Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA
DIMENZIONISANJE PRESEKA PREMA TEORIJI GRANIČNIH STANJA - Granična stanja nosivosti - Snežana Marinković Semestar: V ESPB: 6

2 Centrično pritisnuti elementi
Centrično zategnuti elementi Mali ekscentricitet - Ekscentrično zategnuti elementi Elementi opterećeni momentima savijanja Ekscentrično opterećeni elementi – veliki ekscentricitet “T” preseci Mali ekscentricitet – Ekscentrično pritisnuti elementi. Dijagrami interakcije Elementi opterećeni transverzalnim silama Elementi opterećeni momentima torzije

3 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama
Opterećenje transverzalnim silama – smicanje: Čisto savijanje nosača je retko u praksi => nosače je potrebno projektovati na dejstvo transverzalnih sila Interakcija savijanja i smicanja je kompleksna pojava koja još uvek nije potpuno razjašnjena

4 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama
Kod linijskih nosača opterećenih na savijanje, pored momenata savijanja javljaju se i transverzalne sile

5 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama
Glavni naponi zatezanja: U zonama van oslonaca: U neutralnoj liniji gde je smičući naponi su ujedno glavni naponi: Pravci glavnih napona su definisani uglom :

6 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama
Trajektorije glavnih napona zatezanja ______________ Trajektorije glavnih napona pritisaka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama
Homogeni armiranobetonski poprečni preseci u fazi I: Si – statički moment idealizovane površine iznad vlakana u kojima se traži napon Ii – moment inercije idealizovanog poprečnog preseka u odnosu na težišnu osu Ako je neutralna linija ujedno i težišna linija aktivnog poprečnog preseka, napon smicanja u neutralnoj liniji za presek sa prslinom u fazi II je: Krak unutrašnjih sila se kreće u uskim granicama duž ose nosača pravougaonog preseka, kao srednja vrednost usvaja se:

8 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama
U slučaju nosača sa promenjljivom širinom rebra raspodela napona smicanja je prikazana na slici:

9 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama
Lom nastaje iz tri razloga: Nedostatak ili mali procenat poprečne armature Lom betona kada se kosa prslina proteže visoko po preseku Proklizavanje zategnute armature kada nije pravilno usidrena nad osloncima

10

11 Greda bez uzengija P=160 kN Pr = 160 kN

12 Greda bez uzengija P=175 kN

13 Greda bez uzengija P=175 kN lom

14 Greda bez uzengija P=175 kN lom

15 Greda bez uzengija P=175 kN lom

16 Greda sa uzengijama UΦ6/15
P=160 kN Pr = 120 kN

17 Greda sa uzengijama UΦ6/15
P=220 kN

18 Greda sa uzengijama UΦ6/15
P=280 kN lom

19 Greda sa uzengijama UΦ6/15
P=280 kN lom

20 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama
Dimenzionisanje prema merodavnoj transverzalnoj sili Tmu Nominalni napon smicanja:

21 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama
Nominalni napon smicanja se poredi sa računskom čvrstoćom betona pri smicanju, τr=f(MB) Ako je nije potrebna računska armatura za prihvatanje uticaja od transverzalnih sila! Ako je potrebna je računska armatura u području gde je U ovom slučaju se deo transverzalne sile može poveriti betonu! => redukcija Tmu => redukovana računska transverzalna sila TRu Tbu se prenosi trenjem u prslini i preko pritisnute zone betona MB 15 20 30 40 50 60 τr (MPa) 0.6 0.8 1.1 1.3 1.5 1.6

22 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama
Ako je celokupnu silu prihvata armatura (Tbu=0) Slučaj nije dozvoljen! => povećavanje dimenzija preseka ili MB Dimenzionisanje pomoću koeficijenata sigurnosti koji važe za 3‰≤ εa≤10‰

23 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama
gornji pojas: pritisnuti beton Model rešetke: pritisnute dijagonale: betonski štapovi zategnute dijagonale/vertikale: kosi profili/uzengije donji pojas: podužna armatura

24 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama

25 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama
Model rešetke: Ritter i Mörsch Sile u štapovima: Uslovi ravnoteže!

26 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama
Proračun armature: Sila zatezanja u kosoj (poprečnoj) armaturi, u blizini oslonca se određuje: Sila u armaturi na jed. dužini: Horizontalna sila veze:

27 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama
Proračun armature: Integracija izraza na dužini osiguranja λ, uz zamenu => Ukupna površina kose armature: Ako se osiguranje vrši samo vertikalnim uzengijama (α=90º) prema maksimalnom redukovanom smičućem naponu τRu iz uslova da je Zuu=TRu - površina poprečnog preseka uzengija - rastojanje uzengija - “sečnost” uzengija T T m=4 m=2 m=2

28 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama
Proračun armature: Pored poprečne potrebna je i dodatna podužna zategnuta armatura, ΔAa Sila u zategnutoj armaturi: model rešetke ≠ gredni model ! Model rešetke (suma mom.savijanja oko tačke A): Gredni model: Razlika između dva modela: Dodatna površina zategnute armature:

29 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama
Proračun armature: Neophodno je obezbediti minimalni procenat armiranja na dužini osiguranja λ Minimalna površina preseka armature se određuje iz prethodnog uslova: Maksimalno rastojanje uzengija:

30 8. Elementi opterećeni transverzalnim silama
U neposrednoj blizini oslonaca može se izvršiti redukcija transverzalne sile na dužini c/2+0.75d Deo jednakopodeljenog opterećenja q se na ovoj dužini direktno uliva u oslonac


Κατέβασμα ppt "TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google