Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χαίρετε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χαίρετε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χαίρετε

2 What time is it?

3 Τι ώρα είναι;

4 It is five thirty

5 Είναι πέντε και μισή.

6 What time is it?

7 Τι ώρα είναι;

8 It is a quarter to three.

9 Είναι τρεις παρά τέταρτο.

10 Count in Greek from 1 to 12 (neuter)

11 ένα΄, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννέα δέκα, ένδεκα, δώδεκα.

12 Do the same backwards.

13 δώδεκα, ένδεκα, δέκα, εννέα, οκτώ, επτά, έξι, πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα

14 Time to learn elementary math in Greek.

15 How much is…

16 Πόσο κάνει...

17 Πόσο κάνει...

18 Say: how much is…

19 Πόσο κάνει...

20 The word και we learned, which means and, it also means plus.

21 Three plus two.

22 τρία και δύο

23 Ask: how much is three plus two?

24 Πόσο κάνει τρία και δύο;

25 Answer: three plus two is (κάνει) five.

26 Τρία και δύο κάνει πέντε.

27 Ask: How much is five plus six.

28 Πόσο κάνει πέντε και έξι.

29 Answer: Five plus six is eleven.

30 Πέντε και έξι κάνει ένδεκα.

31 Minus

32 μείον

33 μείον

34 Say: minus

35 μείον

36 Ask: how much is seven minus four.

37 Πόσο κάνει επτά μείον τέσσερα.

38 Say: Seven minus four is three.

39 Επτά μείον τέσσερα κάνει τρία.

40 Ask: How much is six plus five minus four?

41 Πόσο κάνει έξι συν πέντε μείον τέσσερα;

42 Answer: six plus five minus four is two.

43 Έξι συν πέντε μείον τέσσερα κάνει δύο.

44 wrong

45 λάθος

46 λάθος

47 Say: wrong

48 Λάθος

49 Wrong! Six plus five minus four is seven.

50 Λάθος! Έξι συν πέντε μείον τέσσερα κάνει επτά!
Λάθος! Έξι συν πέντε μείον τέσσερα κάνει επτά!

51 times (multiplication)

52 επί

53 επί

54 Say: times

55 επί

56 Ask: how much is two times three?

57 Πόσο κάνει δύο επί τρία.

58 Please, give an answer using a full sentence.

59 Δύο επί τρία κάνει έξι.

60 Ask: how much is three times three?

61 Πόσο κάκει τρία επί τρία;

62 Please, give an answer using a full sentence.

63 Τρία επί τρία κάνει εννέα.

64 Divided by

65 διά

66 διά

67 Say: divided by

68 διά

69 Ask: how much is ten divided by two?

70 Πόσο κάνει δέκα διά δύο;

71 Please, give an answer using a full sentence.

72 Δέκα διά δύο κάνει πέντε.

73 Ask: How much is eight divided by four?

74 Πόσο κάνει οκτώ διά τέσσερα;

75 Please, give an answer using a full sentence.

76 Οκτώ διά τέσσερα κάνει δύο.

77 Time to learn bigger numbers.

78 thirteen

79 δεκατρείς, δεκατρία

80 Do you remember the gender rule for the number three
Do you remember the gender rule for the number three? It is the same for all numbers the end with three.

81 forteen

82 δεκατέσσερις, δεκατέσσερα

83 fifteen

84 δεκαπέντε

85 Do you see the pattern?

86 What do you think is sixteen?

87 If you guessed δεκαέξι, you were correct.

88 Guess seventeen.

89 Did you guess δεκαεπτά?

90 eighteen

91 Δεκαοκτώ

92 Ninteen

93 Δεκαεννέα

94 Do you see the pattern?

95 Twenty

96 Είκοσι

97 Είκοσι

98 You could not have guessed this one.

99 Twenty one

100 είκοσι ένα – είκοσι μία

101 twenty two

102 είκοσι δύο

103 twenty three

104 είκοσι τρεις, είκοσι τρία

105 Twenty four

106 είκοσι τέσσερις, είκοσι τέσσερα
είκοσι τέσσερις, είκοσι τέσσερα

107 twenty five

108 είκοσι πέντε

109 do you want to guess twenty six?

110 είκοσι έξι

111 Did you guess right?

112 twenty seven twenty eight twenty nine YOU CAN DO IT!

113 είκοσι επτά είκοσι όκτώ είκοσι εννέα
είκοσι επτά είκοσι όκτώ είκοσι εννέα

114 Good!

115 thirty

116 τριάντα

117 thirty one … thirty nine

118 τριάντα ένα – τριάντα μία ... τριάντα εννέα

119 forty

120 σαράντα

121 fifty

122 πενήντα

123 sixty

124 εξήντα

125 seventy

126 εβδομήντα

127 eighty

128 ογδόντα

129 ninety

130 ενενήντα

131 one hundred

132 εκατό(ν)

133 Let’s count from 10 to 100 by tens.

134 10 δέκα 20 είκοσι 30 τριάντα 40 σαράντα 50 πενήντα 60 εξήντα 70 εβδομήντα 80 ογδόντα 90 ενενήντα 100 εκατό(ν)

135 let’s do it again.

