Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Aspecte practice ale implementării

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Aspecte practice ale implementării"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Aspecte practice ale implementării
Legii 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și FGDB București, 26 ianuarie 2016

2 Programul evenimentului
09.30 – Deschidere eveniment: - Dl. Eugen Dijmărescu –Director FGDB; - Dl. Petre Tulin – Director adjunct FGDB. Sesiunea 1 I. Principalele dispoziţii ale Regulamentului nr. 1/2016 privind transmiterea către FGDB a informațiilor necesare întocmirii listei compensațiilor de plătit și a celor necesare în procesul determinării contribuțiilor anuale ale instituțiilor de credit - Dl. Dragoş Şandru – FGDB; - Dl. Cătălin Dan – FGDB – Cerinţe din zona IT. II. Implementarea sistemului de contribuții în funcție de risc - Dl. Petre Tulin – FGDB. Pauză de cafea Sesiunea 2 Discuţii pe marginea subiectelor prezentate.

3 Principalele dispoziţii ale Regulamentului nr. 1/2016
privind transmiterea către FGDB a informațiilor necesare întocmirii listei compensațiilor de plătit și a celor necesare în procesul determinării contribuțiilor anuale ale instituțiilor de credit

4 Fundamentul legal Regulamentul nr.1/2016 a fost emis în baza prevederilor: Art , 59 si 117 alin.(2) din Legea 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare; Regulamentului Delegat UE 63/2015 al Comisiei din 21 octombrie de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte contribuţiile ex-ante la mecanismele de finanţare a rezoluţiei.

5 Principalele dispoziţii ale Regulamentului nr 1/2016

6 Scopul şi sfera de aplicare
Sfera de aplicare: Regulamentul este aplicabil instituţiilor de credit participante Scop – implementarea cerințelor legale pentru: Determinarea contribuţiilor anuale de către Fond; Analiza evoluţiei depozitelor acoperite şi eligibile; Raportarea de către instituţiile de credit a listei compensaţiilor de plătit (LCP).

7 Cerințe operaționale pentru întocmirea și transmiterea formularelor de raportare
Informațiile transmise Fondului trebuie să fie generate din sistemul informatic astfel încât riscul operațional să fie cât mai mic; Instituțiile de credit trebuie să prevadă în proceduri formalizate responsabilități/atribuții privind întocmirea și raportarea informațiilor către Fond precum și persoanele desemnate în acest scop.

8 Reguli pentru stabilirea unui mod unitar de determinare a indicatorilor care fac obiectul raportărilor către Fond Precizări privind identificarea conturilor care nu au avut rulaj în ultimele 24 de luni; Precizări privind modul de determinare a soldurilor temporar ridicate; Determinarea echivalentului în lei a depozitelor în valută; Modul de încadrare a persoanelor fizice care desfășoară activități economice independente.

9 Conţinutul, formatul şi termenele de raportare ale formularului pentru determinarea contribuţiilor anuale Formularul de raportare a depozitelor acoperite - anexa 1 la regulament; Termenele de raportare ale formularului sunt: semestrial până la data de 15 a primei luni din semestrul următor, când data de referinţa este ultima zi a semestrului; până la 15 zile de la solicitarea FGDB, când data de referinţă este alta decât ultima zi a semestrului.

10 Conţinutul, formatul şi termenele de raportare ale listei compensaţiilor de plătit (LCP)
Formatul LCP - Anexa 2 la regulament; LCP se transmite împreună cu Anexa 3 - Situaţia recapitulativă, care permite verificarea concordanţei dintre informaţiile raportate şi datele contabile; Datele personale sau datele unice de identificare ale deponenților garantați vor fi completate numai în baza unei solicitări scrise din partea Fondului; Termenul de transmitere al LCP este de 3 zile lucrătoare de la: a) sfârşitul semestrului de raportare; b) data la care Fondul solicită LCP, alta decât sfârşitul de lună.

11 Cadrul operațional și procedural pentru întocmirea și transmiterea LCP în cazul indisponibilizării depozitelor În cazul indisponibilizării depozitelor, termenul de transmitere a LCP este ziua următoare celei când depozitele au devenit indisponibile; LCP va fi întocmită prin completarea tuturor rubricilor, inclusiv a celor care conțin datele personale de identificare a deponenților garantați.

