Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δ ΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Π.Δ.152/2013) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ PORTFOLIO Κομοτηνή Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014 Εισηγήτρια: Γεωργία Χαμζαδάκη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δ ΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Π.Δ.152/2013) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ PORTFOLIO Κομοτηνή Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014 Εισηγήτρια: Γεωργία Χαμζαδάκη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δ ΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Π.Δ.152/2013) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ PORTFOLIO Κομοτηνή Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014 Εισηγήτρια: Γεωργία Χαμζαδάκη Σχολική Σύμβουλος 3 ης Περιφέρειας Ροδόπης

2 Από 12/11/2014 έως και 27/11/2014 ο κάθε αξιολογούμενος καταχωρίζει στην πλατφόρμα αξιολόγησης εκείνα τα στοιχεία που θεωρεί ότι θα πρέπει να θέσει υπόψη των αξιολογητών του (portfolio ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Μέχρι 10/11/2014 κάθε Διευθυντής σχολικής μονάδας καταχωρίζει και επιβεβαιώνει στην πλατφόρμα αξιολόγησης (https://www.iep.edu.gr/evaluation)τα στοιχεία της οικείας σχολικής μονάδας, του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης και των Σχολικών Συμβούλων Από 10/11/2014 έως και 27/12/2014 οι αξιολογητές είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως επικοινωνούν με όσους αξιολογούν και ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με την επικείμενη αξιολόγηση των δευτέρων Από 28/11/2014 έως και 31/12/2014 οι αξιολογητές καταχωρίζουν στην πλατφόρμα αξιολόγησης τις αξιολογήσεις τους.

3 Πέντε Κατηγορίες Παραμέτρων Αναλυόμενες σε Οκτώ Κριτήρια αα) Υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου. ββ) Οργάνωση του έργου του συλλόγου διδασκόντων. 1) Κατηγορία I – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου (Συντελεστής βαρύτητας 1,5): (Διευθυντής Εκπαίδευσης)

4 αα) Διοικητική αξιολόγηση εκπαιδευτικών. ββ) Οργάνωση της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, υλοποίηση των προγραμματισθέντων δράσεων και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων. 2) Κατηγορία II - Άσκηση του έργου της εποπτείας και της αξιολόγησης (Συντελεστής βαρύτητας 1):

5 3) Κατηγορία III - Σχολικό κλίμα και παιδαγωγική της σχολικής μονάδας (Συντελεστής βαρύτητας 0.50) Δεν αξιολογείται στην παρούσα φάση 4) Κατηγορία IV- Προγραμματισμός Διδασκαλίας και Διεξαγωγή διδασκαλίας και αξιολόγηση μαθητών (Συντελεστής βαρύτητας 1) Δεν αξιολογείται στην παρούσα φάση 5 ) Κατηγορία V - Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη (Συντελεστής βαρύτητας1) αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη. ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.

6 Σύμφωνα με την τελευταία υπουργική εγκύκλιο Α. Π. 10940/20-10-2014, τελικώς θα αξιολογηθείτε μόνο στην Κατηγορία Ι από τον Δ/ντή Εκπαίδευσης στην Κατηγορία ΙΙ στο υποκριτήριο ββ) Οργάνωση της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, υλοποίηση των προγραμματισθέντων δράσεων και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων. Κατηγορία V και στα δύο κριτήρια της από το Σχολικό σας Σύμβουλο

7 Ελλιπής (0-30 ) Επαρκής (31-60) Πολύ Καλός (61-80) Εξαιρετικός (81-100) εφόσον δεν μεριμνά με συστηματικό και έγκυρο τρόπο για την τήρηση των προδιαγραφ ών και των διαδικασιών αυτοαξιολόγ ησης της σχολικής μονάδας. εφόσον μεριμνά με συστηματικό και έγκυρο τρόπο για την τήρηση των προδιαγραφών και των διαδικασιών αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και, επίσης, εφόσον συγκαλεί τον σύλλογο διδασκόντων, τον κατευθύνει οργανωμένα και τον καθοδηγεί στη διαδικασία αξιολόγησης των υποδομών της σχολικής μονάδας, των σχολικών βιβλίων και της αποτύπωσης των αναγκών και των προβλημάτων, στη χάραξη και υλοποίηση δράσεων, στην ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων και στην τεκμηρίωση της τελικής αποτίμησης της όλης λειτουργίας της σχολικής μονάδας. εφόσον, επιπλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, προβλέπει, προλαμβάνει και διαχειρίζεται με πνεύμα δημοκρατικό τις δυσκολίες και τις πιθανές τριβές, αντιπαραθέσεις και αρνήσεις κατά τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών. εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων των δύο προηγούμενων υποπεριπτώσεων, καταθέτει τις προσωπικές του απόψεις και προτάσεις στον σύλλογο διδασκόντων, σε ομοτίμους του και στους ανωτέρους του για αποτελεσματικές βελτιωτικές παρεμβάσεις στο έργο της αυτο−αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ

8 Ελλιπής(0-30)Επαρκής(31-60) Πολύ Καλός(61-80) Εξαιρετικός(81- 100) ΑΑ1.1 Αδιαφορία εφαρμογής της διαδικασίας της αυτο-αξιολόγησης. ΑΑ1.2 Έλλειψη αναζήτησης βοήθειας και διάθεσης συνεργασίας με φορείς που μπορούν να συμβάλλουν στην καλή εφαρμογή της αυτο-αξιολόγησης ΑΑ2.1 Επαρκής οργάνωση και εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών αυτο- αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και των δράσεων που έχουν σχεδιασθεί. ΑΑ2.2 Καθοδήγηση στην αξιολόγηση σχολικών βιβλίων και υποδομών σχολικής μονάδας ΑΑ2.3 Τεκμηριωμένες διαδικασίες και αποτελέσματα αυτο- αξιολόγησης Επιπλέον, ΑΑ3.1 Δημοκρατικό πνεύμα ΑΑ3.2 Πρόληψη εντάσεων Επιπλέον, ΑΑ4.1 Καταθέτει προτάσεις βελτίωσης του έργου της αυτο- αξιολόγησης στον σύλλογο διδασκόντων ΑΑ4.2 Καταθέτει προτάσεις βελτίωσης του έργου της αυτο- αξιολόγησης σε ομοτίμους και ανωτέρους

9 Κατηγορία V α) Κριτήρια επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης Ελλιπής (0-30) αα)Επαρκή ς (31-60) ββ)Πολύ καλός (61-80) γγ)Εξαιρετικός (81- 100) Δεν υπάρχει εκπαιδευτι κός που να χαρακτηρί ζεται ελλιπής Κάθε εκπαιδευτικός κατατάσσεται τουλάχιστον στην κατηγορία αυτή, δεδομένου ότι είχε όλα τα εκ του νόμου απαιτούμενα προσόντα για διορισμό, βάσει των οποίων και διορίστηκε. Βασικό πτυχίο διορισμ ού Εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του δύο (2) τουλάχιστον, από τις κάτωθι προϋποθέσεις: i) έχει δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένο πτυχίο αλλοδαπής. ii) έχει πτυχίο Μετεκπαίδευσης Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης. iii) είναι κάτοχος διπλώματος σπουδών από αναγνωρισμένο δημόσιο φορέα σε αντικείμενα που αφορούν στην τέχνη, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την επιστήμη ή την τεχνολογία. iv) διαθέτει πιστοποίηση στις Τ.Π.Ε. οποιουδήποτε επιπέδου. v) γνωρίζει μία ξένη γλώσσα σε επίπεδο Β2, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999. εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του α) δύο (2), τουλάχιστον, από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης υποπερίπτωσης και επιπλέον είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ή β) είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με εμφανή τη συνεχή παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων μέσω συνεδρίων, εισηγήσεων, δημοσιεύσεων κ.λπ. α) Κριτήρια τυπικών προσόντων και επιστημονικής ανάπτυξης

10 β) Κριτήρια επαγγελματικής ανάπτυξης β1) επιμόρφωση σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση: (8 στοιχεία) Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΔΕ) ή Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΛΜΕ) Ετήσια επιμόρφωση δημοσίου φορέα (ΑΕΙ, ΠΑΚΕ,κ.λπ.) Εξάμηνη επιμόρφωση δημοσίου φορέα Τρίμηνη επιμόρφωση δημοσίου φορέα (ΠΕΚ, ΕΚΔΔΑ, κ.λπ.) Μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης Επιμόρφωση σε πρόγραμμα δημόσιου φορέα 30 ωρών και άνω Επιμόρφωση σε πρόγραμμα δημόσιου φορέα έως 30 ώρες viii) Επιμορφωτικές ημερίδες στελεχών εκπαίδευσης, αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών φορέων, Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., ή επιστημονικών φορέων των εκπαιδευτικών.

