Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) με τίτλο "Ενεργειακή Αναβάθμιση & Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού (Οδοφωτισμός) Κοινόχρηστων Χώρων”

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) με τίτλο "Ενεργειακή Αναβάθμιση & Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού (Οδοφωτισμός) Κοινόχρηστων Χώρων”"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) με τίτλο "Ενεργειακή Αναβάθμιση & Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού (Οδοφωτισμός) Κοινόχρηστων Χώρων” http://www.waste-water-energy.com/

2 Στόχος & Αποτέλεσμα o Αναβάθμιση του συνόλου των Υποδομών Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρονικό διάστημα 10 - 12 ετών. Η επίτευξη του στόχου της ολοκληρωμένης παρέμβασης θα πραγματοποιηθεί μέσω Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, (ΣΠΥ) στην οποία θα ελέγχονται μετρήσιμα ποσοστά εξοικονόμησης και δείκτες επίδοσης (KPIs). O συνδυασμός τους θα χρησιμοποιείται για την αποπληρωμή της αρχικής επένδυσης και της λειτουργίας – συντήρησης του συστήματος, στο διάστημα ισχύος της ΣΠΥ. o Συνολική αναβάθμιση των Υποδομών Ηλεκτροφωτισμού (Οδοφωτισμός) Κοινοχρήστων Χώρων, περιλαμβανομένης της δαπάνης λειτουργίας – συντήρησης για 10 – 12 έτη. Η αποπληρωμή της αρχικής επένδυσης και οι δαπάνες λειτουργίας - συντήρησης, θα καλυφθούν με ένα τμήμα των τελών – δαπανών για Ηλεκτροφωτισμού και με βάση την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, του έτους βάσης που θα επιλεχθεί (πχ 2015). Στόχος Αποτέλεσμα

3 Υφιστάμενη Αγορά – Ζήτηση & Προσφορά o Οι δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας, ασκούν μεγάλη πίεση για τον εξορθολογισμό του προϋπολογισμού των Αυτοδιοικητικών Φορέων και την εξοικονόμηση δαπανών σε κάθε κέντρο κόστους. o Αριθμός Φωτιστικών Σημείων στην Ελλάδα : 1.500.000 σημεία (εκτίμηση 2015, όπως εκτιμήθηκε από την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ και την σχετική εμπειρογνωμοσύνη που ανατέθηκε το έτος 2013), o Αριθμός ΟΤΑ : 325, με βάση τα στοιχεία του Καλλικράτη, o Αριθμός Περιφερειών : 13, με βάση τα στοιχεία του Καλλικράτη, o Εκτίμηση Συνολικού Κύκλου Εργασιών (ΚΕ) Συμβάσεων Παραχώρησης : 6,25 δις ευρώ (διάστημα 10ετίας), όπως προκύπτει από τη σχετική εμπειρογνωμοσύνη. o Εκτίμηση Ετήσιου Κύκλου Εργασιών (ΚΕ) Συμβάσεων Παραχώρησης : 0,62 δις ευρώ, όπως προκύπτει από τη σχετική εμπειρογνωμοσύνη. o Το κόστος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων στο σύνολο της κατανάλωσης ενέργειας της χώρας, προσεγγίζει το 30% της συνολικής της αξίας (στοιχεία 2014).

4 Χρηματοδοτικά Εργαλεία – Επιλογές Υλοποίησης o Αυτοχρηματοδότηση της επένδυσης με χρήση ιδιωτικών κεφαλαίων (προτεινόμενη), μέσω της εξοικονόμησης, περιλαμβανόμενης της λειτουργίας – συντήρησης, με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών. Ο Φορέας έχει 100% κέρδος προμήθεια – συντήρηση και όφελος από την έκπτωση του Αναδόχου στην προσφορά του για την εξοικονόμηση. Πλεονέκτημα ότι με ένα διαγωνισμό αναβαθμίζεται το σύνολο του Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, χωρίς ρίσκο ή δαπάνη του Φορέα. o Μόχλευση πόρων (δάνειο του Φορέα, με χαμηλό σχετικά επιτόκιο) από Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (ΤΠΔ) - Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Για να δοθεί δάνειο πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια δανειοδότησης του άρθρου 264 του Ν. 3852/10. Πλεονέκτημα τα 25 έτη αποπληρωμής και μειονέκτημα ότι οι Φορείς έχουν στενότητα πόρων και δύσκολα οδηγούνται σε δανεισμό για ανταποδοτικά έργα. o Στο ΕΣΠΑ δεν προβλέπεται χρηματοδότηση για την Αναβάθμιση των Υποδομών Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και είναι αμφίβολο και να θα υπάρξουν και μικρά πιλοτικά τύπου ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. Σε κάθε περίπτωση η συνολική αντιμετώπιση αυτών των επενδύσεων δεν είναι επιλέξιμη. o Το μεγάλο ζητούμενο είναι εκτός της αναβάθμισης της υποδομής και η σωστή λειτουργία – συντήρηση των υποδομών, δεδομένο που αποτελεί πρόβλημα σε ένα Φορέα. Σαφώς η ανάληψη του ρίσκου από τον ιδιωτικό τομέα και η ορθή επίβλεψη των υπηρεσιών του Φορέα, αποτελεί λύση χαμηλού ρίσκου και υψηλής απόδοσης.

