Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Δρ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑ

2 Στόχοι της Βιολογικής Γεωργίας:
Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας Στόχοι της Βιολογικής Γεωργίας: Παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων – δηλαδή, τρόφιμα υγιεινά, ασφαλή και ποιοτικά Προστασία του περιβάλλοντος (προστασία του υδροφόρου ορίζοντα, εξασφάλιση της βιοποικιλότητας, προστασία του τοπίου) Προστασία της υγείας των αγροτών από την έκθεσή τους σε βλαβερές χημικές ουσίες Ανάπτυξη της υπαίθρου με μια άλλη λογική, σεβασμού της φύσης και των λειτουργιών της

3 Νομοθεσία που διέπει τη Βιολογική Γεωργία, στην Ε.Ε. και την Ελλάδα
Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας Νομοθεσία που διέπει τη Βιολογική Γεωργία, στην Ε.Ε. και την Ελλάδα Κανονισμός (ΕΟΚ) 2092/91, όπως τροποποιείται και ισχύει ΚΥΑ /2006

4 Πεδίο εφαρμογής του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91
Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας Πεδίο εφαρμογής του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 Φυτικά και ζωικά προϊόντα που δεν έχουν μεταποιηθεί Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση Ζωοτροφές Σπόροι σποράς και κόνδυλοι πατάτας Αγενές πολλαπλασιαστικό υλικό

5 Τομείς που καλύπτει ο Καν. (ΕΟΚ) 2092/91
Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας Τομείς που καλύπτει ο Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 Πεδίο εφαρμογής του Επισήμανση και ενδείξεις των βιολογικών προϊόντων (αφορούν αποκλειστικά γεωργικά προϊόντα που περιέχονται σε τρόφιμα ή ζωοτροφές) Κανόνες παραγωγής Σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης Ένδειξη πιστότητας στο σύστημα ελέγχου Εκτελεστικά μέτρα για παρατυπίες και παραβάσεις του Κανονισμού Εισαγωγές από τρίτες χώρες Ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της Ε.Ε. Γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κ-Μ, των στατιστικών στοιχείων της Βιολογικής Γεωργίας του κάθε Κ-Μ

6 Τομείς που καλύπτουν τα Παραρτήματα του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91
Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας Τομείς που καλύπτουν τα Παραρτήματα του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 Παράρτημα Ι: Κανόνες βιολογικής παραγωγής στις εκμεταλλεύσεις, περίοδος μετατροπής τους Παράρτημα ΙΙ: Επιτρεπόμενα λιπάσματα, βελτιωτικά εδάφους, φυτοπροστατευτικά στις βιολογικές καλλιέργειες, μικροοργανισμοί για βιολογική καταπολέμηση κλπ. Πρώτες ύλες ζωοτροφών, πρόσθετα και μεταποιητικά βοηθήματα ζωοτροφών. Επιτρεπόμενα προϊόντα για τον καθαρισμό και απολύμανση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και σκευών που χρησιμοποιούνται στη βιολογική καλλιέργεια Παράρτημα ΙΙΙ: Ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου και μέτρα ασφάλειας Παράρτημα ΙV: Στοιχεία της γνωστοποίησης των επιχειρηματιών της βιολογικής γεωργίας Παράρτημα V: Ενδείξεις που φέρουν τα βιολογικά προϊόντα και ευρωπαϊκός λογότυπος Παράρτημα VΙ: Πρόσθετα τροφίμων μη γεωργικής προέλευσης και βοηθητικά μέσα επεξεργασίας, συστατικά γεωργικής προέλευσης που δεν έχουν παραχθεί με βιολογικό τρόπο, που επιτρέπονται κατά τη μεταποίηση των βιολογικών προϊόντων Παράρτημα VΙΙ: Μέγιστος αριθμός ζώων/εκτάριο Παράρτημα VΙΙΙ: Χαρακτηριστικά σταβλισμού για διάφορα είδη ζώων και τύπους εκτροφής

7 Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας Δράσεις που εντάσσονται στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 Πρωτογενής παραγωγή Μεταποίηση Συσκευασία – Τυποποίηση Αποθήκευση – Μεταφορά Εισαγωγές από τρίτες χώρες Παραγωγή πολ/κού υλικού (σπόρων σποράς, κονδύλων πατάτας και αγενούς πολ/κού υλικού)

8 Σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης στην Ελλάδα
Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας Σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης στην Ελλάδα Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας (Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. (AGROCERT) Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΒΙΟΕΛΛΑΣ – ΔΗΩ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ - QWays – aCert – IRIS – ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

