Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 ο πακέτο σημειώσεων Εισηγήτρια Δοξαστάκη Κάλλια 1 ο πακέτο σημειώσεων Εισηγήτρια Δοξαστάκη Κάλλια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 ο πακέτο σημειώσεων Εισηγήτρια Δοξαστάκη Κάλλια 1 ο πακέτο σημειώσεων Εισηγήτρια Δοξαστάκη Κάλλια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 ο πακέτο σημειώσεων Εισηγήτρια Δοξαστάκη Κάλλια 1 ο πακέτο σημειώσεων Εισηγήτρια Δοξαστάκη Κάλλια

2 ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ Οι εταίροι ευθύνονται: « απεριορίστως» «εις ολόκληρο» και «προσωπικώς» για τα χρέη και τις υποχρεώσεις της εταιρίας (άρθρο 22 ΕΝ) Η έννοια «απεριορίστως» σημαίνει ότι οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται με όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία για τις υποχρεώσεις της Ο.Ε

3 ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ «εις ολόκληρον» σημαίνει ότι οι εταίροι ευθύνονται αλληλέγγυα. Επιπλέον κάθε νέος εταίρος που εισέρχεται στην Ο.Ε ευθύνεται «απεριορίστως» και «εις ολόκληρον» για το σύνολο των χρεών της εταιρίας ανεξάρτητα αν αυτά δημιουργήθηκαν πριν από την είσοδο του σε αυτή. Κατ εξαίρεση ο νέος εταίρος δε φέρει ευθύνη για τα προγενέστερα χρέη της ΟΕ όταν υπάρχει δημοσιευμένη συμφωνία των εταίρων γι αυτό.

4 ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ Σε περίπτωση μετατροπής της ΟΕ=> ΑΕ οι πρώην Ομόρρυθμοι εταίροι συνεχίζουν να ευθύνονται «απεριορίστως» και « εις ολόκληρον» για τις υποχρεώσεις της Εταιρίας πριν τη μετατροπή της σε ΑΕ. Κάθε δανειστής κατέχει έναν εκτελεστέο τίτλο έναντι της ΟΕ. κατ εφαρμογή του άρθρου 482 Α.Κ δικαιούται να απαιτήσει το χρέος αυτής με αναγκαστικό πλειστηριασμό τόσο των περιουσιακών κατ αρέσκεια από οποιονδήποτε εταίρο- συνοφειλέτη, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να στραφεί πρώτα κατά του νομικού προσώπου της εταιρίας.

5 ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ Η ευθύνη των εταίρων είναι άμεση δηλαδή ο ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται άμεσα απέναντι στους δανειστές της εταιρίας σαν να ήταν δικές του προσωπικές υποχρεώσεις και όχι έμμεσα σαν εταίρος μέσω της εταιρίας. Η ευθύνη είναι διαρκής ακόμα και αν ο Ο.Ε πάψει να κατέχει μερίδια της εταιρίας συνεχίζει να βαρύνεται με τα χρέη της εταιρίας που δημιουργήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της αποχώρησης του.

6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο Σε µια οµόρρυθµη εταιρία συµµετέχουν ο Α και ο Β και έστω ότι η εταιρία οφείλει στον Γ € 500. Η καθαρή θέση της εταιρίας την δεδοµένη στιγµή είναι € 200 γεγονός που δεν επιτρέπει την κάλυψη της απαίτησης του Γ. Έστω ότι ο Γ απαιτεί το ποσό µόνο από τον Β, ο οποίος και διενέργησε την πιστωτική συναλλαγή µε τον Γ

7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1ο ( συνέχεια) (δικαίωµα το οποίο και το έχει), και έστω ότι Β ικανοποίησε την απαίτηση του οφειλέτη του. Ο Β ακολούθως, έχει το δικαίωµα να ζητήσει από το Α την κάλυψη της πληρωµής του ποσού των € 300 κατά το ποσοστό συµµετοχής του Α στην εταιρία. ∆ηλαδή, αν έκαστος εταίρος συµµετέχει µε ποσοστό 50 %, τότε ο Α οφείλει να αποδώσει στον Β € 150.

8 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ 1.Δικαίωμα εκπροσώπησης- δέσμευσης της Ε με την υπογραφή τους και τη διαχείριση της περιουσίας. 2.Δικαίωμα ψήφου στη λήψη αποφάσεων 3.Δικαίωμα ελέγχου εταιρικών υποθέσεων 4.Δικαίωμα παραίτησης από τη θέση του Διαχειριστή 5.Δικαίωμα καταγγελίας των εταιρικών συμβάσεων 6.Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης της Ε

9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ 1.Υποχρέωση καταβολής εισφοράς σύστασης 2.Υποχρέωση διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρίας 3.Υποχρέωση διαφύλαξης των εταιρικών συμφερόντων

10 ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με τη σύσταση δημιουργείται το νομικό πρόσωπο το οποίο μπορεί να προβεί σε δικαιοπραξίες και επιχειρηματικές πράξεις. Η ΟΕ έχει της δική της εταιρική επωνυμία που αποτελείται από το όνομα ενός ή περισσοτέρων μελών με ενδεχόμενη προσθήκη και άλλων λέξεων, ενδεικτικών του είδους της επιχείρησης, ή της ένδειξης «& ΣΙΑ» που καλύπτει τους μη αναφερόμενους εταίρους.

11 Νομική προσωπικότητα των εμπορικών εταιρειών Κατά τον Αστικό Κώδικα τα πρόσωπα διακρίνονται σε: Φυσικά και Νομικά Τα φυσικά = άνθρωποι Νομικά= πλασματικά πρόσωπα δημιουργήματα του νομοθέτη Τα φυσικά πρόσωπα όταν ενεργούν ατομικά δεν μπορούν να επιδιώξουν συλλογικούς σκοπούς. Οι εμπορικές εταιρίες συνιστούν ΝΠΙΔ Αποκτούν τη νομική προσωπικότητα από τη στιγμή της δημοσίευσης του καταστατικού τους.

12 Το καταστατικό της εταιρίας περιέχει τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας Η εταιρία ως νομικό πρόσωπο αποτελεί:  Ένα αυτοτελές πρόσωπο ανεξάρτητο από τους εταίρους  Έχει δική του δικαιοπρακτική ικανότητα  Ενεργεί με δικό του όνομα ( επωνυμία)  Είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων  Κατευθύνει την δραστηριότητα του από ένα συγκεκριμένο τόπο (έδρα)  Αποκτά Ιθαγένεια η οποία προσδιορίζεται από τον τόπο της έδρας

13 Για να ιδρυθεί ( σύσταση) μια εμπορική εταιρεία με νομική προσωπικότητα πρέπει να πληρεί τις εξής προϋποθέσεις Τυπική ή άτυπη σύμβαση μεταξύ των εταίρων (καταστατικό). Ικανότητα για δικαιοπραξία Εισφορά από τους συμβαλλόμενους κεφαλαίου που δεν είναι πάντοτε απαραίτητο να αποτελείται από μετρητά, αλλά μπορεί να συνίσταται σε εισφορά υλικών ή άυλων περιουσιακών στοιχείων Το θεμιτό του επιδιωκόμενου σκοπού Τη διαδικασία δημοσιότητας για τις εταιρίες

14 Από την προσωπικότητα της εµπορικής εταιρείας απορρέουν σηµαντικές νοµικές συνέπειες, χαρακτηριστικότερες των οποίων είναι οι εξής: Έχουν ιδίαν περιουσία Έχουν τα δικά τους βουλητικά όργανα και οι πράξεις των οργάνων της διοίκησης της εταιρείας δεσµεύουν την εταιρεία. Έχουν δική τους επωνυµία. Έχουν ∆ική τους κατοικία (έδρα) από την οποία καθορίζεται και η ιθαγένεια της. Έχουν Ιδίαν ικανότητα παραστάσεως στα δικαστήρια. Έχουν ∆ική τους Εθνικότητα (ιθαγένεια). Η εταιρεία ενεργεί ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που την αποτελούν. Η εταιρεία µπορεί να συµµετέχει ως εταίρος σ’ άλλες εταιρείες.

15 Το κεφάλαιο των εταίρων Τα ίδια Κεφάλαια αποτελούν τµήµα του παθητικού που έχουν δημιουργηθεί: είτε από εισφορές των φορέων της επιχείρησης κατά την σύσταση της. είτε έχουν προκύψει από τη δραστηριότητα της επιχείρησης ως κέρδη τα οποία όµως δεν διανεµήθηκαν στους φορείς της, αλλά χρησιµοποιήθηκαν για την χρηµατοδότηση της εταιρείας µε την µορφή των αποθεµατικών.

16 Η Αρχή της Σταθερότητας των Κεφαλαίων Κατά την αρχή της Σταθερότητας των Κεφαλαίων, δεν επιτρέπεται καµία λογιστική µεταβολή, αύξηση ή µείωση, του ποσού του εταιρικού κεφαλαίου το οποίο εµφανίζεται στην πίστωση του λογαριασμού «Εταιρικό ή Μετοχικό Κεφάλαιο» και είναι ίσο προς το προβλεπόμενο ποσό που ορίζει το καταστατικό. Η µεταβολή του κεφαλαίου είναι δυνατή µόνο αφού προηγηθεί η τροποποίηση του καταστατικού, η οποία πρέπει να γίνει µε τους τύπους που προβλέπει ο νόµος καινα υποβληθεί στις απαραίτητες διατυπώσεις Δημοσιότητας.

