Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ομονοίας 133, 65403 Καβάλα Τηλ.: +30 2510 211063-4 / +30 6938 120820, Fax: +30 2112 686744 / +30 2510 211064 Website:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ομονοίας 133, 65403 Καβάλα Τηλ.: +30 2510 211063-4 / +30 6938 120820, Fax: +30 2112 686744 / +30 2510 211064 Website:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ομονοίας 133, 65403 Καβάλα Τηλ.: +30 2510 211063-4 / +30 6938 120820, Fax: +30 2112 686744 / +30 2510 211064 Website: www.domikoinep.gr, E-mail: info@domikoinep.grwww.domikoinep.grinfo@domikoinep.gr

2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) Στην έκθεση που εκπόνησε το CIRIEC (Διεθνές Κέντρο Έρευνας και Πληροφόρησης για τη Δημόσια, Κοινωνική και Συνεργατική Οικονομία) το 2007, η κοινωνική οικονομία καθορίζεται ως: «Ένα σύνολο από ιδιωτικές και οργανωμένες επιχειρήσεις, που λειτουργούν αυτόνομα ως προς τη λήψη αποφάσεων και επιτρέπουν ελεύθερα τη συμμετοχή ενδιαφερομένων ατόμων. Οι επιχειρήσεις αυτές δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες των μελών τους διαμέσου της αγοράς, με την παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών αντίστοιχα. Σε αυτές, η διαδικασία λήψης αποφάσεων και η διανομή κερδών ή πλεονασμάτων μεταξύ των μελών δεν συνδέονται άμεσα με το κεφάλαιο ή τις εισφορές των μελών, ενώ τα μέλη αυτά, διαθέτουν από μία ψήφο. Η κοινωνική οικονομία συμπεριλαμβάνει επίσης, ιδιωτικές και δομημένες οργανώσεις, οι οποίες είναι αυτόνομες ως προς τη λήψη αποφάσεων, επιτρέπουν την ελεύθερη συμμετοχή ενδιαφερομένων μερών, προσφέρουν μη εμπορευματικές υπηρεσίες και τα πλεονάσματά τους δεν επιτρέπεται να τα οικειοποιούνται, ελέγχουν ή χρηματοδοτούν». Στον ορισμό αυτόν μπορεί να συμπεριληφθούν και οι εθελοντικές, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, που παράγουν μη εμπορευματικές υπηρεσίες, ακόμη και αν αυτές δε διαθέτουν δημοκρατική διάρθρωση, δεδομένου ότι είναι σημαντικές οργανώσεις κοινωνικής δράσης που παράγουν κοινωνικά προϊόντα ή αγαθά που έχουν σημαντική κοινωνική χρησιμότητα.

3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) Οι κοινωνικές επιχειρήσεις προέκυψαν από τη διεύρυνση των πεδίων δραστηριοποίησης των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας προς τον τομέα παραγωγής και παροχής κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητά να δημιουργούν εργασία και να ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία της Κ.Π. EQUAL (2008), ο όρος κοινωνική επιχείρηση χαρακτηρίζεται από τις: «Εν γένει» δραστηριότητες των επιχειρήσεων και των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, με σκοπό την ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών που δεν καλύπτονται ούτε από το δημόσιο (κράτος) ούτε από τον ιδιωτικό τομέα (αγορά). Οι επιχειρήσεις αυτές συνδυάζουν την παραγωγή ατομικών ή/και συλλογικών αγαθών με ειδική κοινωνική αποστολή, με βάση τις διοικητικές πρακτικές και το νομικό καθεστώς των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η έννοια της κοινωνικής επιχείρησης δεν ταυτίζεται με την έννοια της κοινωνικής οικονομίας, αλλά διαμορφώνεται ως «είδος προς γένος» σε σχέση με τη δεύτερη. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις όπως και οι υπόλοιπες οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας, παράγουν αγαθά και υπηρεσίες προκειμένου να ικανοποιήσουν ανάγκες των ανθρώπων που απασχολούνται σε αυτές και προσφέρουν οφέλη όχι μόνο για το άτομο αλλά και την κοινωνία.

4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) Η Κοινωνική Οικονομία και η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα Νόμος 4019 του 2011 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με τίτλο «Κοινωνική Οικονομία, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις». Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα στοχεύει στη νομική κατοχύρωση του χώρου της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την κάλυψη κοινωνικών και οικονομικών αναγκών μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.