12 Prevederile cu aplicabilitate tranzitorie pentru data de raportare 31 decembrie 2015
Pentru data de 31 decembrie 2015 formularul de raportare a depozitelor acoperite şi LCP vor fi transmise Fondului până la data de 15 februarie 2016, astfel: a) Anexele 1 și 2 în format electronic; b) Anexele 1 şi 3 letric. Începand cu 30 iunie 2016, formularul de raportare, LCP şi situaţia recapitulativă vor fi transmise astfel: a) Anexele 1 și 2 prin sistemul RCI;

13 Acte normative abrogate
Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 1/2012 privind plata contribuțiilor și cotizațiilor de către instituțiile de credit, precum și verificarea acestora de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar; Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2009 privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a situației deponenților garantați cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 3/2004 privind plata compensaţiilor de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar cu modificările şi completările ulterioare.

14 Formularul de raportare a depozitelor acoperite
Anexa nr. 1 Formularul de raportare a depozitelor acoperite Formularul de raportare

15 Lista compensațiilor de plătit
Anexa nr. 2 Lista compensațiilor de plătit Structura tabelelor din lista compensațiilor de plătit

16 Situaţia recapitulativă
Anexa nr. 3 Situaţia recapitulativă Situația recapitulativă

17 Întrebări și răspunsuri

18 II. Implementarea sistemului de determinare a contribuțiilor în funcție de risc

19 Cerințe legale Art (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2016, contribuţiile anuale şi extraordinare datorate unei scheme de garantare a depozitelor se determină pe baza volumului depozitelor acoperite în funcţie de gradul de risc asociat fiecărei instituţii de credit participante. (2) Pentru scopul prevăzut la alin. (1), schemele de garantare a depozitelor utilizează propriile metode pentru determinarea contribuţiilor în funcţie de riscul asumat de fiecare instituţie de credit participantă, luând în considerare în mod corespunzător ghidurile în domeniu emise de Autoritatea Bancară Europeană. (3) Contribuţiile determinate potrivit metodelor prevăzute la alin. (2) trebuie să reflecte riscul asumat de fiecare instituţie de credit participantă ţinând cont, în mod corespunzător, de profilul de risc al diferitelor modele de afaceri. (4) Metodele prevăzute la alin. (2) pot, de asemenea, să ia în considerare nivelul, structura şi calitatea activelor bilanţiere ale fiecărei instituţii de credit, precum şi alţi indicatori de risc, cum ar fi adecvarea capitalului şi lichiditatea.

20 Metoda pentru calculul contribuțiilor anuale ale instituțiilor de credit (IC)

21 Formula de calcul Pentru fiecare IC Ci = RC*PRAi*DAi* μ
Ci – contribuția anuală pentru ICi; RC – rata contribuției (identică pentru toate IC într-un an); PRAi – ponderea riscului agregat al ICi; DAi – depozitele acoperite ale ICi; μ - coeficient de ajustare determinat prin raportarea contribuțiilor totale neajustate la risc la contribuțiile totale ajustate la risc (identic pentru toate IC într-un an). 2. Pe total CT – suma contribuțiilor anuale ale instituțiilor de credit; Ci – contribuțiile individuale ale IC determinate conform formulei de calcul de la punctul 1.

22 Precizări metodologice (1)
1. Rata contribuției (RC) RC este rata procentuală care corespunde nivelului ce ar trebui plătit de o IC cu PRA = 100% (corespunde unui nivel al contribuției nediferențiat în funcție de risc) pentru a atinge nivelul-țintă anual. RC se determină anual de Fond, ca raport între nivelul-țintă din anul respectiv și suma depozitelor acoperite ale IC membre, raportate Fondului pentru data de 31 decembrie a anului precedent celui de plată a contribuției. Nivelul-țintă anual se determină ca un nivel minim obținut prin raportarea sumei reprezentând resursele financiare pe care Fondul trebuie să le colecteze pentru a atinge nivelul-țintă la numărul de ani rămași din perioada de colectare a resurselor. 2. PRA (ponderea riscului agregat) PRAi se determină pe baza scorului agregat al riscului (SARi). 3. SARi (scorul agregat de risc) SARi reprezintă media ponderată a scorurilor individuale ale riscului (SIRi) obținute de Ici.

