Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση
της επιθετικότητας στη σχολική κοινότητα Άγγελος Βαλλιανάτος

2 ΚΑΝΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ομαδοσυνεργατική εργασία

3 Τα πρόσωπα του έργου Ο θύτης Ο εκπαιδευτικός Το θύμα Οι μάρτυρες

4 Μαθητής θορυβεί στην τάξη
Δεν ενδιαφέρεται για το μάθημα (ποιος και τι φταιει) Έχει ανάγκη να εκφραστεί (του δίνω το λόγο σε πρώτη ευκαιρία) Έχει ανάγκη από την προσοχή μου (απαντώ στο μήνυμα) Τον έχει ξεπεράσει το μάθημα, δεν αντιστοιχεί στις δυνατότητές του (ελέγχω, αναπροσαρμόζω) Τον απασχολεί κάτι –στο σχολείο, στην οικογένεια, στον ίδιο (το ερευνώ) (είναι άτακτος και αδιάφορος) 1η παρατήρηση, συνεχίζει (είναι απείθαρχος) 2η παρατήρηση, - μα δεν έκανα τίποτα κύριε- συνεχίζει (είναι ψεύτης) 3η παρατήρηση – μόνο εγώ μιλάω; - συνεχίζει (είναι ανάγωγος) αποβολή, με απουσία, λύση του προβλήματος; Η σκηνή στηρίζεται σε μια υπόθεση Κάθε συμπεριφορά έχει μια αιτία, είναι αποτέλεσμα κάποιου παράγοντα Για να αντιμετωπίσουμε το αποτέλεσμα, πρέπει να διαχειριστούμε την αιτία

5 Σχέσεις καλής συνεργασίας
Ζητάτε, δώστε ξεκάθαρες εντολές, μη διατάζετε Πάψε Θα μπορούσες; Θα ήθελες;

6 Σχέσεις καλής συνεργασίας
Θετική προτροπή αντί για αρνητική παρατήρηση Αρνητική απαίτηση: Σταμάτα να μιλάς Αρνητική διαταγή: Θέλω να σταματήσεις να μιλάς Θετική διαταγή: Θέλω να ησυχάσεις τώρα Δε με παρακολουθείς Σε παρακαλώ, πρόσεξέ με

7 Στρατηγικές παρέμβασης
Συζήτηση (ποτέ σωματική τιμωρία, ποτέ λεκτική επίθεση) Συμβόλαιο συμπεριφοράς Θετική ενίσχυση – έπαινος «Εσωτερική απομάκρυνση» όχι αποβολή (η θέση της σκέψης και της σιωπής) Αποθάρρυνση της κακής συμπεριφοράς Αποβολή ως εκτόνωση, αποκατάσταση της ζημιάς

8 Ενθάρρυνση της συμμετοχικής διδασκαλίας
Δημιουργήστε κλίμα στο οποίο οι μαθητές ενθαρρύνονται να κάνουν ερωτήσεις. Πάρτε στα σοβαρά τις ερωτήσεις και τα σχόλια των μαθητών Ενορχηστρώστε την εμπειρία τους να ρωτούν με επιτυχία, έχετε υπομονή, περιμένετε την απάντηση Μοιράστε τις ερωτήσεις (πλάνο που τσεκάρω ποιος μίλησε) Δώστε στους αδύνατους μαθητές ευκαιρίες να κάνουν κάτι που μπορούν στην τάξη. Κάντε τους μαθητές σας να μιλήσουν (περιγράφω σε κάποιον, τι μου έκανε εντύπωση, τι δε μου άρεσε) Μιλήστε με το μαθητή εκτός τάξεως, συζητήστε μαζί του για τα ενδιαφέροντά του, ώστε να συνηθίσει να μιλάει μαζί σας.

9 Τα πρόσωπα του έργου Οι θύτες Τα θύματα Οι μάρτυρες

10 Ο Σύλλογος

11 Κυρώσεις Πρέπει να εφαρμόζονται με διάκριση, όχι ως ρουτίνα
Πρέπει να συνδυάζονται με θετικές μεθόδους αντιμετώπισης Πρέπει να χρησιμοποιούνται ως αντίδραση σε επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά, για μαθητές που εμμένουν σε ίδιου τύπου προβληματική συμπεριφορά Αφού εξαντληθούν όλοι οι τρόποι επιβράβευσης της καλής συμπεριφοράς, όλες οι στρατηγικές αγνόησης της κακής συμπεριφοράς. Ως έσχατη λύση, με την προϋπόθεση ότι σέβονται τα δικαιώματα των μαθητών και δεν προκαλούν ψυχολογικά ή συναισθηματικά προβλήματα στους μαθητές.