5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) Σύμφωνα με τον Ν.4019/2011, Ν.4019/2011 Κοινωνική Οικονομία ορίζεται: «Το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, των οποίων ο καταστατικός σκοπός είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων».

6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) βάσει του Ν. 4019/2011 του Υπουργείου Εργασίας Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι η επιχείρηση εκείνη, η οποία διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον. Για την ευόδωση των σκοπών τους οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις μπορεί να ασκήσουν οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) Σκοποί των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.). Η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) Βασικές Αρχές Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Οι σκοποί και η λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων διέπονται από τις ακόλουθες βασικές αρχές: α) την προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα, β) την πρόταξη του άτομου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου, γ) τη χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών του, δ) την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

9 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) Κατηγορίες Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό που εξυπηρετούν οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Α.Κοιν.Σ.Επ. ΕΝΤΑΞΗΣ: Αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, δηλαδή άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί, φυλακισμένοι / αποφυλακισμένοι και ανήλικοι παραβάτες). Σε μια Κοιν.Σ.Επ Ένταξης 40% κατ’ ελάχιστο των εργαζομένων θα πρέπει να ανήκει υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.

10 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) Κατηγορίες Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Β. Κοιν.Σ.Επ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ: Αποσκοπούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα που απευθύνονται σε ομάδες πληθυσμού, όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία και άτομα με χρόνιες παθήσεις. Γ.Κοιν.Σ.Επ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ: Αποσκοπούν στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην προώθηση της απασχόλησης, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Αφορούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση, οι παροχές κοινής ωφέλειας, η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.

11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) Βασικό Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας των Κοιν.Σ.Επ. στην Ελλάδα N. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011): «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις». Υπ’ αριθμ. 2.2250/οικ.4.105/12 (ΦΕΚ – 221 Β/9-2-2012) απόφαση του Υπουργού Εργασίας με θέμα: «Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α΄) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις». Υπ’ αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200/12 (ΦΕΚ 1360 Β/25-4-2012) απόφαση του Υπουργού Εργασίας με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2.2250/οικ.4.105 /02/02/2012 (ΦΕΚ 221/Β΄/09-02-2012) υπουργικής απόφασης: «Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α’) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις». Υπ’ αριθμόν 49/16-10-12 εγκύκλιος του Ο.Α.Ε.Ε. (ΑΔΑ: Β43Λ4691Ω3-Β6Φ) με θέμα: «Ανάκληση της αρ. 20/12 εγκυκλίου κατά το μέρος που αφορά τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)».

12 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) Γενικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Mια Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πέντε μέλη (ή επτά μέλη για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης). Ύπαρξη τουλάχιστον εφτά (7) ενδιαφερόμενων προσώπων για την σύσταση μίας Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης και πέντε (5) για την σύσταση Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού Σκοπού. Tα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα, είτε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της. Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

13 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ ) Γενικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη ΝΠΔΔ που υπάγονται σε ΟΤΑ με εξαίρεση τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης. Κάθε μέλος πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα και έως πέντε προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν. Κάθε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής είναι και μέλος της επιχείρησης.

14 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) Γενικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους – εταίρου, σε Κοιν.Σ.Επ., δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις. Μέλος μίας Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. που έχει έδρα στην ίδια Περιφερειακή ενότητα και τον ίδιο καταστατικό σκοπό. Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και είναι εργαζόμενοι σε αυτή.

15 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) Η διανομή των κερδών στις Κοιν.Σ.Επ. Η διανομή των κερδών διατίθεται ποσοστιαία, ετησίως, ως ακολούθως: 5% για το σχηματισμό αποθεματικού, έως 35% διανέμεται στους εργαζομένους ως κίνητρο παραγωγικότητας και το υπόλοιπο (τουλάχιστον 60%) διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

16 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) Θεσμικά/Οικονομικά κίνητρα για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Οι εργαζόμενοι στις Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή οποιαδήποτε άλλη παροχή, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους. Οι Κοιν.Σ.Επ. έχουν πρόσβαση στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας. Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να εντάσσονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του ΟΑΕΔ για τη στήριξη της εργασίας και σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

17 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) Θεσμικά/Οικονομικά κίνητρα για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να συνάπτουν Προγραμματικές Συμβάσεις με το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (υπό προϋποθέσεις). Οι Κοιν.Σ.Επ. δύνανται να εντάσσονται κατά την έναρξη της λειτουργίας τους σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούνται από την Γ.Γ. Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, τον ΟΑΕΔ και άλλους συναρμόδιους φορείς.