23 Precizări metodologice (2)
Metoda de calcul al ponderilor de risc agregate PRA Metoda de calcul al PRA se bazează pe încadrarea în grupe de risc a indicatorilor individuali de risc (IR), cu luarea în considerare a următoarelor: Pentru fiecare indicator se stabilește un număr de 5 grupe, cu limita maximă și minimă pentru fiecare grupă; Grupele de indicatori reflectă niveluri de risc diferite pentru IC (ridicat, mediu, redus); Fiecare grupă de indicatori are un scor individual de risc (SIR), care reflectă gradul de risc al indicatorului specific; Calibrarea limitelor pentru încadrarea pe grupe de risc ține cont de cerințele autorității de reglementare și de valorile istorice ale indicatorului, în măsura în care acestea sunt disponibile; Pentru fiecare IR, SIR-ul atribuit grupelor de indicatori este de la 0 la 100 (0 – riscul cel mai mic).

24 Precizări metodologice (3)
Scorul agregat de risc (SAR) Fiecare SIR al ICi se înmulțește cu ponderea indicatorului PIj; se însumează rezultatele și se obține SARi: SARi = ∑ j=1n PIj*SIRj Ponderea fiecărui indicator este aceeași pentru fiecare IC; Pentru fiecare SARi se atribuie o pondere de risc agregată PRAi care este utilizată pentru calculul contribuției fiecărei IC membre (Ci).

25 Precizări metodologice (4)
Indicatorii de risc[1] Fondul utilizează următorii indicatori de risc, care dețin o pondere totală de 100%: Indicator 1.Capital 1.1 Rata efectului de levier 1.2 Rata fondurilor proprii totale 2.Lichiditate și finanțare 2.1 Raportul credite / depozite 2.2 Ponderea activelor lichide în total active 3.Calitatea activelor 3.1 Rata creditelor neperformante 4.Modelul de afaceri și managementul 4.1 Active ponderate la risc / total active 4.2 Rata rentabilității activelor (RoA) 5.Pierderi potențiale pentru DGS 5.1 Active negrevate de sarcini / depozite acoperite [1] Pentru calculul gradului de risc asociat necesar determinării contribuțiilor de plată în anul 2016 se utilizează indicatorii disponibili la nivelul autorității competente. Aceștia urmează să fie înlocuiți cu indicatorii de bază recomandați de Autoritatea Bancară Europeană, pe măsură ce raportarea lor / datelor necesare calculării lor va deveni cerință obligatorie pentru instituțiile de credit.

26 Precizări metodologice (5)
Clasele de risc Prezenta metodă de calcul al contribuțiilor în funcție de risc se bazează pe patru clase de risc, cu ponderi diferite ale riscului agregat (PRA) atribuite fiecărei clase de risc, după cum urmează: Clasa de risc PRA SEMNIFICAȚIE 1 75% IC cu cel mai scăzut profil de risc 2 100% IC cu profil de risc mediu 3 120% IC cu profil de risc mai ridicat (cu risc mediu-ridicat 4 150% IC cu profilul de risc cel mai ridicat

27 PAȘII URMĂTORI Nr. crt. Acțiune Termen 1. Aprobarea metodei de calcul al contribuțiilor de către BNR asap 2. Emiterea de către Fond a Regulamentului privind determinarea și plata contribuțiilor la schema statutară de garantare a depozitelor din România în funcție de gradul de risc 3. Determinarea contribuțiilor de plătit în anul 2016 după raportarea de către IC a situației depozitelor acoperite la 31 decembrie 2015 – termen 15 februarie 2016 4. Comunicarea către IC a gradului de risc asociat și a contribuției anuale datorate sfârșitul lunii februarie 2016 5. Raportarea eventualelor situații rectificative pentru depozitele acoperite la 31 decembrie 2015 de către IC 30 iunie 2016 6. Eventuale regularizări ale plăților de contribuții asap după 30 iunie 2016

28 Vă mulțumim!

29 Contact: Serviciul de relații cu instituțiile de credit și mnagementul riscurilor Compartimentul IT


Κατέβασμα ppt "Aspecte practice ale implementării"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google