17 Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Ο.Ε.) Συναίνεση τουλάχιστον δύο προσώπων, σύµφωνα µε τον νόµο, για εµπορικές πράξεις και συναλλαγές. ˆ Έγγραφη σύµβαση – κατάρτιση καταστατικού µεταξύ αυτών που θα συµµετάσχουν στη εταιρία. ˆ Θεώρηση του καταστατικού από την αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ). ˆ Θεώρηση του καταστατικού από τα ταµεία Συντάξεως Νοµικών και Πρόνοιας ∆ικηγόρων. ˆ ∆ιατυπώσεις δηµοσιότητας του καταστατικού. ˆ Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος.

18 Συναίνεση µεταξύ τουλάχιστον δύο προσώπων Η σύσταση της οµόρρυθµης εταιρίας προϋποθέτει τη σύµπραξη τουλάχιστον δύο ή και περισσότερων νοµικών ή / και φυσικών προσώπων. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους (σύμφωνα με το άρθρο 127 του Αστικού Κώδικα) Συμμετοχή ανηλίκου στη σύσταση προσωπικής εταιρείας επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής άδειας. Ο κάθε εταίρος, συµπράττει και ευθύνεται προσωπικά και ταυτόχρονα φέρει απεριόριστη ευθύνη (και µε ολόκληρη την προσωπική του περιουσία). Γιατους αντισυµβαλλοµένους τρίτους, η οµόρρυθµη εταιρεία αποτελεί μια συμπαγή και δεσμευτική σύμπραξη εμπορευομένων η οποία παρέχει στους τρίτους ως εγγυητές καθένα από τους εταίρους.

19 Προέγκριση επωνυµίας Εφόσον έχουν επιλεχθεί η επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος της νέας εταιρείας, είναι σκόπιµο να πραγµατοποιηθεί επίσκεψη στο οικείο επιµελητήριο για να βεβαιωθεί ότι η συγκεκριµένη επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος δεν έχουν ήδη δοθεί σε κάποια άλλη Οµόρρυθµη Εταιρεία και είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νόµου.

20 Προέγκριση επωνυµίας Στην περίπτωση που η επωνυµία έχει ήδη χρησιµοποιηθεί ή δεν είναι συµβατή µε τις απαιτήσεις του νόµου, θα πρέπει να επιλεγεί νέα επωνυµία. Αν και η διαδικασία για την Προέγκριση Επωνυµίας δεν είναι υποχρεωτική, είναι χρήσιµο να γίνει πριν τη σύνταξη και υπογραφή του καταστατικού, ώστε µε βεβαιότητα να γνωρίζει ο επενδυτής ότι η επωνυµία που επέλεξε γίνεται αποδεκτή και δεν θα χρειαστούν εκ των υστέρων αλλαγές στο καταστατικό.

21 Σύνταξη Καταστατικού Έπειτα, από τη σύµπραξη των εταίρων συστήνεται, εγγράφως, η σύµβαση (το καταστατικό), στο οποίο περιλαµβάνονται οι όροι σχετικά µε την λειτουργία της εταιρίας και κατατίθεται στο πρωτοδικείο της περιοχής όπου εδρεύει η Ο.Ε. καθώς και στα πρωτοδικεία όπου πιθανώς υπάρχουν υποκαταστήµατα. Το καταστατικό είναι συνήθως ιδιωτικό έγγραφο. Στις µόνες περιπτώσεις που επιβάλλεται το καταστατικό να είναι δηµόσιο είναι όταν µεταβιβάζονται στην εταιρία από τους εταίρους ως αντικείµενα εισφοράς ακίνητα ή άλλα δικαιώµατα που η µεταβίβασή τους είναι έγκυρη µόνο µε την σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου.

22 Σύνταξη Καταστατικού Ολόκληρο το καταστατικό σύστασης ή περίληψη αυτού, αφού πρώτα κατατεθεί στο πρωτοδικείο, δηµοσιεύεται. Πιο συγκεκριµένα, το καταστατικό (ή περίληψη αυτού) πρέπει να κατατεθεί στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας για δηµοσίευση µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµέρα την οποία συστάθηκε η ΟΕ. Καταχωρειται στο βιβλίο εταιρειών της Γραμματείας του Πρωτοδικείου και τοιχοκολλαται επι 3 μήνες στο ακροατήριο του Πρωτοδικείου ώστε να λάβει την απαιτούμενη δημοσιότητα. Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι είναι απαραίτητη η συνεχής δηµοσίευση της περίληψής του, για διάστηµα τριών µηνών, καθώς και η δηµοσίευση οποιασδήποτε τροποποίησης αυτού.

23 Το καταστατικό πρέπει τουλάχιστον από το νόμο έχει: Το όνομα και την κατοικία των εταίρων Την εταιρική επωνυμία Όνομα διαχειριστών –εκπροσώπων Είδος- αξία εισφορών Διάρκεια Σκοπό εταιρικό Την ιδιότητα της ως ΟΕ

24 Έξοδα Σύστασης Τα έξοδα συστάσεως της οµόρρυθµης εταιρείας περιλαµβάνονται τρεις κατηγορίες εξόδων που είναι: ˆ οι διάφοροι φόροι και τέλη που σχετίζονται µε την σύσταση, ˆ διάφορες εισφορές υπέρ ταµείου συντάξεως νοµικών και ταµείου πρόνοιας δικηγόρων, ˆ τα διάφορα συµβολαιογραφικά έξοδα.

25 Οι Φόροι που επιβαρύνουν την σύσταση της Ο.Ε Αρχικά, πριν τη δηµοσίευση του, το καταστατικό της οµόρρυθµης εταιρίας υποβάλλεται στην αρµόδια ∆ΟΥ (∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία) όπου και καταβάλλεται Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (Φ.Σ.Κ.) υπολογιζόµενος στο 1 % επί του κεφαλαίου της εταιρίας.

26 Υπολογισμός Φ.Σ.Κ Όταν πρόκειται για εισφορά εργασίας από έναν εταίρο, για τον υπολογισμό του φόρου 1%, λαμβάνεται υπόψη το μερίδιο του εταίρου στα κέρδη και τις ζημιές της εταιρίας ενώ όταν πρόκειται για το δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου (μίσθωμα), τότε ο ΦΣΚ= το ποσό του μισθώματος x τον χρόνο της εισφοράς του x 1%. Στην περίπτωση εισφοράς επιχείρησης, στην οποία αναγνωρίζεται και Φ-Π, εφαρμόζεται βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας, αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 20%

27 Εισφορές υπέρ διαφόρων ταµείων Μετά τη θεώρηση του καταστατικού από τον προϊστάµενο της αρµόδιας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας και την καταβολή του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, ακολουθεί η θεώρηση του καταστατικού από το Ταµείο Συντάξεως Νοµικών, όπου και θα καταβληθεί εισφορά 0,5 % επί του κεφαλαίου, καθώς και η θεώρησή του από το Ταµείο Πρόνοιας ∆ικηγόρων, όπου και θα καταβληθεί εισφορά 1 % επί του κεφαλαίου.

28 Πρωτοδικείο Έδρας Στο Πρωτοδικείο έδρας κατατίθενται για δηµοσίευση δύο αντίγραφα του θεωρηµένου καταστατικού από το επιµελητήριο, την ∆ΟΥ κατά την καταβολή του ΦΣΚ, το Ταµείο Νοµικών και το Ταµείο Προνοίας ∆ικηγόρων. Η δηµοσίευση αυτή αποτελεί την πράξη ίδρυσης-σύστασης της Ο.Ε.

29 Επιµελητήριο Εντός δύο µηνών από την σύσταση της εταιρείας πρέπει να εγγραφεί η εταιρία στο οικείο επιµελητήριο. Για την εν λόγω εγγραφή πρέπει να προσκοµισθούν τα δικαιολογητικά, τα οποία ποικίλλουν ανά επιµελητήριο στο οποίο υπάγεται η Οµόρρυθµη εταιρία.

30 Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύµατος Το τελευταίο βήµα στη διαδικασία σύστασης της ΟΕ είναι η έναρξη εργασιών στην ∆ΟΥ έδρας ώστε να της χορηγηθεί Α.Φ.Μ. (Αριθµός Φορολογικού Μητρώου) και να θεωρηθούν τα βιβλία και τα στοιχεία της. Για την έναρξη εργασιών απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Έντυπο έναρξης δραστηριότητας Μ319, καταστατικό θεωρηµένο από το Πρωτοδικείο, βεβαίωση εγγραφής σε επιµελητήριο, βεβαίωση εγγραφής των µελών σε ασφαλιστικό φορέα (ΟΑΕΕ, ΤΑΕ, κλπ).

31 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 1)Εύρεση της επαγγελματικής εγκαταστάσεως, υπογραφή μισθωτηρίου συμβολαίου, και θεώρησή του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του εκμισθωτή 2)Κατάρτιση του καταστατικού της εταιρείας 3)Έκδοση φορολογικής ενημερώτητας για κάθε μέλος 4)Υποβολή δήλωσης φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, πληρωμή του φόρου (1% επί του κεφαλαίου) και θεώρηση του καταστατικού από την Δ.Ο.Υ.

32 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 5) Πληρωμή εισφορών υπέρ Ταμείου Συντάξεως Νομικών (0,5%) και υπέρ Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων (1%) 6) Θεώρηση του καταστατικού από το αρμόδιο επιμελητήριο 7) Καταχώρηση του καταστατικού στο αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της περιφέρειας που υπάγεται η έδρα της επιχειρήσεως, ή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 8) Εγγραφή των μελών στο αρμόδιο Ταμείο Κυρίας Ασφάλισης, και έκδοση ασφαλιστικής ενημερώτητας.

33 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 9) Υποβολή της δηλώσεως ενάρξεως στο τμήμα μητρώου εντός μηνός από της δημοσιεύσεως στο Πρωτοδικείο ή στο Φ.Ε.Κ.

