Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η ΣΩΤΗΡΙΑ

2 Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2008 Ένωση με τον Χριστό

3 Ορισμός Με τη φράση ένωση με τον Χριστό εννοούμε την ποικιλία των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στους πιστούς και στον Χριστό, διά του οποίου οι χριστιανοί λαμβάνουν κάθε ευλογία της σωτηρίας.

4 Η ένωσή μας με τον Χριστό
Εμείς είμαστε εν Χριστώ Ο Χριστός είναι εν ημίν Είμαστε σαν τον Χριστό Είμαστε μαζί με τον Χριστό

5 Α. Είμαστε εν Χριστώ

6 Ο Θεός έβλεπε τους πιστούς εν Χριστώ προ καταβολής κόσμου
Ο Θεός έβλεπε τους πιστούς εν Χριστώ προ καταβολής κόσμου «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια διά Χριστού, καθώς εξέλεξεν ημάς δι' αυτού [αρχ. εν Αυτώ] προ καταβολής κόσμου, διά να ήμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού διά της αγάπης» Εφεσ. α’ 3-4 «όστις έσωσεν ημάς και εκάλεσε με κλήσιν αγίαν, ουχί κατά τα έργα ημών, αλλά κατά την εαυτού πρόθεσιν και χάριν, την δοθείσαν εις ημάς εν Χριστώ Ιησού προ χρόνων αιωνίων,». Β’ Τιμ. α’ 9

7 Ο Θεός έβλεπε τους πιστούς εν Χριστώ, ενόσω ο Χριστός ήταν στη γη
Ο Θεός έβλεπε τους πιστούς εν Χριστώ, ενόσω ο Χριστός ήταν στη γη Επειδή ήμασταν συνδεδεμένοι με τον Χριστό, ο Χριστός θεωρούνταν αντιπρόσωπός μας. «Διότι καθώς διά της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί, ούτω και διά της υπακοής του ενός οι πολλοί θέλουσι κατασταθή δίκαιοι». Ρωμ. ε’ 19 «Επειδή η αγάπη του Χριστού συσφίγγει ημάς, διότι κρίνομεν τούτο, ότι εάν εις απέθανεν υπέρ πάντων, άρα οι πάντες απέθανον·» Β’ Κορ. ε΄ 14

8 Οι πιστοί εν Χριστώ τώρα
Τώρα που έχουμε έρθει στην ύπαρξη, αφού πιστέψουμε, η σχέση με τον Χριστό γίνεται πραγματική. Συνδεόμαστε μαζί του: Πεθαίνουμε και ανασταινόμαστε μαζί του (Κολ. β’ 12). Εν Χριστώ έχουμε νέα ζωή (Α’ Ιωάν. ε’ 11) Όλα μας τα έργα μπορούν να γίνονται εν Χριστώ. Όλοι οι πιστοί μαζί είμαστε το σώμα του Χριστού (Ρωμ. ιβ’ 5).

9 Πεθαίνουμε και ανασταινόμαστε μαζί του
Πεθαίνουμε και ανασταινόμαστε μαζί του «συνταφέντες μετ' αυτού εν τω βαπτίσματι, διά του οποίου και συνανέστητε διά της πίστεως της ενεργείας του Θεού, όστις ανέστησεν αυτόν εκ των νεκρών». Κολ. β’ 12 «Εάν λοιπόν απεθάνετε μετά του Χριστού από των στοιχείων του κόσμου, διά τι ως ζώντες εν τω κόσμω υπόκεισθε εις διατάγματα […] Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης». Κολ. β’ 20, γ’ 1.

10 Εν Χριστώ έχουμε νέα ζωή
«Και αύτη είναι μαρτυρία, ότι ζωήν αιώνιον έδωκεν εις ημάς ο Θεός, και αύτη η ζωή είναι εν τω Υιώ αυτού.». Α’ Ιωάν. ε’ 11 «Αλλά σεις είσθε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, όστις εγενήθη εις ημάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασμός και απολύτρωσις·». Α΄ Κορ. α’ 30 «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια διά Χριστού,» Εφεσ. α’ 3

