Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004

2 7ο ΜΕΡΟΣ ΤΟ MAC ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ LONTALK

3  Η προβλεψιμότητα του LonTalk πρωτοκόλλου βασίζεται στην εκτίμηση του φορτίου του καναλιού  Κάθε κόμβος του δικτύου διατηρεί μία εκτίμηση του τρέχοντος φορτίου (BL) στο κανάλι  Αυτή αυξάνεται σαν αποτέλεσμα της μετάδοσης ή της λήψης ενός πακέτου και μειώνεται περιοδικά - μία φορά για κάθε κύκλο πακέτου  Η προσαύξηση στο φορτίο κωδικοποιείται στην επικεφαλίδα (header) του πακέτου και απεικονίζει τον αριθμό των μηνυμάτων τα οποία το πακέτο θα δημιουργήσει κατά την λήψη του  Επίσης, το φορτίο μειώνεται εάν το κανάλι παραμένει αδρανές για ένα τυχαίο αριθμό σχισμών  Το εκτιμούμενο φορτίο έχει πάντα τιμή μεγαλύτερη ή ίση του ένα (1)  Ο αλγόριθμος αυξάνει το φορτίο μετά, με την ποσότητα που σχετίζεται με το πακέτο που μεταδίδεται, διότι ο αριθμός των αναμενόμενων αποκρίσεων έχει σημασία μετά την μετάδοση του πακέτου. LonTalk Πρωτόκολλο του Δικτύου LonWorks (Predictive p-persistent CSMA/CD) Βασική Λειτουργία

4  Στο LonTalk όταν ένας κόμβος προσπαθεί να μεταδώσει, ελέγχει πρώτα την κατάσταση του καναλιού  Οταν ανιχνεύσει ότι το κανάλι = αδρανές κατά την περίοδο Beta1, τότε παίρνει το δικαίωμα να μεταδώσει.  Στη συνέχεια, υπολογίζει μια τυχαία καθυστέρηση T (Τransmit) μέσα στο διάστημα (0 έως BL*W base ), όπου Wbase το μέγεθος του βασικού παραθύρου και το BL εκτίμηση του τρέχοντος φορτίου στο κανάλι  Η καθυστέρηση T είναι ένας ακέραιος αριθμός σχισμών διάρκειας Beta2  Αν μετά από την καθυστέρηση το κανάλι συνεχίζει να ανιχνεύεται ως αδρανές  μεταδίδει το πακέτο  Διαφορετικά, ο κόμβος λαμβάνει το εισερχόμενο πακέτο και επαναλαμβάνει τον αλγόριθμο Συμπεριφορά LonTalk - Συμπεριφορά LonTalk - Βασική Λειτουργία

5  Η μέση καθυστέρηση για μικρό φορτίο (εφ’ όσον T ομοιόμορφα κατανεμημένη) D mean = W base /2  Αν το φορτίο μεγάλο, ο αλγόριθμος τείνει να το υπερεκτιμήσει  αύξηση του D mean, έως ότου αυτό ελαττωθεί (στην πράξη αυτό αμβλύνεται από τις καθυστερήσεις επεξεργασίας στους κόμβους)  Αυτό συμβαίνει διότι το φορτίο αυξάνεται όταν λαμβάνεται ένα πακέτο με μή μηδενική ένδειξη αύξησης του φορτίου  Το φορτίο τότε μειώνεται καθώς οι κόμβοι οργανώνουν τις αποκρίσεις επιβεβαίωσης λήψης (ACK), έτσι ώστε ευρίσκεται εμπειρικά ότι η υπερεκτίμηση του φορτίου είναι σύντομη και η εκμετάλλευση του καναλιού παραμένει κοντά στον κόρο  Ρυθμίζοντας το μέγεθος του παραθύρου τυχαιότητας, W base, σαν συνάρτηση του προβλεπόμενου φορτίου, ο αλγόριθμος διατηρεί τον ρυθμό των συγκρούσεων σταθερό και ανεξάρτητο του φορτίου  Θεωρώντας ότι το εκτιμούμενο φορτίο BL είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το πραγματικό, ισχύει η σχέση: Ρυθμός Συγκρούσεων = Κύκλοι Εσφαλμένων Πακέτων / Κύκλοι Επιτυχών Πακέτων  1 / 2 Wbase

