Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ «Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ» Οκτώβριος 2006

2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3 ΟΡΙΣΜΟΣ Άρθρο 1 παρ.1 ν.2496/1997 (ΑσφΝ): «Με την ασφαλιστική σύμβαση η ασφαλιστική επιχείρηση (ασφαλιστής) αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει, έναντι ασφαλίστρου, στον συμβαλλόμενό της (λήπτη της ασφάλισης) ή σε τρίτον, παροχή (ασφάλισμα) σε χρήμα ή, εφόσον υπάρχει ειδική συμφωνία, άλλη παροχή σε είδος, όταν επέλθει το περιστατικό από το οποίο συμφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωσή του (ασφαλιστική περίπτωση)» Η ασφαλιστική σύμβαση είναι η σύμβαση εκείνη, κατά την οποία ο ασφαλιστής παρέχει ασφαλιστική προστασία (ανάληψη του κινδύνου) έναντι ασφαλίστρου. Βάσει του δικαίου της ιδιωτικής ασφάλισης είναι η ασφαλιστική σύμβαση, άλλως το δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης. Ρυθμίζεται κυρίως από το νόμο 2496/1997 «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις στη νομοθεσία για την Ιδιωτική Ασφάλιση και άλλες διατάξεις», ο οποίος σηματοδότησε μια από της σημαντικότερες νομοθετικές εξελίξεις στο δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης της χώρας. Με το πρώτο τμήμα του νόμου (άρθρα 1-34) άλλαξαν για πρώτη φορά οι διατάξεις του Εμπορικού Νόμου για την ασφαλιστική σύμβαση, οι οποίες ίσχυαν από το 1910 και αποτελούσαν μετάφραση του Ιταλικού Εμπορικού Κώδικα του 1882.

4 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Συστατικά στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης τα στοιχεία των συμβαλλομένων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος, αν αυτός είναι διαφορετικό πρόσωπο η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης το πρόσωπο ή το αντικείμενο και η χρηματική αξία του ή η περιουσία που απειλούνται ή σχετίζονται με την επέλευση του κινδύνου το είδος των κινδύνων (ασφαλιστικοί κίνδυνοι) το τυχόν ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή (ασφαλιστικό ποσό) οι τυχόν εξαιρέσεις κάλυψης το ασφάλιστρο το εφαρμοστέο δίκαιο, αν αυτό δεν είναι το ελληνικό

5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6 Αμφοτεροβαρής σύμβαση Εμπορική πράξη (καταρχήν για τον ασφαλιστή)
Σύμβαση Ενοχική σύμβαση Αμφοτεροβαρής σύμβαση Σύμβαση προσχώρησης Διαρκής σύμβαση Εμπορική πράξη (καταρχήν για τον ασφαλιστή)

7 ο ΑσφΝ απαιτεί δύο συμβαλλομένους τουλάχιστον
ΣΥΜΒΑΣΗ ο ΑσφΝ απαιτεί δύο συμβαλλομένους τουλάχιστον

8 ΕΝΟΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ο λήπτης της ασφάλισης έχει ενοχική αξίωση να ζητήσει την παροχή του ασφαλιστή (ήτοι, την ασφαλιστική προστασία που συνίσταται στην ανάληψη κινδύνου) και ο ασφαλιστής διατηρεί και αυτός ενοχική αξίωση για την είσπραξη των ασφαλίστρων.

9 ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ
Όπως ο λήπτης της ασφάλισης οφείλει ασφάλιστρο, έτσι και ο ασφαλιστής οφείλει πάντοτε παροχή είτε έχει είτε δεν έχει επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση. Όταν έχει επέλθει, οφείλει το ασφάλισμα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης οφείλει να καλύπτει τον κίνδυνο

10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ Ο ασφαλιστής έχει εκ των προτέρων διαμορφώσει τους όρους της σύμβασής του, που είτε τους αποδέχεται (όλους) ο λήπτης της ασφάλισης και συνάπτεται η σύμβαση είτε όχι

