Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δίκαιο επιχειρήσεων Eταιρίες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δίκαιο επιχειρήσεων Eταιρίες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 δίκαιο επιχειρήσεων Eταιρίες

2 Βασικές έννοιες

3 Επιχείρηση vs Εταιρεία
Επιχείρηση χαρακτηρίζεταιοικονομική μονάδα που αποτελεί αυτοτελή και υπεύθυνη οργάνωση παραγωγικών συντελεστών και διαχείρισης συναλλαγών με τις οποίες και επιδιώκει το μέγιστο δυνατό κέρδος. Το δε κέρδος κατά κανόνα θα πρέπει να υπερβαίνει την αντίστοιχη συνήθη αμοιβή (ως αντιμισθία) της διοικητικής ή εκτελεστικής εργασίας που επιτελείται σ' αυτήν. Εταιρία: Με τη σύμβαση της εταιρίας 2 ή περισσότεροι έχουν αμοιβαίως υποχρέωση να επιδιώκουν με κοινές εισφορές , κοινό σκοπό και ιδίως οικονομικό.

4 Επιχείρηση Εταιρία Οικονομικός όρος
Μπορεί να έχει ως φορέα της την εταιρία Έχει ως σκοπό το κέρδος Περιορισμένη νομική αναγνώριση Εταιρία Νομική έννοια Δεν έχει μόνο οικονομικό σκοπό Δεν έχει πάντα σκοπό το κέρδος Φορέας επιχείρησης

5 Φορέας της επιχείρησης
 Ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που «ασκούν αποφασιστική αρμοδιότητα » στην επιχείρηση Ο όρος «ασκώ αποφασιστική αρμοδιότητα» σημαίνει ότι ο φορέας μπορεί να λειτουργήσει την επιχείρηση και άρα «να διαθέσει τα περιουσιακά της στοιχεία για τους σκοπούς της εταιρίας» Ότι ο φορέας «ασκεί αποφασιστική αρμοδιότητα» δε σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι έχει την ιδιοκτησία σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, αλλά ότι τα διαχειρίζεται δηλ. τα χρησιμοποιεί και τα διαθέτει.

6 Έμπορος – εμπορική πράξη
Κεντρικές έννοιες του Εμπορικού Δικαίου είναι ο έμπορος και η εμπορική πράξη. Για τον ορισμό του εμπόρου υπάρχουν τρία συστήματα, το υποκειμενικό, το αντικειμενικό και το τυπικό. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται και τα τρία κατά περίπτωση. Κατά το υποκειμενικό σύστημα έμπορος είναι όποιος ασκεί επάγγελμα, το οποίο ορίζεται στον νόμο ως εμπορικό. Κατά το αντικειμενικό σύστημα έμποροι είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν κατά σύνηθες επάγγελμα εμπορικές πράξεις. Ορισμένες εμπορικές πράξεις και επαγγέλματα απαριθμούνται στα άρθρα 2 και 3 του βασιλικού διατάγματος της 2/ "περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων". Κυριότερες εμπορικές πράξεις είναι η αγορά προς μεταπώληση, η επιχείρηση χειροτεχνίας, η επιχείρηση προμήθειας, η επιχείρηση πρακτορείας, η μεταφορά, οι τραπεζικές εργασίες κλπ. Τέλος κατά το τυπικό σύστημα έμπορος είναι όποιος ορίζεται ως τέτοιος από τον νόμο ανεξάρτητα από το αντικείμενο της δραστηριότητάς του. Παράδειγμα είναι η ανώνυμη εταιρεία, η οποία έχει πάντοτε την εμπορική ιδιότητα ανεξάρτητα από τον σκοπό ή τη δραστηριότητά της. Η εμπορική ιδιότητα έχει συνέπειες για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που την έχει (συνέπειες της εμπορικότητας). Για παράδειγμα μόνο έμπορος μπορεί να κηρυχθεί σε πτώχευση, για τα εμπορικά χρέη ισχύει ο ανατοκισμός (τόκος τόκου), μπορεί να διαταχθεί προσωποκράτηση για εμπορικά χρέη κλπ.

