Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ELEKTROMAGNETNA POLJA NADZEMNIH VODOVA autori; Vlastimir Tasić

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ELEKTROMAGNETNA POLJA NADZEMNIH VODOVA autori; Vlastimir Tasić"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ELEKTROMAGNETNA POLJA NADZEMNIH VODOVA autori; Vlastimir Tasić
ELEKTROMAGNETNA POLJA NADZEMNIH VODOVA autori; Vlastimir Tasić*,Leda Kecojević, Tone Marinček

2 IZVORI ELELTROMAGNETNIH
POLJA ELEKTROMAGNETNA POLJA -RADIACIJA

3 Princip ALARA Ovaj princip ima za cilj da umanji rizik izloženosti ljudi i drugih živih bića, usled delovanja elektromagnetnih polja, na najmanju moguću meru. U zavisnosti od načina zaštite ljudi razlikuju se dve vrste standarda koji se baziraju na: određivanju visine granične vrednosti EM polja, određivanju rastojanja između izvora EM polja i površina za opštu ljudsku upotrebu. Granične vrednosti dozvoljenih jačina EM polja u državama EU raspoređene su od najnižih 0,5 kVm-1/10 µT (Slovenija), do najviših vrednosti 12 kVm-1/1,6 mT (Velika Britanija).

4 Preporuke Saveta ministara EU za vrednosti EMF
Osnovna organizacija: Savet evropske unije Referenca dokumenta:Preporuka saveta od 12.jula 1999 god.o ograničenju izlaganja stanovništva dejstvu elektromagnetnog polja (0 Hz do 300 GHz)(1999/519/EC) Frekvencije>1 Hz-300GHz Status:Preporuka vladama članicama da primene mere,uzimajući u obzir i rizik i uštede pri odlučivanju o tome da li se zahteva ili ne Primenjuje se na: Tip zabrane Količina Deo tela Vrednost Komentar J Centralni nervni sistem 2 mA m-2 Prosečno preko 1 cm2 Izlaganje stanovništva kada vreme izlaganja nije značajno Osnovne zabrane E 5 kV m-1 B 100 T Referentni nivo Struja 0,5 mA

5 Električno polje E [kV/m] u 110/SN kV trafostanici
Magnetno polje B [µΤ] u 110/SN kV trafostanici

6 PRIKAZ ŠIRINE POPREČNIH PRESEKA ELEKTRIČNIH POLJA
Granica širine 2 kV/m Granica širine 5 kV/m

7 KORIDOR DALEKOVODA URBANISTIČKI GRAĐEVISKI POGONA ODRŽAVANJA
UTICAJA DALEKOVODA NA SUSEDNE SISTEME I OBJEKTE UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU I STANOVNIŠTVO

8 Pogonski-građevinski koridor

9 2D PRIKAZ ELEKTRIČNOG POLJA ZA NOSEĆI Y STUB

10 2D PRIKAZ MAGNETNOG POLJA ZA NOSEĆI Y STUB

11 2D ELEKTRIČNO POLJE U RASPONU DV 400 kV
Predstavljena je širina električnog polja u metrima za jačinu električnog polja od 2 kV/m l=440 m Širina električkog polja odčitana u metrima za 2 kV/m l=52 m

12 2D MAGNETNO POLJE U RASPONU DV 400 kV

13 HVALA NA PAŽNJI


Κατέβασμα ppt "ELEKTROMAGNETNA POLJA NADZEMNIH VODOVA autori; Vlastimir Tasić"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google