5 Υφιστάμενο Πλαίσιο για την Ενεργειακή Απόδοση  Ν.3855/23.6.2010 «Περί Μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 95 Α’/23-06-2010).  Ν.3851/2010 «Περί Επιτάχυνσης της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι για διείσδυση ΑΠΕ στην τελική ενεργειακή κατανάλωση μέχρι το 2020)» (ΦΕΚ 85 Α’/04-06-2010).  Ν.3661/2008 «Περί μέτρων για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 89 Α’/19-05-2008).  Υ.Α. Δ6/7094/30.03.2011 «Πλαίσιο μεθοδολογίας μέτρησης και επαλήθευσης της εξοικονομούμενης ενέργειας για την επίτευξη του ενδεικτικού εθνικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση. Κατάλογος ενδεικτικών επιλέξιμων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακό περιεχόμενο καυσίμων για τελική χρήση» (ΦΕΚ 918 Β’/2011).  Υ.Α. ΔΕ/13280/07.06.2011 «Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 1228 Β’/2011). Ν.3855/2010 «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις»

6 Παράγοντες που υποχρεώνουν σε υιοθέτηση παρεμβάσεων αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής o Η κατάσταση του υφιστάμενου Συστήματος και οι προσδοκίες των πολιτών σε σχέση με την κάλυψη των απαιτήσεων τους και τα τέλη που πληρώνουν για την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων τους. o Η επίτευξη των στρατηγικών στόχων για μια βιώσιμη, ελκυστική και ασφαλή ως προς το περιβάλλον λύση, o Τα περιορισμένα έσοδα και μειωμένη δυνατότητα χρηματοδότησης των αναγκών, σε σχέση με τις αναμενόμενες αυξήσεις των τιμών ενέργειας και της ανάγκες λειτουργίας – συντήρησης του Συστήματος σε τακτική βάση, o Η εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας της χρήσης ενέργειας με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO 2, η οποία θα αποτελέσει παράδειγμα εφαρμογής και για άλλους φορείς και θα υποβοηθήσει στην κάλυψη ενός τμήματος του ΣΔΑΕ, που απαραίτητα πρέπει να εκπονήσει και να λειτουργήσει ένας Δήμος. o Δημιουργία σημαντικών υποδομών με την κινητοποίηση και την μόχλευση Ιδιωτικών Κεφαλαίων.

7 Συνήθη προβλήματα του υφιστάμενου Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων o Μη ορθολογική λειτουργία : Η έναρξη και η λήξη λειτουργίας των λαμπτήρων δε βασίζεται στην πραγματική ώρα Ανατολής – Δύσης, αλλά σε μια προσεγγιστική παραδοχή. Η στάθμη φωτεινότητας είναι σταθερή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ρυθμός εξασθένησης του ηλιακού φωτός (Δύση) και αντίστροφα (Ανατολή). o Έλλειψη επαρκούς φωτισμού λόγω μη ανιχνεύσιμων βλαβών και αδυναμίας συχνών περιοδικών ελέγχων από την Υπηρεσία. Το 10-15% του δικτύου βρίσκεται καθημερινά εκτός λειτουργίας. o Κακή ποιότητα φωτισμού Οδικού Δικτύου και οδικά ατυχήματα από έλλειψη φωτισμού ή/και κακή ποιότητα αυτού. o Μειωμένη αίσθηση ασφάλειας, αύξηση της παραβατικής συμπεριφοράς, αλλά και των εγκληματικών ενεργειών, στις περιοχές όπου το δίκτυο φωτισμού δε λειτουργεί. o Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως αυξημένη κατανάλωση, έκλυση μεγάλων ποσοτήτων CO 2, άσκοπη διάχυση φωτός με αποτέλεσμα αυξημένα επίπεδα φωτορύπανσης. o Μικρή διάρκεια ζωής υφιστάμενων λαμπτήρων (μέγιστη 5.000 ώρες) και μεγάλο ποσοστό λαμπτήρων εκτός λειτουργίας.

8 Ωφέλειες από την υλοποίηση της παρέμβασης o Ασφάλεια οχημάτων : Οι αλλαγές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι θα διατηρηθούν τα αποδεκτά επίπεδα οδικής ασφάλειας. o Ασφάλεια κυκλοφορίας πεζών & ποδηλάτων, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου οι διαδρομές τους διασυνδέονται με την κυκλοφορία των οχημάτων. o Μείωση του εγκλήματος & αύξηση του αισθήματος ασφάλειας, όπως αυξανόμενη κατανάλωση, έκλυση μεγάλων ποσοτήτων CO2, άσκοπη διάχυση φωτός με αποτέλεσμα αυξημένα επίπεδα φωτορύπανσης. o Μείωση της φωτορύπανσης & βελτίωση του περιβάλλοντος. Μέσα από την εισαγωγή της τεχνολογίας ρύθμισης της έντασης (dimming). o Οικολογία. Το τεχνητό φως έχει πληθώρα επιπτώσεων στην οικολογία (πανίδα/ χλωρίδα) & τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Με την επιλογή λαμπτήρων με μεγαλύτερο μήκος κύματος βοηθά στην αποφυγή της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) στο περιβάλλον και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων.

9 Χρηματοοικονομικό Μοντέλο της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) στον Ηλεκτροφωτίσμό Κοινοχρήστων Χώρων http://www.waste-water-energy.com/

10 Βασικές Παράμετροι – Παραδοχές Μοντέλου

11 Εισαγωγή Δεδομένων

12 Παραδοχές

13 Βασικό Σενάριο

14 Κόστος Επένδυσης

15 Χρηματοοικονομική Ανάλυση

16 Ταμειακές Ροές

17 Πίνακας Συγκεντρωτικών Αποτελεσμάτων

18 Πρόσκληση σε Διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) http://www.waste-water-energy.com/