7 Ποια τα κριτήρια για τη λειτουργία του φορέα επιχείρησης ως εμπορικής εταιρίας;
Η επιχείρηση να είναι εμπορική Ο φορέας της να αποτελείται από πρόσωπα που συνδέονται μεταξύ τους με εταιρικό σκοπό ή ο φορέας να ανήκει σε έναν από τους μονοπρόσωπους εταιρικούς τύπους που αναγνωρίζει ο νόμος (π.χ. μονοπρόσωπη αε ή επε) Εάν ο φορέας αποτελείται από ένα μεμονωμένο άτομο ή περισσότερα μεμονωμένα άτομα που δεν τους συνδέει κοινός σκοπός, τότε δεν μπορεί να υπάρχει εταιρία

8 Σύγκριση εννοιών επιχείρηση Εμπορικές επιχειρήσεις
Μη εμπορικές επιχειρήσεις εταιρία Νομική προσωπικότητα Χωρίς ΝΠ Με ΝΠ Αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έμπορος Φυσικά πρόσωπα Νομικά πρόσωπα Μη έμπορος ΦΠ Αστικές εταιρίες ή ΝΠ Φορείς επιχείρησης

9 Νομική προσωπικότητα Νομικό πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί ορισμένο σκοπό και έχει αναχθεί από το δίκαιο σε υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έχει δηλαδή αποκτήσει νομική προσωπικότητα (ΑΚ 61). Με βάση λοιπόν τα προαναφερθέντα, τα βασικά στοιχεία της έννοιας του νομικού προσώπου είναι: α) η ένωση προσώπων ή το σύνολο περιουσίας, β) η επιδίωξη ή εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού και γ) η απόκτηση νομικής προσωπικότητας σύμφωνα με τους όρους του νόμου. Η κτήση νομικής προσωπικότητας συνεπάγεται για το νομικό πρόσωπο ικανότητα δικαίου, ικανότητα για δικαστική παράσταση, περιουσία, όργανα, επωνυμία, έδρα και ιθαγένεια. Για το νομικό πρόσωπο ισχύει η αρχή της αυτοτέλειας σε σχέση με τα πρόσωπα που το αποτελούν. Η περιουσία δηλαδή του νομικού προσώπου, η επωνυμία κ.λπ. φέρουν ανεξαρτησία ως προς τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην εν γένει λειτουργία του νομικού προσώπου. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

10 Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
Διαχωρισμός περιουσίας από την ιδιοκτησία με την παραδοσιακή έννοια Κυριότητα: Νομικό πρόσωπο Οικονομικό συμφέρον: ιδιοκτήτης νομικού προσώπου (μέσω της απόκτησης εταιρικών μεριδίων – μετοχών) Δικαίωμα στα κέρδη Δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης Εξουσία διαχείρισης: ιδιοκτήτης νομικού προσώπου Δικαίωμα διαχείρισης εκπροσώπησης Δικαίωμα ψήφου ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ νομικού προσώπου Εταίροι μέτοχοι ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Εταιρικά μερίδια μετοχές ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Στοιχεία ενεργητικού παθητικό

11 Γιατι νομικη προσωπικοτητα;
οφέλη Το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα του πλούτου Κινητικότητα μεριδίου Οικονομίες σκοπού -Τριτενέργεια συμβατικών δεσμών -Τυποποίηση Μείωση κόστους συναλλαγών προβλήματα αξιοπιστία – φερεγγυότητα νομικού προσώπου έλεγχος? Διοίκηση? ευθύνη?