34 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (Υ.Μ.Σ) Με βάσει το Ν 3853/10 απλοποιούνται οι διαδικασίες σύστασης μιας εταιρίας με τη σύσταση και λειτουργία των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ) που είναι αρμόδιες για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη σύσταση μιας εταιρίας καθώς, επίσης, και τη δημιουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) στο οποίο εγγράφονται όλες οι εταιρίες.

35 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ (Υ.Μ.Σ) Συμφωνητικό σύστασης της εταιρίας Αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ Αίτηση εγγραφής της Ε στο αρμόδιο Επιμελητήριο και καταχώριση της επωνυμίας Καταβολή μέσω Γραμματίου του Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας Υποβολή δήλωσης για Φ.Σ.Κ και εξόφληση του αναλογούντος

36 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ (Υ.Μ.Σ) Μισθωτήριο συμβόλαιο ή τίτλος ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση δωρεάν παραχώρησης του χώρου εγκατάστασης της Εταιρίας Υποβολή αιτήσεων και εντύπων για τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου και για την εγγραφή των εταίρων και διαχειριστών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Με τη λήψη των παραπάνω δικαιολογητικών, η Υ.Μ.Σ επεξεργάζεται αυτά και πραγματοποιεί:

37 Έλεγχο του συμφωνητικού σύστασης Εγγραφή στο αρμόδιο επιμελητήριο και προέλεγχο της επωνυμίας Είσπραξη και καταβολή στην αρμόδια υπηρεσία του Γραμματίου για το Ενιαίο Κόστος Σύστασης Εταιρίας και του Φ.Σ.Κ Λήψη και χορήγηση Α.Φ.Μ στους εταίρους και έκδοση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας Καταχώριση και εγγραφή της Ε στο Γ.Ε.ΜΗ και χορήγηση Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ και κωδικού Αριθμού Καταχώρισης.

38 Έκδοση Α.Φ.Μ της Ε και εγγραφή της Ε, των εταίρων και διαχειριστών στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Εγγραφή της εταιρίας στο αρμόδιο επιμελητήριο

39 Γ.Ε.ΜΗ ( ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ) Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η δημιουργία ενός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων στην Ελλάδα θα βοηθήσει στην παρακολούθηση των εμπορικών επιχειρήσεων από την πολιτεία και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ίδιων των επιχειρήσεων από την κεντρική διοίκηση και τους αρμόδιους φορείς της.

40 Γ.Ε.ΜΗ-Αναμενόμενα Αποτελέσματα Την εγκαθίδρυση καθεστώτος διαφάνειας της άσκησης της εμπορικής δραστηριότητας. Την εμπέδωση της ασφάλειας των εν γένει συναλλαγών. Την εξυπηρέτηση της δημοσιότητας της εμπορικής δραστηριότητας κατά το πλέον πρόσφορο και επιθυμητό τρόπο Την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με την εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

41 Γ.Ε.ΜΗ-Αναμενόμενα Αποτελέσματα Την εξασφάλιση της δυνατότητας ταχείας εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και πολιτών με διαδικασίες ‘’μια στάσης’’ και την υλοποίηση των επιταγών του άρθρου 6 του Ν3242/2004. Την καθιέρωση απλοποιημένου και ελκυστικού πλαισίου υποδοχής οργανωμένων εμπορικών δραστηριοτήτων από κράτη – μέλη της Ε.Ε. και τρίτες χώρες.

42 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Οι βασικές, λοιπόν, κατηγορίες που διαχωρίζουµε είναι: i. Εισφορές σε χρήµα. ii.Εισφορές σε είδος. iii. Εισφορές εργασίας.

43 Λογιστικές εγγραφές σύστασης της ΟΕ Οι λογιστικές εγγραφές σύστασης µιας οµόρρυθµης εταιρίας αναφέρονται κυρίως σε δύο γεγονότα: Την κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου. Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των εταίρων. Οι λογαριασµοί µε τους οποίους κυρίως παρακολουθούνται τα γεγονότα αυτά λογιστικά είναι οι παρακάτω: 33.03 Εταίροι λογαριασµός καλύψεως κεφαλαίου 33.04 Οφειλόµενες εισφορές εταίρων 18.12 Οφειλόµενο Κεφάλαιο (Μακροπρόθεσµο καταβλητέο κεφάλαιο) 40.06 Εταιρικό κεφάλαιο

44 40.06 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο λογαριασμός δημιουργείται κατά την έναρξη της Ε και απεικονίζει το κεφάλαιο είτε είναι καταβεβλημένο είτε είναι οφειλόμενο, όπως αναγράφεται στο καταστατικό της. Το υπόλοιπο του λογαριασμού είναι πάντοτε πιστωτικό και αυξάνεται ή μειώνεται με την αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Η ανάλυση του σε τριτοβάθμιους γίνεται, για να καταγραφεί η συμμετοχή του κάθε εταίρου στο κεφάλαιο.

45 33.03 Έταιροι Λ/σμοί καλύψεως κεφαλαίου Ο λογαριασμός καλύπτει το εταιρικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση της εταιρίας. Χρεώνεται με τα ποσά που αναφέρονται στο καταστατικό και αφορούν την υποχρέωση των εταίρων προς την εταιρία για την εισφορά τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Ο λογαριασμός κλείνει μεταφερόμενος στον 33.04 «Οφειλόμενο Κεφάλαιο»

46 33.04 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο συγκεκριμένος λογαριασμός περιγράφει την απαίτηση που έχει η εταιρία έναντι των εταίρων και είναι αναγκαίος, στην περίπτωση που η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται σταδιακά. Ο λογαριασμός κλείνει, όταν οι εταίροι έχουν καταβάλλει ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο που αντιστοιχεί στον καθένα.

47 18.12 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο συγκεκριμένος λογαριασμός περιγράφει την απαίτηση που έχει η εταιρία έναντι των εταίρων στην περίπτωση τμηματικής καταβολής του κεφαλαίου και αφορά το τμήμα του κεφαλαίου που γίνεται μακροπρόθεσμα απαιτητό (μετά τη πάροδο της επόμενης διαχειριστικής περιόδου από την περίοδο έναρξης της εταιρίας). Ο λογαριασμός κλείνει όταν η απαίτηση από Μακροπρόθεσμη γίνει βραχυπρόθεσμη και μεταφέρεται στον 33.04

48 53.14 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους Ο λογαριασμός χρησιμοποιείται κατά τη σύσταση της Ε, όταν οι έταροι συνεισφέρουν περιουσιακό στοιχείο, η αξία του οποίου είναι μεγαλύτερη του ποσού της εισφοράς τους και η εταιρία έχει την υποχρέωση να τους καταβάλλει τη διαφορά. Ο λογαριασμός κλείνει όταν η εταιρία τους καταβάλλει τη διαφορά

49 45.18 Μακρο/σμες υποχρεώσεις προς εταίρους και διοικούντες Ο λογαριασμός έχει την ίδια χρήση με τον λογαριασμό 53.14 χρησιμοποιείται σε περίπτωση που η οφειλόμενη διαφορά γίνεται μακροπρόθεσμα απαιτητή (μετά τη πάροδο της επόμενης διαχειριστικής περιόδου από την περίοδο έναρξης της εταιρίας).

50 16.00 ΥΠΕΡΑΞΙΑ Ο λογαριασμός καταγράφει τα άυλα περιουσιακά στοιχεία και χρησιμοποιείται συνήθως όταν αντικείμενο εισφοράς είναι άλλη επιχείρηση, από την οποία αναγνωρίζεται «φήμη και πελατεία». 16.14 Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων Όλα τα έξοδα σχετικά με την απόκτηση ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων όπως ο φόρος μεταβίβασης και τα συμβολαιογραφικά έξοδα

51 16.04 & 16.10 16.04 Δικαιώματα χρήσης ενσώματων πάγιων στοιχείων Ο λογαριασμός χρησιμοποιείται στην περίπτωση που η εισφορά χρήσης αποτελεί τμήμα του κεφαλαίου. 16.10 Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκαταστάσης Χρησιμοποιείται μόνο για έξοδα που γίνονται για λογαριασμό της εταιρίας και αφορούν την ίδρυση της.

52 16.10 «έξοδα ιδρύσεως και Α εγκαταστάσεως Παρακολουθεί τα έξοδα κατάρτισης και δημοσίευσης του καταστατικού της εταιρείας, τα έξοδα δημόσιας προβολής της ίδρυσης, τα έξοδα κάλυψης του εταιρικού κεφαλαίου, τον ΦΣΚ, τα έξοδα διοίκησης μέχρι την έναρξη της εκμετάλλευσης.

53 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ο (38) Ο Α, ο Β και ο Γ αποφασίζουν να ιδρύσουν µια οµόρρυθµη εταιρία. Όσον αφορά τα έξοδα συστάσεως της εταιρίας αυτά έχουν ως εξής : έξοδα κατάρτισης και δηµοσίευσης του καταστατικού 1.000€ Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (ΦΣΚ)100€ ∆ιάφορα έξοδα διοίκησης για την έναρξη της εταιρίας 1.900€ Σύνολο Εξόδων Σύστασης 3.000€

54 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ( συνέχεια) (38) Φόρος µεταβίβασης ακινήτου 1.000€ Σύνολο εξόδων κτήσεως ακινητοποιήσεων 1.000€

55 01.99 & 05.99 01.99 Χρήσεις Ακινήτων ιδιοκτησίας εταίρων ο λογαριασμός παρακολουθεί τα ακίνητα που έχει εισφέρει εταίρος κατά την ίδρυση της εταιρίας και δεν αποτελούν περιουσιακό της στοιχείο. 05.99 Υποχρεώσεις από χρήσεις Ακινήτων ιδιοκτησίας εταίρων ο λογαριασμός συλλειτουργεί με τον προηγούμενο και καταγράφει την υποχρέωση που έχει η εταιρία προς τον εταίρο από τη χρήση του ακινήτου.

