Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS Visit us at:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS Visit us at:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS Visit us at: www.agia-markella.org www.agia-markella.org Page 2 Page 7 ΑΓΓΕΛΙΕΣ - Upcoming Events and Announcements SCHEDULE OF THE WEEKLY DIVINE SERVICES Thursday, March 3- Philoptochos meeting……………………………………….6:00pm Sunday, March 13-Godparents Sunday. Holy Communion for the Godparents with their Spiritual children. Luncheon by Sunday School following Divine Liturgy. Monday, March 14- Clean Monday service……………………………….………6:30pm Thursday, March 24- PC. Meeting………………………………………………….8:00pm Sunday, April 10- Greek Independence Day Parade. ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ - SATURDAY OF THE SOULS ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου- Κυριακή 17η Λουκα. Του Ασώτου Όρθρος..................................8:45πμ. Θ. Λειτ………..……………….…....10:00πμ Τρίτη, 1 Μαρτίου- Αγιασμός.................................................................6:00μμ Σάββατο, 5 Μαρτίου-* 1ο Ψυχοσάββατο. Θεία Λειτουργία...................9:00πμ Κυριακή, 6 Μαρτίου- *Κυριακή της Αποκριάς (Της Κρεωφάγου). Όρθρος…....................................8:45πμ. Θεία Λειτ……......................10:00πμ Γεύμα Μακαρονάδας Φιλοπτώχου. Sunday, 6 March- Meatfare Sunday. Orthros....................8:45am. Div. Lit.........10:00am * Pasta with meat sauce hosted by the Philoptochos following Div. Lit.. Sunday, 28 February-*17th Sunday of Luke. Orthros...................................8:45am. Div. Lit…………….……………...10:00am Tuesday, 1 March- Agiasmoς Service………………………………..……6:00pm Saturday, 5 March- 1st Saturday of the Souls. Div. Lit.................9:00am HOSPITAL VISITS – Due to the Federal Privacy Policy we kindly request that the family communicates with the church office or directly with Fr.Sarantis @ 516-526-1475 if you wish for Fr. Sarantis to visit your loved one either at a hospital or a convalescent home. Thank you. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ - Δι’ αιτίας νόμου«Μυστικότης» Παρακαλείται η κάθε οικογένεια όπως εποικοινώσει με το Εκκλησιαστικό γραφείο (516) 783-5760, η με τον πατέρα Σαράντη (516) 526-1475, εάν επιθειμείται να Επισκεφθεί ο πατέρας Σαράντης το αγαπημένο σας πρόσωπο, εάν νοσηλεύσται σε νοσοκομείο, οικία, η θεραπευτικό ύδρυμα. Ευχαριστούμεν. Saturday, March. 5, 2016 -Saturday, March. 12, 2016 and Saturday, March 19, 2016. Σάββατον - Μαρτίου 5, 2016 Σάββατον-Μαρτίου 12, 2016-Σάββατον-Μαρτίου 19, 2016 Memorial Service- μνημόσυνο Σήμερα 28 Φεβρουαρίου- Τελούμε το 40-ήμερο μνημόσυνο του αδελφού εν Κυρίω Ιωάννη Kλειδά, αγαπημένος σύζυγος της Ευαγγελίας Κλειδά. Αιωνία η μνήμη αυτού. Η αδελφική ώρα προσφέρεται από την οικογένεια. Today 28 February- we celebrate the 40-day memorial service for our beloved brother in the Lord John Klidas, beloved husband of Evangelia Klidas. May his memory be eternal. The fellowship hour is offered by the family. Σήμερα 28 Φεβρουαρίου- Τελούμε το 40-ήμερο μνημόσυνο του αδελφού εν Κυρίω Ιωάνννη Παπουλή, σεβαστός πατέρας της Σταματίας Παγιαζήτη. Αιωνία η μνήμη αυτού. Η αδελφική ώρα προσφέρεται από την οικογένεια. Today 28 February- we celebrate the 40 day memorial service for our beloved brother in the Lord John Papoulis, beloved father of Tina Pagiazitis. May his memory be eternal. The fellowship hour is offered by the family.