12 Διάκριση εταιριών

13 Προσωπικές – κεφαλαιουχικές εταιρείες
Προσωπικές Εταιρείες Απεριόριστη ευθύνη Έντονος ο προσωπικός χαρακτήρας Υπερτερεί ο συμβατικός χαρακτήρας Κεφαλαιουχικές Εταιρείες Περιορισμένη ευθύνη Έντονο το στοιχείο της οργάνωσης Υπερτερεί το οργανωτικό στοιχείο (διχοτόμηση ιδιοκτησίας – εξουσίας διαχείρισης)

14 ο περιορισμός της ευθύνης
εξάλειψη κόστους ελέγχου συμμετόχων πληροφόρηση προϊοντοποίηση εξειδίκευση Μείωση κόστους ελέγχου διοίκησης Αγορά εταιρικού ελέγχου τριτοργάνωση Αγορά κινητών αξιών (χρηματιστήρια) Επαγγελματική διαχείριση Επενδυτικά εργαλεία διασπορά

15 Περιουσία: διαχειριστικό δικαίωμα
Τριτοργανωση ιδιοκτησία περιουσία περιουσία: οικονομικό δικαίωμα Φυσικό πρόσωπο Φυσικό πρόσωπο ιδιοκτησία μερίδια Φυσικό πρόσωπο ιδιοκτησία μερίδια ιδιοκτησία Νομικό πρόσωπο Νομικό πρόσωπο ιδιοκτησία Περιουσία: διαχειριστικό δικαίωμα διαχείριση διαχείριση Διοίκηση ΝΠ επιχείρηση επιχείρηση επιχείρηση

16 Είδη εταιριών Ανώνυμη εταιρία (ΑΕ) Εταιρία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)
Προσωπικές εταιρίες Κεφαλαιουχικές εταιρίες Αστική εταιρία Ομόρρυθμη εταιρία (ΟΕ) Ετερόρρυθμη εταιρία (ΕΕ) κοινοπραξία Αφανής εταιρία Ανώνυμη εταιρία (ΑΕ) Εταιρία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)

17 Προσωπικές εταιρίες

18 Αστική εταιρεία Οι διατάξεις του ΑΚ για τις εταιρείες

19 Αστικές εταιρίες Είναι εσωτερικές εταιρίες μόνο για τους εταίρους όχι για τρίτους Οι συναλλαγές γίνονται με τους εταίρους απευθείας Εξαίρεση για φορολογικούς σκοπούς π.χ. σύμπραξη μεταξύ 2 ή περισσοτέρων προσώπων που δεν έχει τη μορφή εταιρίας με νπ θεωρείται ότι έχει νπ για υποχρεώσεις τήρησης βιβλίων εσόδων-εξόδων, κοινών παραστατικών εξόδων κλπ – Κοινοπραξία Εξαίρεση με βάση τον ΚΠολΔ (διάδικοι)

20 Παραδείγματα αστικών εταιριών
– Εταιρίας κτηνοτροφίας, ιχθυοτροφείου – Εταιρίες ελεύθερων επαγγελματιών, αρχιτεκτόνων, γιατρών κλπ – Κοινοπραξίες, δηλαδή εταιρίες ενός έργου, όπως εταιρίες ανάληψης και εκτέλεσης εργολαβίας βλ εξαιρέσεις

21 Αστικές εταιρίες Οι εισφορές των εταίρων μπορούν να συνίστανται σε εργασία τους, σε χρήματα ή σε άλλα αντικείμενα, καθώς και σε κάθε άλλη παροχή. Αν δεν συμφωνήθηκε κάτι άλλο, οι εταίροι είναι υποχρεωμένοι σε ίσες εισφορές. Σε περίπτωση υπερημερίας ή αδυναμίας του εταίρου να καταβάλει την εισφορά χωρεί καταγγελία της εταιρίας. Ο εταίρος αν δεν συμφωνήθηκε διαφορετικά, δεν έχει υποχρέωση να αυξήσει την εισφορά του, ούτε να τη συμπληρώσει, αν μειώθηκε εξαιτίας ζημιών μετά την πραγματοποίησή της.