56 04.01 & 08.01 04.01 Εισφορά προσωπικής εργασίας Ο λογαριασμός παρακολουθεί την εισφορά της προσωπικής εργασίας του εταίρου όπως αυτή έχει συμφωνηθεί μεταξύ εταίρων. 08.01 Εισφορά προσωπικής εργασίας Ο λογαριασμός συλλειτουργεί με τον προηγούμενο και καταγράφει την υποχρέωση που έχει η εταιρία προς τον εταίρο για την εισφορά της προσωπικής εργασίας.

57 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3 ο (Ν 80) Ιδρύεται Ο.Ε από τους Γεωργίου και Δημητρίου. Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε € 20.000 και συμμετέχουν με ποσοστό 60% ο Γεωργίου και 40% ο Δημητρίου. Το κεφάλαιο καταβάλλεται από τους εταίρους σε μετρητά. Ζητείται να απεικονισθούν οι ημερολογιακές εγγραφές κατά τη σύσταση της εταιρίας με βάσει το Ε.Γ.Λ.Σ

58 Εισφορές σε είδος ( χρήση περιουσιακού στοιχείου) Προσοχή χρειάζεται στις περιπτώσεις που έχουµε εισφορές σε είδος µε την µορφή χρήσης περιουσιακού στοιχείου. Στην συγκεκριµένη περίπτωση το δικαίωµα χρήσης του περιουσιακού στοιχείου αφορά συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα στο τέλος του οποίου το περιουσιακό στοιχείο παραδίδεται και πάλι στον ιδιοκτήτη του. Η αποτίµηση του ύψους της αξίας εισφοράς της χρήσης περιουσιακού στοιχείου προκύπτει από το γινόµενο της ετήσιας µισθωτικής αξίας του αντικειµένου επί τη συγκεκριµένη χρονική µονάδα.

59 ( εισφορά της χρήσης) Ο Α εισφέρει το δικαίωµα χρήσης ενός διαµερίσµατος στην Οµόρρυθµη εταιρία για την χρησιµοποίησή του ως έδρα από την εν λόγω εταιρία. Η αποτίµηση της εν λόγω εισφοράς θα προκύψει ως εξής : Ετήσιο Μίσθωµα διαµερίσµατος= 4.000€ Χρονική µονάδα = 10 έτη } 4.000€ Χ 10έτη = 40.000€ Άρα, η εισφορά της χρήσης του Α εταίρου αποτιµήθηκε στα 40.000€* *Το ποσό των 40.000€ θα συνυπολογιστεί ως αξία στην οποία θα επιβληθεί και γι αυτή, εκτός του εταιρικού κεφαλαίου, Φόρος συγκέντρωσης Κεφαλαίου (Φ.Σ.Κ.) 1%.

60 ΑΣΚΗΣΗ 1 η (41) Έστω ότι συγκροτείται Ο.Ε και ο εταίρος Α. Αναστασίου θα εισφέρει σε µετρητά 4.000€, ενώ είχε πληρώσει 500€ για έξοδα σύστασης και 500€ (εισφορές σε χρήµα) για έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων και ο εταίρος Β θα εισφέρει ένα µηχάνηµα (εισφορά σε είδος) αξίας 5.000€. Ποιες είναι οι λογιστικές εγγραφές ?

61 Εισφορά εργασίας Ιδιαίτερο χειρισµό απαιτεί και η εισφορά εργασίας, δηλαδή η προσωπική εργασία του εταίρου. Η συγκεκριµένη εισφορά αποτελεί αντικείµενο εισφοράς, χωρίς όµως να αποτελεί τµήµα του εταιρικού κεφαλαίου, και λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό της συµµετοχής των εταίρων στα αποτελέσµατα της Οµόρρυθµης εταιρίας.

62 ΑΣΚΗΣΗ 2 η (44) Οι Α, Β και Γ συνιστούν Ο.Ε. µε εταιρικό κεφάλαιο 10.000€ που καλύπτουν κατά 50% ο Α και κατά 50% ο Β µε µετρητά άµεσα, ενώ ο Γ εισφέρει την προσωπική του εργασία. Τα ποσοστά συμμετοχής στα κέρδη καθορίσθηκαν ως: Α 45%, Β 30%, Γ 25%.

63 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Η αποτίµηση των εισφορών των εταίρων είναι µία από τις πλέον σηµαντικές εργασίες τόσο κατά τη διάρκεια της σύστασης όσο και κατά τη διάρκεια της λύσης και εκκαθάρισης της οµόρρυθµης εταιρίας Οι εισφορές των εταίρων προσδιορίζουν το ύψος του κεφαλαίου καθώς και τα ποσοστά συµµετοχής του κάθε εταίρου στο κεφάλαιο της Ο.Ε

64 Αποτίµηση Απαιτήσεων – Υποχρεώσεων Για να προσδιορίσουµε την αξία των απαιτήσεων λαµβάνουµε υπόψη µας την παρούσα αξία τους (Present Value) Οι υποχρεώσεις, από την άλλη πλευρά, αποτιµούνται και αυτές στην παρούσα αξία τους, αφού πρώτα ληφθούν υπόψη και αφαιρεθούν ή προστεθούν όλοι οι παράγοντες που ενδεχοµένως επηρεάζουν την τελική αξία τους. Τέτοιου είδους παράγοντες µπορεί να είναι: 1.Τα έξοδα που απαιτούνται προκειµένου να εξοφληθεί η υποχρέωση, τα οποία και αυξάνουν το ύψος της υποχρέωσης, 2. Οι διάφορες εκπτώσεις αγορών που έχουν ως αποτέλεσµα τη µείωση της κ.α.

65 Αποτίμηση Αποθεµάτων- Έτοιμα προϊόντα Τα διάφορα αποθέµατα αποτιµούνται ανάλογα µε το αν είναι αποθέµατα ετοίµων προϊόντων και εµπορευµάτων, ηµικατεργασµένων προϊόντων ή αποθέµατα πρώτων και βοηθητικών υλών. Τααποθέµαταέτοιµωνπροϊόντωνκαι εµπορευµάτων αποτιµώνταιως ακολούθως: από την προσδοκώµενη τιµή πώλησης του προϊόντος στην αγορά αφαιρούνται τα προσδοκώµενα έξοδα διαθέσεως, καθώς και ένα λογικό κέρδος στην περίπτωση που υπάρχει µεσάζων επιχείρηση, η οποία πωλεί τελικά το προϊόν στην αγορά.

66 Αποτίμηση Αποθεμάτων- Ημικατεργασμένα προϊόντα Στην περίπτωση όπου γίνεται αποτίµηση των αποθεµάτων σε ηµικατεργασµένα προϊόντα ο υπολογισµός της αξίας τους γίνεται ως ακολούθως: Λαµβάνεται υπόψη η προσδοκώµενη τιµή πώλησής τους η οποία µειώνεται: πρώτον,κατάτο προσδοκώµενο κόστος που απαιτείταιγιατην ολοκλήρωσή τους, δεύτερον, κατά τα αναµενόµενα έξοδα διαθέσεως και τρίτον, κατά ένα λογικό κέρδος για την προσπάθεια της επιχείρησης που τα αποκτά για να ολοκληρώσει την πώλησή τους. Αναλόγως, τα αποθέµατα πρώτων και βοηθητικών υλών αποτιµώνται στην τρέχουσα τιµή αντικατάστασής τους.

67 Αποτίµηση Χρεογράφων Όσον αφορά, τώρα, την αποτίµηση των χρεογράφων παρατηρούµε τα ακόλουθα. Τα χρεόγραφα που είναι εισηγµένα στο χρηµατιστήριο αποτιµώνται στις τρέχουσες αξίες τους, δηλαδή την αξία που έχουν τα χρεόγραφα αυτά στην αγορά. Τα χρεόγραφα που δεν είναι εισηγµένα στο χρηµατιστήριο καθώς και οι συµµετοχές σε εταιρείες που δεν έχουν την µορφή της ανώνυµης εταιρείας, αποτιµώνται σε εκτιµώµενες αξίες. Σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να γνωρίζουµε τη σχέση τιµής προς κέρδη, τη µερισµατική απόδοση και, τέλος, τους προσδοκώµενους ρυθµούς ανάπτυξης των εταιριών µε παρόµοια νοµικά και χρηµατοοικονοµικά χαρακτηριστικά.

68 Αποτίµηση Παγίων Στοιχείων Τα πάγια στοιχεία λογίζονται ανάλογα µε το είδος τους και την χρήση τους. Ειδικότερα, τα γήπεδα και τα κτίρια αποτιµώνται στην µεν αγοραία τους αξία (market value) για τη χρήση για την οποία προορίζονται και στην καθαρή αξία ρευστοποιήσεως εάνπρόκειταινα µεταπωληθούν. Ως καθαρή αξία ρευστοποιήσεως θεωρούµε την προσδοκώµενη τιµή πώλησης µειωµένη κατά τα προσδοκώµενα έξοδα πωλήσεως που επιβαρύνουν την επιχείρηση που τα αποκτά.

69 Αποτίµηση Παγίων Στοιχείων Τα υπόλοιπα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται, από τους εκάστοτε ειδικούς, στην τρέχουσα αξία τους. Όταν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, εάν πρόκειται να µεταπωληθούν και να µην χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες της επιχείρησης, αποτιµώνται στην καθαρή αξία ρευστοποιήσεως, σε διαφορετική περίπτωση λαµβάνεται υπόψη η τρέχουσα τιµή αντικατάστασής τους. Η αξία των ασώµατων παγίων λογίζεται µε εκτιµώµενες αξίες.