2 Page 3 Page 6 Η συντροφιά των χρυσών χρόνων! Η ομάδα των ηλικιωμένων έχει ανασυνταχθεί. Η συνάντησης λαμβάνει χώρα κάθε Πέμπτη, από τις 12 μεσημέρι έως τις 2 το απόγευμα προς το παρόν στην αίθουσα της εκκλησίας.Παρακαλείσθε να έρθετε και να ενωθείτε μαζί μας! Senior Citizens - Golden Stars Our Senior Citizens Group has been regrouped and meets every Thursday at noon until 2pm for now, in the church hall. Please come and join us! REGULAR CHURCH OFFICE HOURS Monday-Friday 9:00am-2:00pm ……………………………………………………… Father Sarantis’ Office Hours Monday- 12pm-6pm Tuesday- 12pm-6pm Wednesday-HOSPITAL MINISTRY SERVICE/ BY APPOINTMENT Thursday-9am-2pm Friday- 9am-2pm *If Pastoral assistance is needed outside of posted office hours, kindly phone Parish Office and your needs will be addressed in a timely fashion, (516) 783-5760. SUNDAY BULLETIN Our Sunday Bulletin may now be available to you by e-mail. If you wish to receive the Sunday Bulletin, please e-mail Fr. Sarantis at patersarantis@yahoo.compatersarantis@yahoo.com stating that you wish to receive the Bulletin and provide him with your e-mail address. Thank you. The Gospel according to Luke 15:11-32 The Lord said this parable: "There was a man who had two sons; and the younger of them said to his father, 'Father, give me the share of the property that falls to me.' And he divided his living between them. Not many days later, the younger son gathered all he had and took his journey into a far country, and there he squandered his property in loose living. And when he had spent everything, a great famine arose in that country, and he began to be in want. So he went and joined himself to one of the citizens of that country, who sent him into his fields to feed swine. And he would gladly have fed on the pods that the swine ate; and no one gave him anything. But when he came to himself he said, 'How many of my father's hired servants have bread enough and to spare, but I perish here with hunger! I will arise and go to my father, and I will say to him, 'Father, I have sinned against heaven and before you; I am no longer worthy to be called your son; treat me as one of your hired servants.' And he arose and came to his father. But while he was yet at a distance, his father saw him and had compassion, and ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and before you; I am no longer worthy to be called your son.' But the father said to his servants, 'Bring quickly the best robe, and put it on him; and put a ring on his hand, and shoes on his feet; and bring the fatted calf and kill it, and let us eat and make merry; for this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found.' And they began to make merry. Now his elder son was in the field; and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants and asked what this meant. And he said to him, 'Your brother has come, and your father has killed the fatted calf, because he has received him safe and sound.' But he was angry and refused to go in. His father came out and entreated him, but he answered his father, 'Lo, these many years I have served you, and I never disobeyed your command; yet you never gave me a kid, that I might make merry with my friends. But when this son of yours came, who has devoured your living with harlots, you killed for him the fatted calf!' And he said to him, 'Son, you are always with me, and all that is mine is yours. It was fitting to make merry and be glad, for this your brother was dead, and is alive; he was lost, and is found.'"