22 Απαγόρευση ανταγωνισμού
Ο εταίρος δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό του ή ξένο λογαριασμό πράξεις αντίθετες με τα συμφέροντα της εταιρίας. Ανάπτυξη αποφάσεων νομολογίας , ΕφΠατρ903/2007: Απαγορευμένες πράξεις θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν –  η διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων, –  η ιδιόχρηση της εταιρικής περιουσίας, –  η παράλειψη γνωστοποίησης στην εταιρία σημαντικών πληροφοριών, –  η επιδίωξη ατομικών οικονομικών ωφελειών από την εταιρική δραστηριότητα, –  η συμμετοχή σε εταιρία με την ίδια δραστηριότητα, –  η αποκάλυψη του εταιρικού απορρήτου –  η πρόσκληση ζημιών και η μεταβίβαση της εταιρικής μερίδας σε ανταγωνιστές της εταιρίας.

23 διαχείριση Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ανήκει, αν δεν συμφωνήθηκε διαφορετικά, σε όλους μαζί τους εταίρους (συλλογική διαχείριση). Για κάθε πράξη χρειάζεται η συναίνεση όλων των εταίρων. Αν κατά την εταιρική σύμβαση η απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση αμφιβολίας η πλειοψηφία υπολογίζεται με βάση το συνολικό αριθμό των εταίρων. Αν η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ανατέθηκε σε έναν ή σε μερικούς από τους εταίρους, οι υπόλοιποι αποκλείονται από τη διαχείριση (καταστατική διαχείριση). Αν με την εταιρική σύμβαση η διαχείριση των υποθέσεων ανατέθηκε σε περισσότερους ή σε όλους τους συνεταίρους, με την έννοια ότι μπορεί και ο καθένας να ενεργεί μόνος (ατομική διαχείριση), καθένας από τους λοιπούς διαχειριστές εταίρους μπορεί, αν δεν συμφωνήθηκε διαφορετικά, να εναντιωθεί στην ενέργεια μιας πράξης πριν από την εκτέλεσή της. Απέναντι στους τρίτους η εναντίωση ενεργεί μόνο αν αυτοί συναλλάχθηκαν γνωρίζοντάς την. Αν υπάρχουν περισσότεροι διαχειριστές εταίροι, ο καθένας τους δικαιούται να ενεργεί μόνος χωρίς τη συναίνεση των λοιπών ή παρά την εναντίωση κάποιου απ` αυτούς, αν πρόκειται για επείγον μέτρο από την παράλειψη του οποίου απειλείται σοβαρή ζημία της εταιρίας. Η εταιρική διαχειριστική ιδιότητα είναι αμεταβίβαστη Ο διαχειριστής δε δικαιούται να υποκαταστήσει άλλο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, Δε δικαιούται αμοιβής εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά

24 Δικαιώματα - υποχρεώσεις
Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα να πληροφορείται αυτοπροσώπως για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα, καθώς και να καταρτίζει περίληψη της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας. Αντίθετη συμφωνία είναι άκυρη. Οι εισφορές των εταίρων, καθώς και καθετί που αποκτάται για την εταιρία από τη διαχείρισή της, ανήκουν σε όλους τους εταίρους κατά το λόγο της εταιρικής μερίδας του καθενός. Οι υποχρεώσεις που γεννήθηκαν απέναντι σε τρίτους από την διαχείριση ή την αντιπροσώπευση της εταιρίας βαρύνουν όλους τους εταίρους κατά το λόγο της εταιρικής μερίδας του καθενός. Ωσότου τελειώσει η εκκαθάριση κάθε εταίρος έχει υποχρέωση απέναντι στους λοιπούς να μη διαθέσει το μερίδιό του πάνω στα κοινά πράγματα. Επίσης δεν είχε δικαίωμα να ζητήσει τη διανομή των κοινών πραγμάτων πριν περατωθεί η εκκαθάριση. Σε περίπτωση εταιρίας με διάρκεια μακρότερη από ένα έτος ο λογαριασμός κλείνεται και τα κέρδη μοιράζονται στο τέλος κάθε έτους, εφόσον δεν προκύπτει κάτι άλλο από την εταιρική σύμβαση Αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και στις ζημίες κατά ίσα μέρη, ανεξάρτητα από την εισφορά τους. Η συμφωνία με την οποία κάποιος εταίρος αποκλείεται από τα κέρδη ή απαλλάσσεται από τις ζημίες είναι άκυρη. Την ακυρότητα μπορεί να επικαλεστεί μόνο αυτός. Η συμφωνία με την οποία ο εταίρος που συνεισφέρει μόνο την εργασία του δεν θα συμμετέχει στις ζημίες, είναι ισχυρή.

