Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παγκύπρια Διάσκεψη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και Εισηγμένων στο Χ.Α.Κ Εταιριών Εισηγητής: Γιάννης Καλλής Τμήμα Παρακολούθησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παγκύπρια Διάσκεψη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και Εισηγμένων στο Χ.Α.Κ Εταιριών Εισηγητής: Γιάννης Καλλής Τμήμα Παρακολούθησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παγκύπρια Διάσκεψη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και Εισηγμένων στο Χ.Α.Κ Εταιριών Εισηγητής: Γιάννης Καλλής Τμήμα Παρακολούθησης Αγοράς και Ερευνών

2 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - 12 Νοεμβρίου 2003 Ανακοινώσεις από Εκδότες  Κατευθυντήριες γραμμές για την έκδοση ανακοινώσεων.  Πότε εκδίδεται και τι πρέπει να περιλαμβάνει η ανακοίνωση για Προειδοποίηση της Κερδοφορίας (profit warning).

3 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - 12 Νοεμβρίου 2003 Ρόλος Ανακοίνωσης  Διαφάνεια.  Σημαντικότερο συστατικό για σωστή και ομαλή λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς.  Ενημέρωση.  Επαρκείς πληροφορίες στους δικαιούχους των τίτλων και στο ευρύ κοινό για εκτίμηση της κατάστασης του εκδότη. Οι ανακοινώσεις πρέπει να εκδίδονται έγκαιρα και να είναι ολοκληρωμένες.

4 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - 12 Νοεμβρίου 2003 Σημερινή Κατάσταση Ανακοινώσεων  Ορισμένες φορές είναι ελλιπείς με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι των τίτλων να μη μπορούν να εκτιμήσουν ορθά την κατάσταση του εκδότη.  Έκδοση συμπληρωματικής ανακοίνωσης.  Παρατηρείται καθυστέρηση στην έκδοση ανακοίνωσης.  Μια ώρα πριν την έναρξη της Χρηματιστηριακής συνάντησης δηλ. Μια ώρα πριν την προσυνεδρία.  Λειτουργός Συμμόρφωσης για θέματα ανακοινώσεων στο Χρηματιστήριο.  Αναγκαίος για όλους τους εκδότες.  Καλά ενημερωμένος.

5 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - 12 Νοεμβρίου 2003 Κανονισμός 81(1), Παράρτημα Στ΄ Παράγραφος 3  Γενικές Υποχρεώσεις Εκδότη-Γενική Υποχρέωση προς Ανακοίνωση.  Υποχρέωση για ανακοίνωση κάθε ουσιώδους πληροφορίας, ικανής να βοηθήσει τους δικαιούχους των τίτλων και το ευρύ κοινό στην καλύτερη εκτίμηση της κατάσταση του εκδότη και αξιολόγηση των τίτλων του.  Υποχρέωση για ανακοίνωση κάθε μείζονος σημασίας νέας εξέλιξη στη σφαίρα των δραστηριοτήτων του, που δεν είναι δημόσια γνωστή και που ενδέχεται να επιφέρει ουσιώδη διακύμανση στην τιμή των τίτλων.

6 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - 12 Νοεμβρίου 2003 Κανονισμός 81(1), Παράρτημα Στ΄, Παράγραφος 4(2)  Σε περιπτώσεις που αναμένεται μείζων εξέλιξη, δυνάμενη να επηρεάσει ουσιωδώς την τιμή των τίτλων, ο εκδότης οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς διατήρηση του απολύτως εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών.  Σε αντίθετη περίπτωση ο εκδότης οφείλει να εκδώσει ανάλογη προειδοποιητική ανακοίνωση. ή / και  Να ζητήσει προσωρινή αναστολή της διαπραγμάτευσης.

7 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - 12 Νοεμβρίου 2003 Παράγραφος 8  Σε περιπτώσεις που ο εκδότης κρίνει ότι η κοινοποίηση πληροφοριών ενδέχεται να παραβλάψει τα συμφέροντα του οφείλει να θέσει το θέμα ενώπιον του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου.  Εξουσία, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, να απαλλάσσει τον εκδότη από την υποχρέωση προς κοινοποίηση των πληροφοριών εφόσον,  Η τυχόν ανακοίνωση, παραβλάπτει τα συμφέροντα του εκδότη.  Η απόκρυψη τους δεν ενδέχεται να καταλήξει σε παραπλάνηση του κοινού.

8 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - 12 Νοεμβρίου 2003 Υποχρεώσεις Διοικητικών Συμβούλων για ανακοίνωση συναλλαγών  Άρθρο 60 (3).  Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ε10/2002, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2002.  Υποχρέωση ανακοίνωσης από τον εμπλεκόμενο Διοικητικό Σύμβουλο.  Ανακοίνωση συναλλαγών των συγγενικών προσώπων των Δ.Σ. εξ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού συγγένειας.