3 Page 5 Το Αγιο Ευαγγέλιο ΛΟΥΚΑΝ ΙΕ´ 11 - 32 Ε ἰ σοδικόν - Δε ῦ τε προσκυνήσωμεν κα ὶ προσπέσωμεν Χριστ ῷ. Σ ῶ σον ἡ μ ᾶ ς Υ ἱὲ Θεο ῦ, ὁ ἀ ναστ ὰ ς ἐ κ νεκρ ῶ ν, ΧΟΡΟΣ - ψάλλοντάς σοι, Ἀ λληλούϊα. Come let us worship and bow down before Christ. Save us, O Son of God, who arose from the dead. Choir : We sing to You, Alleluia. Ὕ μνοι μετ ὰ τ ὴ ν Μικρ ὰ ν Ε ἴ σοδον - Ἀ πολυτίκιον Ἀ ναστάσιμον. π λ. β. Ἀ γγελικα ὶ Δυνάμεις ἐ π ὶ τ ὸ μν ῆ μά σου, κα ὶ ο ἱ φυλάσσοντες ἀ π ενεκρώθησαν, κα ὶ ἵ στατο Μαρία ἐ ν τ ῷ τάφ ῳ, ζητο ῦ σα τ ὸ ἄ χραντόν σου σ ῶ μα. Ἐ σκύλευσας τ ὸ ν ᾍ δην, μ ὴ π ειρασθε ὶ ς ὑ π' α ὐ το ῦ, ὑ π ήντησας τ ῇ Παρθέν ῳ, δωρούμενος τ ὴ ν ζωήν, ὁ ἀ ναστ ὰ ς ἐ κ των νεκρ ῶ ν, Κύριε δόξα σοι. Ἦ χος δ ’. Ταχ ὺ π ροκατάλαβε. Βασίλειον δώρημα, τ ῆ ς Ἐ κκλησίας Χριστο ῦ, ἐ δείχθης Βασίλειε, ὡ ς βασιλεύσας π αθ ῶ ν, το ὶ ς θείοις σου σκάμμασι, σ ὺ γ ὰ ρ ὁ μολογία, τ ὸ ν σ ὸ ν βίον φαιδρύνας, λάμ π εις δι ' ἀ μφοτέρων, ὡ ς ἀ στ ὴ ρ σελασφόρος, ἐ ντε ῦ θεν τ ῆ ς ἀ σάλευτου βασιλείας ἠ ξίωσαι Του Αγίου Νεκταρίου - Ἀ πολυτ ί κιον Ἦ χος α’. (Τ ῆ ς ἐ ρήμου πολίτης.) Σηλυβρίας τ ὸ ν γόνον κα ὶ Α ἰ γίνης τ ὸ ν ἔ φορον, τ ὸ ν ἐ σχάτοις χρόνοις φανέντα ἀ ρετ ῆ ς φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡ ς ἔ νθεον θεράποντα Χριστο ῦ, ἀ ναβλύζει γ ὰ ρ ἰ άσεις παντοδαπ ὰ ς το ῖ ς ε ὐ λαβ ῶ ς κραυγάζουσι. Δόξα τ ῷ σ ὲ δοξάσαντι Χριστ ῷ, δόξα τ ῷ σ ὲ θαυματώσαντι, δόξα τ ῷ ἐ νεργο ῦ ντι δι ὰ σο ῦ π ᾶ σιν ἰ άματα. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ – Μνήσθητι Κύριε........................................................................... Της Αγίας Μαρκελλας - Ἦ χος α ´. (Το ῦ λίθου σφαγισθ έ ντος) Το ῦ Κυρίου το ῖ ς νόμοις, κα ὶ το ῖ ς θείοις διδάγμασι, πειθομένη Μαρκέλλα, κα ὶ ἀ μέμπτως φυλάττουσα, τ ὴ ν βίαν πτοηθε ῖ σα το ῦ πατρ ὸ ς, ὦ Νύμφη ἀ κήρατε Χριστο ῦ, ἐ ν το ῖ ς ὄ ρεσιν η ὐ λίζου, ἐ ν ο ἷ ς διώκων ε ὑ ρίσκει κα ὶ ἐ κτείνει σε· δόξα τ ῷ δεδωκότι σοι ἰ σχ ὺ ν, δόξα τ ῷ σ ὲ στεφανώσαντι, δόξα τ ῷ ἐ νεργο ῦ ντι δι ὰ σο ῦ π ᾶ σιν ἰ άματα. Κοντάκιον. - γ ʹ. Ἡ Παρθένος σήμερον. Τ ῆ ς πατρ ῴ ας, δόξης σου, ἀ ποσκιρτήσας ἀ φρόνως, ἐ ν κακο ῖ ς ἐ σκόρπισα, ὅ ν μοι παρέδωκας πλο ῦ τον· ὅ θεν σοι τ ὴ ν το ῦ Ἀ σώτου, φων ὴ ν κραυγάζω· Ἥ μαρτον ἐ νώπιόν σου Πάτερ ο ἰ κτίρμον, δέξαι με μετανοο ῦ ντα, κα ὶ ποίησόν με, ὡ ς ἕ να τ ῶ ν μισθίων σου. Kontakion I revolted senselessly out of Your fatherly glory; I have squandered sinfully all of the riches You gave me. Hence to You, using the Prodigal's words, I cry out, I have sinned before You, merciful loving Father. O receive me in repentance, I pray, and treat me as one of Your hired hands. Είπε δε ακόμη και την εξής παραβολήν· “ένας άνθρωπος είχε δύο υιούς.