18 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.4019/2011, συστήνεται Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο είναι Δημόσιο Βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας αποτελείται από δύο επιμέρους μητρώα: Ι. Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά: α) οι Κοιν.Σ.Επ. οι οποίες συστήνονται με βάση τον Ν.4019/2011 και β) οι Κοι.Σ.Π.Ε. του Ν. 2716/1999. ΙΙ. Ειδικό Μητρώο άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, στο οποίο εγγράφονται προαιρετικά οι υφιστάμενες νομικές μορφές, οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα ειδικά κριτήρια που περιγράφονται στo άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 4019/2011.

19 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) Χρηματοδοτικά εργαλεία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Με την εγγραφή τους οι Κοιν.Σ.Επ. και οι Κοι.Σ.Π.Ε του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 αποκτούν πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία του άρθρου 9 του Ν.4019/11, δηλαδή: α)δύνανται να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας το οποίο συστήνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, β)δύνανται να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης και γ)δύνανται να εντάσσονται στο Ν. 3908/2011, για την «Ενίσχυση των Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

20 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) Δ ιαδικασία σύστασης μιας Κοιν.Σ.Επ. Η δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης απαιτεί ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασμού έναρξης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, καθώς και τυπικές διαδικασίες ίδρυσης. Οι τυπικές - υποχρεωτικές διαδικασίες ίδρυσης περιλαμβάνουν εκείνα τα βήματα που προβλέπονται για την ίδρυση ενός αστικού συνεταιρισμού, ενώ επιπλέον απαιτείται και η εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. Η Εγγραφή στο μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Τμήματος «Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας» πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση «Κοινωνικής Προστασίας» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Από την εγγραφή η Κοιν.Σ.Επ. αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα. Στις ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασμού ανήκουν τόσο η προπαρασκευή διαφόρων επιχειρηματικών εργαλείων, όπως είναι η έρευνα αγοράς και το επιχειρηματικό σχέδιο, όσο και η κινητοποίηση και ενημέρωση των πιθανών εταίρων της με στόχο τη δημιουργία του αρχικού πυρήνα της επιχείρησης και την προσέλκυση και άλλων ατόμων ή φορέων που πιθανόν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν.

21 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) Βασικά βήματα σύστασης των Κοιν.Σ.Επ. Στάδιο 1ο: Υποβολή αιτήματος εγγραφής Η υποψήφια Κοιν.Σ.Επ. υποβάλλει στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας: Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. υπογεγραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη, Αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη, Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη ξεχωριστά από κάθε ιδρυτικό μέλος, περί συμμετοχής ή μη σε άλλη Κοιν.Σ.Επ., (Μόνο οι Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης) Υπεύθυνη δήλωση περί τήρησης του κριτηρίου απασχόλησης ατόμων από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, Άλλα σχετικά δικαιολογητικά (όπου απαιτείται). Το Τμήμα Μητρώου ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και προβαίνει σε: Εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ. στο Μητρώο, Έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής η οποία ισχύει μόνο για έναρξη δραστηριότητας στο Δ.Ο.Υ, Σήμανση του καταστατικού και αποστολή του στην Κοιν.Σ.Επ.

22 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) Βασικά βήματα σύστασης των Κοιν.Σ.Επ. - Καταστατικό των Κοιν.Σ.Επ. Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα: Την επωνυμία, την έδρα και το σκοπό της Κοιν.Σ.Επ. Ως έδρα της Κοιν.Σ.Επ. ορίζεται δήμος. Η επωνυμία της Κοιν.Σ.Επ. ορίζεται από το σκοπό της, το είδος της Κοιν.Σ.Επ. και την έκταση της ευθύνης των μελών της Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας ή την επωνυμία και τη διεύθυνση των ιδρυτικών μελών Τους όρους εισόδου και εξόδου των μελών Την έκταση της ευθύνης των μελών Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας Τον ορισμό προσωρινής διοικητικής επιτροπής που θα μεριμνήσει για την έγκριση του και τη σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Κοιν.Σ.Επ.

