Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Ο όρος ευαγγέλιον = χαρμόσυνη αγγελία.  Αρ­χι­κά η λέ­ξη «εὐ­αγ­γέ­λι­ον» σή­μαι­νε την α­ μοι­βή που δι­νό­ταν σ' έ­ναν που έ­φερ­νε κα­ λές ει­δή­σεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Ο όρος ευαγγέλιον = χαρμόσυνη αγγελία.  Αρ­χι­κά η λέ­ξη «εὐ­αγ­γέ­λι­ον» σή­μαι­νε την α­ μοι­βή που δι­νό­ταν σ' έ­ναν που έ­φερ­νε κα­ λές ει­δή­σεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1  Ο όρος ευαγγέλιον = χαρμόσυνη αγγελία.  Αρ­χι­κά η λέ­ξη «εὐ­αγ­γέ­λι­ον» σή­μαι­νε την α­ μοι­βή που δι­νό­ταν σ' έ­ναν που έ­φερ­νε κα­ λές ει­δή­σεις. Αρ­γό­τε­ρα η λέ­ξη κα­τέ­λη­ξε να ση­μα­ί­νει αυ­τές τις ί­δι­ες τις ει­δή­σεις ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

2  Έ­τσι χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε α­πό την Εκ­κλη­σί­α, για να δη­λώ­σει την σπου­δαι­ό­τε­ρη α­πό ό­λες τις ει­δή­σεις, τη λύ­τρω­ση που προ­σφέ­ρει ο Θε­ός στον κό­σμο με την ε­ναν­θρώ­πη­ση του Υι­ού Του.  Η νίκη του Χριστού επί των δυνάμεων του σκότους. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

3  Η λέ­ξη αυτή κα­τ' ε­πα­νά­λη­ψη χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε α­πό τον Ιησού (βλ. Μρ 1,15. 8,35. 10,29) και εν συ­νε­χε­ί­α α­πό την πρώ­τη Εκ­κλη­σί­α.  Μέσα στα βι­βλί­α της Κ. Δι­α­θή­κης, ι­δι­α­ί­τε­ρα στις ε­πι­στο­λές του Πα­ύ­λου α­πα­ντά­ται συ­χνά η χρή­ση της λέ­ξε­ως «εὐ­αγ­γέ­λι­ο», που δη­λώ­νει το λυ­τρω­τι­κό μή­νυ­μα της θυ­σί­ας και της α­να­στά­ σε­ως του Χρι­στού. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

4 Α­πό το 2ο αιώ­να και ύ­στε­ρα η λέ­ξη εὐ­αγ­ γέ­λι­ο δή­λω­νε, ε­κτός του κη­ρύγ­μα­τος και της δρά­σης του Χρι­στού και τα βι­βλί­α ε­ κεί­να της Κ. Δι­α­θή­κης πού πε­ρι­έ­χουν το γε­γο­νός της νί­κης του Χρι­στού κα­τά του κρά­τος του δι­α­βό­λου και του θα­νά­του.

5 ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Για πρώ­τη φο­ρά τη λέ­ξη Εὐ­αγ­γέ­λι­ο σαν ό­ νο­μα ε­νός βι­βλί­ου τη συ­να­ντού­με στον Ιουστίνο τον μάρ­τυ­ρα.

6  Η πρώ­τη Εκ­κλη­σί­α τό­νι­ζε την α­πό­λυ­τη ε­νό­ τη­τα του ευ­αγ­γε­λί­ου και  ο ά­γι­ος Ει­ρη­ναί­ος ο­μι­λεί για «τε­τρά­μορ­φον εὐ­αγ­γέ­λι­ον, ἑ­νί δέ Πνε­ύ­μα­τι συ­νε­χό­με­νον» (Κα­τά Αἱρ. ΙΙΙ 11,8). ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