11 ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Η παροχή του ασφαλιστή διαρκεί κατ’ αρχήν όσο η διάρκεια της ασφάλισης. Η παροχή του ασφαλιστή δε συνίσταται μόνο στην πληρωμή του ασφαλίσματος αν και όταν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, αλλά και στην υπόσχεση που δίδει καθ’ όλη τη διάρκεια της ασφάλισης, ότι θα καταβάλει ασφάλισμα σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου (ανάληψη του κινδύνου)

12 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

13 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ασφάλιση κατά ζημιών και ασφάλιση ποσού Ασφάλιση ενεργητικού και ασφάλιση παθητικού Ασφάλιση υλικών ζημιών πραγμάτων και ασφάλιση άλλων οικονομικών ζημιών Ασφάλιση προσώπων και μη προσώπων Ατομικές και ομαδικές ασφαλίσεις Χερσαία, θαλάσσια και αεροπορική ασφάλιση Ασφάλιση με ασφάλιστρο και αλληλασφάλιση Προαιρετικές και υποχρεωτικές ασφαλίσεις Διακρίσεις της ασφάλισης ανάλογα του κλάδου για τον οποίο χορηγείται η άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης

14 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΣΟΥ (1)
Δυϊσμός στην ασφάλιση: ασφάλιση κατά ζημιών: η ασφαλιστική κάλυψη είναι συγκεκριμένη, δηλαδή η έκταση της παροχής του ασφαλιστή εξαρτάται από την έκταση της ζημιάς που προκλήθηκε εξαιτίας επέλευσης ασφαλισμένου κινδύνου ασφάλιση ποσού: η ασφαλιστική κάλυψη είναι αφηρημένη, δηλαδή η παροχή του ασφαλιστή δεν εξαρτάται από την έκταση ζημιάς, αλλά είναι πάντα ένα, προσυμφωνημένο με την ασφαλιστική σύμβαση, σταθερό ποσό που οφείλεται στην περίπτωση επέλευσης του κινδύνου, ανεξάρτητα αν ο κίνδυνος προκάλεσε ζημιά Ο δυϊσμός αυτός, όμως, δεν υφίσταται πλέον στο επίπεδο της έννοιας της ασφαλιστικής σύμβασης, μετά τη σημαντική αλλαγή που επέφερε στο σημείο αυτό το άρθρο 1 ΑσφΝ. Έτσι, στον ΑσφΝ γίνεται πλέον λόγος για ασφάλιση ζημιών και ασφάλιση προσώπων.

15 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΣΟΥ (2)
Αποζημιωτικός χαρακτήρας της ασφάλισης ζημιών – Αρχή της απαγόρευσης πλουτισμού Στην ασφάλιση ποσού η παροχή του ασφαλιστή μπορεί να είναι πολλαπλάσια της ζημιάς Στις ασφαλίσεις ζημιών το ασφαλιστικό ποσό που ενδέχεται να έχει συμφωνηθεί με την ασφαλιστική σύμβαση δεν είναι το προκαθορισμένο ύψος της οφειλής του ασφαλιστή (δηλ. το ασφάλισμα) σε περίπτωση επέλευσης της ζημιάς, όπως συμβαίνει στην ασφάλιση ποσού, αλλά μόνο το ανώτατο όριο ευθύνης του. Στις ασφαλίσεις ποσού δεν τίθεται θέμα υπεραποζημίωσης του ασφαλισμένου, γιατί η παροχή του ασφαλιστή δεν αφορά κάλυψη συγκεκριμένης, αλλά αφηρημένης ζημιάς. Παρέχεται ασφάλισμα ανεξάρτητα της ζημιάς.