11 Όλα μας τα έργα μπορούν να γίνονται εν Χριστώ
Όλα μας τα έργα μπορούν να γίνονται εν Χριστώ «Και παν ό,τι αν πράττητε εν λόγω ή εν έργω, πάντα εν τω ονόματι του Κυρίου Ιησού πράττετε, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα». Κολ. γ’ 17 «τα πάντα δύναμαι διά του ενδυναμούντός με Χριστού». Φιλιπ. δ’ 13 «ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω». Α’ Κορ. ιε’ 58 «Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν τω κράτει της ισχύος αυτού». Εφεσ. ς’ 10

12 Όλα μας τα έργα μπορούν να γίνονται εν Χριστώ
Όλα μας τα έργα μπορούν να γίνονται εν Χριστώ «Τα τέκνα, υπακούετε εις τους γονείς σας εν Κυρίω·». Εφεσ. ς’ 1 «Αι γυναίκες, υποτάσσεσθε εις τους άνδρας σας, καθώς πρέπει εν Κυρίω.». Κολ. γ’ 18 «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε· πάλιν θέλω ειπεί, Χαίρετε». Φιλιπ. δ’ 4

13 Όλοι οι πιστοί είμαστε το σώμα του Χριστού
Όλοι οι πιστοί είμαστε το σώμα του Χριστού «ούτω και ημείς οι πολλοί εν σώμα είμεθα εν Χριστώ, ο δε καθείς μέλη αλλήλων.». Ρωμ. ιβ’ 5 «Διότι καθώς το σώμα είναι εν και έχει μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός, πολλά όντα, είναι εν σώμα, ούτω και ο Χριστός· διότι ημείς πάντες διά του ενός Πνεύματος εβαπτίσθημεν εις εν σώμα, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες, είτε δούλοι είτε ελεύθεροι, και πάντες εις εν Πνεύμα εποτίσθημεν». Α’ Κορ. ιβ’ 12-13

14 Όλοι οι πιστοί είμαστε ο ναός του Θεού εν Χριστώ
Όλοι οι πιστοί είμαστε ο ναός του Θεού εν Χριστώ «Εις τον οποίον προσερχόμενοι, ως εις λίθον ζώντα, υπό μεν των ανθρώπων αποδεδοκιμασμένον, παρά δε τω Θεώ εκλεκτόν, έντιμον, και σεις, ως λίθοι ζώντες, οικοδομείσθε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα άγιον, διά να προσφέρητε πνευματικάς θυσίας ευπροσδέκτους εις τον Θεόν διά Ιησού Χριστού·». Α’ Πέτρ. β’ 4-5 «διά να ήναι πάντες εν, καθώς συ, Πάτερ, είσαι εν εμοί και εγώ εν σοι, να ήναι και αυτοί εν ημίν εν, διά να πιστεύση ο κόσμος ότι συ με απέστειλας». Ιωάν. ιζ’ 21

15 Β. Ο Χριστός είναι εν ημίν

16 Ο Χριστός εν ημίν Αυτή η αλήθεια σημαίνει ότι ο Χριστός κατοικεί μέσα στους πιστούς πραγματικά. «Εγώ είμαι η άμπελος, σεις τα κλήματα. Ο μένων εν εμοί και εγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύν, διότι χωρίς εμού δεν δύνασθε να κάμητε ουδέν». Ιωάν. ιε’ 5 «Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην· ζω δε ουχί πλέον εγώ, αλλ' ο Χριστός ζη εν εμοί·». Γαλ. β’ 20

17 Είμαστε λυτρωμένοι μόνον εάν ο Χριστός είναι μέσα μας
Είμαστε λυτρωμένοι μόνον εάν ο Χριστός είναι μέσα μας «Εάν δε ο Χριστός ήναι εν υμίν, το μεν σώμα είναι νεκρόν διά την αμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή διά την δικαιοσύνην». Ρωμ. η’ 10 «Εαυτούς εξετάζετε αν ήσθε εν τη πίστει, εαυτούς δοκιμάζετε. Ή δεν γνωρίζετε εαυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν υμίν; εκτός εάν ήσθε αδόκιμοι κατά τι». Β’ Κορ. ιγ’ 5

18 Πρόκειται για το μυστήριο του Θεού
Πρόκειται για το μυστήριο του Θεού «εις τους οποίους ηθέλησεν ο Θεός να φανερώση τις ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη, όστις είναι ο Χριστός εις εσάς, η ελπίς της δόξης·». Κολ. α’ 27

