Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρακτική τηρήσεως φυλακής. Εισαγωγή Για την ασφάλεια του υλικού των εμπορικών πλοίων, έχουν καθορισθεί οι ελάχιστες απαιτήσεις από τη SOLAS 1974 και τους.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρακτική τηρήσεως φυλακής. Εισαγωγή Για την ασφάλεια του υλικού των εμπορικών πλοίων, έχουν καθορισθεί οι ελάχιστες απαιτήσεις από τη SOLAS 1974 και τους."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρακτική τηρήσεως φυλακής

2 Εισαγωγή Για την ασφάλεια του υλικού των εμπορικών πλοίων, έχουν καθορισθεί οι ελάχιστες απαιτήσεις από τη SOLAS 1974 και τους εθνικούς κανονισμούς ασφαλείας για τη ναυσιπλοΐα. Έχουν δε επιτευχθεί μέχρι τώρα, αρκετές σημαντικές βελτιώσεις στο υλικό κατασκευής και στον εξοπλισμό των εμπορικών πλοίων, που προά­γουν την ασφάλεια του υλικού και της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Από την ανάλυση των διαφόρων ναυτιλιακών ατυχημάτων έχει εξαχθεί το συμπέρασμα ότι μεγάλο ποσοστό αυτών οφείλονται σε ανθρώπινα σφάλματα. Προς βελτίωση της αποδόσεως, ώστε να μειωθούν τα ανθρώπινα σφάλματα, ο ΙΜΟ υιοθέτησε τις βασικές διεθνείς απαιτήσεις για την εκπαίδευση, την πιστοποίηση και την εκτέλεση φυλακής των αξιωματικών και των κατωτέρων ναυτικών των εμπορικών πλοίων, στη Διεθνή Συνθήκη για τα Πρότυπα Εκπαιδεύσεως, Πιστοποιήσεως και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών το 1978 (Standards of Training, Certification and Watch keeping for Seafarers-STCW). Η Διεθνής Συνθήκη STCW τέθηκε σε ισχύ το 1984 και διορθώνεται συνέχεια. Η σημαντι­κότερη εκ των διορθώσεων της πραγματοποιήθηκε το 1995, και άρχισε να ισχύει από το 1997, με τη δημι­ουργία του Κώδικα STCW, ο οποίος περιλαμβάνει τις περισσότερες τεχνικές διατάξεις, που πραγματευόταν η συνθήκη. Ο Κώδικας διαιρείται σε δύο Μέρη. Η εφαρμογή του Μέρους Α' είναι υποχρεωτική, ενώ η εφαρμογή του Μέρους Β' συνιστάται.

3 Κώδικας STCW Στο Κεφάλαιο VIII, του Μέρους Α' και Β' του Κώδικα STCW, περιγράφονται οι ελάχιστες απαιτήσεις, τα πρότυπα (στάνταρ) και καθορίζονται οι βασικές αρχές και οδηγίες για την τήρηση της φυλακής από τους ναυτικούς στα εμπορικά πλοία. Στο Μέρος Ά, στο Κεφάλαιο VIII του Κώδικα, καθορίζονται τα πρότυπα για την τήρηση φυλακής, η εφαρ­μογή του οποίου είναι υποχρεωτική και περιλαμβάνονται: 1. Η ικανότητα για εκτέλεση υπηρεσίας (A/VIII-1) και 2. Οι ρυθμίσεις-διαδικασίες τηρήσεως φυλακής και αρχές που πρέπει να τηρούνται (A/VIII-2). Στο Μέρος Β', Κεφάλαιο VIII του Κώδικα, καθορίζονται οι οδηγίες, που αφορούν στην τήρηση φυλακής, η εφαρμογή των οποίων συνιστάται και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 1. Τις οδηγίες, που αφορούν στην ικανότητα εκτελέσεως υπηρεσίας (B/VIII-1) και 2. Τις οδηγίες που αφορούν στις ρυθμίσεις-διαδικασίες τηρήσεως φυλακής και στις αρχές που πρέπει να τηρούνται (B/VIII-2).

4 Ικανότητα για εκτέλεση υπηρεσίας σύμφωνα με STCW Τμήμα 1, του Κεφαλαίου VIII, του Μέρους Ά (A/VIII-1) Σε όλους τους αξιωματικούς του πλοίου, στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα ΑΦ και σε όλους τους κα­τώτερους ναυτικούς που απαρτίζουν το υπόλοιπο τμήμα της φυλακής, απαιτείται να παρέχεται ελάχιστη περί­οδος αναπαύσεως 10 ωρών, σε κάθε 24 ώρες και 77 ώρες σε κάθε χρονική περίοδο επτά ημερών. Η περίοδος αναπαύσεως μπορεί να διαιρεθεί σε δύο τμήματα, το ένα εκ των οποίων δεν θα είναι μι­ κρότερο από 6 ώρες και το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών περιόδων αναπαύσεως δεν θα ξεπερνά τις 14 ώρες. Η ανωτέρω περίοδος αναπαύσεως δεν είναι απαραίτητο να συνεχίζεται να παρέχεται σε περίπτωση ανάγκης ή σε άλλες υπερισχύουσες επιχειρησιακές συνθήκες. Η εκτέλεση συναγερμών-συνάξεων πληρώ­ματος και τα γυμνάσια πυροσβέσεως και σωστικών μέσων, όπως και αυτά που ορίζονται από τους εθνικούς νόμους, κανονισμούς και από διεθνείς αρχές, θα πρέπει να διεξάγονται με τέτοιον τρόπο, ώστε να ελαχιστο­ποιείται η διαταραχή των περιόδων αναπαύσεως και να μην προκαλούν κόπωση. Ο πλοίαρχος του πλοίου θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι το πρόγραμμα (χρονοδιάγραμμα) τηρήσεως φυλα­κών θα αναρτάται σε σημείο που είναι εύκολα προσιτό. Το πρόγραμμα πρέπει να συντάσσεται με την τυποποι­ημένη μορφή, που καθορίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (International Labor Organization- ILO) στη γλώσσα ή στις γλώσσες εργασίας του πλοίου και στην αγγλική γλώσσα. Όταν ένα μέλος του πληρώματος βρίσκεται σε άμεση διάθεση, όπως όταν σ’ ένα μηχανοστάσιο που δεν εκτελείται φυλακή, θα πρέπει να διατεθεί σ’ αυτό επαρκής αντισταθμιστική περίοδος αναπαύσεως, αν η κανονική περίοδος αναπαύσεώς του διαταράσσεται σε περίπτωση που κληθεί για κάποια εργασία. Ο πλοίαρχος του πλοίου θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τηρούνται αρχεία των εκτελουμένων καθημερι­ νών περιόδων αναπαύσεως του πληρώματος. Κάθε μέλος του πληρώματος λαμβάνει αντίγραφο των αρχείων που το αφορούν, τα οποία θα είναι υπογεγραμμένα από τον πλοίαρχο ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο και από το ενδιαφερόμενο μέλος.