16 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΣΟΥ (3)
Ασφάλιση κατά ζημιών είναι συνήθως η ασφάλιση πραγμάτων και γενικότερα ενεργητικού, η ασφάλιση παθητικού, η θαλάσσια ασφάλιση και μερικές φορές και η ασφάλιση προσώπων. Ασφάλιση ποσού είναι συνήθως η ασφάλιση προσώπων (ασφάλιση ζωής, ασφάλιση ατυχημάτων και ασθενειών), μερικές φορές όμως και η ασφάλιση πραγμάτων, π.χ. ασφάλιση ζώων που έχει συμφωνηθεί ως ασφάλιση ποσού Ο ΑσφΝ διακρίνει μεταξύ ασφαλίσεων ζημιών και ασφαλίσεων προσώπων και τις ρυθμίζει διαφορετικά εξ επόψεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων. Στην ασφάλιση ζημιών ο ασφαλιστής αναλαμβάνει την αποκατάσταση της ζημιάς του ασφαλισμένου, ενώ στην ασφάλιση προσώπων ο ασφαλιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώσει ορισμένο ποσό εφάπαξ ή σε περιοδικές προσόδους ή ν’ αποκαταστήσει τη συγκεκριμένη οικονομική ζημιά που προήλθε εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος του ασφαλισμένου. Επειδή υποχρέωση προς κάλυψη ζημιών απαντάται και στις ασφαλίσεις κατά ατυχημάτων και ασθενειών, ενώ υποχρέωση παροχής προκαθορισμένου ποσού απαντάται και στις ασφαλίσεις μη προσώπων, όπως στην ασφάλιση ζώων, έχει επικρατήσει σήμερα στη διεθνή επιστήμη του ασφαλιστικού δικαίου η διάκριση δύο συστημάτων ασφάλισης, η ασφάλιση ζημιών και η ασφάλιση ποσού, διάκριση που αναγνωρίζει ήδη ο ελληνικός νόμος για την ασφαλιστική σύμβαση. Ασφάλιση ποσού ονομάζουμε κάθε ασφάλιση σύμφωνα με τους όρους της οποίας, κατά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης ο ασφαλιστής υποχρεούται να καταβάλει ένα προκαθορισμένο ποσό (fixed sum) και όχι ένα ποσό που βρίσκεται με βάση την έκταση της ζημιάς που συμφωνήθηκε να καλύπτεται ασφαλιστικά, όπως συμβαίνει στις ασφαλίσεις κατά ζημιών. Οι ασφαλίσεις ποσού ρυθμίζονται από το πρώτο τμήμα του ΑσφΝ, που περιέχει τις γενικές διατάξεις του (άρθ. 1-10) και από τις ειδικές διατάξεις του τρίτου τμήματος για την ασφάλιση προσώπων (άρθ ).

17 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Ασφάλιση ενεργητικού: όταν ασφαλίζονται κίνδυνοι που απειλούν το συμφέρον που έχει ο λήπτης της ασφάλισης για τη διατήρηση πραγμάτων ή δικαιωμάτων Ασφάλιση παθητικού: ασφάλιση κατά ζημιών που καλύπτει τους κινδύνους δημιουργίας ή επαύξησης του παθητικού της περιουσίας του ασφαλισμένου. Κυριότερη μορφή της είναι η ασφάλιση αστικής ευθύνης Η ασφάλιση παθητικού είναι πάντα ασφάλιση κατά ζημιών και όχι ποσού (βλ. ανωτέρω διάκριση) γιατί το ασφάλισμα προσδιορίζεται σύμφωνα με την έκταση της δημιουργίας ή της αύξησης του παθητικού της περιουσίας και όχι σύμφωνα με ένα συμβατικά προκαθορισμένο ποσό.

18 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Στην ασφάλιση πραγμάτων, π.χ. πυρκαγιάς, το αντικείμενο της κάλυψης είναι η υλική ζημιά που προκλήθηκε από τη βλάβη του συγκεκριμένου ενσώματος πράγματος και συνίσταται στην αξία αποκατάστασής της Ό,τι δεν είναι ασφάλιση υλικών ζημιών ενσώματου πράγματος συνιστά ασφάλιση «άλλων οικονομικών ζημιών» (π.χ. ασφάλιση πιστώσεων, εγγυήσεων, ασφάλιση νομικής προστασίας, βοήθειας, αστικής ευθύνης, χρηματικών απωλειών)

19 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Η ασφάλιση προσώπων περιλαμβάνει μεν πάντοτε την ασφάλιση ζωής, που είναι ασφάλιση ποσού, μπορεί όμως να περιλαμβάνει και ασφαλίσεις κατά ζημιών (όταν π.χ. η ασφάλιση ατυχημάτων και ασθενειών συμφωνηθεί ως ασφάλιση ζημιών)