9 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - 12 Νοεμβρίου 2003 Κανόνες Διαπραγμάτευσης  Αρμοδιότητα Λειτουργού Συναλλαγών.  Όπως διακόψει τη διαπραγμάτευση συγκεκριμένου τίτλου μέχρι και δεκαπέντε λεπτά εάν αναμένεται οποιαδήποτε ανακοίνωση για σημαντικές εξελίξεις που ενδεχομένως να επηρεάσει τις τιμές.

10 Πρακτικά Παραδείγματα - Περιπτώσεις Ανακοινώσεων

11 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - 12 Νοεμβρίου 2003 Περιπτώσεις Ανακοινώσεων  Συμφωνίες για εξαγορές, συγχωνεύσεις.  Ποσοστό Συμμετοχής.  Τρόπος εξαγοράς – έκδοση τίτλων ή μετρητά.  Υπεραξία και τρόπος διαγραφής της.  Ιστορικό της εταιρίας που εξαγοράζεται.  Οικονομικά Αποτελέσματα.  Κύριοι Μέτοχοι και Μέλη Δ.Σ. εταιρίας που εξαγοράζεται.  Πώς αναμένεται η εξαγορά να επηρεάσει τα κέρδη και τις προοπτικές του εκδότη.  Παράγραφος 16, Παράρτημα Στ΄.

12 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - 12 Νοεμβρίου 2003 Περιπτώσεις Ανακοινώσεων  Συμφωνίες που περιλαμβάνουν οικονομικά στοιχεία, προοπτικές επέκτασης, μεγάλα οικονομικά οφέλη.  Συμφωνία, ακύρωση, ή τροποποίηση συμφωνίας του εκδότη για προώθηση των προϊόντων του.  Συμφωνίες για εξειδικευμένα θέματα όπως θέματα παραγωγής ή / και λειτουργίας που δεν είναι στη συνήθη σφαίρα γνώσεων του μέσου επενδυτή.  Να δίδονται κατατοπιστικές λεπτομέρειες σε κατανοητή γλώσσα.

13 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - 12 Νοεμβρίου 2003 Περιπτώσεις Ανακοινώσεων  Άρθρο 60(2). Εκδότης που συνάπτει συμφωνίες ή συναλλάσσεται με τα όργανα της διοίκησης του ή με συνδεδεμένα πρόσωπα τους οφείλει να ανακοινώνει το γεγονός αυτό αμέσως εφόσον,  Το ποσό της συναλλαγής/συμφωνίας υπερβαίνει τις Λ.Κ.50.000.  Μπορεί να είναι Χρηματοοικονομικής (π.χ. δάνειο) ή / και εμπορικής φύσης. Το ίδιο ισχύει και για τραπεζικούς οργανισμούς.

14 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - 12 Νοεμβρίου 2003 Περιπτώσεις Ανακοινώσεων  Συμφωνία που περιλαμβάνει υποθήκευση, εξασφάλιση δανεισμού σε τρίτους.  Όταν περιλαμβάνει υποθήκευση ακινήτου ή δέσμευση περιουσίας να αναφέρεται γιατί χρειάζεται να γίνεται αυτό.  Συμφωνία για πώληση ή αποδέσμευση τμήματος ή παραρτήματος της εταιρίας.  Αναφορά σε χρονοδιαγράμματα αποπληρωμών ή και αποπεράτωσης συμφωνιών.  Ματαίωση συμφωνίας με αναφορά εάν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας.  Να δίδονται λεπτομέρειες.

15 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - 12 Νοεμβρίου 2003 Περιπτώσεις Ανακοινώσεων  Αλλαγή στον Διαχειριστή Επενδύσεων.  Διαχειριστής Επενδύσεων – ΚΕΠΕΥ η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου.  Ενδεχομένως να επηρεάζει την κρίση του επενδυτικού κοινού καθώς αλλάζει η επενδυτική πολιτική της εταιρίας.

16 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - 12 Νοεμβρίου 2003 Περιπτώσεις Ανακοινώσεων  Σε περιπτώσεις καταμέτρησης του τελικού αποθέματος όταν διαπιστωθεί ότι έχει χαθεί η καταστραφεί.  Να αναφέρεται με ποιο τρόπο το γεγονός θα επηρεάσει τις εργασίες και τα κέρδη του εκδότη.  Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή σημαντικές πληροφορίες που ανακοινώνονται από τον Πρόεδρο ή άλλους αξιωματούχους κατά την Γενική Συνέλευση.  Παράγραφος 7, Παράρτημα Στ΄.  Πρέπει να προηγείται ανακοίνωση της οποιασδήποτε πληροφορίας δοθεί στην Γ.Σ. (που δεν είναι δημόσια γνωστή).