5 Ικανότητα για εκτέλεση υπηρεσίας σύμφωνα με STCW Τμήμα 1, του Κεφαλαίου VIII, του Μέρους Ά (A/III-1) Καμία από τις αναφερόμενες διατάξεις για τις περιόδους αναπαύσεως δεν δύναται να θεωρηθεί ότι θίγει το δικαίωμα του πλοιάρχου του πλοίου να απαιτήσει σε οποιοδήποτε μέλος του πληρώματος να εκτελέσει όσες ώρες εργασίας απαιτούνται για την παροχή άμεσης ασφάλειας στο πλοίο, στα άτομα που επι­βαίνουν επί του πλοίου ή στο φορτίο, όπως επίσης και για σκοπούς παροχής βοήθειας σ’ άλλα πλοία ή άτομα που κινδυνεύουν στη θάλασσα. Ως εκ τούτου, ο πλοίαρχος δύνανται να αναστείλει την περίοδο αναπαύσεως ενός μέλους του πληρώματος και να απαιτήσει την εκτέλεση εργασίας για όσες ώρες απατούνται μέχρις ότου η κανονική κατάσταση στο πλοίο αποκατασταθεί. Το συντομότερο δυνατόν μετά την αναφερόμενη αποκατά­σταση, ο πλοίαρχος απαιτείται να μεριμνήσει, ώστε να παρασχεθεί επαρκής περίοδος αναπαύσεως σε κάθε μέλος που εργάσθηκε σε προγραμματισμένη περίοδο αναπαύσεως. Τα κράτη-μέλη δύνανται να επιτρέπουν εξαιρέσεις από τις διατάξεις για τις απηχούμενες ώρες αναπαύ­σεως με την προϋπόθεση : a) Ο συνολικός χρόνος αναπαύσεως σε περίοδο επτά ημερών, δεν θα είναι μικρότερος από 70 ώρες. b) Η περίοδος εφαρμογής της εξαιρέσεως από τη συνολική εβδομαδιαία περίοδο αναπαύσεως δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να ξεπερνά δύο διαδοχικές εβδομάδες. Το χρονικό διάστημα δε μεταξύ δύο περιόδων που επιτράπει η εξαίρεση δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο απ’ τη διπλάσια περίοδο που εφαρμόστηκε η εξαίρεση.

6 Οι ρυθμίσεις-διαδικασίες τηρήσεως φυλακής και αρχές που πρέπει να τηρούνται (A/VIII-2). 1. Πιστοποίηση (certification) (Part 1: A-VIII/2). 2. Σχεδίαση - προγραμματισμός πριν από κάθε ταξίδι (Part 2: A-VIII/2). 3. Τήρηση φυλακής στη θάλασσα (watch keeping at sea) (Part 4: A-VIII/2). 4. Αρχές που πρέπει να ακολουθούνται κατά την τήρηση της φυλακής γεφύρας (principles to observed in keeping a navigation watch) (Part 4-1: A- VIII/2). 5. Εκτέλεση φυλακής γεφύρας (performing the navigational watch).

7 Αρχές που πρέπει να ακολουθούνται κατά την τήρηση της φυλακής γεφύρας (Part 4-1: A- VIII/2). 1. Πρωταρχική ευθύνη του ΑΦ. Ο ΑΦ είναι ο αντιπρόσωπος του πλοιάρχου και η πρωταρχική του ευθύνη σε κάθε στιγμή είναι η ασφαλής ναυσιπλοΐα του πλοίου και η συμμόρφωση του με τους ΔΚΑΣ. 2. Επιτήρηση (lookout). Εφαρμογή του κανόνα 5 των ΔΚΑΣ. Ο οπτήρας πρέπει να έχει την ικανότητα να επικεντρώνει όλη την προσοχή του στην τήρηση κατάλ­ληλης επιτηρήσεως και δεν θα πρέπει να επιφορτίζεται ή καθορίζεται σ’ αυτόν, κανένα άλλο καθήκον, το οποίο θα μπορούσε να παρακωλύσει το έργο του. Τα καθήκοντα του οπτήρα και τον πηδαλιούχου είναι διαφορετικά, ως εκ τούτον ο πηδα­λιούχος δεν πρέπει να θεωρείται ότι είναι οπτήρας κατά το χρόνο που πηδαλιουχεί. 3. Σύνθεση φυλακής γεφύρας (composition of the navigational watch). Για τον καθορισμό της επάρκειας της συνθέσεως της φυλακής γεφύρας, προς εξασφάλιση της δυνατό­τητας συνεχούς τηρήσεως κατάλληλης επιτηρήσεως, υπεύθυνος είναι ο πλοίαρχος.

8 Παράδοση / παραλαβή φυλακής γεφύρας Οι παραλαμβάνοντες αξιωματικοί οφείλουν να ενημερώνονται προσωπικά, για τα εξής: 1. Τις μόνιμες και ειδικές οδηγίες τον πλοιάρχου, που αφορούν στη ναυσιπλοΐα του πλοίου. 2. Το στίγμα, την αναπρώρηοη-πορεία προς το βυθό (heading και COG), την ταχύτητα (STW και SOG) και το βύθισμα του πλοίου. 3. Τις επικρατούσες και τις αναμενόμενες συνθήκες, όσον αφορά στην παλίρροια, τα ρεύματα, τις καιρικές συνθήκες, την ορατότητα και την επίδραση αυτών των παραγόντων στην τηρούμενη πορεία ως προς το βυθό (COG) και ταχύτητα (SOG) ως προς το βυθό. 4. Τις διαδικασίες για τη χρήση των κυρίων μηχανών προς εκτέλεση χειρισμών, όταν ο έλεγ­χος των κυρίων μηχανών πραγματοποιείται από m γέφυρα. 5. Τη ναυτιλιακή κατάσταση, στην οποία περιλαμβάνονται χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτά, και τα ακόλουθα:  Η λετουργική κατάσταση όλου του ναυτιλιακού εξοπλισμού και του εξοπλισμού ασφαλείας, ο οποίος χρησιμοποιείται ή είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθεί, κατά τη διάρκεια της φυλακής.  Τα σφάλματα της γυροσκοπικής και μαγνητικής πυξίδας (απόκλιση και παρεκτροπή, δηλα­δή την παραλλαγή).  Η θέση και η κίνηση των πλοίων των ευρισκομένων «ενόψει» ή αυτών που είναι γνωστό ότι ευρίσκονται στη γύρω περιοχή.  Οι συνθήκες και οι κίνδυνοι, που είναι πιθανόν να συναντήσει το πλοίο κατά τη διάρκεια της φυλακής.  Οι πιθανές συνέπειες λόγω της εγκάρσιας κλίσεως, της διαγωγής, της πυκνότητας του νερού και της επιβυθίσεως του πλοίου.