7  Η Ε­κλη­σί­α κα­θι­έ­ρω­σε την ο­νο­μα­σί­α των τεσ­σά­ρων Ευ­αγ­γε­λί­ων·  «εὐ­αγ­γέ­λι­ον κα­τά Ματ­θαῖ­ον»,  «κα­τά Μᾶρ­κον» κ.τ.λ..,  που ση­μα­ί­νει Ευ­αγ­γέ­λι­ον κα­τά την κα­τά­θε­ ση του Ματ­θα­ί­ου ἤ κα­τά την κα­τά­θε­ση του Μάρκου κ.τ.λ.. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

8  Πρό­κει­ται δη­λα­δή για το έ­να «εὐ­αγ­γέ­λι­ ο» του Ιησού Χρι­στού,  Διαφορετικά θα ο­νο­μά­ζο­νταν Εὐ­αγ­γέ­λι­ ον τοῦ Ματ­θα­ί­ου, τοῦ Μάρκου κ.τ.λ.. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

9  Τα τέσ­σε­ρα πρώ­τα βι­βλί­α της Κ. Δι­α­θή­κης δι­α­κρί­νο­νται ως ι­δι­α­ί­τε­ρη ο­μά­δα στο σύ­ νο­λο των λοι­πών και το κα­θέ­να φέ­ρει τον δι­α­κρι­τι­κό τίτ­λο «εὐ­αγ­γέ­λι­ον κα­τά­».  Πε­ρι­γρά­φουν την δι­δα­σκα­λί­α και το έρ­γο του Ιησού Χρι­στού. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

10 Τα Ευ­αγ­γέ­λι­α εί­ναι οι κύ­ρι­ες ιστο­ρι­ κές πη­γές για τον Ιησού Χρι­στό και το έρ­γο της θ. οι­κο­νο­μί­ας.

11  Κα­τά τη μορ­φή και το πε­ρι­ε­χό­με­νό τους δεν ε­ντάσ­σο­νται σε κα­νέ­να γνω­στό φι­λο­ λο­γι­κό εί­δος της ελ­λη­νι­κής ἤ ι­ου­δα­ϊ­κής γραμ­μα­τε­ί­ας.  Τα έρ­γα αυ­τά α­πο­τε­λούν έ­να πρω­τό­τυ­πο εί­δος στην πα­γκό­σμι­α φι­λο­λο­γί­α. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

12 Ε­χουν κυ­ρί­ως: 1. ι­στο­ρι­κό, 2. παι­δα­γω­γι­κό και 3. θε­ο­λο­γι­κό σκο­πό. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

13  Δεν εί­ναι πλή­ρης και συ­στη­μα­τι­κή βι­ο­ γρα­φί­α της ζω­ής και της δρά­σης του Χρι­ στού.  Θέλουν να προ­κα­λέ­σουν την πί­στη στο πρό­σω­πο του Χρι­στού ως τον Υιό του Θε­ ού και να ο­δη­γή­σουν στη με­τά­νοι­α και στην ο­δό της α­λη­θε­ί­ας ό­σους πι­στε­ύ­ουν σ' αυ­τόν. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

14

15  Συμ­βο­λι­κές πα­ρα­στά­σεις των τεσ­σά­ρων Ευ­ αγ­γε­λί­ων  Στην πα­ρά­δο­ση της εκ­κλη­σί­ας, ι­δί­ως στην ει­κο­νο­γρα­φί­α, ε­πι­κρά­τη­σε η α­κό­λου­θη πα­ ρά­στα­ση των τεσ­σά­ρων ευ­αγ­γε­λι­στών. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

16 Οι τέσσερις Ευαγγελιστές συμβολίζονται με τέσσερα ζώα, διότι θεωρήθηκε ότι σ’ αυτούς αναφέρεται η προφητεία του προφήτου Ιεζεκιήλ (1, 5-14). ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