17 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - 12 Νοεμβρίου 2003 Ανακοινώσεις από Εκδότες  Κατευθυντήριες γραμμές για την έκδοση ανακοινώσεων.  Πότε εκδίδεταικαι τι πρέπει να περιλαμβάνει η ανακοίνωση για Προειδοποίηση της Κερδοφορίας (profit warning).  Πότε εκδίδεται και τι πρέπει να περιλαμβάνει η ανακοίνωση για Προειδοποίηση της Κερδοφορίας (profit warning).

18 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - 12 Νοεμβρίου 2003 Προειδοποίηση Κερδοφορίας  Όταν υπάρχει ουσιώδης πληροφορία ή/και ενδείξεις για σημαντικές διαφοροποιήσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων του εκδότη (ετήσιων, εξαμηνιαίων), πριν τη δημοσιοποίηση τους.  Η υποχρέωση απορρέει από τον Κανονισμό 81(1), Παράρτημα Στ΄.  Εγκύκλιοι Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε12,Ε19,Ε21/2002.

19 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - 12 Νοεμβρίου 2003 Προειδοποίηση Κερδοφορίας  Όταν ο εκδότης αρχίζει να έχει ξεκάθαρες ενδείξεις (*) ότι τα οικονομικά αποτελέσματα (κέρδος ή ζημία) θα έχουν απόκλιση  Από τα τελευταία δημοσιοποιηθέντα αποτελέσματα.  Όχι απαραίτητα η ίδια περίοδος.  Συγκρίσεις όλων των αριθμών.  Από παραστάσεις που δόθηκαν στο επενδυτικό κοινό μέσω δηλώσεων αξιωματούχων των εκδοτών. (*) Όταν τα οικονομικά αποτελέσματα είναι σαφώς καλύτερα (ή χειρότερα) σε σχέση με τα τελευταία δημοσιοποιηθέντα αποτελέσματα. =>Σε περίπτωση αμφιβολιών (καθώς η έννοια ‘ένδειξη’ είναι υποκειμενική), ενδείκνυται να γίνεται ανακοίνωση.

20 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - 12 Νοεμβρίου 2003 Περιεχόμενο και Χρονική περίοδος Ανακοίνωσης  Επεξηγεί σε ποιο ποσοστό μεταβάλλεται το κέρδος/ζημιά.  Τους λόγους που υπάρχει η απόκλιση.  Π.χ. ακύρωση μεγάλων συμβολαίων.  Π.χ. αντίξοες συνθήκες στην οικονομία λόγω κάποιου γεγονότος.  Όποτε υπάρχει η ένδειξη.  Από διοικητικούς λογαριασμούς (Management Accounts).  Από εσωτερικές εκθέσεις επαγγελματιών συμβούλων.

21 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - 12 Νοεμβρίου 2003 Περιεχόμενο και Χρονική περίοδος Ανακοίνωσης  Προσοχή να μην γίνονται,  Ανακοινώσεις ρουτίνας. Μόνο εκεί που χρειάζεται.  Ανακοινώσεις μόνο για περιπτώσεις αρνητικής εικόνας.  Μετά το τέλος της περιόδου, αλλά πριν.  Συγκρίσεις μόνο σε συγκεκριμένους αριθμούς αλλά να αναλύονται όλες οι ενδείξεις των οικονομικών αποτελεσμάτων.

22 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - 12 Νοεμβρίου 2003 Διεθνείς Τάσεις  Άμεση σχέση ανακοινώσεων με τον Νόμο περί Χρήσης Εμπιστευτικών Πληροφοριών, Ν36(Ι) 1999-2001.  IOSCO:  Να δίδεται χρόνος αφομοίωσης της ανακοίνωσης από το επενδυτικό κοινό.  Κάτοχοι Εμπιστευτικών Πληροφοριών μπορούν να συναλλάσσονται αμέσως μετά την ανακοίνωση προτού οι υπόλοιποι επενδυτές έχουν το χρόνο να αντιδράσουν στην πληροφορία.  Περίοδος μη συναλλαγών μετά από σημαντική ανακοίνωση.

23 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - 12 Νοεμβρίου 2003 Επίλογος  Οι εκδότες προτρέπονται να είναι πολύ προσεχτικοί όταν εκδίδουν ανακοινώσεις. Καθώς,  Ενδεχόμενες ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω ανακοινώσεων αποτελούν ποινικό αδίκημα. Οι ανακοινώσεις πρέπει να εκδίδονται έγκαιρα και να είναι ολοκληρωμένες.


Κατέβασμα ppt "Παγκύπρια Διάσκεψη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και Εισηγμένων στο Χ.Α.Κ Εταιριών Εισηγητής: Γιάννης Καλλής Τμήμα Παρακολούθησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google