19 Γ. Είμαστε σαν τον Χριστό

20 Μιμητές του Χριστού «Μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς και εγώ του Χριστού.». Α’ Κορ. ια’ 1. «Όστις λέγει ότι μένει εν αυτώ χρεωστεί, καθώς εκείνος περιεπάτησε, και αυτός ούτω να περιπατή». Α’ Ιωάν. β’ 6

21 Μιμητές του Χριστού στην αγάπη και στη συγχώρηση
Μιμητές του Χριστού στην αγάπη και στη συγχώρηση «Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκάς σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την εκκλησίαν και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής». Εφεσίους ε’ 25 «υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν τις έχη παράπονον κατά τινος· καθώς και ο Χριστός συνεχώρησεν εις εσάς, ούτω και σείς·». Κολ. γ’ 13

22 Μιμητές του Χριστού στα παθήματα
Μιμητές του Χριστού στα παθήματα «Διότι εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή και ο Χριστός έπαθεν υπέρ υμών, αφίνων παράδειγμα εις υμάς διά να ακολουθήσητε τα ίχνη αυτού·». Α’ Πέτρου β’ 21 «διά να γνωρίσω αυτόν και την δύναμιν της αναστάσεως αυτού και την κοινωνίαν των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού,» Φιλιπ. γ’ 10

23 Οδηγούμαστε σε ομοιότητα με τον Χριστό
Οδηγούμαστε σε ομοιότητα με τον Χριστό «διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρισε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, διά να ήναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών·». Ρωμ. η’ 29 «Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είσθαι· εξεύρομεν όμως ότι όταν φανερωθή, θέλομεν είσθαι όμοιοι με αυτόν, διότι θέλομεν ιδεί αυτόν καθώς είναι». Α’ Ιωάν. γ’ 2

24 Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς γινόμαστε Χριστός, ότι χάνουμε την ταυτότητά μας
«Διότι τώρα βλέπομεν διά κατόπτρου αινιγματωδώς, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον· τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε δε θέλω γνωρίσει καθώς και εγνωρίσθην» Α’ Κορ. ιγ’ 12

25 Δ. Είμαστε μαζί με τον Χριστό

26 Α. Προσωπική κοινωνία με τον Χριστό
Α. Προσωπική κοινωνία με τον Χριστό «Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν τω μέσω αυτών». Ματθ. ιη’ 20 «και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν» Ματθ. κη’ 20

27 Σε κοινωνία με τον Χριστό
«Πιστός ο Θεός, διά του οποίου προσεκλήθητε εις το να ήσθε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Α’ Κορ. α’ 9 «εκείνο, το οποίον είδομεν και ηκούσαμεν, απαγγέλλομεν προς εσάς· διά να έχητε και σεις κοινωνίαν μεθ' ημών· και η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού». Α’ Ιωάν. α’ 3

28 Β. Ένωση με τον Πατέρα και με το Άγιο Πνεύμα
Β. Ένωση με τον Πατέρα και με το Άγιο Πνεύμα «διά να ήναι πάντες εν, καθώς συ, Πάτερ, είσαι εν εμοί και εγώ εν σοι, να ήναι και αυτοί εν ημίν εν, διά να πιστεύση ο κόσμος ότι συ με απέστειλας». Ιωάν. ιζ’ 21 «Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· Εάν τις με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει, και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν θέλομεν ελθεί και εν αυτώ θέλομεν κατοικήσει». Ιωάν. ιδ΄ 23

29 Ένωση με τον Πατέρα και με το Άγιο Πνεύμα
Ένωση με τον Πατέρα και με το Άγιο Πνεύμα Είμαστε εν τω Πατρί και ο Πατέρας μέσα μας (Α’ Ιωάν. β’ 24 και Ιωάν. ιδ’ 23): Είμαστε εν τω Αγίω Πνεύματι και το Άγιο Πνεύμα μέσα μας (Ρωμ. η’ 9). Είμαστε όμοιοι με τον Πατέρα και με το Άγιο Πνεύμα: (Ματθ. ε’ και Ρωμ. η’ 4-6). Έχουμε κοινωνία με τον Πατέρα και με το Άγιο Πνεύμα (Α’ Ιωάν. α’ 3 και Β’ Κορ. ιγ’ 14).

30 Βιβλιογραφία Wayne Grudem, Systematic Theology, κεφ. 43.


Κατέβασμα ppt "Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google