12 Κυρώσεις ΠΔ 104/1979, Άρθρο 26 3. Η προσήκουσα διαγωγή των μαθητών, νοουμένη ως έμπρακτος συμμόρφωσις προς τους διέποντας την σχολικήν ζωήν κανόνας και προς τας ηθικάς αρχάς του κοινωνικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου διαβιούν, αποτελεί υποχρέωσιν αυτών, πάσα δε παρέκκλισις εκ ταύτης, εκδηλουμένη δι` υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως, αποτελεί αντικείμενον παιδαγωγικού ελέγχου και εν ανάγκη αντιμετωπίζεται δια σχολικών κυρώσεων κατά τας διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος. Άρθρο 27 Είδη κυρώσεων .... α) παρατήρησις, β) επίπληξις, γ) ωριαία απομάκρυνσις εκ του διδασκομένου μαθήματος, δ) αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι 3 ημερών, ε) αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι 5 ημερών και στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

13 Κυρώσεις (ΠΔ 104/1979) Άρθρο 29 Αρμοδιότης επιβολής κυρώσεων
Κυρώσεις (ΠΔ 104/1979) Άρθρο 29 Αρμοδιότης επιβολής κυρώσεων 1.Τας υπό του προηγουμένου άρθρου προβλεπομένας κυρώσεις δύναται να επιβάλλουν: α) Έκαστος των διδασκόντων καθηγητών μόνον τας υπό στοιχ. α΄, β΄ και γ΄ κυρώσεις. β) Ο Διευθυντής του Σχολείου τας υπό στοιχ. α΄, β΄, γ΄ και δ΄ κυρώσεις. γ) Συμβούλιον αποτελούμενον εκ του Διευθυντού του Σχολείου, ως Προέδρου και των διδασκόντων εις την τάξιν του μαθητού καθηγητών ως μελών τας υπό στοιχ. α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ κυρώσεις. δ) Την υπό στοιχ. στ΄ κύρωσιν δύναται να επιβάλλη μόνον η ολομέλεια του Συλλόγου των διδασκόντων του Σχολείου. 2. α. Η παρατήρησις, σκοπούσα εις την προειδοποίησιν του μαθητού, ότι ετέρα αυτού παρέκκλισις δυνατόν να επισύρη κύρωσιν βαρυτέραν, κρίνεται ως η ελαφροτέρα των κυρώσεων μη καταχωριζομένη εις τα οικεία βιβλία του σχολείου. β) Η επίπληξις καταχωρίζεται εις το βιβλίον Επιβολής Κυρώσεων του σχολείου, εφ` όσον κρίνει τούτο επιβεβλημένον το επιβάλλον ταύτην όργανον. γ) Πάσαι αι λοιπαί κυρώσεις του άρθ. 27 του παρόντος επιβαλλόμεναι, καταχωρίζονται εις το βιβλίον Επιβολής Κυρώσεων του Σχολείου, κατόπιν ενυπογράφου σημειώματος προς τον Δ/ντήν του επιβαλόντος την κύρωσιν οργάνου, καταχωριζόμεναι επίσης εις το Ατομικόν Δελτίον του τιμωρηθέντος μαθητού. 3 Οι αποβαλλόμενοι μαθηταί δύναται να παραμένουν εις το σχολείον κατά τας ώρας διδασκαλίας των μαθημάτων, απασχολούμενοι μερίμνη του Δ/ντου του Σχολείου.

14 Μαθητικές Κοινότητες (Υπουργική Απόφαση 23/1986/Β-619)
Το σχολείο μας Σύλλογος Διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ.Β΄ Μαθητικές Κοινότητες (Υπουργική Απόφαση 23/1986/Β-619) Σχολικό Συμβούλιο Ν.1566/85 & Ν

15 Σύλλογος Διδασκόντων ’Αρθρο 36
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ΄ επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. ... 4. Συνεργάζονται με τους μαθητές, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν σ' αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά. 9. Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών ... Φ/353/1/324/105657/Δ1/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1340 τ.Β΄

16 Σύλλογος Διδασκόντων ’Αρθρο 36
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων 10. Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών τους και τους προσφέρουν παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική. Ενδιαφέρονται για η δημιουργία υγιεινών συνθηκών παραμονής των μαθητών τους το σχολείο και συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την τάξη και το σχολείο. 13. Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα. 15. Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας. Φ/353/1/324/105657/Δ1/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1340 τ.Β΄

17 Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων
Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων ’Αρθρο 39 Α. Γενικά: 1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων σε τακτική συνεδρίαση πριν από την έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλο το σχολικό έτος. 2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων παρακολουθεί και εφαρμόζει τον αρχικό προγραμματισμό και, εφόσον, χρειασθεί παρεμβαίνει διορθωτικά. Φ/353/1/324/105657/Δ1/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1340 τ.Β΄

18 Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων
Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων ’Αρθρο 39 Α. Γενικά: 3. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς γίνεται η αυτοαξιολόγηση, κατά την οποία αξιολογείται ο βαθμός επίτευξης των στόχων που τέθηκαν κατά τον προγραμματισμό και η αποτελεσματικότητα των προγραμματισμένων ενεργειών. Η έκθεση αυτοαξιολόγησης, στην οποία περιλαμβάνονται και οι προτάσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουν διαπιστωθεί, υποβάλλεται μέσω του Διευθυντή του σχολείου στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και στον Προϊστάμενο Γραφείου. Όταν δεν υπάρχει Προϊστάμενος Γραφείου ή έκθεση υποβάλλεται στο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Φ/353/1/324/105657/Δ1/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1340 τ.Β΄