9 Γενικές αρχές κατά την εκτέλεση της φυλακής γεφύρας 1. Ο Α/Φ ποτέ δεν εγκαταλείπει την γέφυρα αν δεν αντικατασταθεί. 2. Εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για την ναυσιπλοΐα παρά την παρουσία του πλοιάρχου στην γέφυρα. 3. Ενημερώνει εγκαίρως τον πλοίαρχο όταν έχει αμφιβολία για χειρισμό που πρέπει να εκτελέσει. 4. Ελέγχει κατά συχνά χρονικά διαστήματα την πορεία και το στίγμα του πλοίου. 5. Γνωρίζει επαρκώς την θέση και την λειτουργία όλου του ναυτιλιακού εξοπλισμού. 6. Δεν αναλαμβάνει άλλα καθήκοντα που μπορεί να του αποσπάσουν την προσοχή. 7. Γνωρίζει τα ελικτικά χαρακτηριστικά του πλοίου. 8. Καταγραφή όλων των ενεργειών. 9. Εκτελεί κατάλληλη επιτήρηση. 10. Ελέγχει την καλή λειτουργία του ναυτιλιακού εξοπλισμού. Πηδαλιούχος και αυτόματος πιλότος, παραλλαγή μαγνητικής πυξίδας, χειροκίνητο πηδάλιο, φανοί ναυσιπλοΐας, επικοινωνιακός εξοπλισμός και χειριστήρια μηχανών. 11. Σωστή χρήση του ραντάρ ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. 12. Πότε οφείλει να ειδοποιεί τον πλοίαρχο στην γέφυρα άμεσα. 13. Δεν διστάζει να εκτελεί οποιαδήποτε ενέργεια απαραίτητη για την ασφάλεια του πλοίου και των επιβαινόντων. 14. Δίνει τις κατάλληλες οδηγίες στο προσωπικό γεφύρας.

10 Περιπτώσεις που ο Α/Φ οφείλει να ειδοποιεί τον πλοίαρχο ΑΜΕΣΑ. 1. Αν το πλοίο συναντήσει συνθήκες περιορισμένης ορατότητας ή όταν αναμένονται τέτοιες συνθήκες. 2. Αν η πυκνότητα της κυκλοφορίας ή η κίνηση άλλων παραπλεόντων πλοίων προκαλούν ανησυχία, όσον αφορά στην ασφάλεια του πλοίου. 3. Αν αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διατήρηση της πορείας ως προς το βυθό ή και της αναπρωρήσεως. 4. Αν στον προβλεπόμενο χρόνο, δεν εντοπίζει ακτές, ναυτιλιακό σημείο ή ηχητικό σήμα. 5. Αν απροσδόκητα εντοπίσει ακτές ή ναυτιλιακό σημείο ή μεταβληθούν τα βάθη. 6. Σε περίπτωση βλάβης των μηχανών, του συστήματος ελέγχου (χειριστήρα) του προωστηρίου σκεύους, του μηχανισμού πηδαλιουχήσεως ή οποιουδήποτε απαραίτητου ναυτιλιακού οργάνου, συστήματος προειδοποιήσεως κινδύνου ή ενδείκτη. 7. Αν προξενηθεί βλάβη στον επικοινωνιακό εξοπλισμό του πλοίου. 8. Σε περίπτωση κακοκαιρίας αν υπάρχουν αμφιβολίες, όσον αφορά στο ενδεχόμενο προκλήσεως ζημιών λόγω του καιρού. 9. Αν το πλοίο συναντήσει οποιοδήποτε κίνδυνο στη ναυσιπλοΐα, όπως πάγους ή εγκαταλελειμμένο πλοίο ή συντρίμμια ναυαγίου. 10. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ανάγκης ή οποτεδήποτε βρίσκεται σε αμφιβολία.

11 Καθήκοντα Α/Φ γεφύρας όταν το πλοίο είναι αγκυροβολημένο. 1. Προσδιορίζει και να υποτυπώνει τη θέση του πλοίου σε κατάλληλο χάρτη (στο διαθέσιμο χάρτη με τη μεγαλύτερη φυσική κλίμακα) όσο συχνότερα τούτο είναι δυνατό. 2. Ελέγχει σε επαρκώς συχνά χρονικά διαστήματα, όσο οι περιστάσεις το επιτρέπουν αν το πλοίο παραμένει ασφαλώς στο αγκυροβόλιο, λαμβάνοντας διοπτεύσεις από σταθερά ναυτιλιακά γεωγραφικά σημεία ή από καταφανή σημεία της ξηράς, εύκολα αναγνωρίσιμα. 3. Εξασφαλίζει ότι τηρείται κατάλληλη επιτήρηση. 4. Εξασφαλίζει ότι πραγματοποιούνται περιοδικά επιθεωρήσεις – εφοδείες από πλώρα μέχρι πρύμα. 5. Παρακολουθεί τις μετεωρολογικές και τις παλιρροιακές συνθήκες και την κατάσταση θαλάσσης. 6. Ειδοποιεί τον πλοίαρχο και να αναλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, αν το πλοίο ξεσέρνει. 7. Εξασφαλίζει την ετοιμότητα των μηχανών και των άλλων μηχανημάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του πλοιάρχου. 8. Ειδοποιεί τον πλοίαρχο, αν η ορατότητα μειώνεται. 9. Εξασφαλίζει ότι το πλοίο επιδεικνύει τους προβλεπόμενους φανούς και σχήματα, όπως επίσης ότι σημαίνει τα προβλεπόμενα από τους ΔΚΑΣ ηχητικά σήματα. 10. Λαμβάνει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος από ρύπανση εκ του πλοίου και να συμμορφώνεται με τους προβλεπόμενους κανονισμούς αποφυγής ρυπάνσεως.