20 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Στην ομαδική ασφάλιση ζημιών ο λήπτης της ασφάλισης συνάπτει την ασφάλιση με ασφαλιστή για λογαριασμό περισσότερων ασφαλισμένων (π.χ. ένα επιμελητήριο ασφαλίζει με ένα ασφαλιστήριο την ασφάλιση αστικής ευθύνης των μελών του) Στην ομαδική ασφάλιση ζωής (ασφάλιση προσώπων) ένα ασφαλιστήριο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα φυσικά πρόσωπα, η διάρκεια ή τα συμβάντα της ζωής των οποίων έχουν συνδεθεί συμβατικά (με το ασφαλιστήριο) με την υποχρέωση του ασφαλιστή προς ασφάλισμα

21 ΧΕΡΣΑΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Θαλάσσια ασφάλιση: ειδικές διατάξεις στον Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου Αεροπορική ασφάλιση: ειδικές διατάξεις στον Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου και παραπομπή στις διατάξεις του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου

22 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ασφάλιση με ασφάλιστρο: κάθε ιδιωτική ασφάλιση που δεν είναι αλληλασφάλιση και όπου η παροχή του ασφαλισμένου είναι σταθερό προκαθορισμένο ασφάλιστρο και όχι κυμαινόμενες εισφορές Αλληλασφάλιση: η ασφάλιση που ασκείται απ’ ευθείας από τους ασφαλισμένους μέσω κεντρικού οργάνου (αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός). Η αλληλασφάλιση διαφέρει της ασφάλισης ως προς το ότι τα κέρδη του ασφαλιστή παραμένουν στους ασφαλισμένους. Γι’ αυτό, οι αλληλασφαλιστικές εισφορές που καταβάλουν τα μέλη ενός αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού είναι αυξομειούμενες. Δεν επιτρέπεται η άσκηση κλάδων ζωής σε αλληλασφαλιστική επιχείρηση.

23 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Προαιρετικές ασφαλίσεις: εναπόκεινται στην ελευθερία των συμβαλλομένων Υποχρεωτικές ασφαλίσεις: Λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης, η Πολιτεία επιβάλλει την υποχρέωση σύναψης ασφάλισης (κυρίως, αστικής ευθύνης) σε ορισμένες κατηγορίες προσώπων (π.χ. η ασφάλιση της ευθύνης από αυτοκίνητα). Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν 28 είδη υποχρεωτικών ασφαλίσεων. Κυριότερη συνέπεια των υποχρεωτικών ασφαλίσεων: ο τρίτος ζημιωθείς διατηρεί αξίωση απευθείας κατά του ασφαλιστή

24 Δεκαοκτώ (18) κλάδοι ασφαλίσεων κατά ζημιών
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δεκαοκτώ (18) κλάδοι ασφαλίσεων κατά ζημιών Εννέα (9) κλάδοι ασφαλίσεων ζωής

25 ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

26 ΣΥΝΑΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

27 Πρόταση και αποδοχή Συμφωνία ως προς όλα τα συστατικά στοιχεία της ασφάλισης Συμπλήρωση γραπτής αίτησης από τον ασφαλισμένο σε έντυπο του ασφαλιστή που περιλαμβάνει συνήθως γραπτό ερωτηματολόγιο

28 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

29 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

30 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ
Πριν τη σύναψη της σύμβασης, ο ασφαλιστής οφείλει να παραδώσει στον λήπτη της ασφάλισης τις πληροφορίες που προβλέπει το ν.δ. 400/1970 και οι οποίες περιλαμβάνουν τα σημαντικά εκείνα στοιχεία που οδηγούν τον λήπτη της ασφάλισης στο να αποκτήσει μια εικόνα της υπηρεσίας που θα λάβει Υποχρέωση ενημέρωσης του λήπτη της ασφάλισης σχετικά με το δικαίωμα εναντίωσης που έχει, γραπτά ή με ευκρινή σημείωση στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου με εντονότερα στοιχεία Υποχρέωση χορήγησης υποδείγματος δήλωσης εναντίωσης Οι πληροφορίες αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με το αν πρόκειται για ασφαλίσεις ζημιών ή για ασφαλίσεις ζωής. Προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ.2 περίπτωση Η’ και παρ.3 περίπτωση Δ’ του ν.δ. 400/1970.