25 Λύση - εκκαθάριση Η εταιρία που έχει συσταθεί για ορισμένο χρόνο λύνεται μόλις περάσει αυτός ο χρόνος. Η εταιρία που έχει συσταθεί για ορισμένο χρόνο λύνεται με καταγγελία πριν περάσει ο χρόνος αυτός, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος. Αντίθετη συμφωνία, που περιορίζει με προθεσμία ή με άλλον τρόπο το δικαίωμα αυτό της καταγγελίας, είναι άκυρη. Εταιρία που έχει αόριστη διάρκεια λύνεται οποτεδήποτε με καταγγελία οποιουδήποτε εταίρου. Αν ο εταίρος κατάγγειλε την εταιρία άκαιρα και χωρίς σπουδαίο λόγο, που να δικαιολογεί την άκαιρη καταγγελία, ενέχεται για τη ζημία που προκάλεσε η λύση στους άλλους εταίρους.

26 Λύση – εκκαθάριση Αν η εταιρία που έχει συσταθεί για ορισμένο χρόνο συνεχίζεται σιωπηρά και ύστερα από την πάροδο αυτού του χρόνου, λογίζεται ότι ανανεώθηκε για αόριστο χρόνο. Αν ο σπουδαίος λόγος, για τον οποίο καταγγέλθηκε, η εταιρία, συνίσταται στο ότι κάποιος από τους εταίρους έχει παραβεί τις εταιρικές υποχρεώσεις του, ο εταίρος αυτός ενέχεται για τη ζημία που προκάλεσε η λύση της εταιρίας στους λοιπούς εταίρους. Η εταιρία λύνεται, αν ο σκοπός της πραγματοποιήθηκε ή έγινε ανέφικτος. Η εταιρία λύνεται με το θάνατο ενός από τους εταίρους. Μπορεί όμως να συμφωνηθεί ότι η εταιρία θα συνεχιστεί είτε μεταξύ των λοιπών εταίρων είτε μεταξύ αυτών και των κληρονόμων εκείνου που πέθανε. Η ανηλικότητα των κληρονόμων δεν παραβλάπτει το κύρος της συμφωνίας. Η εταιρεία λύνεται με την υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση ή την κήρυξη σε πτώχευση ενός από τους εταίρους, εκτός αν συμφωνήθηκε ότι σ` αυτή την περίπτωση η εταιρεία θα συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Η εταιρία λογίζεται ότι εξακολουθεί και μετά τη λύση της, εφόσον το απαιτούν οι ανάγκες και ο σκοπός της εκκαθάρισης. Από τη λύση παύει η εξουσία των διαχειριστών εταίρων.

27 Λύση -εκκαθάριση Κατά την εκκαθάριση πρώτα εξοφλούνται τα κοινά χρέη των εταίρων απέναντι σε τρίτους, καθώς και όσα υπάρχουν μεταξύ των εταίρων, και κατόπιν επιστρέφονται οι εισφορές. Αν η εισφορά δεν συνίσταται σε χρήμα, καταβάλλεται η αξία του αντικειμένου της κατά το χρόνο της πραγματοποίησής της. Αν η εισφορά συνίσταται σε εργασία ή σε χρήση πράγματος δεν αποδίδεται. Η εταιρική περιουσία μετατρέπεται σε χρήμα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξόφληση των εταιρικών χρεών και για την απόδοση των εισφορών. `Ο,τι απομένει μετά την εξόφληση των χρεών και την απόδοση των εισφορών, διανέμεται στους εταίρους κατά το λόγο της μερίδας που έχει ο καθένας στα κέρδη Αν τα εταιρικά πράγματα δεν αρκούν για την εξόφληση των χρεών και την απόδοση των εισφορών, για ό,τι λείπει ενέχονται οι εταίροι κατά το λόγο της συμμετοχής τους στις ζημίες. Αν δεν είναι δυνατόν να εισπραχθεί από έναν εταίρο το έλλειμμα που του αναλογεί, ενέχονται γι` αυτό κατά την ίδια αναλογία οι λοιποί εταίροι.