70 Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ανήκει σε όλους μαζί του εταίρους, οι οποίοι πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις με ομοφωνία, εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρήτρα στο καταστατικό. Ειδικότερα:  Εάν το καταστατικό ορίζει ότι οι αποφάσεις θα λαµβάνονται από κοινού και µε απόλυτη πλειοψηφία, τότε η πλειοψηφία αυτή αναφέρεται σε πλειοψηφία εταίρων και όχι κεφαλαίων.

71 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5ο Έστω ότι ο Α εταίρος συµµετέχει µε ποσοστό 20 % στο κεφάλαιο της εταιρίας, ο Β µε ποσοστό 10 % και ο Γ µε ποσοστό 70 %. Για τις εσωεπιχειρησιακές τους σχέσεις, µε δεδοµένο πως αναφέρεται το καταστατικό σε πλειοψηφία, και στην περίπτωση που ο Γ διαφωνεί µε τη σύµφωνη γνώµη των άλλων δύο η πλειοψηφία, σύµφωνα µε το νόµο, ανήκει στον Α και τον Β µιας και οι δύο τελευταίοι συνθέτουν την απαραίτητη πλειοψηφία ατόµων. Όσον αφορά όµως τις εξωεπιχειρησιακές σχέσεις, εάν ο Γ ή κάποιος άλλος εταίρος ενεργήσει για λογαριασµό της εταιρίας και µε άγνοια ίσως των άλλων δύο, η ενέργεια του αυτή δεσµεύει την εταιρία και κατ’ επέκταση και τους δύο άλλους εταίρους

72 Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  Η διαχείριση που έχει ανατεθεί, σύμφωνα με το καταστατικό, σε έναν ή περισσότερους από τους εταίρους, μπορεί να ανακληθεί μόνο για ύπαρξη σπουδαίου λόγου, όπως :  βαριά παράβαση καθηκόντων  ανικανότητα για τακτική διαχείριση Η ανάκληση γίνεται με ομόφωνη απόφαση όλων των λοιπών εταίρων, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρήτρα στο καταστατικό. Ρήτρα στο καταστατικό που να απαγορεύει την ανάκληση του διαχειριστή είναι άκυρη.

73 Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  Είναι επίσης δυνατό η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, να ανατεθεί σε μη εταίρο, αν και κάτι τέτοιο δεν συνηθίζεται.  Ο εταίρος διαχειριστής μπορεί να παραιτηθεί από την διαχείριση, που του έχει ανατεθεί βάση του καταστατικού, μόνο επικαλούμενος την ύπαρξη σπουδαίου λόγου.

74 Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εάν όμως ο εταίρος διαχειριστής παραιτηθεί άκαιρα, δηλαδή χωρίς να υπάρχει σπουδαίος λόγος είναι υπεύθυνος για τη ζημιά που θα προκύψει στην εταιρεία, εξαιτίας της παραίτησης του.  Ο εταίρος διαχειριστής δεν δικαιούται αμοιβή για την διαχείριση, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό.

75 Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  Κάθε εταίρος έχει το δικαίωμα να πληροφορείται αυτοπροσώπως για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων,  να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα  να καταρτίζει περίληψη της περιουσιακής κατάστασης της εταιρείας Αντίθετη ρήτρα στο καταστατικό είναι άκυρη Αυτή η διάταξη αφορά κυρίως τους εταίρους που δεν μετέχουν στη διαχείριση

76 Η εξουσία των διαχειριστών παύει να υφίσταται, εφόσον η εταιρία εισέλθει σε στάδιο εκκαθάρισης, οπότε και μεταβαίνει στους διορισμένους από το καταστατικό εκκαθαριστές της. Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

77 ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΕΤΑΙΡΙΑΣ Οι συνηθέστερες Μορφές Σχέσεων µεταξύ των Εταίρων και της Εταιρίας  Σε προσωρινές ταµειακές διευκολύνσεις της εταιρείας από τους εταίρους, αλλά και των εταίρων από την εταιρία.  Σε δάνεια υπό προθεσµία που οι εταίροι πιθανώς να παραχωρήσουν στην εταιρία.  Προείσπραξη χρηματικών ποσών από τους εταίρους έναντι αναμενόμενων κερδών για κάλυψη των προσωπικών αναγκών τους.  Σε ενδεχόµενες αµοιβές ορισµένων εταίρων για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην εταιρία. Στην περίπτωση αυτή εταίρος µπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο είτε νοµικό πρόσωπο που έχει εταιρική ιδιότητα.

78 Η προσφορά εργασίας από έναν έταιρο, όταν αυτή δεν αποτελεί υποχρέωση του εταίρου για κάλυψη του μεριδίου του στο κεφάλαιο της εταιρίας,, οφείλεται να αμοίβεται και να ασφαλίζεται από την εταιρία. Αποτελεί έξοδο χρήσης και παρακολουθείται λογιστικά. ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΕΤΑΙΡΙΑΣ

79 Λογιστικά, σύµφωνα µε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) όλες οι δοσοληψίες της εταιρείας µε τους εταίρους, όπως τα δάνεια που οι εταίροι προσφέρουν στην εταιρία ή οι προσωρινές ταµειακές διευκολύνσεις από και προς την εταιρία, παρακολουθούνται στον λογαριασµό 33.07 «∆οσοληπτικός λογαριασµός Εταίρων». Οι χρηµατικές δοσοληψίες της οµόρρυθµης εταιρίας µε τα όργανα διοικήσεως -διαχειριστές της καταχωρούνται και παρακολουθούνται στον 33.08 «∆οσοληπτικός λογαριασµός ∆ιαχειριστών». Σε περίπτωση που οι διαχειριστές είναι και εταίροι, οι χρηματικές δοσοληψίες τους με την ιδιότητα του εταίρου παρακολουθούνται στον λογαριασμό 33.07 «∆οσοληπτικός λογαριασµός Εταίρων».

80 Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασµού 33.08, µαζί µε τα χρεωστικά υπόλοιπα του 33.07, εµφανίζεται ενοποιηµένο στο ενεργητικό του ισολογισµού, ξεχωριστά από τους λοιπούς χρεώστες και απεικονίζει την απαίτηση της εταιρίας έναντι των εταίρων και διαχειριστών της για ποσά, που ενώ έπρεπε, δεν έχουν ακόµα καταβληθεί. «7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως» ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΕΤΑΙΡΙΑΣ

81 Τα πιστωτικά υπόλοιπα των παραπάνω λογαριασµών (του 33.07 και 33.08) θα µεταφερθούν στο λογαριασµό 53.14 «Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς Εταίρους» και θα εµφανιστούν στο παθητικό του ισολογισµού, µαζί µε τους λοιπούς πιστωτές, απεικονίζοντας µη ικανοποιηµένη υποχρέωση της εταιρίας έναντι των εταίρων και διαχειριστών της.

82 Η διανομή των κερδών Τυχόν διανομή αποθεματικών και κεφαλαίου κατά τη μείωση του. Οι χρηματικές διευκολύνσεις που παρέχει ο έταιρος στην εταιρία (τα ποσά αυτά δεν πρέπει να παραμένουν στον λογαριασμό αυτόν για μεγάλο χρονικό διάστημα διότι στην περίπτωση αυτή θεωρούνται δάνεια προς την εταιρία.) Στον 53.14 «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς Εταίρους» παρακολουθείται :

83 ΑΣΚΗΣΗ 4 (64) Κατά τη διάρκεια της οικονοµικής περιόδου η εταιρία «ΑΒΓ» ενήργησε τις παρακάτω πράξεις: 1.Κατέβαλε στους εταίρους τις προβλεπόµενες από το καταστατικό ατοµικές απολήψεις, για τον Αναστασίου 5.000€ και για τον Βασιλείου 3.000€. 2.Έλαβε από τον εταίρο Γεωργίου δάνειο χρονικής διάρκειας πέντε µηνών, ποσού 10.000€. 3.Κατέβαλε στον διαχειριστή ∆ηµητρίου ύψους 1.000€. Οι ηµερολογιακές εγγραφές θα είναι της µορφής:

84 Στην ΟΕ «ΑΒΓ» συμμετέχουν οι εταίροι Γ, Μ και Σ με ποσοστό στο κεφάλαιο 50%,30% και 20% αντίστοιχα, ενώ στα αποτελέσματα 40%, 40% και 20% αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, είχαμε τα παρακάτω γεγονότα: 15/5 εταίρος Μ έλαβε από το ταμείο της εταιρίας € 1.000 ως απολήψεις. 20/7 ο εταίρος Γ κάλυψε ταμειακό έλλειμμα € 5.000 20/12 ο εταίρος Γ έλαβε από την εταιρία έναντι της απαίτησης του 2.000 Η εταιρία στο τέλος της χρήσης παρουσίασε κέρδη μετά φόρων 20.000 τα οποία διανέμονται στους εταίρους και στις 15/4 του επόμενου έτους η εταιρία κατέβαλε στους εταίρους τα οφειλόμενα τους ΑΣΚΗΣΗ 5(Ν 69)

85 ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους: Πρόσθετες εισφορές Κεφαλαιοποίηση κερδών Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή των πάγιων στοιχείων του ενεργητικού Απορρόφηση άλλης επιχείρησης

86 Η αναλογία των εταίρων πρέπει να είναι ίδια με την αρχική, ώστε να μην μεταβληθεί η σχέση συμμετοχής τους στην εταιρία. Σε περίπτωση που η εισφορά τους είναι ποσοστιαία διαφορετική από την αρχική εισφορά, τότε έχουμε μεταβολές στις μερίδες συμμετοχής, οπότε και απαιτείται αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας καθώς και των υποχρεώσεων της, προκειμένου να διαμορφωθούν εκ νέου τα ποσοστά συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο. ΑΥΞΗΣΗ ΕΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ή ΣΕ ΕΙΔΟΣ

87 ΕΦΑΡΜΟΓΗ (116 Ν) Στη Ομόρρυθμη εταιρεία «Α& Β » κεφαλαίου € 100.000 συμμετέχουν ο εταίρος Α με ποσοστό 60% και ο εταίρος Β με ποσοστό 40%. Σε μεταγενέστερο χρόνο, ο εταίρος Β εισφέρει ένα μηχάνημα στην εταιρία που η τιμή του, με συμφωνία των εταίρων αποτιμήθηκε σε € 20.000. Ζητείται να προσδιορισθεί η αξία του κεφαλαίου που πρέπει να εισφέρει ο εταίρος Α σε μετρητά, ώστε να διατηρηθεί η μεταξύ τους αναλογία και να γίνουν οι ημερολογιακές εγγραφές αύξησης του κεφαλαίου σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.