23 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) Βασικά βήματα σύστασης των Κοιν.Σ.Επ. Στάδιο 2ο: Υποβολή πρόσθετων στοιχείων Η Κοιν.Σ.Επ. υποβάλλει στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας: Αίτηση καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων (ακριβή διεύθυνση της έδρας της, τη Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγεται, Α.Φ.Μ. και Κ.Α.Δ., το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και τη σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής). Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ. Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα της Διοικούσας Επιτροπής. Το Τμήμα Μητρώου ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και προβαίνει σε: Έγκριση του αιτήματος καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων. Έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής (ισχύει έως την υποβολή του πρώτου Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού). Με την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου στη διαδικασία εγγραφής της Κοιν.Σ.Επ. (έγκριση του αιτήματος καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων και έκδοση βεβαίωσης Εγγραφής), ολοκληρώνεται η σύσταση της επιχείρησης.

24 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) Βασικά βήματα σύστασης των Κοιν.Σ.Επ. Λειτουργία Ηλεκτρονικής Βάσης του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας Από 6/10/2014, ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής βάσης του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μόνο για νέες εγγραφές στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. Οι διαδικασίες που διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά είναι οι κάτωθι: α) προσωρινή εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, β) οριστική εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, γ) έκδοση πιστοποιητικού μέλους και δ) διαγραφή από το Μητρώο.

25 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) Βασικά βήματα σύστασης των Κοιν.Σ.Επ. Δικαιολογητικά για την έναρξη στην Δ.Ο.Υ. Εγκεκριμένο Καταστατικό Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αντίγραφο ταυτότητας όλων των μελών Συμπληρωμένη Δήλωση Έναρξης Εργασιών (έντυπο Μ2) Φυσική παρουσία Προέδρου Σφραγίδα με τα στοιχεία της επιχείρησης Οι Κοιν.Σ.Επ. δύναται να τηρούν Β’ κατηγορίας βιβλία (απλογραφικά). Σε ενδεχόμενο που μέσα σε μία χρήση (έτος) πραγματοποιήσουν έσοδα μεγαλύτερα του 1.500.000 € τότε από την αμέσως επόμενη εντάσσονται υποχρεωτικά στα βιβλία της Γ’ κατηγορίας (διπλογραφικά). Η έναρξη στην Δ.Ο.Υ. πρέπει να γίνεται μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία οριστικής εγγραφής στο μητρώο.

26 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) Εργασιακά – Ασφαλιστικά Θέματα Μελών και Εργαζομένων των Κοιν.Σ.Επ. Τα μέλη-εταίροι της Κοιν.Σ.Επ. με μόνη την ιδιότητα του μέλους, απαλλάσσονται από κάθε ασφαλιστική υποχρέωση, ενώ για τα μέλη- εταίρους που είναι και εργαζόμενοι προβλέπεται ασφαλιστικό καθεστώς εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ). Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, τα οποία δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, γίνεται κατ' εφαρμογή των άρθρων 713 επ. ΑΚ με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του Ν. 2716/99. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι και εργαζόμενοι της, οι οποίοι αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία.

27 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΟΙΝΣΕΠ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Με το νέο θεσμικό πλαίσιο Ν. 4019/2011, δημιουργούνται ευνοϊκές προϋποθέσεις για την δραστηριοποίηση της κοινωνικής οικονομίας στο πεδίο της απασχόλησης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, την κοινωνική και οικονομική επανένταξη αποκλεισμένων κοινωνικά ομάδων, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την μείωση της ανεργίας σε περιοχές που πλήττονται ιδιαίτερα από την τρέχουσα οικονομική κρίση. Επομένως, η ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας υποστηρίζει ενεργά την τοπική ανάπτυξη με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με την ανάπτυξη δράσεων επιχειρηματικότητας συλλογικού και παραγωγικού σκοπού, δράσεων κοινωνικής ένταξης, δράσεων κοινωνικής φροντίδας, καθώς και με την προώθηση των εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικότητας.


Κατέβασμα ppt "Ομονοίας 133, 65403 Καβάλα Τηλ.: +30 2510 211063-4 / +30 6938 120820, Fax: +30 2112 686744 / +30 2510 211064 Website:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google