Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Αθανάσιος Κουστέλιος Αναπληρωτής Πρύτανη Παν. Θεσσαλίας 5 η Σύνοδος Αναπλ. Πρύτανη - Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Αθανάσιος Κουστέλιος Αναπληρωτής Πρύτανη Παν. Θεσσαλίας 5 η Σύνοδος Αναπλ. Πρύτανη - Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1  Αθανάσιος Κουστέλιος Αναπληρωτής Πρύτανη Παν. Θεσσαλίας 5 η Σύνοδος Αναπλ. Πρύτανη - Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού

2  Διαδικασία πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών στην Ανώτατη Εκπαίδευση ( Ν. 4009/2011, άρθρα 70-72)

3  Προγράμματα Σπουδών  Εσωτερικό Σύστημα Αξιολόγησης

4  Αντικαθιστά την εξωτερική αξιολόγηση ( Φεβρ - Μάρτιο 2014)  Διαφοροποίηση διαδικασιών ( θα χρησιμοποιηθούν άλλα κριτήρια σε ιδρύματα που έχουν εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας σε σχέση με αυτά που δεν έχουν )  Θα ακολουθηθεί η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης  Συμμετοχή επαγγελματικών ομάδων  Αξιολόγηση συναφών προγραμμάτων σπουδών από την ίδια επιτροπή  Επιτόπια επίσκεψη, αν απαιτείται  Πιστοποίηση από φορείς της αλλοδαπής

5  Διαδικασίες : με ποιο τρόπο, κανόνες, κ. λπ., πέρα από αυτά που ορίζει ο νόμος  Ελέγχει αν εκτελούνται, εφαρμόζονται, κ. λπ.  Σχέδια βελτίωσης  Υπεύθυνη η ΜΟΔΙΠ  Επίσκεψη ειδικής ομάδας στο πανεπιστήμιο για πιστοποίηση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας  Απαιτεί δημοσίευση σε ΦΕΚ

6  Πιστοποίηση : Καταλήγει σε συγκεκριμένη απόφαση  Αξιολόγηση : Βελτίωση του προγράμματος σπουδών ( αδύνατα, δυνατά σημεία, κ. λπ )

7  Προγράμματα σπουδών που εκπονούνται μετά την ψήφιση του νόμου  Προγράμματα σπουδών που παρέχονται από τα τμήματα των ΑΕΙ κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/11 θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης των τμημάτων με βάση το Ν.3374/2005.

8  Τα νέα προγράμματα σπουδών, εγκρίνονται αρχικά από τον Πρύτανη του ΑΕΙ, με εισήγηση της κοσμητείας και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου ( άρθρο 32 Ν.4009/11).  Η ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος έχει ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή καθότι ο ρόλος της είναι η διασφάλιση της ποιότητας στις εσωτερικές διαδικασίες.  Τα προγράμματα υποβάλλονται στην ΑΔΙΠ για τη διαδικασία ακαδημαϊκής πιστοποίησης από επιτροπές εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τα άρθρα 70 – 72 του Ν.4009/11.

9  α ) η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών,  β ) τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα επιδιωκόμενα προσόντα σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,  γ ) η δομή και η οργάνωση του προγράμματος σπουδών,  δ ) η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου,  ε ) η καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,  στ ) η ποιότητα του ερευνητικού έργου της ακαδημαϊκής μονάδας,  ζ ) ο βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,  η ) η ζήτηση στην αγορά εργασίας των αποκτώμενων προσόντων και  θ ) η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.

10  Στόχος, Μαθησιακά αποτελέσματα, Προγράμματα Σπουδών ( α, β, η )  Σχεδιασμός, Δομή ( γ )  Στελέχωση ( ε, στ )  Ποιότητα διδακτικού έργου ( δ, ζ )  Υποδομές, Υποστηρικτικές υπηρεσίες ( θ )

11  Ελέγχει εάν το Τμήμα έχει επάρκεια να υλοποιήσει την εκπαιδευτική διαδικασία  Δίνει έμφαση στα μαθησιακά αποτελέσματα

12  Η χρήση του προτεινόμενου ενιαίου Πρότυπου Σχήματος για τα Προγράμματα Σπουδών όλων των Τμημάτων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης επιβάλλεται από την ανάγκη συγκριτικής αξιολόγησης και πιστοποίησης συναφών προγραμμάτων σπουδών όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου.  Τα Τμήματα μπορούν να προσθέσουν ή και να εξειδικεύσουν την πρότασή τους για την πληρέστερη τεκμηρίωσή της.