19 Απαιτούμενα Θεσμικά Βήματα - Αποφάσεις Για την προετοιμασία διαγωνισμών ΣΠΥ : «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), απαιτούνται τα παρακάτω: o Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) προς το Δημοτικό Συμβούλιο (ΔΣ) για εκχώρηση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη Φωτισμού για την χρηματοδότηση παρεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης - Αυτοματοποίησης Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός). o Απόφαση ΔΣ περί έγκρισης εκχώρησης εσόδων από ανταποδοτικά τέλη Φωτισμού και αποστολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο νομιμότητας. o Απόφαση ΟΕ για την ανασύνταξη/αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, Οικονομικού έτους 2015, (με την εισαγωγή του κωδ. Κ.Α. 20-6279.001 εγγράφοντας ως έξοδο στον Κ.Α. 20-6279.001 ποσό …........ € και τη μεταφορά ιδίου ποσού από τον κωδικό εσόδων Κ.Α. 0311 «Τέλος Καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89), για Υπηρεσίες Ενεργειακής Αναβάθμισης - Αυτοματοποίησης Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, έτους 2015 και εισήγηση προς το ΔΣ. o Απόφαση έγκρισης της εισήγησης της ΟΕ από το ΔΣ και αποστολή της απόφασης για έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. o Μετά την έγκριση από την Αποκεντρωμένη της προηγούμενης, απόφαση της ΟΕ για δέσμευση πιστώσεων για κάθε έτος και αποστολή στην Αποκεντρωμένη για έγκριση (οι πιστώσεις αφορούν τις συμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης - Αυτοματοποίησης Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) θα εκχωρηθούν στον Ανάδοχο των Υπηρεσιών). o Απόφαση του ΔΣ για την έγκριση των Τευχών Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών και τη διενέργεια Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), και αποστολή των αποφάσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση – κοινοποίηση, (η διαδικασία προχωράει κανονικά χωρίς έγκριση). o Απόφαση της ΟΕ για έγκριση όρων των διαγωνισμών και αποστολή των αποφάσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση – κοινοποίηση, (η διαδικασία προχωράει κανονικά χωρίς έγκριση). o Διενέργεια Διαγωνισμού. o Αξιολόγηση Υποψηφίων o Προσωρινός Ανάδοχος - Προσυμβατικός Έλεγχος. o Σύμβαση.

20 Βασικές Αρχές Διαγωνισμού  Ο Δήμος προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα για το Δήμο προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών με τίτλο : «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός)».  Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός της Προμήθειας Υλικού, με βάση την προεκτίμηση του Δήμου προσδιορίζεται σε 9.471.615,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και ο Προϋπολογισμός Προσφοράς που προκύπτει από την εξοικονόμηση της ενεργειακής κατανάλωσης στη διάρκεια των 12 ετών της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, προσδιορίζεται σε 26.848.347,04 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με βάση την προεκτίμηση του Δήμου. Από το ποσό εξοικονόμησης της ενεργειακής κατανάλωσης θα καλύπτονται οι αμοιβές του Αναδόχου και οι τιμές αυτές έχουν υπολογιστεί θεωρώντας ως βάση ενεργειακής κατανάλωσης το έτος 2015.  Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).  Σε ότι αφορά την υφιστάμενη κατάσταση των υποδομών Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), αποτελούνται από 20.000 λαμπτήρες (αναλυτική καταγραφή).  Τα υφιστάμενα τέλη ανταποκρίνονται στις δαπάνες του Δήμου προς τη ΔΕΗ ή και σε άλλους παρόχους, σε ότι αφορά το Σύστημα για το έτος 2015.  Ο Δήμος επιθυμεί να συμμορφωθεί με τον εθνικό στόχο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας (εκπομπές ρύπων) και δημιουργείται ανάγκη σύγχρονης, αξιόπιστης, αποτελεσματικής αναβάθμισης των υποδομών του, ώστε να πληροί συνδυαστικά αυτά τα κριτήρια (Αναβάθμιση – Εξοικονόμηση).  Το υφιστάμενο δίκτυο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ωστόσο πρέπει τα νέα προς εγκατάσταση υλικά (φωτιστικά – λαμπτήρες) να καλύπτουν τον Πίνακα Ευρωπαϊκών Οδηγιών (Παράρτημα II), έτσι ώστε να επιτευχθεί και η αναβάθμιση του συνολικού Δικτύου Οδοφωτισμού.

21 Βασικές Παραδοχές Η αναβάθμιση του Συστήματος σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κόστους λειτουργίας θα επιτευχθεί με:  Την εγκατάσταση νέων λαμπτήρων σύγχρονης τεχνολογίας, όπου αυτό απαιτηθεί,στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου, και όποιων φωτιστικών σωμάτων απαιτούνται.  Τη λειτουργία Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού, τουλάχιστον σε επίπεδο φωτιστικού σώματος, στο δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός).  Τη δημιουργία Κέντρου Ελέγχου της καταναλισκόμενης ενέργειας στις παροχές του δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός).  Την εγκατάσταση Συστήματος προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ (Computerized Maintenance Management System - CMMS).  Τα βασικά χαρακτηριστικά του υπάρχοντος δικτύου Οδοφωτισμού περιγράφονται στο Παράρτημα ΙI «Τεχνικές Προδιαγραφές». Η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας από την αναβάθμιση του Συστήματος, θα είναι τουλάχιστον 50% με έτος αναφοράς το 2015 με βάση την προεκτίμηση του Δήμου και προτάσεις που δε καλύπτουν το όριο αυτό απορρίπτονται.

22 Θεσμικό Πλαίσιο που θα διέπει το Διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) http://www.waste-water-energy.com/

23 Νομοθετικό Πλαίσιο… o Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ63/2007), Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. o 2Π.Δ.60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (ΦΕΚ 64 Α’/16-03-2007), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». o Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010) «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων-Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395)» και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L. 335). o Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α’/08-06-2006). o Ν. 3852/2010 «Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- πρόγραμμα Καλλικράτης». o Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ A1112) «Ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (Α΄112). o Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», o Ν. 3548/07 (ΦΕΚ Α/68) Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό - τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις, και την ΥΑ 18130/2007 (ΦΕΚ 1226/Β/2007) του Υπουργού Επικρατείας, με θέμα «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερήσιων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (εντός νομών Αττικής - Θεσσαλονίκης), που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». o Ν.3855/23.6.2010 «Περί Μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 95 Α’/23-06-2010). o Ν.3851/2010 «Περί Επιτάχυνσης της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (Δεσμευτικοί εθνικοί στόχοι για διείσδυση ΑΠΕ στην τελική ενεργειακή κατανάλωση μέχρι το 2020)» (ΦΕΚ 85 Α’/04-06-2010). o Ν.3661/2008 «Περί μέτρων για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 89 Α’/19-05-2008). o Υ.Α. Δ6/7094/30.03.2011 «Πλαίσιο μεθοδολογίας μέτρησης και επαλήθευσης της εξοικονομούμενης ενέργειας για την επίτευξη του ενδεικτικού εθνικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση. Κατάλογος ενδεικτικών επιλέξιμων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Ενεργειακό περιεχόμενο καυσίμων για τελική χρήση» (ΦΕΚ 918 Β’/2011). o Άρθρο 43, του Ν. 4257/2014. o N.4342/2015 «ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ»,όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013». o Υ.Α. ΔΕ/13280/07.06.2011 «Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών, Λειτουργία, Μητρώο, Κώδικας δεοντολογίας και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 1228 Β’/2011). o Ν.429/1976 «Περί υπολογισμού & τρόπου είσπραξης δημοτικών & κοινοτικών τελών καθαριότητας & φωτισμού & ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 235 Α΄/1976).

