Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

TEORIA COSTURILOR Producţia Consumul factorilor de producţie

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "TEORIA COSTURILOR Producţia Consumul factorilor de producţie"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 TEORIA COSTURILOR Producţia Consumul factorilor de producţie
Costul de producţie. Tipologia costurilor

2 Factorii de producţie:
resurse economice atrase şi folosite în activitatea economică. corespunzător fiecărei categorii de resurse, factorii de producţie se grupează astfel: natură, forţă de muncă, capital şi informaţii.

3 Capital: bunuri destinate şi folosite în activitatea de producţie în vederea obţinerii altor bunuri economice.

4 Circuitul şi rotaţia capitalului:
B  M  B' , B' = B + Δb Capital marfă Costuri Cheltuieli Venituri Bani Marfă Factori de producţie Combinare Bunuri capital Capital bănesc I E APROVIZIONARE DESFACERE PRODUCŢIE

5 Circuitul capitalului:
parcurgerea de către capitalul în funcţiune a unui ciclu de producţie, adică trecerea succesivă prin cele trei stadii ale procesului de producţie (aprovizionare, producţie propriu-zisă, desfacere), pe parcursul cărora îmbracă 3 forme funcţionale: bani, bunuri, marfă

6 aspecte structural-calitative
Realizarea oricărui bun presupune folosirea anumitor factori de producţie, în anumite cantităţi şi de o calitate adecvată operaţiune tehnico-economică de punere în contact a 2 sau mai mulţi factori de producţie pentru obţinerea de bunuri economice aspecte cantitative aspecte structural-calitative

7 Combinarea factorilor de producţie:
Expresia a 2 laturi: combinarea tehnică (tehnologia de fabricatie) combinarea economică (costurile)

8 Consumul prodfactorilor:
Natură – cantitativ (limite de evidenţiere) şi valoric, Forţă de muncă – cantitativ (număr lucrători, timp de muncă) şi valoric (cheltuieli salariale) Capital fix = uzură şi valoric (amortizare) Capital circulant – cantitativ (consumuri specifice) şi valoric (preţ)‏ Informaţii – valoric (preţ).

9 Consumul prodfactorilor:
Cantitativ → consum specific (ex: cantitate de faina necesara pentru 1 kg. de paine) Valoric → cost productie

10 Costul de producţie: expresia monetară (bănească) a consumului total de prodfactori Cost economic = Costuri implicite + explicite Costuri implicite - echivalentul monetar al consumului din anumiţi factori de producţie folosiţi cu titlu gratuit. Costuri explicite - cheltuieli efective pentru procurarea factorilor de producţie folosiţi la realizarea bunurilor economice (costul propriu- zis al producţiei, cost contabil).

11 Costuri: Costuri globale (totale) Costuri unitare (medii)‏
Costuri marginale (suplimentare – ca urmare a cresterii productiei) pe termen scurt: fixe şi variabile pe termen lung: variabile Costuri:

12 Relatii de calcul: Cost total: CT = CF + CV Cost fix: CF = constant. Cost variabil: CV = f(Q)‏ Cost mediu (unitar): Cmt = Cmf + Cmv = CT / Q Cost marginal: Cma = ΔCT / ΔQ

13 Despre activitatea unei firme se cunosc urmatoarele informatii:
Dispune de masini si utilaje in valoare de lei, cu o durata de folosinta de 5 ani. Inregistreaza urmatarele cheltuieli lunare: Salarii personal de conducere, administratie si paza = lei Salarii personal direct productiv = lei Materii prime si materiale = lei Energie in scop tehnologic = lei Chirii = 5000 lei Stiind ca productia lunara este de bucati, sa se determine costurile globate (CT, CF si CV) si unitare

14 Dispune de masini si utilaje in valoare de 6000000 lei, cu o durata de folosinta de 5 ani.
Calcul amortizare lunara (a): a = lei / 60 luni = lei/luna Adica suma ce se va include lunar pe costuri drept “consum” al masinilor si utilajelor (consum de capital fix) - Reprezinta un element de cost fix (CF)

15 Identificarea categoriei de costuri (lunare):
Amortizare capital fix = lei (calculat) → CF Salarii personal de conducere, administratie si paza = lei → CF Salarii personal direct productiv = lei → CV Materii prime si materiale = lei → CV Energie in scop tehnologic = lei → CV Chirii = 5000 lei → CF

16 Calcul costuri fixe (lunare):
Amortizare capital fix = lei Salarii personal de conducere, administratie si paza = lei Chirii = 5000 lei CF = = (lei)

17 Calcul costuri variabile (lunare):
Salarii personal direct productiv = lei Materii prime si materiale = lei Energie in scop tehnologic = lei CV = = (lei)

18 Calcul costuri totale (lunare):
CT = CF + CV CT = = (lei) Calcul costuri medii (unitare): Cmt = CT / Q Cmt = lei / buc. = 10 lei/buc.

19 Căi de reducere a costurilor de producţie:
de identificat:

20 © Paul Cocioc, 2011


Κατέβασμα ppt "TEORIA COSTURILOR Producţia Consumul factorilor de producţie"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google