88 ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Με εισφορά νέου κεφαλαίου αποτελεί αύξηση εταιρικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρξει μεταβολή στα ποσοστά συμμετοχής των αρχικών εταίρων, οπότε και απαιτείται αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας καθώς και των υποχρεώσεων της, προκειμένου να διαμορφωθούν εκ νέου τα ποσοστά συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο.

89 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΌ ΑΛΛΗ Έχουμε αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου για την απορροφούσα εταιρία. Τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφούμενης εταιρίας θα αποτιμηθούν και ανάλογα θα χρεωθούν σε λογαριασμούς τους Ενεργητικού και του Παθητικού της απορροφούσας εταιρίας. Σ αυτή την περίπτωση απαιτείται νέα αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, προκειμένου να καθοριστούν εκ νέου τα ποσοστά συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο. Προβληµατισµό δηµιουργεί, η αποτίµηση της «Φήµης και Πελατείας» των δύο υπό απορρόφηση εταιριών.

90 ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Το ποσοστό συμμετοχής των εταίρων στα κέρδη, δεδομένου ότι όταν αυτό θα είναι διαφορετικό από το ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο, αυτομάτως θα αλλάξει η κεφαλαιοποίηση των κερδών και το ποσοστό συμμετοχής των εταίρων στο εταιρικό κεφάλαιο.

91 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Το κράτος για λόγους φορολογικούς και ιστορικού κόστους, επιβάλει στις επιχειρήσεις να αναπροσαρμόσουν την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων. Μεταβολή με τους νέους συντελεστές που καθορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών. Από την Αναπροσαρμογή θα προκύψει υπεραξία η οποία αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο. Η αύξηση του Ετ. Κεφ υπόκειται σε ΦΣΚ 1%.

92 Μετά την αναπροσαρµογή, τιµή κτήσης των ενσώµατων παγίων θεωρείται η αναπροσαρµοσµένη αξία αυτών. Μόνο στην περίπτωση που η αναπροσαρµοσµένη αξία είναι µεγαλύτερη από αυτή που προκύπτει µε το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού, ως τιµή κτήσης λαµβάνεται εκείνη που έχει προσδιοριστεί αντικειµενικά. Στην περίπτωση που δεν εφαρµόζεται το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας του παγίου, µεταξύ της αναπροσαρµοσµένης και της τρέχουσας αξίας του, ως τιµή κτήσεως του παγίου θεωρούµε τη µικρότερη σε τιµή αξία.

93 Από λογιστικής πλευράς, η υπεραξία που προκύπτει από την αναπροσαρµογή καταχωρείται στην πίστωση του λογαριασµού 41.07«∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων». Οι λογιστικές εγγραφές, που αφορούν την καταχώριση της υπεραξίας, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου του έτους προσαρµογής. Στη συνέχεια, τουπόλοιπο του ανωτέρου λογαριασµού συµψηφίζεται µε τιςτυχόν υπάρχουσες ζηµιές του ισολογισµού (λογ/σµός 42.02 «Υπόλοιπο ζηµιών προηγ. Χρήσης εις νέο») και το υπόλοιπο, εάν υπάρχει, κεφαλαιοποιείται χωρίς να χρειάζεται η καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (λογ/σµός 43.90 «Αποθεµατικά διατιθέµενα για αύξηση εταιρικού κεφαλαίου»).

94 Από φορολογικής πλευράς, η προκύπτουσα υπεραξία υπόκειται σε φόρο ο οποίος υπολογίζεται στο 2% επί της συνολικής αξίας της υπεραξίας για τα γήπεδα και στο 8% για τα κτίρια. Ο φόρος αυτός βαρύνει την επιχείρηση και κατά τον υπολογισµό των φορολογητέων κερδών δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της, ούτε συµψηφίζεται µε το φόρο εισοδήµατος που οφείλει η επιχείρηση για τα υπόλοιπα εισοδήµατά της. Η φορολογική υποχρέωση της επιχείρησης εξαντλείται µε την καταβολή του φόρου.

95 ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Στη διάρκεια της ζωής μία ομόρρυθμης εταιρίας μπορεί να αποφασιστεί, ή, να χρειαστεί να γίνει μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Η μείωση αυτή μπορεί να οφείλεται: είτε στην προσπάθεια μείωσης του πλεονάζοντος εταιρικού κεφαλαίου, είτε στην εκούσια αποχώρηση εταίρου, είτε στην εξάλειψη ζημιάς ή τέλος στον δικαστικό αποκλεισμό εταίρου. Να σημειωθεί πως η μείωση αυτή πρέπει, απαραιτήτως, να προβλέπεται από το καταστατικό, διαφορετικά επιβάλλεται η τροποποίησή του και η δημοσίευσή του

96 Μείωση Εταιρικού Κεφαλαίου λόγω της Προσπάθειας Μείωσης του Πλεονάζοντος Κεφαλαίου. Στην περίπτωση που το κεφάλαιο της εταιρίας αποδειχθεί, σύμφωνα με τις ανάγκες της, δυσανάλογα μεγάλο, τότε, μπορεί η συνέλευση της Ο.Ε. να αποφασίσει την μείωσή του. Το ποσό κατά το οποίο θα μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο θα επιστραφεί στους εταίρους και, με αυτόν τον τρόπο, θα αποφευχθεί η υποαπασχόληση των κεφαλαίων. Λογιστικά, η μείωση του κεφαλαίου και η ανάληψη της υποχρέωσης της εταιρίας να αποδώσει στους εταίρους το ποσό κατά το οποίο μείωσε το κεφάλαιο, απεικονίζεται με χρέωση του λογαριασμού 40.06 «Εταιρικό κεφάλαιο» και παράλληλη πίστωση του 53.14 «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους» ή του 33.07 «Δοσοληπτικοί λογαριασμοί εταίρων».

97 Ο εταίρος Αναστασίου συμμετέχει στο κεφάλαιο ομόρρυθμης εταιρίας κατά 60% και ο Βασιλείου κατά 40%. Οι εταίροι αποφασίζουν να μειώσουν το κεφάλαιο κατά 10.000€ και να αποσύρουν το ποσό που πλεονάζει. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 ο (104)

98 Μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου για Αντιμετώπιση ζημιάς Στην περίπτωση που μία ομόρρυθμη παρουσιάζει ζημιές και δεν αναμένεται, στο κοντινό μέλλον, να επιτύχει κέρδη ύψους ικανού να καλύψει τα αρνητικά αποτελέσματα των περασμένων ετών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέρος του εταιρικού κεφαλαίου, ώστε να καλυφθεί μέρος ή ολόκληρη η ζημιά. Από λογιστικής πλευράς, η μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, με σκοπό την αντιμετώπιση ζημιάς, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία Προσοχή θέλει μόνο εάν οι εταίροι συμμετέχουν στα αποτελέσματα με διαφορετικά ποσοστά από εκείνα με τα οποία συμμετέχουν στο κεφάλαιο

99 Έστω ότι έχουμε μία ομόρρυθμη εταιρία στην οποία συμμετέχουν ο Α και ο Β, στο μεν κεφάλαιο με ποσοστά 60 % - 40 % αντίστοιχα, στα δε αποτελέσματα με 50 % έκαστος. Η εταιρία παρουσιάζει στον ισολογισμό ζημιές ύψους 4.000€, τις οποίες ο Α και ο Β αποφάσισαν να καλύψουν με μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Το εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης ήταν, πριν τη μείωση 14.000€. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ο (106)

100 Μείωση Εταιρικού Κεφαλαίου λόγω Εκούσιας Αποχώρησης Εταίρου Μπορεί, κατά τη διάρκεια της ζωής μίας ομόρρυθμης εταιρίας, κάποιος από τους εταίρους της να αποφασίσει να αποχωρίσει από τη εταιρία. Ο εταίρος που αποχωρεί από την εταιρία δικαιούται να λάβει την αξία της εταιρικής του μερίδας (εισφορά του) προσαυξημένη με τα ποσά που του αναλογούν στο αποθεματικό κεφάλαιο, στα αποτελέσματα της περιόδου αλλά και στην υπεραξία (φήμη και υπεραξία - goodwill) της εταιρίας. Εφόσον, το μερίδιο του αποχωρήσαντα εταίρου δεν το εξαγοράσουν οι παλαιοί ή κάποιοι νέοι εταίροι, θα υπάρξει μείωση του κεφαλαίου της εταιρίας. Για τον υπολογισμό του μεριδίου που ανήκει στον εταίρο που αποχωρεί απαραίτητη είναι η επανεκτίμηση των στοιχείων της εταιρίας.

