Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ( Β. ΓΟΓΓΟΛΙΔΗΣ,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ( Β. ΓΟΓΓΟΛΙΔΗΣ,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ( Β. ΓΟΓΓΟΛΙΔΗΣ, ΤΜΗΜΑ Α ’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ )

2 Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ME ΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ RIS3 σε εθνικό επίπεδο

3 ΒΗΜΑ 1 ΒΗΜΑ 1: Προσδιορισμός βασικών αναπτυξιακών τομέων μέσω βιβλιογραφικής προσέγγισης Ανάλυση: α.μελετών π.χ. McKinsey & Company, «Η Ελλάδα 10 Χρόνια μπροστά», ΣΕΒ, ΙΟΒΕ,expert team review for DG REGIO κλπ β. κειμένων στρατηγικής Horizon 2020, EC Position Paper κλπ)

4 Αποτύπωση Τομέων Προτεραιότητας 4 ……… ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ "ΚΛΑΔΩΝ-ΤΟΜΕΩΝ-ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ_ΠΟΛΙΤΙΚΕΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟ McKinsey & Company, Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το νέο Εθνικό Μοντέλο Ανάπτυξης ΣΕΒ «Έρευνα στις Επιχειρήσεις για την Πρόβλεψη των Μεταβολών στα Περιφερειακά Παραγωγικά Συστήματα και τις Τοπικές Αγορές Εργασίας IOBE “Προτεινόμενοι τομείς εθνικού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της «έξυπνης εξειδίκευσης» 2014-2020” ΣΕΒ/: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕ Σ Εκθέσεις ΤΕΣ (Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια) Διερεύνηση των τομέων προτεραιότητας για την προώθηση της Έρευνας & Τεχνολογίας κατά την προγραμματική περίοδο 2007- 2013 ΓΓΕΤ FP7(Συνεργασία)HORIZON 2020 SMART SPECIALISATION strategies in GREECE -expert team review for DGREGIO (Sectoral / technological priorities 2014- 2020) ΕC POSITION PAPER KEIMENO ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Κλάδοι Κλαδικά οικο- συστήματα ΤομείςΤεχνολογίες Επιστημονικά Πεδία Τεχνολογίες Τεχνολογίες/ Κοινωνικές Προκλήσεις (δραστηριότητε ς σχετιζόμενες με την τεχνολογία) Ενέργεια Παραγωγή Ενέργειας Ενέργεια ENERGY AND CHEMICALS ENERGY PRODUCTION AND DISTRIBUTION Ενεργειακές Τεχνολογίες & Υλικά Διαχείριση Εξοικονόμηση Ενέργειας Εξοικονόμηση ενέργειας & υλικά Τεχνολογίες Ενέργειας Ενέργεια Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια· Διαχείριση αποβλήτων Περιβαλλοντική Βιομηχανία Περιβαλλοντική βιομηχανία Περιβαλλοντικέ ς Τεχνολογίες Περιβάλλον Βιώσιμη ανάπτυξη και περιβάλλον Περιβάλλον (συμπεριλαμβά νεται η κλιματική μεταβολή) Δράση για το κλίμα, απόδοση πόρων και πρώτες ύλες· Περιβαλλοντικ ή Τεχνολογία & Διαχείριση Αποβλήτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ιατρικός Τουρισμός TOURISM- maritime, coastal and cruise tourism Τουρισμός Αποτύπωση Τομέων Προτεραιότητας

5

6 ΒΗΜΑ 1

7

8 ΒΗΜΑ 2: Περαιτέρω εξειδίκευσή των τομέων σε οικονομικές δραστηριότητες, (ώστε να αποκαλυφθούν niches με το μεγαλύτερο δυναμισμό) ΒΗΜΑ 3: Καταγραφή αλυσίδων αξίας ΒΗΜΑ 4: Εντοπισμός τεχνολογιών υποστήριξης των αλυσίδων αξίας ΒΗΜΑ 5: Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης των τεχνολογιών που εντοπίστηκαν ΒΗΜΑ 6: Επιλογή κατάλληλων εργαλείων για την ενίσχυση των τεχνολογιών και προώθησή της υιοθέτησής τους από τον παραγωγικό τομέα Υλοποιούνται μέσω: A.Βιβλιογραφικής ανάλυσης και μελέτης στατιστικών δεδομένων B.Διαβούλευσης με τους κατάλληλους Stakeholders (entrepreneuriαl discovery)

9 ΒΗΜΑΤΑ 2 και 3 2. Περιγραφή / ε ξειδίκευση των επιλεγέντων βασικών αναπτυξιακών τομέων μέσω βιβλιογραφικής αναζήτησης, και δημιουργία φυλλαδίου « βασικών πληροφοριών » με τυπική δομή ( Τ emplate). Ѵ 3. Περαιτέρω εξειδίκευση του κάθε τομέα ( ώστε να αποκαλυφθούν υποτομείς / δραστηριότητες με το μεγαλύτερο δυναμισμό ) μέσω διαβούλευσης με τους stakeholders ( παραγωγικούς φορείς, κυβερνητικούς φορείς, περιφέρειες, ερευνητικό οικοσύστημα ). Οπου απαιτείται, δημιουργούμε Θεματική Ομάδα ( πλατφόρμα ).

10 ΒΗΜΑΤΑ 4 και 5 4. Η Θεματική Ομάδα καλείται να εντοπίσει τις ερευνητικές και τεχνολογικές προτεραιότητες που θα « απαντήσουν » στις παραπάνω προκλήσεις και θα συμβάλουν στην ανάδειξη των παραπάνω υποτομέων / περιοχών αλλά και να προτείνει συγκεκριμένες δράσεις (= εργαλεία παρέμβασης ) ανά Ε & Τ προτεραιότητα. 5. Παράλληλα εξετάζεται και η περιφερειακή διάσταση των παραπάνω σε μια προσπάθεια εξασφάλισης συναφειών και συμπληρωματικότητας μεταξύ των περιφερειακών RIS3

11 Η προσφορά της ερευνητικής κοινότητας Οι ανάγκες των επιχειρήσεων H επίδραση του διεθνούς παράγοντα Οι τομεακές πολιτικές

12 Παράλληλα καταγράφονται οι εισροές από τις περιφερειακές RIS3 με στόχο την εξασφάλιση συναφειών και συμπληρωματικότητας με αυτές Εισροές από τις περιφερεακές RIS3

13

14

15 Κάποια ερωτήματα που εγείρονται : A.Πώς αντιμετωπίζουμε μεθοδολογικά  Παραγωγικές Αλυσίδες που αφορούν στον τομέα  Αναδυόμενες Αγορές του κλάδου  Ερευνητικές προτεραιότητες που τροφοδοτούν τις τεχνολογικές αλυσίδες ( streams τεχνολογικών προτεραιοτήτων )  Πώς θα χειριστούμε την ιδιαιτερότητα του ICT που είναι και τομέας της οικονομίας και Κ ey Ε nabling Τ echnology  Ποια η συνεισφορά σας στην επιλογή των ερευνητικών προτεραιοτήτων B.Προτάσεις / Σκέψεις διαδικασίας πιθανής δημιουργίας θεματικής πλατφόρμας με όλους τους stakeholders για τις ΤΠΕ.

16 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ( Β. ΓΟΓΓΟΛΙΔΗΣ,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google