12 Παράδοση / παραλαβή φυλακής καταστρώματος 1. Το βάθος των υδάτων στη θέση παραβολής/αγκυροβολίου, το βύθισμα του πλοίου και το ύψος των υδάτων, το χρόνο κατά τη ρηχία και την άμπωτη, τη στερέωση των αγομένων (κάβους, άλυσο), τη διευθέτηση των αγκυρών, το έκταμα της αλύσου και των άλλων παρελκομένων της προσδέσεως/αγκυροβολίας, τα οποία είναι σημαντικά για την ασφάλεια του πλοίου. Επίσης την ετοιμότητα των μηχανών και τη διαθεσιμότητα σε περίπτωση ανάγκης. 2. Όλες τις εργασίες που εκτελούνται επί του πλοίου, όπως επίσης για το είδος, το ποσό και τη διάταξη του φορτίου που έχει φορτωθεί ή παραμένει προς φόρτωση. Επίσης, το υπολειπόμενο φορτίο μετά την εκφόρτωση του πλοίου. 3. Τη στάθμη του νερού στους υδροσυλλέκτες (σεντίνες) και στις δεξαμενές έρματος. 4. Τους φανούς που επιδεικνύονται ή τα ηχητικά σήματα που σημαίνονται. 5. Τον αριθμό των μελών του πληρώματος που απαιτούνται να βρίσκονται εντός του πλοίου, όπως και κάθε άλλου ατόμου εντός του πλοίου. 6. Την κατάσταση των συσκευών πυροσβέσεως. 7. Τους ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς του λιμένος. 8. Τις μόνιμες και ειδικές οδηγίες του πλοιάρχου. 9. Τις διαθέσιμες γραμμές επικοινωνίας πλοίου και ξηράς, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την επικοινωνία με τις αρχές του λιμένα σε περίπτωση ανάγκης ή σε περίπτωση που απαιτηθεί βοήθεια. 10. Οποιοδήποτε στοιχείο/συμβάν σημαντικό για την ασφάλεια του πλοίου, του πληρώματος, του φορτίου ή την προστασία περιβάλλοντος από ρύπανση. 11. Τις διαδικασίες για την ειδοποίηση των αρμοδίων αρχών, για οποιαδήποτε ρύπανση του περιβάλλοντος που θα προκληθεί απ’ τις δραστηριότητες του πλοίου.

13 Εκτέλεση φυλακής καταστρώματος 1. Εκτελεί περιοδικές εφοδείες, προκειμένου να επιθεωρεί το πλοίο, σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα. 2. Δίδει προσοχή: 3. α) Στην κατάσταση και στη στερέωση της κλίμακας επιβιβάσεως/αποβιβάσεως, της αλυσίδας της άγκυρας και των αγομένων προσδέσεως του πλοίου, ιδιαίτερα κατά την αλλαγή της κατευθύνσεως της παλίρροιας και όταν το πλοίο είναι παραβεβλημένο με μεγάλο ή χαμηλό ύψος παλίρροιας. Εάν δε είναι απαραίτητο, οφείλει να αναλάβει ενέργειες, ώστε να εξασφαλίζει ότι αυτά είναι σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 4. β) Στο βύθισμα, στο βάθος κάτω από την τρόπιδα και στη γενική κατάσταση του πλοίου, ώστε να αποφευχθεί επικίνδυνη κλίση ή διαγωγή κατά τη διαδικασία φορτώσεως–εκφορτώσεως ή κατά την ισοζύγιση (ερμάτωση). 5. γ) Στον καιρό και στην κατάσταση θαλάσσης. 6. δ) Στην τήρηση όλων των κανόνων που αφορούν στην ασφάλεια και στην προστασία από πυρκαγιά. 7. ε) Στο ύψος των νερών στους υδροσυλλέκτες (σεντίνες) και στις δεξαμενές. 8. στ) Στο προσωπικό που βρίσκεται στο πλοίο και να γνωρίζει σε ποια διαμερίσματα βρίσκονται, ειδικότερα στα άτομα που βρίσκονται σε απομακρυσμένους ή κλειστούς χώρους. 9. ζ) Στην επίδειξη όλων των φώτων και στη σήμανση όλων των ηχητικών σημάτων, όπου αυτό προβλέπεται. 10. Σε κακές καιρικές συνθήκες ή κατά τη λήψη σημάτων προαναγγελίας πολύ δυσμενών καιρικών συνθηκών, να αναλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του πλοίου, του προσωπικού επί του πλοίου και του φορτίου. 11. Να λάβει οποιαδήποτε προφύλαξη για την πρόληψη ρυπάνσεως του περιβάλλοντος απ’ το πλοίο. 12. Σε κατάσταση ανάγκης που απειλεί την ασφάλεια του πλοίου, να ενεργοποιεί τα προειδοποιητικά σήματα κινδύνου, να ενημερώνει τον πλοίαρχο, να αναλαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για την αποφυγή οποιασδήποτε βλάβης του πλοίου, του φορτίου, του προσωπικού που βρίσκεται επ’ αυτού και αν είναι απαραίτητο να ζητά βοήθεια από τις αρχές της ξηράς ή από γειτονικά πλοία. 13. Να είναι ενήμερος για την κατάσταση ευστάθειας του πλοίου, έτσι ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς να ενημερώνει τις αρχές της ξηράς που παρέχουν πυροσβεστική βοήθεια περίπου για την ποσότητα νερού, που μπορούν να ρίξουν στο πλοίο, χωρίς να κινδυνεύσει. 14. Να παρέχει βοήθεια στα πλοία ή σε άτομα που κινδυνεύουν. 15. Να αναλάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις για την πρόληψη ατυχημάτων ή βλαβών, όταν οι προπέλες 16. του πλοίου στρέφουν. 17. Να καταγράφει στο επίσημο ημερολόγιο του πλοίου όλα τα σημαντικά συμβάντα που επηρεάζουν το 18. πλοίο.