101 Η τιμή των εισφερομένων αξιών είναι μεταβλητή και συνήθως ανοδική. Τα ακίνητα αποκτούν πρόσοδο και υπεραξία. Τα μηχανήματα –παρά όλες τις αποσβέσεις τους- έχουν σχεδόν πάντα μικρότερη αναπόσβεστη αξία από την πραγματική τους. Για αυτό, προκειμένου να μην αδικηθεί, ούτε ο εταίρος που αποχωρεί από την εταιρία, ούτε οι υπόλοιποι εταίροι, θα πρέπει να επανεκτιμηθούνε τα στοιχεία της επιχείρησης και να προσδιοριστεί το ποσό που δικαιούται ο εταίρος. Βέβαια, για φορολογικούς κυρίως λόγους, σπάνια εμφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης τα αποτελέσματα της αποτίμησης αλλά προσδιορίζονται εξωλογιστικά και τακτοποιούνται ιδιαιτέρως. Μείωση Εταιρικού Κεφαλαίου λόγω Εκούσιας Αποχώρησης Εταίρου

102 Στην Ομόρρυθμη εταιρία «Παπαναστασίου και Σία» ο εταίρος Αναστασίου αποχωρεί και λαμβάνει την κεφαλαιακή του μερίδα που ανέρχεται στο ποσό των 3.000€. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3 ο (107)

103 Μείωση του Εταιρικού Κεφαλαίου λόγω Δικαστικού Αποκλεισμού Εταίρου Οι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρίας έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το πολυμελές πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα της εταιρίας, τον αποκλεισμό όποιου εταίρου παραβεί κάποια ή κάποιες από τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές ορίζονται στο καταστατικό. Εάν το δικαστήριο κρίνει πως συντρέχει σημαντικός λόγος για τον αποκλεισμό του εν λόγω εταίρου, τότε αυτός αποχωρεί από την εταιρία. Η εταιρία, από την πλευρά της, υποχρεούται να καταβάλλει στον εταίρο την εταιρική μερίδα που του αναλογεί, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του δικαστηρίου και του πραγματογνώμονα, που έχει οριστεί.

104 ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΕ Η λύση της εταιρίας αποτελεί ένα γεγονός το οποίο επιφέρει τη διακοπή των ενεργειών και δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην επίτευξη του επιχειρηματικού σκοπού, με σκοπό τον τερματισμό της και την παύση της ύπαρξης του νομικού προσώπου της ΟΕ. Τη λύση των εταιριών ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισή τους. Το συγκεκριμένο στάδιο αποτελεί μια μεταβατική περίοδος κατά την οποία η εταιρία διατηρεί την επωνυμία της ακολουθούμενη από τις λέξεις «υπό εκκαθάριση».

105 Με την εκκαθάριση της ομόρρυθμης εταιρίας, βασικό μέλημα είναι: να ρευστοποιηθούν όλα τα στοιχεία του ενεργητικού, να εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις απέναντι σε τρίτους Να επιστραφούν τα πράγματα τα οποία είχαν εισφερθεί στην εταιρία κατά χρήση (π.χ. εισφορά χρήσης μηχανήματος) Να επιστραφούν στους εταίρους η κεφαλαιακή εισφοράς τους. Να διανεμηθεί μεταξύ των εταίρων το ενδεχόμενο πλεόνασμα της εκκαθαρίσεως, σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής τους όχι στο κεφάλαιο αλλά στα κέρδη της εταιρίας.

106 μέχρι το τέλος του σταδίου της εκκαθάρισης, η εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο, το οποίο, όμως, διοικείται από τον εκκαθαριστή, και όχι από τον διαχειριστή, ο οποίος αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τη διαδικασία της εκκαθάρισης Ο εκκαθαριστής, αρχικά, είναι υποχρεωμένος να διενεργήσει απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρίας και να συντάξει τον αρχικό ισολογισμό εκκαθάρισης. Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον αρχικό ισολογισμό εκκαθάρισης έχουν αποτιμηθεί στις προσδοκώμενες τιμές ρευστοποίησης ή εξόφλησης και όχι στις τιμές κτήσης Με την εκκαθάριση της ομόρρυθμης εταιρίας, βασικό μέλημα είναι:

107 Οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση καταχωρούνται σε ιδιαίτερο λογαριασμό, τον 81 «Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα» με τίτλο 81.ΧΧ «Διαφορές Αποτιμήσεως». Ο λογαριασμός αυτός χρεώνεται με τη ζημιά που αναμένεται να προκύψει επειδή: είτε κάποιο στοιχείο του ενεργητικού προσδοκάται να ρευστοποιηθεί σε αξία μικρότερη από την αξία της τιμής με την οποία παρουσιάζεται στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, είτε κάποιο στοιχείο του παθητικού προσδοκάται να εξοφληθεί σε αξία μεγαλύτερη από αυτήν που αναφέρεται στον ισολογισμό.

108 Με την εκκαθάριση της ομόρρυθμης εταιρίας, βασικό μέλημα είναι: Η πίστωση του 81.ΧΧ περιλαμβάνει το κέρδος που αναμένεται να προκύψει επειδή: είτε κάποιο στοιχείο του ενεργητικού προσδοκάται να ρευστοποιηθεί σε αξία μεγαλύτερη της τιμής με την οποία παρουσιάζεται στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, είτε κάποιο στοιχείο του παθητικού αναμένεται να εξοφληθεί σε αξία μικρότερη από την αξία με την οποία παρουσιάζεται στον ισολογισμό.

109 Το υπόλοιπο του 81.ΧΧ «Διαφορές Αποτιμήσεως», το οποίο και εμφανίζει το προσδοκώμενο από την εκκαθάριση αποτέλεσμα, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, θα μεταφερθεί για να κλείσει στον 81.ΧΧ «Αποτελέσματα Εκκαθαρίσεως».

110 Ακολούθως, ο διαχειριστής, με την ρευστοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και την εξόφληση των υποχρεώσεων του παθητικού, εμφανίζει όλες τις διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των αξιών, με τις οποίες εμφανίζονται τα στοιχεία του ισολογισμού και των αξιών στις οποίες τα στοιχεία αυτά πραγματικά ρευστοποιήθηκαν (όσον αφορά το ενεργητικό) ή εξοφλήθηκαν (όσο αφορά το παθητικό). Οι εν λόγω διαφορές, μαζί με το υπόλοιπο του 81.ΧΧ «Διαφορές Αποτιμήσεως», καταχωρούνται στον 81.ΧΧ «Αποτελέσματα Εκκαθαρίσεως»,

111 α) χρεώνεται με τη ζημιά που έχει πλέον προκύψει επειδή: i. είτε ένα στοιχείο του ενεργητικού ρευστοποιήθηκε σε αξία μικρότερη από αυτήν με την οποία εμφανίζεται στον αρχικό ισολογισμό, ii. είτε κάποιο στοιχείο του παθητικού εξοφλήθηκε σε αξία μεγαλύτερη από αυτήν με την οποία έχει παρουσιαστεί στον ισολογισμό, και β) πιστώνεται με το κέρδος που έχει προκύψει επειδή: i. είτε κάποιο στοιχείο του ενεργητικού ρευστοποιήθηκε σε αξία μεγαλύτερη από αυτή που με την οποία εμφανίζεται στον αρχικό ισολογισμό εκκαθαρίσεως, ii. είτε κάποιο στοιχείο του παθητικού εξοφλήθηκε σε αξία μικρότερη της ονομαστικής του.

112 Με το πέρας της εκκαθαρίσεως, συντάσσεται ο τελικός ισολογισμός εκκαθαρίσεως και διανέμεται η καθαρή θέση στους εταίρους με την πίστωση των αντίστοιχων δοσοληπτικών λογαριασμών των εταίρων. Εάν κάποιος δοσοληπτικός λογαριασμός εταίρου εμφανίσει χρεωστικό υπόλοιπο, αυτό συνεπάγεται ότι ο εν λόγω εταίρος οφείλει να καταβάλει, επιπλέον των εισφορών του, το ποσό με το οποίο ο δοσοληπτικός του λογαριασμός έχει χρεωθεί.

113 Επιπλέον, το υπόλοιπο του λογαριασμού 81.ΧΧ «Αποτελέσματα Εκκαθαρίσεως» κατανέμεται στους εταίρους με βάση τα αποτελέσματα συμμετοχής αυτών στα αποτελέσματα. Εάν η εκκαθάριση διαρκέσει για χρονικό διάστημα της μίας χρήσεως, τότε ο εκκαθαριστής πρέπει να υποβάλλει δήλωση στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) για το αποτέλεσμα που πραγματοποιήθηκε μέσα στην χρήση.

114 Η αμοιβή του εκκαθαριστή μαζί με ό,τι έξοδα πραγματοποιηθούν κατά την εκκαθάριση καταλογίζονται στον 81.00 «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα» ο οποίος κλείνει με μεταφορά του στον 81.ΧΧ «Αποτελέσματα εκκαθαρίσεως». Τέλος, αν διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως ότι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας δεν επαρκούν να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις προς τρίτους, τότε ο εκκαθαριστής οφείλει να ζητήσει την κήρυξη της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης. Με το πέρας της εκκαθαρίσεως η εταιρία παύει να υφίσταται ως νομικό πρόσωπο, όμως η ευθύνη των εταίρων έναντι των τρίτων εξακολουθεί να υπάρχει.