24 Νομοθετικό Πλαίσιο… (συνέχεια) o Άρθρα 21&22 Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων, επιβλήθηκαν υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού, για τις παρεχόμενες από τους ΟΤΑ υπηρεσίες καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, περισυλλογής & αποκομιδής των απορριμμάτων, καθώς και για την αντιμετώπιση των δαπανών ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων» (ΦΕΚ 2 Α’/03-01-1989). o Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», άρθρα 82 έως 84. o Άρθρο 55 παρ. 1, του Ν. 2238/94. o Άρθρο 25 § 12 του Ν.1828/1989. o Άρθρο 2 § 1 του Α.Ν. 344/1968 «Περί αποσβεστικής προθεσμίας βεβαιώσεως εσόδων». o Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ» (ΦΕΚ 11 Α’/15-01-1980). o Π.Δ. 346/12-10-1998 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992» (ΦΕΚ 230 Α’/12-10-1998). o Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/07- 11-2011) «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων». o Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα το αρ. 3 αυτής. o Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150Α΄/10-7-07 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) (συμπληρωματικά και κατά το μέρος, που δεν προσκρούουν σε ρητό όρο της παρούσας). o Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/ 29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». o Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160΄ Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». o του άρθρου 37, του Ν. 4320/2015. o Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». o Την με αρ. …./2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου αναδόχου για την: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ..........». o Την με αρ. …./2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί μεταφοράς της σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 20-6279.001. o Την με αρι. ………../2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα: «Έγκριση Όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διεθνή ανοιχτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο : «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο..........». o και λαμβάνοντας υπόψη: Την υπ’ αρ. ………../2016 …………………………………………………, στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για : «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο..........».

25 Προσδιορισμός Τεχνικών Χαρακτηριστικών του Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (Σ.Π.Υ.) Τι περιλαμβάνει η Σ.Π.Υ. http://www.waste-water-energy.com/

26 Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης Συστήματος Ο Ανάδοχος θα υποβάλει Μελέτης Εφαρμογής, στην οποία : o Θα προχωρήσει στην επαλήθευση του τελικού αριθμού προς εγκατάσταση υλικών (λαμπτήρες και φωτιστικά). o Θα εκπονήσει τεχνοοικονομική μελέτη επικαιροποίησης της ενεργειακής υφιστάμενης κατάστασης που θα περιλαμβάνει δειγματοληπτικές μετρήσεις έντασης φωτισμού σε επιλεγμένα σημεία του προς αντικατάσταση Δικτύου, καθώς και την τοποθέτηση μετρητών ανά κάθε τύπου προς αντικατάσταση υλικού (λαμπτήρες – φωτιστικά) για να μετρηθεί τουλάχιστον για ένα πλήρη μήνα την πραγματική κατανάλωση των υφιστάμενων φωτιστικών. Οι μετρήσεις ανά τύπο υλικού, θα θεωρηθούν ως πραγματική κατανάλωση βάση του υφιστάμενου. o Θα προδιαγράψει λεπτομερώς : Μελέτη - Προδιαγραφή του νέου Συστήματος στηριζόμενου σε υλικά (λαμπτήρες – φωτιστικά) που προσφέρει ο Ανάδοχος. o Θα προτείνει αναλυτικό σχέδιο διοίκησης του έργου για την αναβάθμιση του Συστήματος. o Θα προβεί σε εγκατάσταση λαμπτήρα LED ανά τύπο φωτιστικού, και η τοποθέτηση μετρητή ανά μονάδα για πλήρη μήνα για την εκτέλεση των κατάλληλων μετρήσεων και δοκιμών για τον προσδιορισμό του ποσοστού εξοικονόμησης ενέργειας, της μείωσης κόστους του Συστήματος και βελτίωσης των δεικτών απόδοσης (KPIs) του Συστήματος. Οι μετρήσεις θα θεωρηθούν ως κατανάλωση αναμενόμενου αποτελέσματος. o Θα εκπονεί μελέτη φωτομετρίας, κάθε δύο έτη μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, με βάση την οποία θα υποβληθούν προτάσεις για συμπληρωματικά έργα στο Δήμο, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο νέας Σύμβασης ή επέκταση της παρούσας.

27 Προμήθεια – Εγκατάσταση – Παροχή Υπηρεσιών Προμήθεια: o Κατάλληλων λαμπτήρων - υλικών υψηλής τεχνολογίας και ενεργειακής απόδοσης για την αντικατάσταση των υπαρχόντων και φωτιστικών σωμάτων, όπου αυτό απαιτηθεί, όπως και όποιου λοιπού εξοπλισμού απαιτηθεί ή αποτελεί επέκταση ή τροποποίηση της Σύμβασης. o Αναγκαίων υλικών για την υλοποίηση του Συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού. o Αναγκαίου software - hardware λειτουργίας Συστήματος προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ. o Προμήθεια εγκατάσταση, παραμετροποίηση, λειτουργία Συστήματος προληπτικής συντήρησης. o Προμήθεια Συστήματος τηλελέγχου και τηλεχειρισμού του Συστήματος οδοφωτισμού. o Νέων λαμπτήρων υψηλής ενεργειακής απόδοσης ή άλλων υλικών. o Υλικών του Συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού. o Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία Συστήματος προληπτικής συντήρησης. o Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία Συστήματος τηλελέγχου και τηλεχειρισμού. Παροχή υπηρεσιών για: o Λειτουργία και συντήρηση, προγραμματισμένη και έκτακτη, του Συστήματος, για χρονικό διάστημα 12 ετών. o Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου του Αναδόχου θα δίνεται από τον ίδιο σύμφωνα με το Παράρτημα V. o Ο εξοπλισμός που θα χρειαστεί για την αναβάθμιση του Συστήματος (Φωτιστικά, Λαμπτήρες, Η/Υ, hardware, software, κλπ) θα εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο με δικά του έξοδα. Ο εξοπλισμός αυτός θα μεταβιβαστεί χωρίς αντίτιμο στο Δήμο, μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης, οπότε ο Ανάδοχος πρέπει να φροντίσει να έχει αποσβέσει όλη την αξία του Συστήματος.