14 Οργάνωση ομάδας γέφυρας

15 Εξοικείωση των νέων μελών στην ομάδα γεφύρας. Σύμφωνα με το Διεθνή Κώδικα για τη Διαχείριση της Ασφάλειας των πλοίων και του περιβάλλοντος (International Safety Management Code–ISM) και τη Διεθνή Συνθήκη και Κώδικα STCW, στο νεοεπιβιβαζόμενο προσωπικό σε κάθε πλοίο, το οποίο δεν έχει προηγούμενη υπηρεσία σ’ αυτό, θα πρέπει να πραγματοποιείται ειδική ενημέρωση για θέματα της ναυτικής ασφαλείας. Επίσης, ο Κώδικας ISM απαιτεί εκπαίδευση στο εν λόγω προσωπικό, για την αναγνώριση και την εφαρμογή του Συστήματος Διαχειρίσεως της Ασφάλειας του πλοίου (Safety Management System–SMS). Στο προσωπικό εκείνο, που έχει άμεση εμπλοκή στην τήρηση της φυλακής γεφύρας, θα ορίζεται μια λογική περίοδος πριν την εκτέλεση των καθηκόντων, εντός της οποίας θα ενημερώνεται για τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιεί, όπως επίσης και για τις σχετικές διαδικασίες λειτουργίας του πλοίου. Ένας αξιωματικός πρέπει να καθορίζεται ως υπεύθυνος για την εκπαίδευση κάθε νέου μέλους στον εξοπλισμό της γέφυρας. Η εκπαίδευση αυτή περιλαμβάνει τα ναυτιλιακά βοηθήματα, που είναι εγκατεστημένα στη γέφυρα, όπως το Σύστημα Απεικονίσεως Ηλεκτρονικού Χάρτη και Πληροφοριών (Electronic Chart Display Information System–ECDIS), το Σύστημα Αυτόματης Υποτυπώσεως Στόχων (Automatic Radar Plotting Aid–ARPA), το ραντάρ και το ηχοβολιστικό, χωρίς όμως να περιορίζεται μόνο σ’ αυτά. Τα εγχειρίδια των συσκευών, τα βίντεο ή CBT (Computer Based Training) προγράμματα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση επί του πλοίου.

16 Τα κυριότερα συστήματα ARPA

17 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για την παρακολούθηση στόχων και την παροχή πληροφοριών για τις κινήσεις τους ο ΙΜΟ υιοθέτησε την χρήση κάποιων συσκευών. Σύστημα Αυτόματης Υποτυπώσεως Στόχων (Automatic Radar Plotting Aid–ARPA) Auto-Tracking Aid (ATA). Συσκευή για μικρότερα πλοία. Συσκευές Ηλεκτρονικής Υποτυπώσεως (Electronic Plotting Aid–EPA) Στην τελευταία επικαιροποίηση των προδιαγραφών που υιοθετήθηκε από τον ΙΜΟ, για τα πλοία που κατασκευάζονται από το 2008, έχουν αντικατασταθεί οι όροι ARPA και ΑΤΑ, με τον όρο Automatic Target Tracking (ATT).

18 Απαιτήσεις εξοπλισμού πλοίων που κατασκευάστηκαν πριν τον Ιούλιο του 2008 α/αΧωρητικότητα πλοίουΣυσκευή ραντάρ Συσκευή υποτυ- πώσεως στόχων Διάμετρος οθόνης 1300 – 499 gt (κόρους) (ολική χωριτικότητα νηολογίου–gross registered tonnage) και όλα τα επιβατηγά πλοία κάτω των 300 gt. 1 X-bandEPA ή άλλο μέσο υποτυπώσεως. 180 mm (χιλιοστά). 2500 – 2999 gt.1 X-bandATA< 1000 gt: 180 mm ≥ 1000 gt: 250 mm 33000 – 9999 gt.1 X-band 1 S-band (ή ένα 2ον X-band) 2 ATA250 mm 4Από 10000 gt και άνω.1 X-band 1 S-band (ή ένα 2ον X-band) 1 ARPA 1 ATA 340 mm

19 Διαφορές μεταξύ των ελαχίστων προδιαγραφών των συσκευών ARPA και ΑΤΑ. α/αΔυνατότητα–ΛειτουργίαΑΤΑARPA 1Απόκτηση στόχου.ΧειροκίνητηΧειροκίνητη και προαιρετικά αυτόματη. 2Ελάχιστος αριθμός στόχων που δύνανται να παρακολουθούνται. 1020 3Υποτύπωση – Ιστορικό στόχου (history dots). Δεν απαιτείται. Δυνατότητα υποτυπώσεως – παρουσιάσεως 4 πρότερων θέσεων του στόχου, σε χρονική περίοδο ανάλογη με την κλίμακα αποστάσεως. 4Δοκιμαστικός χειρισμός (trial maneuver). Δεν απαιτείται. Ναι, περιλαμβάνοντας ή όχι τη δυνατότητα παρουσιάσεως του δοκιμαστικού χειρισμού με καθυστέρηση χρόνου.

20 Διαφορές στις προδιαγραφές της συσκευής ΑΤΤ, ανάλογα με τη χωρητικότητα και τον τύπο του πλοίου. α/αΔυνατότητα–ΛειτουργίαΧωρητικότητα – Τύπος πλοίου, σκάφους < 500 gt500 gt έως 10.000 gt και HSP (high speed craft) <10.000 gt. Όλα τα πλοία /σκάφη ≥ 10.000 gt 1Ελάχιστη διάμετρος στην ωφέλι μη οθόνη (operational display). 180 mm250 mm320 mm 2Ελάχιστες διαστάσεις συνολικής εικόνας. 195 × 195 mm2 270 × 270 mm340 × 340 mm 3Αυτόματη απόκτηση στόχων.––Ναι 4Ελάχιστος αριθμός στόχων που δύναται να αποκτηθούν. 203040 5Δοκιμαστικός χειρισμός.––Ναι

21 Απόκτηση στόχων για υποτύπωση (Target acquisition) Xειροκίνητη απόκτηση, ο χειριστής με το χειριστήριο χειρός υποδεικνύει το στόχο, που είναι επιθυμητό να αποκτηθεί, ενεργοποιείται στη θέση αυτού η πύλη παρακολουθήσεως, αποκτάται ο στόχος και στη συνέχεια παρακολουθείται. Aυτόματη απόκτηση, η πύλη παρακολουθήσεως ενεργοποιείται αυτόματα απ’ τον Η/Υ και αποκτώνται οι στόχοι, όταν αυτοί εισέλθουν σε μία προκαθορισθείσα απ’ το χειριστή περιοχή της οθόνης

