Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

COMPUNEREA VECTORILOR

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "COMPUNEREA VECTORILOR"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 COMPUNEREA VECTORILOR

2 VECTORUL Definitie: Vectorul este un segment de dreapta orientat.
Elementele unui vector sunt: Originea – punctul de aplicatie (O) Directia – dreapta pe care se afla vectorul Sensul – dat de varful sagetii (V) Modulul – marimea segmentului (a) O a V a

3 Vectorii se pot compune folosind :
Metode geometrice Metoda analitică

4 A) Metodele geometrice sunt :
Regula paralelogramului Regula triungiului Regula poligonului

5 REGULA PARALELOGRAMULUI
Regula paralelogramului este cea mai cunoscută metodă de compunere a doi vectori concurenţi. A compune vectorii a şi b înseamnă a găsi modulul şi orientarea vectorului rezultant : c = a + b .

6 Regula paralelogramului are următoarele etape :
Se translatează (se deplasează paralel cu ei înşişi ) vectorii a şi b până au origine comună 2. Se construieşte paralelogramul care are ca laturi cei doi vectori : prin vârful lui a se duce paralelă la b prin vârful lui b se duce paralelă la a 3. Se construieşte vectorul sumă c ( este diagonala paralelogramului dusă prin originea vectorilor ) a c a b b

7 Vectorul sumă c are următoarele caracteristici :
originea comună cu originile celor doi vectori a şi b ; direcţia de-a lungul diagonalei paralelogramului ; sensul dat de săgeată ; modulul egal cu lungimea diagonalei paralelogramului.

8 Caz particular Cei doi vectori au direcţii perpendiculare În acest caz paralelogramul devine un dreptunghi şi putem calcula modulul c aplicând teorema lui Pitagora. c a a c² = a² + b² b b

9 REGULA TRIUNGHIULUI Regula triunghiului este o metodă de compunere a doi vectori. Regula triunghiului are următoarele etape: Se translatează un vector ( b ) până când originea lui va fi în vârful celuilalt vector ( a ) Se uneşte originea primului vector a cu vârful lui b şi se obţine vectorul sumă c b a a c b

10 Cazuri particulare Cei doi vectori au direcţii perpendiculare Se poate calcula modulul c cu terema lui Pitagora b c a a c² = a² + b² b

11 b) Vectorii au aceeaşi orientare (aceeaşi direcţie şi acelaşi sens)
Modulul c este egal cu suma modulelor a şi b. a b a b c c = a + b

12 c) Vectorii au aceeşi direcţie şi au sensuri opuse
Modulul c este egal cu diferenţa dintre modulele a şi b. a a b c b c = a - b

13 REGULA POLIGONULUI Regula poligonului este folosită pentru a aduna 3 sau mai mulţi vectori. Etapele sunt : Se translatează vectorul b cu originea în vârful vectorului a , apoi se translatează vectorul c cu originea în vârful vectorului b şi mai departe Vectorul sumă s uneşte originea primului vector cu vârful ultimului vector

14 b b a a c c s

15 B) Metoda analitică Metoda anlitică este folosită pentru a aduna doi sau mai mulţi vectori. Etapele metodei sunt : Se alege un sistem de două axe de coordonate xoy Se proiectează vectorii pe axe şi se calculează componentele lor (folosind funcţiile trigonometrice )

16 Se calculează componentele vectorului sumă de pe cele două axe (sumă algebrică).
Proiecţiile din sensul pozitiv al axei se iau cu semnul “+”,celălalte se iau cu semnul “-”. 4. Se calculează modulul vectorului rezultant cu relaţia : R = R² + R²

17 RX = F2X – F1X RY = F1Y – F2Y R = R²X + R²Y y y F1y R F1 RY F2X x β x
α F2X x β x F1x F2y RX F2 RX = F2X – F1X RY = F1Y – F2Y R = R²X + R²Y


Κατέβασμα ppt "COMPUNEREA VECTORILOR"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google