28 Προβλέψεις – Διάρκεια – Τροποποίηση - Παρακολούθηση – Τεχνικές Προδιαγραφές της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (Σ.Π.Υ.) http://www.waste-water-energy.com/

29 Η παρακολούθηση της Σύμβασης διέπεται από τα κάτωθι :  Διάρκεια Σύμβασης: 12 έτη.  Ορισμός Επιβλέπουσας Αρχής: Από το Δήμο με την κατακύρωση του Διαγωνισμού ορίζει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ).  Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ): Για τις ανάγκες υλοποίησης της υπηρεσίας της παρούσας Διακήρυξης, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή της παρούσας Υπηρεσίας.  Ακολουθούμενα Πρότυπα - Προδιαγραφές: Μελέτη - Προδιαγραφή του νέου Συστήματος στηριζόμενου σε λαμπτήρες και υλικά τεχνολογίας υψηλής ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα Εθνικά και Διεθνή Πρότυπα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).  Ελάχιστο επίπεδο Εξοικονόμησης Ενέργειας: Το 50% της καταναλισκόμενης ενέργειας ηλεκτροφωτισμού το 2015.  Βάσεις Υπολογισμού Δεδομένων: Στοιχεία Καταναλώσεων και Λογαριασμών προεκτίμησης Δήμου, με έτος αναφοράς το 2015.  Μεταβατικό διάστημα ενεργοποίησης της Σύμβασης: Προβλέπεται μεταβατικό διάστημα 60 ημερών από την κήρυξη του Αναδόχου, για την έγκριση και ενσωμάτωση Κανονιστικών Εγγράφων, Μεθοδολογία & Εγχειρίδιο Ανεξάρτητου Ελέγχου, Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής Τιμών ή νέου Τιμολογίου για υπηρεσίες και προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στον αρχικό σχεδιασμό, όπως Φωτιστικών Σημείων και Ιστών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προσφορά του Αναδόχου.  Αξιολόγηση και Έλεγχος λειτουργίας του Συστήματος Οδοφωτισμού και της ομαλής τήρησης της Σύμβασης: Η Αναθέτουσα Αρχή εντός 30 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, ελέγχει και εγκρίνει τα Κανονιστικά Έγγραφα, τη Μεθοδολογία & το Εγχειρίδιο του Ανεξάρτητου Ελέγχου και ότι άλλο κριθεί απαραίτητο για την έναρξη της Σύμβασης.  Υφιστάμενες αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν τα εντασσόμενα συστήματα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός): Καταργούνται με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης και σύμφωνα με την απόφαση../2015 του Δημοτικού Συμβουλίου.  Εγκατάσταση Αναδόχου: Υπογραφή Σύμβασης και έγκριση διαδικασίας Ελέγχου – Πιστοποίησης - Πληρωμών από τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο και την Αναθέτουσα Αρχή.

30 Συνέχεια….  Εγκατάσταση Αναδόχου: Υπογραφή Σύμβασης και έγκριση διαδικασίας Ελέγχου – Πιστοποίησης - Πληρωμών από τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο και την Αναθέτουσα Αρχή.  Αξιολόγηση, Έλεγχος - Τροποποιήσεις της Σύμβασης: α. Έγγραφα και Ενέργειες της Επιβλέπουσας Αρχής, β. Εισηγήσεις Επιβλέπουσας Αρχής, και γ. Ετήσιος Απολογιστικός Έλεγχος τήρησης της Σύμβασης και εισηγήσεων για επεκτάσεις ή τροποποιήσεις.  Διαιτησία: Στις περιπτώσεις διαφωνιών Αναδόχου και Δήμου, ορισμός τριμελούς Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων από δυο (2) εξωτερικούς Εμπειρογνώμονες που ορίζει η Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) ο Ανάδοχος.  Φωτοτεχνικές Μελέτες Έντασης Φωτισμού – Αποτυπώσεις: α. Δειγματοληπτικές μελέτες του Αναδόχου εντός 45 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, β. Αποδοχή από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, γ. Ο Ανάδοχος δύναται ανά 24 μήνες να υποβάλλει προτάσεις, οι οποίες θα αξιολογούνται από την Αναθέτουσα Αρχή και θα αφορούν την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών αναβάθμισης - εξοικονόμησης των συστημάτων και δ. Το κόστος των Φωτοτεχνικών Μελετών Έντασης Φωτισμού – Αποτυπώσεων βαραίνει τον Ανάδοχο.  Μέγιστος Χρόνος Υλοποίησης : Στο 50%, εντός 6 μηνών από την εγκατάσταση του Αναδόχου, και 100%, εντός 12 μηνών από την εγκατάσταση  Ελάχιστη Εξοικονόμηση στο επίπεδο του Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός): Στο 50%.  Αντικατάσταση Φωτιστικών Σωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Λαμπτήρων που δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί στην Προκήρυξη: α. Εντός έξι (6) μηνών υποβολή από τον Ανάδοχο σχεδίου αναγκαίων παρεμβάσεων αντικατάστασης Φωτιστικών Στοιχείων εκτός Προκήρυξης, συμπεριλαμβανομένων τιμών μονάδος και εναλλακτικών λύσεων βάση της προσφοράς του Αναδόχου και β. Οι νέες παρεμβάσεις θα αποτελούν προσθήκη της υφιστάμενης Σύμβασης, κατόπιν αξιολόγησης από τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο και αποδοχής την Αναθέτουσα Αρχή.  Υποχρέωση Αναδόχου για λειτουργία και συντήρηση νέων φωτιστικών σημείων που εγκαθιστά ο Δήμος με δικές του δαπάνες και δεν προβλέπονται στην αρχική Προκήρυξη: 100% με προβλέψεις τροποποίησης της Σύμβασης σε περιπτώσεις επέκτασης δικτύου ή υπογραφή νέας συμπληρωματικής Σύμβασης με τους ίδιους όρους.  Ευθύνη αποκλειστικής Διαχείρισης - Λειτουργίας του Συστήματος: Ανάδοχος 100%.  Επέμβαση για την αποκατάσταση βλαβών: Ανάδοχος 100% εντός του χρονοδιαγράμματος που θα ορίσει στην προσφορά, με βάση τον Πίνακα Δεικτών Αποδόσεων (KPIs).

