/ , τ. Α΄, Άρθρο 11, παρ. ΣΤ) και το Άρθρο 37 της με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ (ΦΕΚ 1340, τ. Β΄) Υπ. Απόφασης. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τον συντονισμό της διαδικασίας των ομάδων εργασίας, μπορεί να συνεδριάσει και σε ώρες που ο ίδιος θεωρεί κατάλληλες, εκτός ωραρίου εργασίας.

31 Προγραμματισμός και Ανάπτυξη των διαδικασιών της ΑΕΕ στις σχολικές μονάδες όλης της Χώρας
Οι σχολικές μονάδες της προσχολικής αγωγής και τα ολιγοθέσια σχολεία (έως 3/θ) δεν υποχρεούνται στην υλοποίηση σχεδίων δράσης, εκτός και εάν το επιλέξουν, με δική τους απόφαση.

32 Προγραμματισμός και Ανάπτυξη των διαδικασιών της ΑΕΕ στις σχολικές μονάδες όλης της Χώρας
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι Σχ. Σύμβουλοι Παιδαγωγικής Ευθύνης μεριμνούν για την ενημέρωση των σχολικών μονάδων, καθώς και την υποστήριξη και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών σε όλες τις διαδικασίες εφαρμογής του θεσμού. Την επιστημονική εποπτεία και την παρακολούθηση της εφαρμογής του θεσμού και των επιμέρους διαδικασιών της ΑΕΕ έχει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π).

33 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΕΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΕΕ aee.iep.edu.gr


Κατέβασμα ppt "Διαδικασίες για την υλοποίηση του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Υ.ΠΑΙ.Θ. – Ι.Ε.Π."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google