Και είπε ο νεώτερος από αυτούς στον πατέρα· πατέρα, δος μου το μερίδιο της περιουσίας που μου ανήκει. Και ο πατέρας εμοίρασε εις αυτούς την περιουσίαν του. Και ύστερα από ολίγας ημέρας ο νεώτερος υιός εμάζευσεν όλα ανεξαιρέτως όσα του είχε δώσει ο πατέρας και εταξίδεψε εις μακρυνήν χώραν. Και εκεί εσπατάλησε την περιουσίαν του ζων ένα βίον άσωτον, παραλυμένον και ασυλλόγιστον. Οταν δε εξώδευσε όλα όσα είχε, έπεσε μεγάλη πείνα εις την χώραν εκείνην και αυτός ήρχισε να στερήται και να πεινά. Και από την πείναν πλέον ζαλισμένος επήγε και προσκολλήθηκε σαν δούλος εις ένα από τους κατοίκους της χώρας εκείνης. Και αυτός τον έστειλε εις τα χωράφια του, να βόσκη χοίρους. Και επιθυμούσε να γεμίση την κοιλίαν του από τα ξυλοκέρατα, που έτρωγαν οι χοίροι, αλλά κανείς δεν του έδιδε, διότι οι υπηρέται τα προώριζαν δια τους χοίρους. Καποιαν όμως ημέραν συνήλθεν από την ζάλην και το κατάντημα της αμαρτωλής ζωής του και είπε· Ποσοι μισθωτοί του πατέρα μου έχουν με το παραπάνω ψωμιά και φαγητά, εγώ δε χάνομαι από την πείναν; Και αμέσως επήρε την απόφασιν της επιστροφής και είπε· Θα σηκωθώ, θα υπάγω προς τον πατέρα μου και θα του πω· πατέρα μου, ημάρτησα στον ουρανόν εμπρός στον Θεόν και τους αγγέλους του· ημάρτησα και ενώπιόν σου, διότι περιφρόνησα την πατρικήν σου αγάπην και δεν ελογάριασα την λύπην, που θα σου προξενούσα με την φυγήν μου. Δεν είμαι πλέον άξιος να ονομασθώ υιός σου και να φέρω το τιμημένο όνομά σου· κάμε με σαν ένα από τους υπηρέτας σου. Και έθεσε εις εφαρμογήν την καλήν του απόφασιν. Εσηκώθη και ήλθε προς τον πατέρα του. Ενώ δε ακόμη ευρίσκετο εις μακρυνήν απόστασιν, ο πατέρας του, που από καιρόν τώρα τον επερίμενε και παρατηρούσε πάντοτε με λαχτάρα στον δρόμον, τον είδε και τον εσπλαγχνίσθη, έτρεξε εις προϋπάντησίν του, έπεσε με στοργήν απέραντον στον τράχηλον του παιδιού του, το αγκαλιασε και το εγέμισε φιλήματα. Συντετριμμένος ο υιός από την απέραντον αυτήν στοργήν είπε στον πατέρα του· Πατέρα, ημάρτησα στον ουρανόν και ενώπιόν σου και δεν είμαι άξιος να ονομασθώ υιός σου. Ο δε πατέρας τον διέκοψε, εστράφη προς τους δούλους, που είχαν μαζευθή εκεί, και είπε· Βγάλτε την πιο καλή φορεσιά και ενδύσατέ τον, και δώστε του το δακτυλίδι εις τα χέρια, σαν αυτό που φορούν οι