31 Συνέχεια…..  Ιδιοκτησία Υποδομών, Εξοπλισμού και Δικτύων: Ο Δήμος, στον οποίο ανήκουν κατά κυριότητα οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές Ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων που έχει εγκαταστήσει ο ίδιος (πλατείες, γήπεδα κλπ). Στον Οδοφωτισμό (στύλοι ΔΕΗ με μπράτσα) ο Δήμος έχει δυνατότητα παρέμβασης μόνο σε επίπεδο λαμπτήρων.  Συμμετοχή Αναδόχου στην πιθανή κατασκευή νέων έργων υποδομών Oδοφωτισμού: 0% σε περίπτωση μη τροποποίησης της Σύμβασης.  Τρόπος Κάλυψης επεκτάσεων Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός): Εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της τροποποίησης - επέκτασης της Σύμβασης ή βάση συγκεκριμένου σχεδίου του Αναδόχου, που εγκρίθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή.  Τροποποίηση της Σύμβασης για κάλυψη εξοικονόμησης λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων: Εκπόνηση σχεδίου από τον Ανάδοχο και έγκριση τροποποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή.  Συμμετοχή Αναδόχου στη συντήρηση και λειτουργία του Συστήματος - Αντικατάσταση Λαμπτήρων και εξοπλισμού που συμπεριλήφθηκε στη Σύμβαση με τροποποίηση αυτής: 100%  Κοστολόγια - Δείκτες Απόδοσης και Επιδόσεων: Έγκριση του Πίνακα Δεικτών Αποδόσεων (KPIs) από την Αναθέτουσα Αρχή, με βάση τα υποβληθέντα από τον Ανάδοχο, εντός 30 ημερών από την κήρυξη του και πριν την υπογραφή της Σύμβασης  Πληρωμή Λογαριασμών ΔΕΗ : Ευθύνη 100% Δήμος.  Αστικές ευθύνες επί της λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτροφωτισμού ευθύνης του Αναδόχου: Ανάδοχος 100%.  Ευθύνες Αδειοδοτήσεων, συνδέσεων, νομιμότητας λειτουργίας συστημάτων: Δήμος 100%.  Ποινικές Ευθύνες για τη λειτουργία του Αναδόχου και την τήρηση της Εργατικής Νομοθεσίας: Ανάδοχος 100%.

32 1. ΟΔΗΓΙΕΣ (DIRECTIVES), ΒΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (DEGREES OF PROTECTION), ΣΗΜΑΝΣΗ (MARKING) ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ (CERTIFICATES) ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΥ LED ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: α. Οι εκδόσεις όλων των ανωτέρω πιστοποιητικών να είναι σε ισχύ. β. Οι απαιτήσεις του ανωτέρω πίνακα να αποδεικνύονται με τα σχετικά πιστοποιητικά-βεβαιώσεις των εργαστηρίων- φορέων που διεξήγαγαν τους ελέγχους, τα Test Reports και τη Δήλωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστή (Declaration of Conformity - DoC).

33 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED CE, RoHS 3. TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ LED Οι λαμπτήρες LED θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα :

34 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΥ LED (LED STREET LIGHTS) Τα Φωτιστικά Δρόμου LED θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα:

35 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» O χρήστης/χειριστής του «Συστήματος Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Ενέργειας» να μπορεί να επιλέξει ασύρματα, μέσω Η/Υ (Desktop ή Tablet) και κατάλληλου λογισμικού (το οποία θα αναφέρεται στη συνέχεια ως το «Λογισμικό»), κατ’ ελάχιστον τους ακόλουθους τρόπους λειτουργίας (modes) για τα φωτιστικά που συνδέονται σε έναν «κόμβο ελέγχου» (ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής «Κόμβος Τηλεδιαχείρισης»): On Mode: Ενεργοποίηση όλων (ταυτοχρόνως) των φωτιστικών που συνδέονται στον Κόμβο Τηλεδιαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο (real-time), κατόπιν εντολής από το Λογισμικό. Off Mode: Απενεργοποίηση όλων (ταυτοχρόνως) των φωτιστικών που συνδέονται στον Κόμβο Τηλεδιαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο (real-time), κατόπιν εντολής από το Λογισμικό. Schedule Mode: Αυτόματη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (On/Off) όλων (ταυτοχρόνως) των φωτιστικών που συνδέονται στον Κόμβο Τηλεδιαχείρισης, κατά τις χρονικές στιγμές που καθορίζει ο χρήστης (κατ’ ελάχιστον 4 χρονικές στιγμές, δηλ. 5 χρονικά διαστήματα). Οι εν λόγω χρονικές στιγμές να αποθηκεύονται σε μνήμη (πχ. EEPROM, Flash, κπλ.) στον Κόμβο Τηλεδιαχείρισης και ο Κόμβος να μπορεί να ελέγχει τα φωτιστικά αυτόνομα (χωρίς να είναι πλέον απαραίτητη η σύνδεση με το Λογισμικό, από τη στιγμή που μέσω του Λογισμικού έχει καθορισθεί ο υπ’ όψιν τρόπος λειτουργίας), με τη βοήθεια ρολογιού (Real Time Clock - RTC) και μικροελεγκτή (microcontroller) ή υλικό (hardware) αντίστοιχης τεχνολογίας. Sunrise-Sunset Mode: Αυτόματη Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση (On/Off) όλων (ταυτοχρόνως) των φωτιστικών που συνδέονται στον Κόμβο Τηλεδιαχείρισης, βάσει του αλγορίθμου ανατολής - δύσης ηλίου (On τη χρονική στιγμή της δύσης και Off τη χρονική στιγμή της ανατολής). Ο αλγόριθμος και ο έλεγχος των φωτιστικών να «υλοποιούνται» αυτόνομα στον Κόμβο Τηλεδιαχείρισης (χωρίς να είναι πλέον απαραίτητη η σύνδεση με το Λογισμικό, από τη στιγμή που μέσω του Λογισμικού θα έχει καθορισθεί ο υπόψιν τρόπος λειτουργίας). Το «Σύστημα Tηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού και Eλέγχου Eνέργειας» θα μπορεί να αποτελείται από πολλούς Κόμβους Τηλεδιαχείρισης σε καθέναν από τους οποίους θα συνδέεται (και άρα θα ελέγχεται από αυτόν) πλήθος φωτιστικών και λαμπτήρων. Το απαιτούμενο πλήθος των Κόμβων Τηλεδιαχείρισης και ο τρόπος «ομαδοποίησης»/«ανάθεσης» φωτιστικών σε αυτούς, θα καθορισθούν με ευθύνη του Αναδόχου.