17 Ιεζεκιήλ (1, 5-14). καὶ ἐν τῷ μέσῳ ὡς ὁμοίωμα τεσσάρων ζῴων, καὶ αὕτη ἡ ὅρασις αὐτῶν· ὁμοίωμα ἀνθρώπου ἐπ᾿ αὐτοῖς, 6 καὶ τέσσαρα πρόσωπα τῷ ἑνί, καὶ τέσσαρες πτέρυγες τῷ ἑνί. 7 καὶ τὰ σκέλη αὐτῶν ὀρθά, καὶ πτερωτοὶ οἱ πόδες αὐτῶν, καὶ σπινθῆρες ὡς ἐξαστράπτων χαλκός, καὶ ἐλαφραὶ αἱ πτέρυγες αὐτῶν. 8 καὶ χεὶρ ἀνθρώπου ὑποκάτωθεν τῶν πτερύγων αὐτῶν ἐπὶ τὰ τέσσαρα μέρη αὐτῶν· καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν τῶν τεσσάρων 9 οὐκ ἐπεστρέφοντο ἐν τῷ βαδίζειν αὐτά, ἕκαστον ἀπέναντι τοῦ προσώπου αὐτῶν ἐπορεύοντο. 10 καὶ ὁμοίωσις τῶν προσώπων αὐτῶν· πρόσωπον ἀνθρώπου καὶ πρόσωπον λέοντος ἐκ δεξιῶν τοῖς τέσσαρσι καὶ πρόσωπον μόσχου ἐξ ἀριστερῶν τοῖς τέσσαρσι καὶ πρόσωπον ἀετοῦ τοῖς τέσσαρσι. 11 καὶ αἱ πτέρυγες αὐτῶν ἐκτεταμέναι ἄνωθεν τοῖς τέσσαρσιν, ἑκατέρῳ δύο συνεζευγμέναι πρὸς ἀλλήλας, καὶ δύο ἐπεκάλυπτον ἐπάνω τοῦ σώματος αὐτῶν. 12 καὶ ἑκάτερον κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπορεύετο· οὗ ἂν ἦν τὸ πνεῦμα πορευόμενον, ἐπορεύοντο καὶ οὐκ ἐπέστρεφον. 13 καὶ ἐν μέσῳ τῶν ζῴων ὅρασις ὡς ἀνθράκων πυρὸς καιομένων, ὡς ὄψις λαμπάδων συστρεφομένων ἀναμέσον τῶν ζῴων καὶ φέγγος τοῦ πυρός, καὶ ἐκ τοῦ πυρὸς ἐξεπορεύετο ἀστραπή. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

18 Σύμφωνα μ’ αυτή ο Προφήτης είδε τον Θεό να κάθεται στο χερουβικό θρόνο και τις Αγγελικές δυνάμεις με μορφή τεσσάρων ζώων (ανθρώπου, λέοντος, μόσχου και αετού) να ψάλλουν: «Άγιος, άγιος, άγιος Κύριος Σαβαώθ’ πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου». ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

19 Ο Ει­ρη­ναί­ος πρώ­τος μας δί­νει την ε­ξή­γη­ση των συμ­βο­λι­κών αυ­τών πα­ρα­στά­σε­ων - αν και ό­χι με την γνω­στή α­ντι­στοι­χί­α συμ­βό­λου και εὐ­αγ­γε­λι­στού που ε­πι­κρά­τη­σε τε­λι­κά. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

20 Ο ί­δι­ος συ­σχε­τί­ζει το τε­τρά­μορ­φο Ευ­αγ­γέ­λι­ο με το­υς τέσ­σε­ρις στύ­λους, που κρα­τούν την Εκ­κλη­σί­α. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

21 Η πα­ρά­δο­ση αυ­τή του Ειρη­να­ί­ου κα­θι­ε­ρώ­θη­ κε και στην ει­κο­νο­γρα­φί­α της Εκ­κλη­σί­ας, ό­ που στα το­ξο­ει­δή τρί­γω­να των τεσ­σά­ρων στύ­λων, που δι­α­κρα­τούν τον τρούλ­λο, ει­κο­νί­ ζο­νται οι τέσ­σε­ρις ευ­αγ­γε­λι­στές. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

22 • Ο Ματ­θαί­ος πα­ρι­στά­νε­ται με τη μορ­φή αν­ θρώ­που. • Ο Μάρ­κος με λέ­ο­ντα. • Ο Λου­κάς με μό­σχο. • Ο Ιωάννης με α­ε­τό. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