31 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ
Παράλειψη ανακοίνωσης πληροφοριών: παρέχεται δικαίωμα εναντίωσης στον λήπτη της ασφάλισης. Αν το δικαίωμα ασκηθεί, επέρχεται ακύρωση της σύμβασης Ασκείται γραπτά εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του ασφαλιστηρίου Η προθεσμία δεν αρχίζει αν ο ασφαλιστής παρέβηκε μία ή και τις δύο από τις πρόσθετες υποχρεώσεις του (ενημέρωση και παράδοση υποδείγματος εναντίωσης) Σε κάθε περίπτωση, δεν ασκείται μετά την πάροδο δέκα (10) μηνών από την πληρωμή του πρώτου ασφαλίστρου Παραίτηση από το δικαίωμα εναντίωσης μπορεί να συμφωνηθεί όταν μετά από αίτηση του λήπτη της ασφάλισης η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται άμεσα

32 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

33 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Υποχρέωση δήλωσης στον ασφαλιστή κάθε στοιχείου ή περιστατικού που γνωρίζει, το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου καθώς και υποχρέωση απάντησης σε κάθε ερώτηση του ασφαλιστή Στοιχεία και περιστατικά για τα οποία ο ασφαλιστής έθεσε γραπτές ερωτήσεις τεκμαίρεται ότι είναι τα μόνα τα οποία επηρεάζουν την εκτίμηση και αποδοχή κινδύνου

34 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Διάκριση ανάλογα με την ύπαρξη και το βαθμό υπαιτιότητας

35 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (1) Έλλειψη υπαιτιότητας: δικαίωμα ασφαλιστή να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της μέσα σε ένα (1) μήνα από την εκ μέρους του γνώση του στοιχείου ή περιστατικού. Η πρόταση τροποποίησης τρέπεται σε καταγγελία αν μέσα σε ένα (1) μήνα δεν γίνει δεκτή και αυτό αναφέρεται στο έγγραφο της πρότασης. Η καταγγελία επιφέρει αποτελέσματα μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την λήψης της

36 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (2) Αμέλεια λήπτη ασφάλισης: δικαίωμα ασφαλιστή να καταγγείλει τη σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της μέσα σε ένα (1) μήνα από την εκ μέρους του γνώση του στοιχείου ή περιστατικού. Η πρόταση τροποποίησης τρέπεται σε καταγγελία αν μέσα σε ένα (1) μήνα δεν γίνει δεκτή και αυτό αναφέρεται στο έγγραφο της πρότασης. Η καταγγελία επιφέρει αποτελέσματα μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την λήψης της Αν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση πριν την τροποποίηση της σύμβασης ή πριν η καταγγελία επιφέρει τα αποτελέσματά της, το ασφάλισμα μειώνεται κατά το λόγο του ασφαλίστρου που έχει καθορισθεί προς το ασφάλιστρο που θα είχε καθορισθεί αν δεν υπήρχε η παράβαση

37 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (3) Δόλος λήπτη ασφάλισης: δικαίωμα ασφαλιστή να καταγγείλει τη σύμβαση μέσα σε ένα (1) μήνα από την εκ μέρους του γνώση του στοιχείου ή περιστατικού. Η καταγγελία επιφέρει αποτελέσματα άμεσα με την λήψης της Αν επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση εντός αυτής της προθεσμίας, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται της υποχρέωσής του προς καταβολή του ασφαλίσματος

38 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις ασφαλίσεις ζωής και ασθενειών, οι συνέπειες της παράβασης του λήπτη της ασφάλισης επέρχονται μόνο σε περίπτωση δόλου

39 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

40 ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τυπική έναρξη: ανάγεται στο χρόνο που επήλθε συμφωνία μεταξύ ασφαλιστή και αυτού που ζητάει την ασφάλιση και αναγράφεται ως χρόνος έκδοσης του ασφαλιστηρίου. Κατά κανόνα αρκεί η αίτηση ασφάλισης να έγινε αποδεκτή από τον ασφαλιστή Ουσιαστική έναρξη: ανάγεται στο χρόνο που συμφωνήθηκε να αρχίζει να φέρει τον κίνδυνο ο ασφαλιστής Τεχνική έναρξη: ανάγεται στο χρόνο, από τον οποίο συμφωνήθηκε να υπολογίζονται τα ασφάλιστρα