115 ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ Ο.Ε. Διορισμός εκκαθαριστή Πραγματοποίηση απογραφής Σύνταξη ισολογισμού έναρξης της εκκαθαρίσεως Ρευστοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και εξόφληση των υποχρεώσεων της εταιρίας Σύνταξη του ισολογισμού τέλους της εκκαθάρισης Διανομή και εξόφληση των εταίρων της εταιρίας

116 ΑΣΚΗΣΗ 19 ΒΛΕΠΕ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΌ PDF ΑΡΧΕΙΟ

117 Υπολογισμός Φορολογητέων Κερδών Φορολογία εισοδήματος προσωπικών εταιρειών πριν από το οικονομικό έτος 2014 Τα καθαρά κέρδη της ΟΕ ή ΕΕ φορολογούνται σύμφωνα με την παρ 1, του άρθρου 6 παρ 1 του Ν 3842/2010, με συντελεστή 25%. Ειδικά, τα κέρδη που αναλογούν στους ομορρύθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα, φορολογούνται στο όνομα της εταιρίας με συντελεστή 20%. Ο συντελεστής αυτός, προκειμένου να υπολογισθεί ο φόρος εισοδήματος, εφαρμόζεται στα καθαρά κέρδη που απομένουν μετα την αφαίρεση από αυτά :

118 Υπολογισμός Φορολογητέων Κερδών Για το προσδιορισμό των καθαρών κερδών από το σύνολο των κερδών αφαιρούνται : 1.Τα κέρδη που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς. 2.Των κέρδη τα οποία προέρχονται από μερίσματα ημεδαπών ΑΕ Κερδών από μερίδια ημεδαπής ΕΠΕ Τη συμμετοχή σε υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν 2238/1994 3. Των Αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων

119 Υπολογισμός Φορολογητέων Κερδών Από τα κέρδη που απομένουν ύστερα από την εφαρμογή των διατάξεων των παραπάνω περιπτώσεων αφαιρείται επιχειρηματική αμοιβή για μέχρι 3 ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής στην εταιρεία. Τονίζεται ότι η αφαίρεση από τα συνολικά κέρδη της ΟΕ της επιχειρηματικής αμοιβής είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα αν ένας κάποιος από τους δικαιούχους αυτής εταίρους δεν επιθυμεί να λάβει επιχειρηματική αμοιβή.

120 Υπολογισμός Φορολογητέων Κερδών Στις ΟΕ και ΕΕ με συντελεστή 20% θα φορολογούνται τα κέρδη τα οποία θα αναλογούν στους ΟΕ φυσικά πρόσωπα δηλαδή Τα κέρδη των ΟΕ που αντιστοιχούν σε εταίρους νομικά πρόσωπα θα φορολογούνται με 25%

121 Υπολογισμός Φορολογητέων Κερδών Οι Ομόρρυθμοι Εταίροι αν συμμετέχουν σε περισσότερες εταιρείες θα λαμβάνουν επιχειρηματική αμοιβή από όλες, εφόσον περιλαμβάνονται στους δικαιούχους βάσει των ποσοστών συμμετοχής τους, διότι απαλείφθηκε η διάταξη που προέβλεπε ότι την επιχειρηματική αμοιβή θα την λάμβαναν από την εταιρεία εκείνη η οποία βάσει του ποσοστού συμμετοχής τους έδινε σε αυτούς τα μεγαλύτερα κέρδη.

122 Υπολογισμός Φορολογητέων Κερδών Σε περίπτωση περισσοτέρων ΟΕ με ίσα ποσοστά συμμετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής καθορίζονται, κάθε έτος, από την εταιρεία και δηλώνονται με την οικεία αρχική ετήσια εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος

123 Υπολογισμός Επιχειρηματικής Αμοιβής Η επιχειρηματική αμοιβή προσδιορίζεται με την εφαρμογή του Ποσοστού συμμετοχής κάθε δικαιούχου Χ 50% Χ κέρδη εταιρείας ( που δηλώνονται με την ετήσια οικεία δήλωση της). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παραγ 3 περιπ (ε), ν 2238/1994, αποτελεί εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και συναθροίζεται με τα λοιπά εισοδήματα του δικαιούχου.

124 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 7 ο (68) ( ΠΡΙΝ ΤΟ 2014) Στην Ο.Ε. «Α» µετέχουν ως εταίροι οι Αναστασίου, Βασιλείου, Γεωργίου και ∆ηµητρίου µε 30%, 30%, 12% και 28%, αντίστοιχα. Αν τα κέρδη της εταιρίας ανέρχονται σε 100.000 €, τότε ποιος θα είναι ο φόρος που αναλογεί στην Ο.Ε. ;

125 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 8 ο ( ΠΡΙΝ ΤΟ 2014) Νομική Μορφή Ομόρρυθμη Εταιρεία Φορολογητέα Κέρδη 100.000,00 Εταίροι Ομόρρυθμος Φυσικό Πρόσωπο και Ομμόρυθμος Νομικό Πρόσωπο με Ποσοστά συμμετοχής 30% και 70% αντίστοιχα

126 Υπολογισμός Φορολογητέων Κερδών Φορολογία εισοδήματος προσωπικών εταιρειών από το οικονομικό έτος 2014 και μετά Όταν τα βιβλία τηρούνται σύμφωνα με την διπλογραφική μέθοδο του Κ.Φ.Α.Σ, τα συνολικά κέρδη των εταιρειών αυτών φορολογούνται με συντελεστή 26% Σε περίπτωση διανομής κερδών στου εταίρους των προσωπικών εταιρειών και εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό, παρακρατείται φόρος για τα μερίσματα με συντελεστή 10% και με την παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τους υπόχρεους είτε είναι φυσικά είτε νομικά πρόσωπα

127 Τρόποι καθορισμού συμμετοχής στα αποτελέσματα Η συμμετοχή στα αποτελέσματα μπορεί να γίνει: είτε με τον καθορισμό ενός ειδικού ποσοστού στην περίπτωση αυτή ορίζεται συγκεκριμένα το ποσοστό συμμετοχής κάθε εταίρου στα κέρδη ή στις ζημιές είτε βάσει του ποσοστού συμμετοχής στο Ε.Κ στην περίπτωση αυτή η συμμετοχή γίνεται κατά τα ίδια ποσοστά των εισφορών που απαρτίζουν το Ε.Κ

128 Σχηματισμός αποθεματικών στην ΟΕ Ο σχηματισμός αποθεματικών στις προσωπικές εταιρείες, δεν επιβάλλεται όπως στις ΕΠΕ και ΑΕ εντούτοις δεν αποκλείεται. Για να αποφευχθούν όμως τα κάποια μειονεκτήματα που προκύπτουν από τον προσωπικό χαρακτήρα της ΟΕ 1.Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος σχηματισμού των αποθεματικών είναι καλό να ρυθμίζονται λεπτομερώς από το καταστατικό. 2.Στην περίπτωση που υπάρχει συμμετοχή στα κέρδη με ποσοστό διαφορετικό από τη συμμετοχή στο κεφάλαιο, οι εταίροι μετέχουν στα αποθεματικά κατά την αναλογία συμμετοχής στα κέρδη, επομένως κατά τη λύση της εταιρίας ή σε ενδεχόμενη διανομή των αποθεματικών η διανομή τους θα πραγματοποιηθεί με βάση αυτή την αναλογία.

129 Υπολογισμός Φορολογητέων Κερδών Το ποσό των κερδών που φορολογούνται στο όνομα του νομικού προσώπου της εταιρείας, δεν υπολογίζονται πάνω στα Λογιστικά Κέρδη που προκύπτουν από το λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως», αλλά θα πρέπει να προηγηθεί η φορολογική αναμόρφωση αυτών.

130 Να Θυµάστε Το φορολογητέο εισόδηµα της οµόρρυθµης εταιρίας προκύπτει κατά την διαδικασία της φορολογικής αναµόρφωσης από το αλγεβρικό άθροισµα των παρακάτω: Λογιστικά καθαρά κέρδη. (+) Λογιστικές διαφορές. (-) Ποσά που απαλλάσσονται του φόρου ή που φορολογούνται αυτοτελώς (-) Ποσά που έχουν ήδη φορολογηθεί στο όνοµα άλλου νοµικού προσώπου. (-) Την επιχειρηµατική αµοιβή.

131 Παράδειγμα 9 ο (ΠΡΙΝ ΤΟ 2014) Στην ΟΕ "ΑΒ"μετέχουν ως έταιροι, με τα σημειούμενα σε παρένθεση ποσοστά, οι Α (30%), Β (20%), Γ (18%), Δ (20%) και Ε(12%). Σύμφωνα με τα παραπάνω, επιχειρηματική αμοιβή δικαιούνται οι Α,Β και Δ, που μετέχουν με τα μεγαλύτερα ποσοστά. Αν υποθέσουμε οτι τα κέρδη που εμφανίζονται στο λογαριασμό "Αποτελέσματα Χρήσεως" του έτους 2007 ανέρχονται σε € 450.000 και στη διαμόρφωση του ποσού αυτού έχουν συντελέσει λογιστικές διαφορές € 70.000 και απαλλασσόμενα κέρδη € 20.000.

132 Υπολογισμός Φορολογητέων Κερδών Συμπληρωματικός φόρος 3% στο ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα. Το ποσό του συμπληρωματικού φόρου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του κύριου φόρου που αναλογεί στο συνολικό εισόδημα.

133 Υπολογισμός Φορολογητέων Κερδών Προκαταβολή φόρου εισοδήματος Η ΟΕ υποχρεούται να καταβάλει, επιπλέον του φόρου εισοδήματος που βεβαιώνεται στα της χρήσεως που έκλεισε, ποσό ίσο με το 55% του φόρου που προκύπτει ως προκαταβολή του φόρου εισοδήματος της διανυόμενης χρήσεως.


Κατέβασμα ppt "ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 ο πακέτο σημειώσεων Εισηγήτρια Δοξαστάκη Κάλλια 1 ο πακέτο σημειώσεων Εισηγήτρια Δοξαστάκη Κάλλια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google