136 10 δέκα 20 είκοσι 30 τριάντα 40 σαράντα 50 πενήντα 60 εξήντα 70 εβδομήντα 80 ογδόντα 90 ενενήντα 100 εκατό(ν)

137 One more time.

138 10 δέκα 20 είκοσι 30 τριάντα 40 σαράντα 50 πενήντα 60 εξήντα 70 εβδομήντα 80 ογδόντα 90 ενενήντα 100 εκατό(ν)

139 Let’s see how good your memory is
Let’s see how good your memory is. Say the numbers in Greek from top to bottom.

140 62 83 58 37 26 12 75 91 100 44

141 62 83 58 37 26 12 75 91 100 44

142 62 83 58 37 26 12 75 91 100 44

143 62 83 58 37 26 12 75 91 100 44

144 62 83 58 37 26 12 75 91 100 44

145 62 83 58 37 26 12 75 91 100 44

146 62 83 58 37 26 12 75 91 100 44

147 62 83 58 37 26 12 75 91 100 44

148 62 83 58 37 26 12 75 91 100 44

149 62 83 58 37 26 12 75 91 100 44

150 62 83 58 37 26 12 75 91 100 44

151 62 83 58 37 26 12 75 91 100 44

152 62 83 58 37 26 12 75 91 100 44

153 62 83 58 37 26 12 75 91 100 44

154 62 83 58 37 26 12 75 91 100 44

155 62 83 58 37 26 12 75 91 100 44

156 62 83 58 37 26 12 75 91 100 44

157 62 83 58 37 26 12 75 91 100 44

158 62 83 58 37 26 12 75 91 100 44

159 62 83 58 37 26 12 75 91 100 44

160 Let’s do arithmetic now using these higher numbers we have learned.

161 For every problem you see, say the question, and then give the answer.

162 Here is an example: Say: Πόσο κάνει τριάντα και σαράντα; Answer: Τριάντα και σαράντα κάνει εβδομήτα. You are becoming a Greek mathematician!

163

164

165

166

167 52 + 8

168

169 32 - 5

170 68- 19

171

172 39 - 9

173 10 X 10

174 5 X 8

175 8 X 4

176 7 X 4

177 6 X 6

178 80 divided by 10

179 68 divided by 2

180 27 divided by 9

181 10 divided by 2

182 The expression πόσο κάνει also means how much, as in how much does it cost.

183 Ask: How much is your car, Nick?

184 Πόσο κάνει το αυτοκίνητό σου, Νίκο;

185 Nick says: It costs (κάνει) a lot of money.

186 Κάνει πολλά λεφτά.

187 Ask: How much is your house, Mr. Antoniou?

188 Πόσο κάνει το σπίτι σας, κύριε Αντωνίου.

189 He says: I don’t know.

190 Δεν ξέρω.

191 Ask: How much is her book?

192 Πόσο κάνει το βιλίο της;

193 euros

194 ευρώ

195 ευρώ

196 Say: euros

197 ευρώ

198 Her book is twenty euros.

199 Το βιβλίο της κάνει είκοσι ευρώ.

200 How much is his bag?

201 Πόσο κάνει η τσάντα του;

202 Say: His bag is fifty five euros.

203 Η τσάντα του κάνει πενήντα πέντε ευρώ.

204 Ask: Nick, do you have one hundred euros?

205 Νίκο, έχεις εκατό ευρώ;

206 He says: No, I do not have one hundred euros.

207 Όχι, δεν έχω εκατό ευρώ.

208 I want ninety euros.

209 Θέλω ενενήντα ευρώ.

210 Who has 90 euros?

211 Ποιός έχει ενενήντα ευρώ;

212 Miss. Loula has 90 euros.

213 Η δεσποινίς Λούλα έχει ενενήντα ευρώ.

214 Say: one book

215 ένα βιβλίο

216 two books

217 δύο βιβλία

218 Now, say: three books.

219 Τρία βιβλία

220 Four books

221 Τέσσερα βιβλία.

222 Ten books

223 Δέκα βιβλία

224 Did you notice the change in the ending from (singular) βιβλίο to (plural) βιβλία.

225 Ένα τετράδιο

226 Now, say: eight notebooks

227 Οκτώ τεράδια

228 Now say: I have one book and two notebooks in my bag.

229 Έχω ένα βιβλίο και δύο τετράδια στην τσάντα μου.

230 This is the end of lesson 11.

231 Χαίρετε.


Κατέβασμα ppt "Χαίρετε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google