23

24

25 Ο ευαγγελιστής Ματθαίος συμ­βο­λί­ζε­ται με άν­θρω­πο, δι­ό­τι δι­η­ γεί­ται ό­τι ο Μεσ­σί­ας γεν­νή­θη­κε άν­θρω­πος α­πό τη γε­νιά του Δαυίδ και το­νί­ζει ι­δι­α­ί­ τε­ρα το δι­δα­σκα­λι­κό του α­ξί­ω­μα. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

26 Ο ευαγγελιστής Ματθαίος ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

27

28 Ο ευαγγελιστής Μάρκος συμβολίζεται με λέοντα, δι­ό­τι το­νί­ζει το βα­σι­λι­κό α­ξί­ω­μα του Χρι­στού. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

29 Ο ευαγγελιστής Λουκάς συμβολίζεται με μο­σχά­ρι, δι­ό­τι ο Χρι­στός κα­ταρ­γεί τις ι­ου­δα­ϊ­κές θυ­σί­ες με τη δι­κή του λυ­τρω­τι­κή θυ­σί­α και το­νί­ζει το αρ­χι­ε­ρα­τι­κό του α­ξί­ω­μα. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

30 Ο ευαγγελιστής Λουκάς

31

32

33 Ο ευαγγελιστής Ιωάννης συμβολίζεται με α­ε­τό, δι­ό­τι το­νί­ζει πο­λύ τη θε­ό­τη­τα του Χρι­στού. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

34 Ο ευαγγελιστής Ιωάννης ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

35 Στo τε­τρά­μορ­φο αυ­τό Ευ­αγ­γέ­λι­ο μας κα­τα­ πλήσ­σει η συμ­φω­νί­α και η αρ­μο­νί­α που υ­πάρ­χει με­τα­ξύ των τεσ­σά­ρων συγ­γρα­φέ­ ων του, η οποία φα­νε­ρώ­νει ό­τι εί­ναι θε­ό­ πνευ­στο.

36 ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Οι α­ντι­θέ­σεις που υ­πάρ­χουν με­τα­ξύ των Ευ­αγ­γε­λι­στών, δι­ό­τι δεν εί­ναι δι­α­φω­νί­ες, αλ­λά α­πλώς δι­α­φο­ρές που συ­μπλη­ρώ­νουν την ό­λη ευ­αγ­γε­λι­κή ι­στο­ρί­α.

37 Διαφορές ευαγγελίων Κα­τά την ε­ξέ­τα­ση των τεσ­σά­ρων (4) Ευ­αγ­γε­λί­ων έ­χου­ με να α­ντι­με­τω­πί­σου­με δύ­ο σπου­δαία προ­βλή­μα­τα. 1. Α­νά­με­σα στα πρώ­τα τρί­α και το τέ­ταρ­το. 2. Οι ο­μοι­ό­τη­τες και οι δι­α­φο­ρές των τρι­ών πρώ­των Ευ­αγ­γε­λί­ων. ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

38 1. Η σχέ­ση του κα­τά Ιωάννην Ευ­αγ­γε­λί­ου προς τα τρί­α άλ­λα Ευ­αγ­γέ­λι­α, τα ο­ποί­α ο­ νο­μά­στη­καν «συ­νο­πτι­κά», με την έν­νοι­α ό­ τι πα­ρου­σι­ά­ζουν την ί­δι­α γε­νι­κή ό­ψη της ζω­ής, της δι­δα­σκα­λί­ας και του έρ­γου του Ιησού Χρι­στού και ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

39 2. η σχέ­ση των τρι­ών (3) πρώ­των Ευ­αγ­γε­λί­ ων με­τα­ξύ τους και ο­νο­μά­ζε­ται «συ­νο­πτι­ κό πρό­βλη­μα». ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ


Κατέβασμα ppt " Ο όρος ευαγγέλιον = χαρμόσυνη αγγελία.  Αρ­χι­κά η λέ­ξη «εὐ­αγ­γέ­λι­ον» σή­μαι­νε την α­ μοι­βή που δι­νό­ταν σ' έ­ναν που έ­φερ­νε κα­ λές ει­δή­σεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google