9 Διαδικασία έναρξης δράσης Βιολογικής Γεωργίας
Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας Διαδικασία έναρξης δράσης Βιολογικής Γεωργίας Επιλογή καλλιέργειας και ποικιλίας προσαρμοσμένης με το περιβάλλον και τις δυνατότητες της περιοχής (έδαφος, νερό, κλιματικές συνθήκες κλπ.) Έρευνα αγοράς για τη διάθεση των βιολογικών προϊόντων που αναμένεται να παραχθούν Επαφή με τους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης και επιλογή ενός από αυτούς Αρχικός έλεγχος των μονάδων του επιχειρηματία, από τον Ο.Ε. που επιλέχθηκε Σύμβαση με τον Ο.Ε. που επιλέχθηκε Γνωστοποίηση (εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης) στην αρμόδια αρχή (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης του Νομού), της έναρξης της δραστηριότητας του επιχειρηματία και στοιχεία αυτής, με τη συμπλήρωση του κατάλληλου εντύπου Τήρηση λογιστικών βιβλίων με λεπτομερή και τεκμηριωμένα στοιχεία, που να αποδεικνύουν την ισορροπία μεταξύ εισροών και εκροών Μια τουλάχιστον υποχρεωτική επίσκεψη ελέγχου από τον Ο.Ε. στις μονάδες του επιχειρηματία, ανά έτος. Οι αρμόδιες αρχές και οι Ο.Ε. διατηρούν το δικαίωμα να διενεργούν έκτακτες επισκέψεις ελέγχου και δειγματοληψίες στις εγκαταστάσεις των επιχειρηματιών που υπόκεινται στον έλεγχό τους Η αποθήκευση των προϊόντων και η διαχείριση των χώρων πρέπει να εξασφαλίζουν την αναγνώριση των παρτίδων και να αποκλείουν την ανάμιξη ή τη ρύπανση με προϊόντα ή/και ουσίες που δεν είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό

10 Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας Περισσότερες μονάδες παραγωγής υπό τη διαχείριση του ίδιου επιχειρηματία, στην ίδια περιοχή Απαγορεύεται η παραγωγή και αποθήκευση της ίδιας ποικιλίας ή ποικιλίας που δεν μπορεί εύκολα να διακριθεί, στις μονάδες που υπόκεινται σε έλεγχο και πιστοποίηση βάσει του Καν. (ΕΟΚ)2092/91 και σε αυτές που καλλιεργούνται με συμβατικό τρόπο, στην ίδια περιοχή. Δυνατότητα παρέκκλισης υπάρχει, στην περίπτωση πολυετών καλλιεργειών (καρποφόρα δένδρα, αμπέλια και λυκίσκος), αλλά: θα πρέπει να υπάρχει σχέδιο μετατροπής των καλλιεργειών των παραπάνω μονάδων σε βιολογικές, με ημερομηνία έναρξης της μετατροπής του τελευταίου μέρους των εν λόγω εκτάσεων, όχι αργότερα από μια πενταετία από την ένταξη των πρώτων καλλιεργειών στη βιολογική γεωργία!

11 να έχει εφαρμοστεί ο βιολογικός τρόπος καλλιέργειας
Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας Μεταβατική περίοδος Μονοετείς καλλιέργειες Λιβάδια (ζωοτροφές) Πολυετείς καλλιέργειες να έχει εφαρμοστεί ο βιολογικός τρόπος καλλιέργειας 2 χρόνια πριν τη σπορά 2 χρόνια πριν την εκμετάλλευσή τους για την παραγωγή ζωοτροφών 3 χρόνια πριν την πρώτη συγκομιδή των προϊόντων Μείωση της μεταβατικής περιόδου: το λιγότερο σε 1 χρόνο πριν τη συγκομιδή, εφόσον παρέχονται επαρκείς ενδείξεις στον Ο.Ε. και την αρμόδια αρχή, ότι δεν είχε γίνει χρήση απαγορευμένων ουσιών, κατά τη διάρκεια των 3 προηγούμενων ετών, τουλάχιστον!

12 Πολλαπλασιαστικό υλικό για τη Βιολογική Γεωργία
Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας Πολλαπλασιαστικό υλικό για τη Βιολογική Γεωργία Ισχύουσα νομοθεσία για σπόρους σποράς και κονδύλους πατάτας: Κανονισμός (ΕΚ) 1452/2003 ΚΥΑ ΦΕΚ Β’ 1785/ Ελληνική βάση δεδομένων για τις διαθέσιμες ποικιλίες και ποσότητες σπόρων σποράς και κονδύλων πατάτας που έχουν παραχθεί με βιολογικό τρόπο, στην ιστοσελίδα: Για το αγενές πολλαπλασιαστικό υλικό δεν χρειάζεται κατά παρέκκλιση άδεια