28 Ομόρρυθμη Εταιρεία

29 Ομόρρυθμη Εταιρία Η ΟΕ είναι η εταιρεία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ευθύνονται παράλληλα όλοι οι εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρον. Η επωνυμία της ομόρρυθμης εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης είτε από άλλες ενδείξεις με την προσθήκη των λέξεων «ομόρρυθμη εταιρεία», ολογράφως ή με τη σύντμηση «Ο.Ε.». (πρώην αρθ.21ΕμπΝ, μόνο από ονόματα των εταίρων) Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου, το όνομα του οποίου περιέχεται στην εταιρική επωνυμία, απαιτείται η συγκατάθεση αυτού ή των κληρονόμων του για τη διατήρηση της επωνυμίας.

30 δημοσιότητα Καταχώρηση Γ.Ε.Μ.Η.:
Η ομόρρυθμη εταιρεία καταχωρίζεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με τη σύμπραξη όλων των εταίρων. Στοιχεία που καταχωρίζονται είναι, κατ` ελάχιστον, το όνομα και η κατοικία των εταίρων, η εταιρική επωνυμία, η έδρα και ο σκοπός της εταιρείας, καθώς και ο εκπρόσωπος της. Κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. η ομόρρυθμη εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα. Αν η εταιρεία αρχίσει την εμπορική της δραστηριότητα πριν από την καταχώριση, θεωρείται ομόρρυθμη εν τοις πράγμασι και ισχύει ότι και για τις ομόρρυθμες εταιρείες που έχουν καταχωρισθεί κανονικά. Η μη καταχωρισθείσα στο Γ.Ε.ΜΗ. εταιρεία, η οποία ασκεί εμπορική δραστηριότητα, έχει ικανότητα δικαίου και πτωχευτική ικανότητα.

31 Λήψη αποφάσεων - διαχείριση
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με συμφωνία όλων των εταίρων. Εφόσον έχει συμφωνηθεί πλειοψηφική λήψη αποφάσεων, η πλειοψηφία υπολογίζεται εν αμφιβολία με βάση τον αριθμό των εταίρων. Δικαίωμα και υποχρέωση διαχείρισης έχουν όλοι οι εταίροι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση. Εφόσον η διαχείριση ασκείται από όλους ή από περισσότερους εταίρους και δεν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση, κάθε διαχειριστής εταίρος μπορεί να ενεργεί μόνος. Αν ένας από τους λοιπούς διαχειριστές εταίρους εναντιώνεται στην ενέργεια μιας πράξης πριν από την εκτέλεση της, ο διαχειριστής οφείλει να μην την τελέσει. Η εξουσία διαχείρισης καταλαμβάνει όλες τις πράξεις συνήθους διοίκησης της εταιρείας. Για τη διενέργεια πράξεων που βρίσκονται εκτός της συνήθους διοίκησης απαιτείται η συναίνεση όλων των εταίρων.

32 εκπροσώπηση Εκπροσώπηση
Κάθε εταίρος έχει εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση. Σε περίπτωση εκπροσώπησης από περισσότερους εταίρους, αρκεί η απευθυντέα προς την εταιρεία δήλωση βουλήσεως να περιέλθει σε έναν από αυτούς. Η εκπροσωπευτική εξουσία εκτείνεται σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες πράξεις που εμπίπτουν στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας. Αν τελείται πράξη καθ` υπέρβαση του σκοπού της εταιρίας, η υπέρβαση αυτή μπορεί να προταθεί μόνο αν ο τρίτος τη γνώριζε ή όφειλε να τη γνωρίζει (προστασία καλόπιστου). Περιορισμοί της εκπροσωπευτικής εξουσίας με την εταιρική σύμβαση ή με απόφαση των εταίρων δεν προβάλλονται στους τρίτους.