22 Αυτόματη απόκτηση στόχων Πλήρως αυτόματη απόκτηση στόχων (fully automatic acquisition). Κάθε ηχώ στόχου (μέχρι 200 το μέγιστο), η οποία εντοπίζεται στο δέκτη, ελέγχεται με βάση έναν αριθμό κριτηρίων. Οι στόχοι με μεγάλη ηχώ (μεγέθους ξηράς) απορρίπτονται, ενώ οι άλλοι στόχοι που απομένουν, ταξινομούνται με βάση τα εν λόγω κριτήρια. Για παράδειγμα, ένα από τα κριτήρια είναι η απόσταση, δηλαδή οι πλησιέστεροι στόχοι έχουν προτεραιότητα· άλλα κριτήρια που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν είναι το CPA, TCPA, η διόπτευση κ.ά.. Αυτόματη απόκτηση στόχων εντός καθοριζόμενης περιοχής. Σ’ αυτήν τη μέθοδο αποκτήσεως, καθορίζεται αρχικά απ’ το χειριστή γύρω από το πλοίο ή πλησίον αυτού μια περιοχή, εντός της οποίας είναι επιθυμητή η ανίχνευση, η αυτόματη απόκτηση και η παρακολούθηση των στόχων. Αυτόματη απόκτηση στόχων εντός των ζωνών επιτηρήσεως. Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο χειριστής ενεργοποιεί συνήθως μέχρι δύο περιοχές κυκλικών τομέων (ζώνες επιτηρήσεως) (guard zones) Οι στόχοι, οι οποίοι εισέρχονται στις περιοχές αυτές αποκτώνται αυτόματα και ταυτόχρονα ενεργοποιείται η προειδοποίηση νέος στόχος (new target). Δακτύλιοι επιτηρήσεως και περιοχές απορρίψεως αποκτήσεως στόχων. στην συσκευή υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού μέχρι δύο δακτυλίων επιτηρήσεως (guard rings), που έχουν προ-καθορισμένο βάθος επιτηρήσεως. Επίσης, υφίσταται και η δυνατότητα καθορισμού μέχρι δύο περιοχών απορρίψεως αποκτήσεως στόχων (Area Rejection Boundaries– ARBs).

23 Τι είναι η αντιμετάθεση στόχου Η αντιμετάθεση των στόχων (target swap) είναι πιθανή, όταν δύο στόχοι κινηθούν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ταυτόχρονα να βρεθούν και οι δύο εντός της ίδιας πύλης παρακολουθήσεως. Όταν αυτό συμβεί, ο επεξεργαστής του Η/Υ που παρακολουθεί τους στόχους, μπορεί να μπερδευτεί και το διάνυσμα ή τα διανύσματα ενδέχεται να μεταφερθούν απ’ τον ένα στόχο στον άλλο, με αποτέλεσμα να μην αντιστοιχούν στις κινήσεις τους.

24 Διανύσματα Σχετικά διανύσματα Αληθή διανύσματα Τα μήκη τους αλλάζουν με τον διακόπτη vector length ή vector time.

25 Προβλεπόμενο σημείο σύγκρουσης (Predicted point of collision – PPC) Το προβλεπόμενο σημείο συγκρούσεως (Predicted Point of Collision–PPC) είναι το σημείο εκείνο, προς το οποίο πρέπει να κατευθυνθεί (αναπρώρηση) το πλοίο του παρατηρητή με την παρούσα ταχύτητα, διά μέσου του νερού για να συγκρουσθεί με το στόχο, υπό την προϋπόθεση ότι ο στόχος διατηρεί την κίνησή του σταθερή.

26 Εύρεση της θέσεως του προβλεπόμενου σημείου συγκρούσεως.

27 Προβλεπόμενη περιοχή κινδύνου (predicted area of danger – PAD) Είναι μία περιοχή που αναπτύσσεται γύρω από το PPC η οποία εξαρτάται από την επιθυμητή ασφαλή απόσταση διελεύσεως. Στην PAD, υπάρχουν δύο σημεία που τέμνουν το ίχνος της αληθούς κινήσεως ως προς το νερό του στόχου. Το ένα σημείο είναι το σημείο του ίχνους, στο οποίο θα βρεθεί το πλοίο μας όταν θα διέλθει πλώρα από το στόχο (cross-ahead position) και το άλλο το αντίστοιχο σημείο, όταν το πλοίο μας θα διέλθει πρύμα (cross-astern position).

28 Μέθοδος χαράξεως των προβλεπομένων περιοχών κινδύνου (PADs).

29 Προειδοποιήσεις Οι προειδοποιήσεις (alarms and warnings), οι οποίες ενεργοποιούνται στην οθόνη των συσκευών και προειδοποιούν–συνεγείρουν το χειριστή, γενικά, κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Στις προειδοποιήσεις για καταστάσεις κινδύνου (alarms), οι οποίες πραγματοποιούνται με ηχητικό και οπτικό σήμα. Στις απλές προειδοποιήσεις ή ενδείξεις (warnings ή indications), οι οποίες πραγματοποιούνται μόνο με οπτικό σήμα. Επίσης, οι προειδοποιήσεις ταξινομούνται στις: Προειδοποιήσεις για επιχειρησιακές λειτουργίες. Αυτές που αφορούν μόνο στη λειτουργία της συσκευής.

30 Προειδοποιήσεις επιχειρησιακών λειτουργιών (operational alarms) Οι προειδοποιήσεις που αφορούν στις επιχειρησιακές λειτουργίες (operational alarms), στοχεύουν κυρίως στην αποφυγή συγκρούσεως και έχουν ως σκοπό να προειδοποιούν για ορισμένες καταστάσεις κινδύνου το χειριστή της συσκευής, έγκαιρα, με οπτικό και ακουστικό σήμα. Οι εν λόγω προειδοποιήσεις που προβλέπονται στις προδιαγραφές, και έχουν καθοριστεί από τον ΙΜΟ, είναι οι ακόλουθες: 1. Παραβίαση της ζώνης/δακτυλίου επιτηρήσεως (guard zone/ring violation). 2. Παραβίαση της ασφαλούς ελάχιστης αποστάσεως προσεγγίσεως (CPA) και του ασφαλούς χρόνου μέχρι το CPA (CPA/TCPA violation). 3. Απώλεια στόχου (target lost). Επί πλέον των ανωτέρω προειδοποιήσεων, που έχουν καθορισθεί από τον ΙΜΟ, ορισμένοι κατασκευαστές έχουν υιοθετήσει και τις ακόλουθες, τις οποίες θεωρούν ως χρήσιμες για το ναυτιλλόμενο: 1. Προειδοποίηση για την εκτέλεση χειρισμού (time to maneuver). 2. Αλλαγή θέσεως του στόχου (track change). 3. Φυλακή αγκυροβολίου (anchor watch). 4. Πλήρης βάση δεδομένων παρακολουθήσεως στόχων (tracks full). 5. Απόκρυψη των διανυσμάτων των στόχων που δεν παραβιάζουν τα όρια ασφαλείας (safe limit vector suppression). 6. Παραβίαση των ορίων ασφάλειας κατά το δοκιμαστικό χειρισμό (trial maneuver).

