Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Analiza echilibrului financiar Gestiunea financiara a intreprinderii - Curs 2 conf.dr. Laura Obreja Brasoveanu CSIE, ASE- Bucuresti, 23.02.2009.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Analiza echilibrului financiar Gestiunea financiara a intreprinderii - Curs 2 conf.dr. Laura Obreja Brasoveanu CSIE, ASE- Bucuresti, 23.02.2009."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Analiza echilibrului financiar Gestiunea financiara a intreprinderii - Curs conf.dr. Laura Obreja Brasoveanu CSIE, ASE- Bucuresti,

2 Echilibru “Cel mai greu lucru de pastrat este echilibrul” – Jean Grenier “Derapajul? O cautare disperata a unui nou echilibru” – Valeriu Butulescu

3 Bibliografie Dragota, V. si colectivul “Management financiar” , Editura Economica, 2003 Stancu, I. “Finante”, Editura Economica, 2007 Vintila, G. “Gestiunea financiara a intreprinderii”, Editura Didactica si Pedagogica, 2003

4 Analiza financiara reprezinta activitatea de diagnosticare a echilibrului financiar pe termen lung şi scurt şi a stării de performanţă financiară a firmei are ca scop identificarea punctelor tari şi slabe ale managementului financiar pentru fundamentarea unei noi strategii de menţinere şi dezvoltare - se fundamenteaza in functie de poziţia analistului financiar (intern sau extern), astfel ca obiectivele diagnosticului financiar sunt orientate spre evidenţierea rentabilităţii şi a riscului

5 Analiza financiara Analiza financiara se poate descompune in:
Actionarii – analizeaza profitabilitatea, stabilitatea, cresterea si rata de distribuire a dividendelor Creditorii – analizeaza gradul de indatorare si capacitatea de a rambursa creditul Analiza financiara se poate descompune in: Analiza echilibrului financiar (pe baza bilantului financiar) Analiza performantelor financiare (pe baza contului de profit si pierdere) Analiza cash flow-urilor (a fluxurilor de trezorerie)

6 Analiza financiara pe baza bilantului
Formatul bilantului: A. Active imobilizate (imobilizari necorporale, corporale, financiare) B. Active circulante (stocuri, creante, investitii financiare pe termen scurt, casa si conturi la banci) C. Cheltuieli in avans D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete F. Total active minus datorii curente G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli I. Venituri in avans J. Capital si rezerve

7 Construirea bilantului financiar
Corectii aplicate bilantului contabil: A / P cu lichiditate / exigibilitate mai mare de 1 anu  A/P permanente A / P cu lichiditate / exigibilitate mai mica de 1 anu  A/P temporare, curente Eliminarea elementelor dpdv.financiar fictive Repartizarea profitului net

8 Analiza financiara pe baza bilantului
Scopul: analiza situatiei financiare pe baza bilantului – echilibrul financiar prin compararea resurselor pe termen lung/scurt cu utilizarile pe termen lung/scurt

9 Analiza financiara pe baza bilantului
Indicatorii de echilibru financiar: fondul de rulment FR = P.permanente – A.permanente activ curent net ACN= A.curente – P.curente necesar de fond de rulment NFR = (A.curente – A.trezorerie) – (P.curente – P.trezorerie) trezoreria neta TN = FR – NFR = A.trezorerie – P.trezorerie cash-flow CF=ΔTN activ economic AE = P.permanente = CPR + DAT termen lung = A. imobilizate + ACN

10 Analiza financiara pe baza bilantului
Indicatorii de echilibru financiar – interpretare: fondul de rulment FR = P.permanente – A.permanente a) – 700 = 300; b) – 1000 = 0; c) – = -200 necesar de fond de rulment NFR = (A.curente – A.trezorerie) – (P.curente – P.trezorerie) …in caz simplificat = stocuri + creante – datorii de exploatare a) – 300 = -100 b) – 400 = 200 trezoreria neta TN = FR – NFR = A.trezorerie – P.trezorerie a) 500 – 300 = 200; b) -500 – (-600) = 100; c) 500 – 500 =0

11 Analiza financiara pe baza bilantului – strategii de dimensionare a fondului de rulment

12 Analiza financiara pe baza bilantului - exemplu FIRMA
2007 2008 active imobilizate 680 920 imobilizari necorporale 100 150 imobilizari corporale 500 650 imobilizari financiare 80 120 active circulante 288 402 stocuri de materii prime 60 stocuri de produse finite 40 70 creante comerciale 125 alte creante 10 15 investitii financiare pe termen scurt 12 casa si conturi la banci 68 2007 2008 datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an 138 180 datorii comerciale 111 140 alte datorii 27 40 active circulante nete 150 222 datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 225 380 sume datorate institutiilor de credit capital si rezerve 605 762 capital social 385 592 rezerve 220 170

13 Analiza financiara pe baza bilantului - exemplu FIRMA
2007 2008 Active permanente 680 920 Active temporare 288 402 din care A.trezorerie 78 112 Pasive permanente 830 1142 din care capital propriu 605 762 dat.term.lg 225 380 Pasive temporare 138 180 2007 2008 FR 150 222 Δ FR 72 Δ capital propriu 157 Δ dat.term.lg 155 Δ imobilizari 240 ACN Δ ACN Δ stocuri 50 Δ creante comerciale 25 Δ alte creante 5 Δ active de trezorerie 34 Δ datorii comerciale 29 Δ alte datorii 13 NFR 110 Δ NFR 38 TN 78 112 CF AE 830 1142

14 Seminar – APLICATIE Construiti bilantul financiar si calculati indicatorii de echilibru financiar

15 Seminar – tema 2.1 Pentru o firma se cunosc urmatoarele elemente care apar in pasivul bilantului contabil: capital propriu=500, profit net=300, datorii financiare pe termen lung=200, furnizori=300. Determinati valoarea fondului de rulment, stiind ca imobilizarile reprezinta 45% din active, activele de trezorerie reprezinta 10% din active, iar profitul net se distribuie pentru investitii 60%, restul distribuindu-se sub forma de dividende. a) 295; b) 165; c) 415; d) 95; e) 285

16 Seminar – tema 2.2 Cum interpretati
valoarea negativa a fondului de rulment? cresterea fondului de rulment? valoarea pozitiva a necesarului de fond de rulment? cresterea necesarului de fond de rulment? valoarea negativa a trezoreriei nete? cresterea trezoreriei nete?


Κατέβασμα ppt "Analiza echilibrului financiar Gestiunea financiara a intreprinderii - Curs 2 conf.dr. Laura Obreja Brasoveanu CSIE, ASE- Bucuresti, 23.02.2009."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google