13 Κατά παρέκκλιση άδεια για χρήση μη βιολογικών σπόρων σποράς και κονδύλων πατάτας
Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο βιολογικό πολλαπλασιαστικό υλικό (σπόροι σποράς και κόνδυλοι πατάτας), τότε γίνεται αίτηση για κατά παρέκκλιση άδεια και χρήση μη βιολογικών σπόρων σποράς και κονδύλων πατάτας. Με το νέο σύστημα η αίτηση αυτή υποβάλλεται μέσω των Δ/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων όπου ανήκει η εκμετάλλευση, στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υ.Α.Α.& Τ. ηλεκτρονικά. Οι σποροπαραγωγοί υποβάλλουν ταχυδρομικά τις αιτήσεις απευθείας στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας. Σε καμία περίπτωση δεν υποβάλλονται αιτήσεις για κατά παρέκκλιση άδειες, κατά τις περιόδους που επικαιροποιείται η βάση δεδομένων βιολογικών σπόρων σποράς και κονδύλων πατάτας, που είναι οι εξής: Για τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας α. Εαρινές καλλιέργειες: 01/ /01 β. Φθινοπωρινές καλλιέργειες: 15/ /09 Για τα κηπευτικά Για την πατάτα α. 15/ / α. 01/ /08 β. 15/ / β. 15/ /01

14 Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου θα εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου 2009
Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας Νέος Κανονισμός Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 θα εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου 2009 θα περιλαμβάνει τις ιχθυοκαλλιέργειες και τα κρασιά

15 Στατιστικά Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας Γενικό άθροισμα 18144,766
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ 542,94 ΑΜΠΕΛΙ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ) 985,201 ΑΜΠΕΛΙ (ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) 1402,4 ΕΛΙΑ ΒΡΩΣΙΜΗ 304,89 ΕΛΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 13290,476 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 102,06 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 105,766 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ 215,233 ΛΟΙΠΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ 197,3 ΣΤΑΦΙΔΑ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ 80,5 ΧΑΡΟΥΠΙΑ 918 Γενικό άθροισμα 18144,766 Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) ΑΜΠΕΛΙ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ) 4,5 ΑΜΠΕΛΙ (ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) 341,2 ΕΛΙΑ ΒΡΩΣΙΜΗ 0,5 ΕΛΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3934,583 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 5,656 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 20,62 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ 18,16 ΡΟΔΙΑ 20,56 ΧΑΡΟΥΠΙΑ 14,36 Γενικό άθροισμα 4360,139

16 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ & ΒΟΤΑΝΑ
Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας Στατιστικά Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) ΑΒΟΚΑΝΤΟ 152,017 ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ 262,6 ΑΜΠΕΛΙ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ) 8,62 ΑΜΠΕΛΙ (ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) 746,275 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ & ΒΟΤΑΝΑ 105 ΒΡΩΜΗ 342,5 ΕΛΙΑ ΒΡΩΣΙΜΗ 1273,49 ΕΛΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 19960,433 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 96,56 ΚΡΙΘΑΡΙ 6461,1 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 37,15 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ 124,33 ΧΑΡΟΥΠΙΑ 12,25 Γενικό άθροισμα 29582,325 Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) ΑΒΟΚΑΝΤΟ 221,83 ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ 450,933 ΑΜΠΕΛΙ (ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) 479,6 ΒΡΩΜΗ 118 ΓΚΡΕΙΠ ΦΡΟΥΤ 46,08 ΕΛΙΑ ΒΡΩΣΙΜΗ 3,29 ΕΛΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 9928,959 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 714,626 ΚΑΣΤΑΝΙΑ 93,55 ΚΡΙΘΑΡΙ 699,142 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 38,97 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ 93,28 ΛΟΙΠΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ 33,78 Γενικό άθροισμα 12922,04

17 Καλλιεργούμενη Έκταση (στρ.)
Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Νομός Καλλιεργούμενη Έκταση (στρ.) ΛΑΣΙΘΙΟΥ 6.972, ,14 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 17.641, ,77 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 20.803, ,33 ΧΑΝΙΩΝ 8.881, ,04 Γενικό άθροισμα 54.298, ,28 Σύνολο χώρας , ,63 +19,7% ΚΡΗΤΗ 3,6% + 73,6%

18 Ποσοστό της Βιολογικής Γεωργίας στην Ελλάδα
Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας Ποσοστό της Βιολογικής Γεωργίας στην Ελλάδα έτος Συνολικά καλλιεργούμενη έκταση στην Ελλάδα (στρ.) Συνολικά βιολογικά καλλιεργούμενη έκταση στην Ελλάδα (στρ.) Ποσοστό Βιολογικής Γεωργίας στην Ελλάδα 2005 ,00 2,75% 2006 ,63 4,77%


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google