31 Παραβίαση της ζώνης/δακτυλί- ου επιτηρήσεως. Το σύμβολο του στόχου, ο οποίος προκαλεί την προειδοποίηση, για να καταστεί εμφανές, αναβοσβήνει. Είναι σημαντικό ο χειριστής να θυμάται ότι ο στόχος, ο οποίος αρχικά εντοπίζεται σε απόσταση μικρότερη από τα όρια της ζώνης/δακτυλίου επιτηρήσεως, δεν ενεργοποιεί το προειδοποιητικό σήμα. Επίσης, θα πρέπει να έχει κατά νου η ομάδα γεφύρας ότι το μέσο αυτό δεν αποτελεί εναλλακτική μέθοδο πραγματοποιήσεως της κατάλληλης επιτηρήσεως, αλλά απλά συνιστά ένα επιπρόσθετο μέσο για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του πλοίου.

32 Παραβίαση CPA και TCPA (CPA/TCPA violation) Οι προδιαγραφές του ΙΜΟ, καθορίζουν ότι οι συσκευές ARPA ή ΑΤΑ και ΑΤΤ: «...θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, να προειδοποιούν το χειριστή με οπτικό και ακουστικό σήμα για κάθε παρακολουθούμενο στόχο, ο οποίος προβλέπεται ότι, αφενός θα διέλθει σε μικρότερη απόσταση από την ορισθείσα ασφαλή ελάχιστη απόσταση προσεγγίσεως (ασφαλές CPA) και αφετέρου ο χρόνος που απομένει μέχρι το CPA, είναι μικρότερος από αυτόν που έχει καθορισθεί ως ασφαλής (ασφαλές TCPA). Ο στόχος, ο οποίος προκαλεί αυτή την προειδοποίηση, θα πρέπει εμφανώς να διακρίνεται στον ενδείκτη με σχετικό σύμβολο»

33 Απώλεια στόχου (lost target) Στην περίπτωση που απολεσθεί ένας παρακολουθούμενος στόχος για διαφόρους λόγους, εκτός της περιπτώσεως απώλειάς του λόγω απομακρύνσεως πέραν της αποστάσεως της επιλεχθείσας κλίμακας του ραντάρ, ο ΙΜΟ καθορίζει ότι οι συσκευές ARPA ή ΑΤΑ και ΑΤΤ θα πρέπει να εμφανίζουν ευδιάκριτα την τελευταία γνωστή θέση του στόχου. Σύμφωνα δε με τη διαδικασία της παρακολουθήσεως, στην περίπτωση αυτή ο Η/Υ θα μεγεθύνειτην πύλη παρακολουθήσεως στην αναμενόμενη θέση του στόχου και αν εντοπισθεί η ηχώ, η παρακολούθηση συνεχίζεται. Σε αντίθεση περίπτωση, η έρευνα θα εξακολουθήσει για τις 10 επόμενες διαδοχικές στροφές της κεραίας και αν δεν εντοπισθεί η ηχώ σε πέντε από αυτές, τότε ενεργοποιείται η εν λόγω προειδοποίηση (lost target) και η τελευταία γνωστή θέση του στόχου εμφανίζεται ευδιάκριτα επί της οθόνης, ενώ παράλληλα ενεργοποιείται το ηχητικό σήμα.

34 Προειδοποίηση για την εκτέλεση χειρισμού (time to maneuver). Ορισμένοι κατασκευαστές παρέχουν τη δυνατότητα προειδοποιήσεως για την εκτέλεση του χειρισμού στη λειτουργία του δοκιμαστικού χειρισμού (time to maneuver). Όταν η λειτουργία του δοκιμαστικού χειρισμού, παρέχει τη δυνατότητα της παρουσιάσεως αυτού μετά από καθυστέρηση (delay) κατά μια χρονική περίοδο, στην οποία το πλοίο πλέει με τα παρόντα στοιχεία κινήσεως, τότε ένα λεπτό πριν το πέρας της καθυστερήσεως και την εκτέλεση στη συνέχεια του χειρισμού, ενεργοποιείται μια προειδοποίηση η οποία συνεγείρει τον ΑΦ και τον προειδοποιεί ότι σ’ ένα λεπτό απαιτείται να πραγματοποιηθεί ο χειρισμός. Ανάλογα με το μέγεθος του πλοίου και τα ελικτικά του στοιχεία, η προειδοποίηση αυτή είναι χρήσιμη για να ενεργοποιηθούν το πηδάλιο ή και οι μηχανές, στον ορθό χρόνο εκτελέσεως του προαποφασισμένου χειρισμού.

35 Αλλαγή θέσεως του στόχου (track change) Η προειδοποίηση αυτή υφίσταται σε ορισμένες συσκευές και αφορά στην αλλαγή της πραγματικής θέσεως του στόχου (track change), από την προβλεπόμενη κατά την κίνησή του. Στην περίπτωση αυτή, ενεργοποιείται μια προειδοποίηση και ο στόχος εμφανίζεται στην οθόνη, με κάποιο ειδικό σύμβολο που σημαίνει ότι ο στόχος δεν βρίσκεται στην προβλεπόμενη από τους υπολογισμούς θέση και ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα στην παρακολούθησή του.