36 Οι Κόμβοι Τηλεδιαχείρισης θα πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά, δυνατότητες και πιστοποιήσεις που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 5.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΜΒΟΥ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

37 5.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Το Λογισμικό του «Συστήματος Τηλεελέγχου και Ελέγχου Ενέργειας», να έχει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα χαρακτηριστικά-δυνατότητες:  Να είναι μια εφαρμογή ή σύνολο εφαρμογών, συμβατη/ές με λειτουργικά συστήματα Windows.  Να εμφανίζει σε χάρτη τη δομή του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού: θέσεις Κόμβων Τηλεδιαχείρισης και Φωτιστικών/Λαμπτήρων LED, με ενδείξεις για τα χαρακτηριστικά τους, τον τρόπο λειτουργίας τους και πιθανές βλάβες τους.  Να μπορεί να διαχειρίζεται ταυτόχρονα πολλούς Κόμβους Τηλεδιαχείρισης (δηλ. ανεξάρτητα δίκτυα φωτιστικών και λαμπτήρων LED) και να μπορεί να εφαρμόζει σε κάθε Κόμβο διαφορετικό τρόπο λειτουργίας.  Να παρακολουθεί/απεικονίζει όλες τις παραμέτρους του Μετρητού Ενέργειας που καθορίζονται στον Α/Α 6 του πίνακα της παραγρ. 5.1 ανωτέρω.  Να διαθέτει εφαρμογή παρακολούθησης της συντήρησης των φωτιστικών και λαμπτήρων LED και των Κόμβων Τηλεδιαχείρισης με τις ακόλουθες δυνατότητες: α. Καταγραφή των ενεργειών προληπτικής συντήρησης, β. Παρακολούθηση/Διαχείριση υλικών - ανταλλακτικών και αποθήκης, γ. Διαχείριση προσωπικού συντήρησης και έκδοση εντολών εργασίας.  Να παράγει αναφορές εξοικονόμησης ενέργειας, κόστους και εκπομπών CO2.  Να μπορεί να θέτει τα Φωτιστικά Σώματα LED κατ’ ελάχιστον στους ακόλουθους τρόπους λειτουργίας (mode of operation): α. Αυτόματη λειτουργία βάσει του αλγορίθμου ανατολής-δύσης ηλίου, β. Αυτόματη λειτουργία βάσει σταθερού χρονοδιαγράμματος, κατ’ ελάχιστον 4 χρονικών στιγμών και ως εκ τούτου 5 διαστημάτων (μεταξύ των οποίων τα φωτιστικά θα είναι σε κατάσταση On ή Off, κατά την επιθυμία του χρήστη), το οποίο να μπορεί να τροποποιείται δυναμικά από τον χρήστη, γ. «Χειροκίνητη» λειτουργία κατά την οποία ο χρήστης να μπορεί να: Ενεργοποιεί (On mode) σε πραγματικό χρόνο (real time) όλα τα φωτιστικά ενός Κόμβου, και να απενεργοποιεί (Off mode) σε πραγματικό χρόνο όλα τα φωτιστικά ενός Κόμβου.  Να μπορεί να παρακολουθεί, να ανακτά και να τροποποιεί δυναμικά όλες τις παραμέτρους λειτουργίας του Κόμβου Τηλεδιαχείρισης: α. Τον τρόπο λειτουργίας (mode of operation) του Κόμβου (δυνατότητα ανάγνωσης και καθορισμού (read/write) των mode On/Off/Schedule/Sunrise-Sunset), β. Το προφιλ λειτουργίας στα πλαίσια του Schedule mode (δυνατότητα ανάγνωσης και καθορισμού (read/write) των 4 χρονικών στιγμών και του mode λειοτυργίας μεταξύ των 5 διαστημάτων (On ή Off)), γ. Την τιμή του ρολογιού RTC (δυνατότητα ανάγνωσης και συγχρονισμού (read/write), δ. Τις Συντεταγμένες του Κόμβου Τηλεδιαχείρισης.