ελεύθεροι και οι κύριοι. Δώστε του υποδήματα εις τα πόδια, δια να μη περπατή ξυπόλητος όπως οι δούλοι. Και φέρτε το θρεφτό μοσχάρι, σφάξτε το και ετοιμάστε το πιο πλούσιο τραπέζι, δια να πανηγυρίσωμε το εξαιρετικά χαρμόσυνο αυτό γεγονός. Και αφού φάμε, ας ευφρανθούμε όλοι. Διότι ο υιός μου αυτός ήτο νεκρός και αναστήθηκε, χαμένος ήτο και ευρέθηκε. Και ήρχισαν να ευφραίνωνται. (Αγγελοι και δίκαιοι καλούνται από τον Θεόν να χαρούν και να ευφρανθούν, όταν ένας αμαρτωλός, που εγκατέλειψε τον Θεόν και εσπατάλησε τα θεία δώρα εις την αμαρτίαν και εβυθίσθη στον εξευτελισμόν και την κοινήν περιφρόνησιν, μετανοήση ειλικρινώς, επανέλθη προς τον Πατέρα και ξαναπάρη την υιοθεσίαν και την πρώτην του θέσιν). Αλλά ο μεγαλύτερος υιός ευρίσκετο στο χωράφι και καθώς την ώραν που ήρχετο επλησίασε στο σπίτι, ήκουσε μουσικά όργανα και τραγούδια και χορούς. Και αφού εκάλεσε ένα από τους υπηρέτας, τον ηρώτησε τι άραγε είναι αυτά που γίνονται. Εκείνος δε του είπε ότι· Ηλθε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το θρεπτό μοσχάρι, διότι με μεγάλην χαράν τον είδε και τον υπεδέχθη υγιή. Εθύμωσε δε αυτός και δεν ήθελε να εισέλθη στο σπίτι και να παρακαθίση στο χαρμόσυνο τραπέζι. Οταν ο πατέρας επληροφορήθη αυτό, εβγήκε έξω προς τον μεγαλύτερον υιόν και με στοργήν πολλήν τον παρακαλούσε.Εκείνος όμως πικραμένος απεκρίθη με δυσφορίαν μεγάλην και του είπε· Ιδού τόσα χρόνια σε υπηρετώ και ποτέ δεν κατεπάτησα την εντολή σου. Και όμως εις εμέ δεν έδωσές ποτέ ένα κατσίκι, δια να εφρανθώ με τους φίλους μου. Οταν δε ήλθε το παιδί σου αυτό, που κατέφαγε το βιο σου με πόρνας, έσφαξες προς χάριν του το θρεπτό μοσχάρι. Είπε δε εις αυτόν ο πατέρας· Παιδί μου, συ πάντοτε είσαι μαζή μου και όλα τα υπάρχοντά μου είναι δικά σου και ποτέ από τίποτε δεν σε εστέρησα. Επρεπε δε και συ να ευρανθής και να χαρής, διότι ο αδελφός σου αυτός ήτο νεκρός και αναστήθηκε, χαμένος και ξαναβρέθηκε”. (Αγανακτούσαν οι υψηλόφρονες Φαρισαίοι, όταν έβλεπαν τον Κυριον να δέχεται με στοργήν τους μετανοούντας αμαρτωλούς και να τους ανακηρύσση πολίτας της βασιλείας του. Εγωπαθείς και ιδιοτελείς, καθώς ήσαν οι Φαρισαίοι και οι όμοιοι με αυτούς, τυπικώς μόνον και εξωτερικώς τιμώντες τον Θεόν, απεξένωσαν τον ευατόν των από την αγάπην του Θεού και από την χαρμόσυνον επικοινωνίαν με τους πολίτας της βασιλείας των ουρανών).


Κατέβασμα ppt "ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS Visit us at:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google