19 Συμβούλιο τμήματος Άρθρο 39
Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων ΣΤ΄ Συμβούλιο τμήματος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1. Το συμβούλιο του τμήματος αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο τμήμα και προεδρεύει σ΄ αυτό ο αρχαιότερος των διδασκόντων ή ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, εφόσον διδάσκουν σ` αυτό. 2. Συνεδριάζει έκτακτα κάθε φορά που ανακύπτουν θέματα σχετικά με τη φοίτηση, τη συμπεριφορά, την υγεία και την πρόοδο των μαθητών του τμήματος. 3. Συγκαλείται από τον προεδρεύοντα ή αν το ζητήσουν με έγγραφό τους δυο τουλάχιστον διδάσκοντες. 4. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου μπορεί να μετέχει και ο πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας του τμήματος. 5. Το συμβούλιο του τμήματος συνεδριάζει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και εκτός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών. 6. Το συμβούλιο του τμήματος δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες, αλλά είναι όργανο εισηγητικό προς το Σύλλογο των Διδασκόντων, που έχει και την τελική ευθύνη της λήψης αποφάσεων. Φ/353/1/324/105657/Δ1/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1340 τ.Β΄

20 Κανονισμός λειτουργίας Μαθητικών Κοινοτήτων (Υπουργική Απόφαση 23/1986/Β-619)
2. ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΏΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1. Οι μαθητικές κοινότητες, καθαρά παιδαγωγικός θεσμός, που συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελούν το χώρο για την ανάπτυξη της μαθητικής πρωτοβουλίας μέσα στο σχολείο, αποτελούν κύτταρο δημοκρατικής ζωής, όπου, με το διάλογο και τη συμμετοχή οι μαθητές με πνεύμα συνεργασίας, ασκούνται στη δημοκρατική διαδικασία και στη συμμετοχή τους στα κοινά, μελετώντας και προτείνοντας λύσεις για τα προβλήματα που τους αφορούν.

21 Το Σχολικό Συμβούλιο Ν.1566/85 Άρθρο. 51
§1. Σε κάθε δημόσιο σχολείο λειτουργεί σχολικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον σύλλογο των διδασκόντων, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή. §2. Στα σχολικά συμβούλια των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετέχουν και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου τους. §3. Έργο του σχολικού συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο , η καθιέρωση τρόπων επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος. §4. Πρόεδρος του σχολικού συμβουλίου είναι ο διευθυντής του σχολείου. Το σχολικό συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη του είναι παρόντα Ν (Φ.Ε.Κ. 136/Α) ’Αρθρο 2. §1 α) Στο άρθρο 51 του Ν. 1566/1985 προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής: §5. Το σχολικό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές τον το χρόνο, εντός του πρώτου δεκαημέρου του κάθε τριμήνου, έκτακτα δε οπότε το ζητήσει ο Διευθυντής ή δύο τουλάχιστον φορείς, που μετέχουν στο σχολικό συμβούλιο

22 Το σχολείο μας Το σχολείο μας

23 Το σχολείο μας Ισότητα για όλους
Που προσβλέπει σε ένα σχολείο χωρίς προκαταλήψεις, στερεότυπα και διακρίσεις Που εξασφαλίζει την πρόσβαση στη γνώση Που διευκολύνει τους μαθητές να μαθαίνουν και να επιτυγχάνουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους

24 Το σχολείο μας Ελευθερία
Που δέχεται τον πολιτισμικό πλουραλισμό και εφοδιάζει τους αποδέκτες της με αυτοεκτίμηση, γνώσεις και δεξιότητες Που οικοδομεί ανθρώπους με τα αναγκαία εφόδια, ώστε να συμβιώνουν συνεργατικά στην πολυπολιτισμική μας κοινωνία.

25 Το σχολείο μας Συμμετοχικότητα
Που υπολογίζει όλες τις φωνές και τις εμπειρίες ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας Που δημιουργεί μαθητοκεντρικό και φιλικό περιβάλλον μάθησης Που βασίζεται στις αξίες της δημοκρατίας και εκπαιδεύει τους μαθητές ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες με κοινωνική κρίση

26 Το σχολείο μας Συνυπευθυνότητα
Που βοηθά τους μαθητές να αισθάνονται σχέση με τους άλλους και τον κόσμο, να έχουν αλληλοκατανόηση, Να αντιτίθενται στην αδικία και την καταπίεση, Να νοιάζονται για την εφαρμογή των ανθρώπινων δικαιωμάτων

27 Το σχολείο μας

28 Σας ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google