6  Έχει αποδειχθεί ότι βασικό παράθυρο εύρους 16 σχισμών, μεγιστοποιεί την απόδοση του πρωτοκόλλου  Υπάρχουν κατά μέσο όρο 8 σχισμές πλάτους Beta2 και μία σχισμή πλάτους Beta1 ανάμεσα σε κάθε πακέτο  Το πλάτος της περιόδου Beta2 είναι κρίσιμο για την αποτελεσματική χρήση του καναλιού.  Η εκτίμηση φορτίου στο LonTalk πρωτόκολλο βασίζεται στον αναμενόμενο αριθμό πακέτων θετικής επιβεβαίωσης (ACK) που δημιουργούν τα πακέτα δεδομένων όταν λαμβάνονται στους κόμβους προορισμού τους.  Στην περίπτωση, που τα πακέτα δεδομένων μεταδίδονται χωρίς απαίτηση επιβεβαίωσης, τότε το τμήμα εκτίμησης του αλγορίθμου δεν αυξάνει δυναμικά το διάστημα των σχισμών τυχαιότητας, όταν υπάρχει αύξηση στο φορτίο.  Στην περίπτωση αυτή, το LonTalk πρωτόκολλο έχει την ίδια απόδοση με το p-persistent CSMA/CD, όπου p=0.0625(=1/16), θεωρώντας ένα βασικό παράθυρο εύρους 16 σχισμών τυχαιότητας. Συμπεριφορά LonTalk - Συμπεριφορά LonTalk - Βασική Λειτουργία

7 Συμπεριφορά LonTalk - Ανίχνευση Ελεύθερου Καναλιού «κανάλι βρίσκεται σε ελεύθερη κατάσταση»  επιβεβαιώνεται από :  Όταν η κατάσταση του καναλιού που προσδιορίζεται από το φυσικό επίπεδο (μέσω της πρωτογενούς λειτουργίας P_Data_Indication) είναι χαμηλή  Καμιά εκπομπή δεν έχει ανιχνευθεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου Beta1. Το εύρος της περιόδου Beta1 πρέπει να ικανοποιεί την παρακάτω συνθήκη: Beta1 > (χρόνος ενός (1) bit) + (2 * T aup + T aum ) Tau p = η καθυστέρηση διάδοσης που εξαρτάται από το μήκος του μέσου Tau m = ο χρόνος ανίχνευσης και επιστροφής στο MAC υπό- επίπεδο, δηλαδή το χρονικό διάστημα από την ανίχνευση ελεύθερου καναλιού ως την πρώτη αλλαγή που εμφανίζεται στην έξοδο.

8 Όταν ένας κόμβος που επιθυμεί να στείλει δεδομένα, δημιουργεί μια τυχαία καθυστέρηση T διάρκειας BL*W base σχισμών. Κατόπιν, ο κόμβος (σταθμός) περιμένει αυτό το χρονικό διάστημα, ενώ ταυτόχρονα ελέγχει την κατάσταση του καναλιού. Αν το κανάλι εξακολουθεί να είναι ελεύθερο μετά το τέλος του χρονικού διαστήματος, τότε ο κόμβος μεταδίδει το πακέτο του. Το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης T δίνεται από έναν ακέραιο αριθμό τυχαίων σχισμών διάρκειας Beta2. Το μήκος των τυχαίων σχισμών πρέπει να ικανοποιεί τον παρακάτω περιορισμό: Beta2 > 2 * Tau p + Tau m Beta2 > 2 * Tau p + Tau m Συμπεριφορά LonTalk - Υλοποίηση του Τυχαίου Χρόνου

9 Συμπεριφορά LonTalk - Προαιρετική Προτεραιότητα Εξυπηρέτησης  Το LonTalk πρωτόκολλο υποστηρίζει επιλεκτική προτεραιότητα.  Οι σχισμές προτεραιότητας, αν υπάρχουν, ακολουθούν αμέσως μετά την Beta1 περίοδο μετά την μετάδοση ενός πακέτου,  Ο αριθμός των σχισμών προτεραιότητας κυμαίνονται από 0 έως 127.  Οι σχισμές αυτές τυπικά δεν χρησιμοποιούνται ‘ανταγωνιστικά’, αλλά ανατίθενται σταθερά και μοναδικά στους κόμβους προς χρήση.  Κόμβοι στους οποίους έχουν ανατεθεί σχισμές προτεραιότητας δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τις σχισμές αυτές για κάθε πακέτο.  Ο κόμβος αποφασίζει κάθε φορά για το συγκεκριμένο πακέτο αν θα χρησιμοποιήσει ή όχι την καθορισμένη σχισμή.  Αυτή η απόφαση λαμβάνεται μετά την εξέταση του bit προτεραιότητας που βρίσκεται στο πεδίο ελέγχου του πακέτου.