11 β2) άσκηση καθηκόντων ευθύνης (13 στοιχεία) Άσκηση καθηκόντων στελέχους εκπαίδευσης. Άσκηση καθηκόντων Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (ΠΕΚ). Άσκηση καθηκόντων μέντορα. Συμμετοχή σε προγράμματα του Υπουργείου (π.χ.ΣΕΠΠΕ). Άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών ή Υπευθύνου μαθητικών θεμάτων. Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου ΚΕΔΔΥ ή ΚΠΕ. Άσκηση καθηκόντων υπευθύνου προγραμμάτων (Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτισμού κ.λπ.). Άσκηση καθηκόντων ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ή ΕΚΦΕ. Άσκηση καθηκόντων διευθύνοντος συμβούλου ή μέλους Δ.Σ. σε οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υ.ΠΑΙ.Θ. Μέλος υπηρεσιακού Συμβουλίου ή Συμβουλίου Επιλογής προσωπικού. Μέλος Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων, ή Πρόεδρος Βαθμολογικού Κέντρου Πανελλαδικών Εξετάσεων, Μέλος Επιτροπής Βαθμολογικού ή Πρόεδρος Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου Πανελλαδικών Εξετάσεων ή βαθμολογητής / εξεταστής, ή μέλος γραμματείας κέντρου. Συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια επιστημονικών σωματείων ή ενώσεων της ειδικότητάς τους. Μέλος Σχολικής Επιτροπής, Δημοτικής Επιτροπής ή Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας.

12 β3) Γενική Επιστημονική και εκπαιδευτική δράση (14 στοιχεία ) Συμμετοχή σε δράσεις που προάγουν το σχολείο στην ευρύτερη κοινωνία ή εκπαιδευτική κοινότητα π.χ. δράσεις Αριστείας. Συμμετοχή σε δειγματικές διδασκαλίες των ΠΕΚ ή επιμορφωτικές ημερίδες δημοσίων φορέων. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές/επιμορφωτικές ημερίδες ως εισηγητής/επιμορφωτής. Επιμορφωτής σε εκπαιδευτικά επιμορφωτικά προγράμματα σε φορείς όπως ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΠΕΚ, ΕΚΔΔΑ, ΠΙ, ΟΕΠΕΚ. ΙΕΠ κ.λπ. Διδασκαλία σε ΑΕΙ/ΤΕΙ (ν. 407). Συμμετοχή σε δημοσιευμένες εκπαιδευτικές έρευνες. Εισήγηση σε Επιστημονικά Συνέδρια με πρακτικά. Δημοσίευση άρθρων σε Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές. Συμμετοχή σε ομάδες σύνταξης Προγραμμάτων Σπουδών. Μέλος οργανωτικής ή επιστημονικής επιτροπής επιστημονικών ημερίδων ή συνεδρίων οργανωμένων από Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι., επιστημονικές ενώσεις και επιμορφωτικούς φορείς. Μέλος συγγραφής Διδακτικών εγχειριδίων ή σχολικού εποπτικού υλικού. Συμμετοχή σε ομάδες κρίσης Διδακτικών εγχειριδίων ή σχολικού εποπτικού υλικού. Συγγραφέας Βιβλίου, Επιμελητής βιβλίου ή πρακτικών επιστημονικών συνεδρίων με κριτές. Συμμετοχή στην υλοποίηση ενός (1), τουλάχιστον, καινοτόμου προγράμματος σε συνεργασία ή υπό την εποπτεία ή αιγίδα ελληνικών ή διεθνών επιστημονικών φορέων.

13 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "Δ ΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (Π.Δ.152/2013) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ PORTFOLIO Κομοτηνή Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014 Εισηγήτρια: Γεωργία Χαμζαδάκη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google