41 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Η ουσιαστική και τεχνική έναρξη προηγούνται της τυπικής. Δηλαδή, συμφωνείται σήμερα ασφάλιση, στην οποία η έναρξη κάλυψης των κινδύνων και η έναρξη υπολογισμού των ασφαλίστρων ανάγονται σε ένα χρονικό σημείο του παρελθόντος Προϋπόθεση ισχύος της αναδρομικής ασφάλισης είναι, κατά τη σύναψη της σύμβασης (τυπική έναρξη), ασφαλιστής, ασφαλισμένος ή λήπτης της ασφάλισης να αγνοούσαν την τυχόν πραγματοποίηση του κινδύνου

42 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Διάκριση σε τυπική, ουσιαστική, τεχνική διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης Διάκριση σε συμβατική διάρκεια και διάρκεια ευθύνης: η συμβατική διάρκεια αρχίζει από το χρονικό σημείο της σύναψης της σύμβασης (δηλαδή συμπίπτει με την τυπική έναρξη) και λήγει το χρονικό σημείο που προβλέπεται ως λήξη στη σύμβαση. Όμως, η διάρκεια ευθύνης του ασφαλιστή μπορεί να μην αρχίζει το χρονικό σημείο της σύναψης, αλλά μεταγενέστερα ή προγενέστερα

43 ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

44 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ασφαλίσεις ζημιών με διάρκεια μεγαλύτερη του έτους και ασφαλίσεις προσώπων Ασκείται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του ασφαλιστηρίου Η προθεσμία δεν αρχίζει αν ο λήπτης δεν ενημερώθηκε σχετικά για το δικαίωμά του αυτό με έγγραφο του ασφαλιστή Σε κάθε προθεσμία το δικαίωμα αποσβέννυται μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την πληρωμή του πρώτου ασφαλίστρου Το δικαίωμα δεν υφίσταται στις βραχύβιες ασφαλίσεις ζημιών, όπου η κάλυψη παρέχεται άμεσα μετά από ειδική αίτηση του λήπτη της ασφάλισης Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αναστέλλεται όσο διάστημα ο λήπτης της ασφάλισης έχει το δικαίωμα εναντίωσης λόγω μη χορήγησης πληροφοριών εκ μέρους του ασφαλιστή Ειδικά στις ασφαλίσεις ζωής με διάρκεια μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών, το δικαίωμα αποσβέννυται σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που πληροφορήθηκε ο λήπτης της ασφάλισης τη σύναψη της σύμβασης

45 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

46 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ Ασφάλιση ζημιών: Ασφάλιση ενεργητικού: το ασφαλιστικό ποσό λειτουργεί ως περιορισμός και προσδιορισμός του ασφαλίσματος (ασφαλιστική αξία). Στη σύμβαση πρέπει να συμφωνείται είτε ασφαλιστική αξία είτε ασφαλιστικό ποσό Ασφάλιση παθητικού: ανώτατο όριο ευθύνης. Στη σύμβαση μπορεί και να μην συμφωνηθεί ασφαλιστικό ποσό, οπότε υπάρχει απεριόριστη ευθύνη του ασφαλιστή

47 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ Ασφάλιση ποσού: ταύτιση με το ασφάλισμα. Δεν νοείται ασφάλιση ποσού χωρίς αναφορά του ασφαλιστικού ποσού

48 ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

49 Λήπτης της ασφάλισης: Αντισυμβαλλόμενος του ασφαλιστή
Ασφαλισμένος: πρόσωπο που πλήττεται από την πραγματοποίηση του κινδύνου Δικαιούχος του ασφαλίσματος: πρόσωπο που δικαιούται να εισπράξει το ασφάλισμα