38 Αποπληρωμή Τιμήματος Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) http://www.waste-water-energy.com/

39 Αποπληρωμή τιμήματος από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο….. o Η Αναθέτουσα Αρχή θα λάβει απόφαση ΔΣ την εκχώρηση τελών φωτισμού ή μέρους αυτών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 43 του Ν.4257/2014. Η αμοιβή του Αναδόχου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, θα προκύπτει κάθε φορά με βάση τα προβλεπόμενα στη ΣΠΥ και την πιστοποίηση από τον ΑΝΣΥ. o Για την πληρωμή του Αναδόχου θα δημιουργηθεί λογαριασμός escrow για το αντικείμενο της ΣΠΥ σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Σε αυτό τον λογαριασμό θα είναι συνδεδεμένοι : ο Δήμος, το πιστωτικό ίδρυμα, ο Ανάδοχος και ο ΑΝΣΥ και μέσω αυτού θα καταβάλλονται οι σχετικές αμοιβές με βάση τις Συμβάσεις και το αποτέλεσμα της εξοικονόμησης που θα έχει συμφωνηθεί. o Στο λογαριασμό escrow θα κατατίθεται από τη ΔΕΗ ή όποιον άλλο πάροχο τμήμα των Τελών Ηλεκτροφωτισμού (έως το 100% της εξοικονόμησης που προβλέπεται στα Συμβατικά Τεύχη), όπως αυτό προβλέπεται με σχετική απόφαση του ΔΣ σε ετήσια βάση. Η επίτευξη του στόχου της εξοικονόμησης πιστοποιείται από την Αναθέτουσα Αρχή Ο Ανάδοχος θα μπορεί να αναλαμβάνει από τον ως άνω λογαριασμό το αναλογούν ποσό που προκύπτει. o Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν επαρκεί το ποσό αυτό, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να το συμπληρώνει δια του τακτικού του Προϋπολογισμού και μέσα σε αποκλειστικό χρονικό διάστημα δύο μηνών.

40 Αποπληρωμή τιμήματος από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο….. (συνέχεια) o Βάση για τον υπολογισμό της συνολικής αμοιβής του Αναδόχου αποτελεί η δεσμευτική προσφορά του, για το συνολικό κόστος υπηρεσιών, υλικών και εργασιών εγκατάστασης. o Ο Ανάδοχος θα προτείνει αναλυτικό μηχανισμό πληρωμής του, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και απρόσκοπτη χρηματοδότησή του. o Μελλοντικές αναπροσαρμογές μη προβλεπόμενες, στη βάση των εκάστοτε σημαντικών εξελίξεων ακολουθούν τη διαδικασίας τροποποιήσεων και διαιτησίας που προβλέπεται στη ΣΠΥ. o Κάθε χρόνο ο Ανάδοχος θα λαμβάνει ποσό αμοιβής (σε τρίμηνες περιοδικές πληρωμές με ετήσιο συγκεντρωτικό απολογισμό), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην οικονομική του προσφορά & υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται για το συγκεκριμένο έτος ποσοστό μείωσης της καταναλισκόμενης ενέργειας που αυτός εγγυάται. o Ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος, εφόσον ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, θα πρέπει να πιστοποιεί εγγράφως την τήρηση των όρων της ΣΠΥ ποσοστιαία & αριθμητικά με βάση την προσφορά του Αναδόχου & θα προσδιορίζει το τελικό τίμημα κάθε περιοδικής δήλωσης. Με βάση αυτή θα πραγματοποιούνται οι περιοδικές πληρωμές του Αναδόχου από το λογαριασμό escrow που θα τηρείται για τη συγκεκριμένη ΣΠΥ και στον οποίο θα κατατίθεται μέρος των τελών φωτισμού της Αναθέτουσας Αρχής.

41 Αποπληρωμή τιμήματος από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο….. (συνέχεια) o Η πιστοποίηση της πληρωμής του Αναδόχου θα γίνεται με σύνταξη πρακτικού, το οποίο θα κατατίθεται στην Τεχνική Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής για την οριστικοποίηση της αμοιβής στον Ανάδοχο. o Το πρακτικό της πιστοποίησης θα πρέπει να εγκρίνεται αρμοδίως και να προωθείται για εξόφληση εντός 15 ημερών από την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής από τον Ανάδοχο. o Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους θα γίνεται η τελική εκκαθάριση και εάν προκύπτει χρεωστικό ποσό προς τον Ανάδοχο θα καταβάλλεται εντός ενός μηνός από τη λήξη του κάθε οικονομικού έτους. Στην περίπτωση που προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο θα καλείται ο Ανάδοχος να το καταβάλει άμεσα (εντός μηνός από την εκκαθάριση), ενώ μπορεί να προβλεφθεί και η συμψηφιστική λειτουργία για το σύνολο του ποσού στους αμέσως επομένους λογαριασμούς. o Από το προκύπτον ποσό της αμοιβής του Αναδόχου θα αφαιρούνται ποινικές ρήτρες, οι οποίες έχουν επιβληθεί σε αυτόν και δεν έχουν καταβληθεί μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή, καθώς και το ποσό αμοιβής του ΑΣ, ως ποσοστό επί του εξοικονομούμενου κάθε φορά ποσού από τη μείωση κόστους, ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% επί του ποσού εξοικονόμησης. o Ως χρόνοι αναφοράς για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των εργασιών του Αναδόχου, θεωρούνται οι χρόνοι που αναφέρονται στη ΣΠΥ.

42 Αποπληρωμή τιμήματος από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο….. (συνέχεια) o Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης, καταγγέλλεται η ΣΠΥ, εφόσον ο Ανάδοχος υπαίτια δεν παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τη ΣΠΥ. o Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 4/2002, στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ., καθώς και την οικεία απόφαση του Υπ. Οικονομικών ΦΕΚ 431/Β/1998. o Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην παρακράτηση του εκάστοτε ισχύοντος για τη συγκεκριμένη νομική μορφή φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών. o Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. o Σε κάθε περίπτωση είσπραξης της αμοιβής του με τη διαδικασία που θα αναφέρεται στην Προκήρυξη, ο Ανάδοχος απαιτείται να προσκομίζει πέραν των παραπάνω δηλώσεων και εγγυήσεων, τα εξής δικαιολογητικά: Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και κάθε άλλο προβλεπόμενο από τη νομοθεσία έγγραφο.


Κατέβασμα ppt "Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) με τίτλο "Ενεργειακή Αναβάθμιση & Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού (Οδοφωτισμός) Κοινόχρηστων Χώρων”"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google