13  Η ΑΔΙΠ παροτρύνει ομοειδή Τμήματα να εξετάσουν τη δυνατότητα ομογενοποίησης των προγραμμάτων σπουδών τους, ώστε να περιλαμβάνουν κοινό « κορμό » μαθημάτων.

14  http://www.adip.gr/index.php?option=com_conten t&view=article&id=154&Itemid=253&lang=el

15  Η Αρχή συγκροτεί επιτροπή πιστοποίησης για την αξιολόγηση προγράμματος σπουδών ή του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας ενός ιδρύματος  Η επιτροπή αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που προέρχονται από το Μητρώο Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων

16  Στην περίπτωση πιστοποίησης της ποιότητας προγράμματος σπουδών που οδηγεί στην άσκηση νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων, ένα μέλος της επιτροπής προέρχεται υποχρεωτικά από την αντίστοιχη επαγγελματική ένωση ή επιμελητήριο το οποίο ορίζει το μέλος αυτό

17  Να αξιολογεί περισσότερα από ένα προγράμματα σπουδών, ιδίως αν η ολοκλήρωση του ενός είναι προϋπόθεση για την εισαγωγή στο άλλο,  Να αξιολογεί συναφή προγράμματα σπουδών ή τα εσωτερικά συστήματα διασφάλισης της ποιότητας διαφορετικών ιδρυμάτων

18  Η επιτροπή συντάσσει έκθεση πιστοποίησης  Υποβάλλεται στο Συμβούλιο της Αρχής, προκειμένου να εκδοθεί και να δημοσιοποιηθεί η απόφαση πιστοποίησης.

19  Ανά πρόγραμμα  Δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη  Δεν απαιτείται πιστοποίηση αναθεωρήσεων επί μέρους πτυχών των προγραμμάτων σπουδών  Κατά τη διάρκεια ισχύος θετικής απόφασης, το Συμβούλιο της Αρχής μπορεί να εξετάζει αν συνεχίζουν να ικανοποιούνται τα κριτήρια  Ο Πρύτανης οφείλει να ενημερώνει την Αρχή αν τα κριτήρια πιστοποίησης έχουν παύσει να τηρούνται ή αν έχει τέτοια αμφιβολία

20  Θετική  Θετική υπό όρους  Αρνητική

21  Ο Υπουργός Παιδείας, με απόφασή του, μπορεί, να περιορίσει τη χρηματοδότηση του ιδρύματος και την εισαγωγή νέων φοιτητών στο πρόγραμμα σπουδών ή το ίδρυμα  Με την ίδια απόφαση παρέχεται στους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών ή των ιδρυμάτων αυτών η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε άλλο πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών ή ίδρυμα

22  Αναφέρονται τα κριτήρια που δεν ικανοποιούνται  Τίθεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης  Επανεξέταση της απόφασης  Το συμβούλιο της Αρχής, ύστερα από την υποβολή συμπληρωματικής έκθεσης πιστοποίησης σχετικά με την συμμόρφωση ή μη, εκδίδει νέα απόφαση

23  Οι εκθέσεις πιστοποίησης των επιτροπών πιστοποίησης και οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Αρχής κοινοποιούνται στον ΥΠΑΙΘ και δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα ης Αρχής

24  Με απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής, μπορεί να γίνει πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής  Το Συμβούλιο της Αρχής μπορεί να διαπιστεύει αλλοδαπούς φορείς πιστοποίησης που είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι και εφαρμόζουν κριτήρια τα οποία ανταποκρίνονται στα κριτήρια της Αρχής

25  Με απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής, διαμορφώνονται πρόσθετα κριτήρια για τα προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην άσκηση νομοθετικώς ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων.  Σκοπός είναι να διασφαλίζεται ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών ανταποκρίνονται στις αποτελεσματικά στις εκπαιδευτικές και θεσμικές απαιτήσεις των οικείων επαγγελματικών κλάδων.

26  Κριτήρια  Πρότυπο σχέδιο ( αυτά υπάρχουν )  Κριτήρια πιστοποίησης νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων ( σε διαβούλευση με Τμήματα - Φορείς - Επιμελητήρια )  Βαθμολόγηση κριτηρίων που θα λαμβάνονται για την απόφαση

27  Προγράμματα σπουδών  Εσωτερικά συστήματα αξιολόγησης

28  Στα νέα τμήματα  Στα τμήματα που δεν έκαναν εξωτερικές αξιολογήσεις  Στα τμήματα που πέρασε η 4 ετια για εξωτερική αξιολόγηση

29


Κατέβασμα ppt " Αθανάσιος Κουστέλιος Αναπληρωτής Πρύτανη Παν. Θεσσαλίας 5 η Σύνοδος Αναπλ. Πρύτανη - Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google