50 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

51 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Το ασφαλιστήριο είναι το έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται η ασφαλιστική σύμβαση. Είναι δηλαδή έγγραφο αποδεικτικό, όχι συστατικό της ασφαλιστικής σύμβασης, δηλ. η σύμβαση γεννάται και χωρίς το έγγραφο, με απλή σύμπτωση της πρότασης, που θα περιέχει τα συστατικά στοιχεία της μέλλουσας να συναφθεί ασφαλιστικής σύμβασης, και της αποδοχής της Συνέπεια: αποκλεισμός της απόδειξης της σύμβασης στο δικαστήριο με άλλο αποδεικτικό μέσο (π.χ. με μάρτυρες), πέραν του ασφαλιστηρίου, παρά μόνο αν αποδεδειγμένα το ασφαλιστήριο έχει χαθεί τυχαία Εξαίρεση: ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης αυτοκινήτων – απαιτείται έγγραφο Αρκεί η υπογραφή του ασφαλιστή

52 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
Το αργότερο μέχρι την παράδοση του ασφαλιστηρίου Συνέπεια παράβασης: δικαίωμα εναντίωσης του λήπτη της ασφάλισης (όπως ανωτέρω σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του ασφαλιστή σχετικά με τη χορήγηση πληροφοριών)

53 ΤΑΥΤΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Αν το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου παρεκκλίνει από την αίτηση για ασφάλιση, οι παρεκκλίσεις θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί από την αρχή, εφόσον ο λήπτης της ασφάλισης δεν εναντιώνεται γραπτά εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου και εφόσον ο ασφαλιστής τον έχει ενημερώσει για την παρέκκλιση και για το δικαίωμα εναντίωσης γραπτά ή με σημείωση στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου με εντονότερα στοιχεία και του έχει χορηγήσει χωριστό υπόδειγμα δήλωσης εναντίωσης. Αλλιώς, οι παρεκκλίσεις δεν δεσμεύουν τον λήπτη της ασφάλισης και θεωρείται ότι έχει συμφωνηθεί το περιεχόμενο της αίτησης για ασφάλιση

54 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

55 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ
Καταβολή ασφαλίσματος χωρίς υπαίτια καθυστέρηση Αν η διάγνωση της έκτασης της ζημίας απαιτεί μεγάλο διάστημα, ο ασφαλιστής υποχρεούται να καταβάλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση το ύψος εκείνο του ασφαλίσματος, που δεν αμφισβητεί Το ασφάλισμα καταβάλλεται σε χρήμα. Μόνο αν συμφωνηθεί ειδικά μπορεί να καταβληθεί σε είδος, π.χ. να αναλάβει ο ασφαλιστής την ανακατασκευή της κατεστραμμένης ασφαλισμένης οικίας. Επίσης στον κλάδο βοήθειας, ο ασφαλιστής συνήθως αναλαμβάνει να παρέχει σε είδος, π.χ. μεταφέρει με μεταφορικά μέσα το βλαβέν αυτοκίνητο στο συνεργείο

56 ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Ο ασφαλιστής που συμφώνησε μία ασφαλιστική σύμβαση υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στον ασφαλισμένο το σχετικό ασφαλιστήριο, καθώς και τους ασφαλιστικούς όρους

57 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 33 παρ.1 ΑσφΝ: «Κάθε δικαιοπραξία που περιορίζει τα δικαιώματα του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου ή του δικαιούχου του ασφαλίσματος είναι άκυρη, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο ειδικά στον παρόντα νόμο ή αν πρόκειται για ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων, πίστωσης ή εγγύησης καθώς και θαλάσσια ή αεροπορική ασφάλιση ζημιών» Εφαρμογή της αρχής της ισότητας Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

58 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

59 Υποχρέωση καταβολής εφάπαξ ή με τμηματικές καταβολές
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ Υποχρέωση καταβολής εφάπαξ ή με τμηματικές καταβολές Πριν την καταβολή του ασφαλίστρου ή της πρώτης δόσης, δεν αρχίζει η ασφαλιστική κάλυψη, εκτός αν συμφωνήθηκε διαφορετικά Καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου δίνει στον ασφαλιστή το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης με γραπτή δήλωσή του προς τον λήπτη της ασφάλισης