36 Φυλακή αγκυροβολίου (anchor watch) Η δυνατότητα αυτή υφίσταται σε ορισμένες συσκευές και προειδοποιεί τον ΑΦ, ότι η άγκυρα του πλοίου ξεσέρνει ή ότι κάποιο άλλο πλοίο ξεπέφτει. Στην αναφερόμενη περίπτωση, αρχικά αποκτάται και παρακολουθείται από τη συσκευή ARPA ένας γνωστός στόχος σταθερός ως προς το βυθό, για παράδειγμα ένα μικρό νησάκι καταφανή με το ραντάρ ή ένα άλλο ναυτιλιακό σημείο (εκτός σημαντήρων), το οποίο ορίζεται ως σημείο επιτηρήσεως αγκυροβολίου. Στη συνέχεια, αν το εν λόγω σημείο, κινηθεί σε απόσταση μεγαλύτερη από μια προκαθορισθείσα ασφαλή απόσταση, τότε ενεργοποιείται η προειδοποίηση (anchor watch) για να ειδοποιήσει τον ΑΦ ότι η άγκυρα ξεσέρνει. Εναλλακτικά, υφίσταται η δυνατότητα της ενεργοποιήσεως της προειδοποιήσεως αυτής, αν ένα άλλο πλοίο που παρακολουθείται ξεπέφτει, από τη θέση του αγκυροβολίου του.

37 Πλήρης βάση δεδομένων παρακολουθήσεως στόχων (tracks full). Υπάρχει όμως περίπτωση, όταν επιλεγεί «αυτόματη παρακολούθηση», ιδιαίτερα σε περιοχές με πυκνή θαλάσσια κυκλοφορία, ο αριθμός των στόχων να είναι μεγαλύτερος απ’ το μέγιστο δυνατό αριθμό, που ήδη παρακολουθούνται. Στην περίπτωση αυτή, ενεργοποιείται η εν λόγω προειδοποίηση για να ενημερωθεί ο χειριστής, ότι δεν υφίσταται δυνατότητα παρακολουθήσεως άλλων στόχων και ως εκ τούτου, αν απαιτηθεί η απόκτηση και παρακολούθηση τυχόν επικινδύνων στόχων, είναι απαραίτητη η διακοπή της παρακολουθήσεως άλλων, μη επικινδύνων ή λιγότερο σημαντικών.

38 Απόκρυψη των διανυσμάτων των στόχων που δεν παραβιάζουν τα όρια ασφαλείας (safe limit vector suppression) Ορισμένες συσκευές έχουν τη δυνατότητα να αποκρύπτουν τα διανύσματα των στόχων εκείνων, των οποίων η προβλεπόμενη κίνηση δεν παραβιάζει τα καθορισθέντα από το χειριστή όρια ασφαλείας (safe limit vector suppression) και μ’ αυτόν τον τρόπο μειώνεται ηυπερφόρτωση της οθόνης, από πολλές πληροφορίες. Ο Η/Υ συνεχίζει να παρακολουθεί τους ανωτέρω στόχους και στην περίπτωση που χειρίσουν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να παραβιάζουν τα καθορισθέντα όρια ασφαλείας, τα διανύσματα αυτών ξαναεμφανίζονται και ενεργοποιείται η αντίστοιχη προειδοποίηση.

39 Παραβίαση των ορίων ασφάλειας κατά το δοκιμαστικό χειρισμό (trial maneuver). Η δυνατότητα αυτή, είναι ανάλογη της δυνατότητας που αναφέρεται στην παράγραφο για τα όρια ασφαλείας (safe limits) και ενεργοποιείται (trial alarm) κατά την εκτέλεση του δοκιμαστικού χειρισμού. Δεικνύει δηλαδή, ποιος δοκιμαστικός χειρισμός (trial maneuver) παραβιάζει τα καθορισθέντα όρια ασφαλείας. Η ευκολία αυτή δεν υφίσταται σε όλες τις συσκευές.

40 Προειδοποιήσεις της λειτουργίας της συσκευής 1. Λανθασμένη εισαγωγή στοιχείων. Σε ορισμένες συσκευές οι κατασκευαστές έχουν αναπτύξει και άλλες δυνατότητες ελέγχου των δεδομένων, όπως στην περίπτωση κατά την οποία ο χειριστής εισάγει λανθασμένα δεδομένα ή με τύπο μη αποδεκτό (wrong or invalid request) για παράδειγμα αναπρώρηση 370 ο. Στην εν λόγω περίπτωση, ενεργοποιείται μια σχετική προειδοποίηση και αντίστοιχη ένδειξη οι οποίες παραμένουν, μέχρις ότου ο χειριστής διαγράψει τα εισαγόμενα στοιχεία ή επαναλάβει την εισαγωγή με ορθά στοιχεία. 2. Διασύνδεση με άλλες συσκευές. Οι προδιαγραφές για τις συσκευές ARPA του 1997 και οι προδιαγραφές για τις συσκευές ΑΤΤ επιπρόσθετα καθορίζουν ότι πρέπει να υπάρχει μια ένδειξη (indication) που να ενεργοποιείται, με την απώλεια των σημάτων εισόδου από εξωτερικές πηγές. Η δυνατότητα αυτή δεν περιλαμβάνεται στις προδιαγραφές του 1999 για τις συσκευές ΑΤΑ.

41 Δοκιμαστικός χειρισμός. Οι προδιαγραφές του ΙΜΟ καθορίζουν τα ακόλουθα για τη δυνατότητα του δοκιμαστικού χειρισμού: «Οι συσκευές ARPA και ΑΤΤ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα προσομοιώσεως του αποτελέσματος ενός μελλοντικού χειρισμού του πλοίου μας, με όλους τους παρακολουθούμενους στόχους. Ο χειρισμός αυτός είναι δυνατόν να εκτελείται άμεσα ή με καθυστέρηση μετά από έναν καθοριζόμενο χρόνο. Η προσομοίωση δεν θα πρέπει να διακόπτει την παρακολούθηση του στόχου και την ανανέωση – εμφάνιση των πραγματικών στοιχείων σε αλφαριθμητική μορφή. Επίσης, η προσομοίωση είναι απαραίτητο να εμφανίζεται με ένα σχετικό σύμβολο στον ενδείκτη». Η αναφερόμενη δυνατότητα δεν περιλαμβάνεται στις συσκευές ΑΤΑ, όπως επίσης και στις συσκευές ΑΤΤ για πλοία χωρητικότητας μικρότερης των 10.000 gt που κατασκευάζονται μετά το 2008.

42


Κατέβασμα ppt "Πρακτική τηρήσεως φυλακής. Εισαγωγή Για την ασφάλεια του υλικού των εμπορικών πλοίων, έχουν καθορισθεί οι ελάχιστες απαιτήσεις από τη SOLAS 1974 και τους."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google