10 Συμπεριφορά LonTalk – Κανόνες Προτεραιότητας  Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, είναι πιθανό να ανατεθεί σε όλους τους κόμβους η ίδια σχισμή προτεραιότητας.  Οταν υπάρχει μία peer-to-peer δραστηριότητα και ταυτόχρονα ο μοναδικός κύριος κόμβος επικοινωνεί με κάθε εξαρτημένο κόμβο για την υλοποίηση διαδικασιών όπως διαχείριση δικτύου, polling, κλπ.  Δίνοντας σε κάθε κόμβο την ίδια σχισμή και χρησιμοποιώντας τη μόνο για αυτό το σκοπό, αυτές οι συναλλαγές (από τον κύριο κόμβο σε πολλαπλούς εξαρτημένους κόμβους) θα είχαν την τάση να ολοκληρωθούν πριν από την κίνηση που προέρχεται από την ταυτόχρονη (background) peer-to-peer δραστηριότητα.  Μια εφαρμογή μπορεί να αποφασίσει ότι ένα μήνυμα είναι υψηλής προτεραιότητας και να δοκιμάσει να το στείλει ως τέτοιο.  Αν ο κόμβος δεν έχει μια σχισμή προτεραιότητας αφιερωμένη σ’ αυτόν, το πακέτου θα σταλεί με το συνηθισμένο τρόπο, εκτός και αν έχει ενεργοποιηθεί το bit προτεραιότητας του πεδίου ελέγχου του πακέτου.  Αν ακολούθως το πακέτο περάσει από ένα δρομολογητή - κόμβο ο οποίος διαθέτει μια σχισμή προτεραιότητα στο κανάλι προορισμού, το πακέτο θα σταλεί χρησιμοποιώντας την προτεραιότητα του δρομολογητή.

11  Το LonTalk πρωτόκολλο δεν παρέχει συγχρονισμό μεταξύ των κόμβων.  Αν το κανάλι παραμένει αδρανές για περισσότερο από μία τυχαία περίοδο (Beta1 + αριθμός των σχισμών προτεραιότητας + D mean ), η προσπέλαση στο κανάλι είναι τυχαία χωρίς προτεραιότητα.  Όταν το κανάλι επιστρέψει στην ενεργή κατάσταση (busy state), η προσπέλαση θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας.  Αν ένα πακέτο προτεραιότητας μεταδοθεί είτε με την τεχνική του πρωτοκόλλου αίτησης / απόκρισης ή με αυτήν της αξιόπιστης μετάδοσης πακέτου, τότε ο αποκρινόμενος κόμβος θα επιχειρήσει να στείλει μια επιβεβαίωση / απόκριση με προτεραιότητα, ενεργοποιώντας το bit προτεραιότητας στο πεδίο ελέγχου του πακέτου.  Αν δημιουργηθεί ένα πακέτο υψηλής προτεραιότητας σε έναν κόμβο, στέλνεται πριν από οποιοδήποτε πακέτο κανονικής (χαμηλής) προτεραιότητας. Πολλά πακέτα με υψηλή προτεραιότητα στέλνονται με σειρά FIFO (First In First Out).  Αν μια εφαρμογή επιχειρεί να στείλει ένα πακέτο υψηλής προτεραιότητας, ενώ ο κόμβος στον οποίο τρέχει η εφαρμογή στέλνει ήδη ένα πακέτο, αυτό το μεταδιδόμενο πακέτο θα ολοκληρωθεί πρώτο.  Αν ένας κόμβος έχει πολλά μηνύματα υψηλής προτεραιότητας σε λίστα αναμονής, δεν θα στείλει τα μηνύματα υψηλής προτεραιότητας σε συνεχόμενους κύκλους πακέτων, αφού αυτό θα δέσμευε αποκλειστικά το κανάλι.  Στην περίπτωση που ένας κόμβος έχει ένα πακέτο προτεραιότητας να στείλει και έχει στείλει ένα πακέτο στον προηγούμενο κύκλο πακέτου, ο κόμβος αυτός δεν χρησιμοποιεί τη σχισμή προτεραιότητας στον τρέχοντα κύκλο.  Αντί αυτού, επιχειρεί να προσπελάσει το μέσο χρησιμοποιώντας τον (χωρίς προτεραιότητα) MAC- αλγόριθμο.  Αν ο κόμβος δεν μεταδώσει επιτυχώς στον τρέχοντα κύκλο πακέτου, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη σχισμή προτεραιότητάς του στον επόμενο κύκλο πακέτου. Συμπεριφορά LonTalk – Κανόνες Προτεραιότητας


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google