60 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο λήπτης της ασφάλισης υποχρεούται να δηλώσει στον ασφαλιστή, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από τότε που περιήλθε σε γνώση του, κάθε στοιχείο ή περιστατικό, το οποίο μπορεί να επιφέρει σημαντική επίταση του κινδύνου, σε βαθμό που αν ο ασφαλιστής το γνώριζε, δεν θα είχε συνάψει τη σύμβαση ή δεν θα την είχε συνάψει με τους ίδιους όρους Συνέπειες της παράβασης: ίδιες με αυτές που ισχύουν σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης περιγραφής του κινδύνου (καταγγελία ή/και τροποποίηση ανάλογα με το βαθμό υπαιτιότητας) ΠΡΟΣΟΧΗ: οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται σε ασφαλίσεις ζωής και ασθενειών

61 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Ενημέρωση του ασφαλιστή εντός οκτώ (8) ημερών από τότε που ο λήπτης της ασφάλισης έλαβε γνώση της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης Συνέπεια υπαίτιας παράβασης: αποζημίωση του ασφαλιστή (αν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια μεταξύ παράβασης και ζημίας) Εξαίρεση: ασφαλίσεις προσώπων

62 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (1)
Λήψη κατάλληλων μέτρων προς αποφυγή ή μείωση της ζημίας και τήρηση των οδηγιών του ασφαλιστή Συνέπειες υπαίτιας παράβασης: αποζημίωση του ασφαλιστή (αν υπάρχει αιτιώδη συνάφεια μεταξύ παράβασης και ζημίας)

63 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (2)
Μη πρόκληση κινδύνου Συνέπειες παράβασης στις ασφαλίσεις ζημιών: αν η επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια, ο ασφαλιστής απαλλάσσεται της υποχρέωσης προς ασφάλισμα Συνέπειες παράβασης στις ασφαλίσεις προσώπων: ο ασφαλιστής απαλλάσσεται μόνο σε περίπτωση δόλου

64 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Επέλευση περιστατικού που είναι αβέβαιο αν ή/και πότε θα επέλθει και είναι ικανό να επιφέρει δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις Δεν ταυτίζεται η επέλευση του κινδύνου (π.χ. πυρκαγιά) με την αιτία που το προκάλεσε Περιπτωσιολογία Μη δυνατότητα επέλευσης του κινδύνου εν γνώσει του ασφαλιστή: μη υποχρέωση του λήπτη της ασφάλισης προς καταβολή ασφαλίστρου Γνώση της επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης προ της σύναψης της σύμβασης: απαλλαγή του ασφαλιστή και ταυτόχρονα αξίωσή του για καταβολή του ασφαλίστρου Μείωση του κινδύνου: δικαίωμα του λήπτη της ασφάλισης να ζητήσει μείωση του ασφαλίστρου ή να καταγγείλει τη σύμβαση για το υπολειπόμενο διάστημα, αν ο ασφαλιστής δεν απαντήσει εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος μείωσης ή αν αρνηθεί τη μείωση

65 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

66 Λόγω της αιτίας που προκάλεσε την επέλευση του κινδύνου
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Λόγω της αιτίας που προκάλεσε την επέλευση του κινδύνου Προϋπόθεση: η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου Πρόβλεψη εξαιρέσεων κάλυψης στο νόμο: πολεμικά γεγονότα, εμφύλιος πόλεμος, στάση, λαϊκές ταραχές, φυσική απομείωση πραγμάτων

67 Λόγω του τρόπου εκδήλωσης του κινδύνου
ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Λόγω του τρόπου εκδήλωσης του κινδύνου Με βάση το είδος της καλυπτόμενης περιουσίας Με βάση το πρόσωπο του κινδύνου, την ιδιότητά του ή την συμπεριφορά που εγγυήθηκε ότι θα επιδεικνύει

68 ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

69 ΛΗΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Λήξη χρόνου για τον οποίο συμφωνήθηκε Καταγγελία της σύμβασης Ανυπαρξία ασφαλιστικού συμφέροντος Ανυπαρξία (λήξη) κινδύνου Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς στις ασφαλίσεις ζωής


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google