Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 13 Μεγιστοποίηση κέρδους και προσφορά

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 13 Μεγιστοποίηση κέρδους και προσφορά"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 13 Μεγιστοποίηση κέρδους και προσφορά
Κεφάλαιο 13 Μεγιστοποίηση κέρδους και προσφορά

2 Προϋποθέτουμε ότι οι επιχειρήσεις μεγιστοποιούν τα κέρδη ως εάν να επρόκειτο για την ορθολογική επιλογή ενός ατόμου παρόλον ότι η διαδικασία λήψεως αποφάσεων είναι πιο πολύπλοκη.

3 Υποθέτουμε ότι η επιχείρηση επιλέγει τα επίπεδα των εισροών και της εκροής έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της, δηλαδή να μεγιστοποιήσει την διαφορά μεταξύ συνολικών εσόδων και συνολικού οικονομικού κόστους

4 Μεγιστοποίηση οικονομικού κέρδους, π
Συνολικά έσοδα Συνολικό οικονομικό κόστος Οικονομικό κέρδος = έσοδα – κόστος

5 Η μεγιστοποίηση του κέρδους απαιτεί η πρώτη παράγωγος του π ως προς q να είναι ίση με το μηδέν

6 Συνθήκες δευτέρας τάξεως

7

8 Οριακό έσοδο

9 Οριακό έσοδο και ελαστικότητα Ελαστικότητα ζήτησης αγοράς
Οριακό έσοδο και ελαστικότητα Ελαστικότητα ζήτησης αγοράς

10 Κατ’ αναλογίαν ορίζουμε την ελαστικότητα ζήτησης που αντιμετωπίζει η επιχείρηση ως

11 Το οριακό έσοδο γράφεται ως

12 Επειδή eq,P<0 έχουμε ότι

13 Σχέση ελαστικότητας και οριακού εσόδου

14 Εφόσον MR=MC προκύπτει ότι

15 Η διαφορά μεταξύ τιμής ζήτησης και οριακού κόστους μειώνεται όσο η καμπύλη ζήτησης είναι πιο ελαστική. Όταν η ελαστικότητα είναι άπειρη – οριζόντια καμπύλη ζήτησης – η διαφορά αυτή μηδενίζεται.

16 Καμπύλη ζήτησης και καμπύλη οριακού εσόδου
Καμπύλη ζήτησης και καμπύλη οριακού εσόδου Η καμπύλη ζήτησης είναι ταυτόχρονα και η καμπύλη μέσου εσόδου, εφόσον Η καμπύλη οριακού εσόδου δείχνει το επιπλέον έσοδο από την πώληση της τελευταίας μονάδας. Αν η καμπύλη ζήτησης έχει αρνητική κλίση, τότε MR<AR.

17 Αυτό συμβαίνει διότι όλες οι προηγούμενες μονάδες προϊόντος θα πουληθούν στην νέα χαμηλότερη τιμή, άρα το οριακό έσοδο θα είναι Αν η καμπύλη ζήτησης έχει αρνητική κλίση τότε

18

19 Παράδειγμα: Γραμμική συνάρτηση ζήτησης

20

21 Βραχυχρόνια συνάρτηση προσφοράς επιχείρησης που δέχεται την τιμή ως δεδομένη

22 Τιμή P*=

23 Η βραχυχρόνια συνάρτηση προσφοράς μιας επιχείρησης που δέχεται την τιμή ως δεδομένη είναι το τμήμα της καμπύλης βραχυχρόνιου οριακού κόστος με θετική κλίση για τα επίπεδα εκείνα που η τιμή είναι μεγαλύτερη από το ελάχιστο βραχυχρόνιο μέσο μεταβλητό κόστος

24 Γιατί με θετική κλίση; Διότι τότε μόνο πληρούνται οι συνθήκες δευτέρας τάξεως

25 Γιατί πάνω από το ελάχιστο βραχυχρόνιο μεταβλητό μέσο κόστος;
Διότι κάτω από αυτό συμφέρει την επιχείρηση να μην παράγει καθόλου. Στο τμήμα εκείνο μεταξύ του ελάχιστου μεταβλητού μέσου κόστους και του ελάχιστου μέσου συνολικού κόστους η επιχείρηση έχει πάλι ζημιά, αλλά είναι μικρότερη από εκείνη που θα υφίστατο αν δεν παρήγε καθόλου, δηλαδή το βραχυχρόνιο πάγιο κόστος

26 Παράδειγμα βραχυχρόνιας συνάρτησης προσφοράς για συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas του τύπου q=10K½L½ με K=v=w=4

27

28

29 Το ελάχιστο βραχυχρόνιο μέσο κόστος προκύπτει ως εξής

30 Π.χ., αν P=0,6 τότε q=50x0,6=30 TR= 0,6x30 =18 STC= 25, SVC=0,3 και SAC=0,833 Το συνολικό κέρδος θα είναι 18-25=-7> Αν P=1 τότε q=50 και TR=50, STC=41 και π=9

31 Μεγιστοποίηση κερδών και ζήτηση παραγωγικών συντελεστών

32

33 Συνθήκες δευτέρας τάξεως

34 Συνάρτηση προσφοράς

35 Παράδειγμα: Υπολογισμός συνάρτησης προσφοράς με συνάρτηση Cobb-Douglas

36

37 Στο παράδειγμα του εγχειριδίου a=b=0,25 άρα Για v=w=4 q=100P και για P=1 q=100, K=L=6,25

38 Αν το w=9 τότε και για P=1 q=66,7 K=4,2 L=1,9

39 Το βραχυχρόνιο πλεόνασμα του παραγωγού

40

41 Παράδειγμα STC=16+0,01q2 q=50P Για P=1, q=50, TC=41, π=9
Πλεόνασμα παραγωγού = 9+16=25

42


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 13 Μεγιστοποίηση κέρδους και προσφορά"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google