33 Κέρδη - ζημίες Κέρδη και ζημίες
Στο τέλος της εταιρικής χρήσης συντάσσεται λογαριασμός, από τον οποίο εμφαίνονται τα κέρδη ή οι ζημίες της εταιρείας. Στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπεται ότι διανέμονται κέρδη και πριν από το τέλος της εταιρικής χρήσης με βάση προσωρινό λογαριασμό. Εκτός αντίθετης συμφωνίας, οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και τις ζημίες κατά το ποσοστό συμμετοχής τους.

34 Μεταβίβαση – είσοδος νέου εταίρου
Η εταιρική συμμετοχή μεταβιβάζεται ολικά ή μερικά, αν τούτο προβλέπεται στην εταιρική σύμβαση ή συναινούν όλοι οι εταίροι. Ο εταίρος που εισέρχεται στην εταιρεία ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρον και για τα υπάρχοντα πριν από την είσοδο του εταιρικά χρέη. Αντίθετη συμφωνία δεν ισχύει έναντι των τρίτων.

35 Λύση εταιρείας- έξοδος εταίρου
Η ομόρρυθμη εταιρεία λύνεται: α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της, β) με απόφαση των εταίρων, γ) με την κήρυξη της σε πτώχευση και δ) με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος. Στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπονται και άλλοι λόγοι λύσης της εταιρείας. Ο θάνατος, η πτώχευση και η υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση εταίρου επιφέρουν την έξοδο του από την εταιρεία, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση. Η εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπει και άλλα γεγονότα που συνεπάγονται την έξοδο του εταίρου.

36 Εκούσια έξοδος Ο εταίρος μπορεί με δήλωση του προς την εταιρεία και τους λοιπούς εταίρους να εξέλθει από την εταιρεία, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση (αντικαθιστά το παλιό δικαίωμα καταγγελίας) Στην εταιρεία αορίστου χρόνου η αξία της συμμετοχής καταβάλλεται στον εξερχόμενο εταίρο στο τέλος της εταιρικής χρήσης. Στην εταιρεία ορισμένου χρόνου η καταβολή της αξίας συμμετοχής στον εξερχόμενο εταίρο εξαρτάται από τη συνδρομή σπουδαίου λόγου. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι δεν συντρέχει σπουδαίος λόγος, ο εταίρος δεν έχει αξίωση για καταβολή της αξίας της συμμετοχής του. Εφόσον η αναγκαστική εκτέλεση κατά της περιουσίας εταίρου από ατομικό δανειστή του αποβεί άκαρπη, ο δανειστής μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο την έξοδο του εταίρου και τον καθορισμό της αξίας της συμμετοχής του.

37 Αποκλεισμός εταίρου Αν συντρέχει στο πρόσωπο ενός εταίρου περιστατικό που θα δικαιολογούσε τη λύση της εταιρείας το δικαστήριο μπορεί, ύστερα από αίτηση των λοιπών εταίρων, αντί της λύσης της εταιρίας, να διατάξει τον αποκλεισμό του εταίρου. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχόμενου και αποκλειόμενου εταίρου Σε περίπτωση εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου η εταιρία του αποδίδει αυτούσια τα αντικείμενα που είχε εισφέρει κατά χρήση. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση, ο εξερχόμενος ή ο αποκλειόμενος εταίρος, έχει αξίωση κατά της εταιρίας για καταβολή της πλήρους αξίας της συμμετοχής του (εκτός εάν πρόκειται για έξοδο χωρίς να υπάρχει σπουδαίος λόγος σε ορισμένου χρόνου οε). Αν η εταιρική περιουσία δεν επαρκεί για την κάλυψη των χρεών της εταιρείας, ο εξερχόμενος ή αποκλειόμενος εταίρος υποχρεούται να τα καλύψει κατά το λόγο της συμμετοχής του στις ζημίες.

38 κληρονόμοι Σε περίπτωση συνέχισης της εταιρείας με τους κληρονόμους θανόντος εταίρου κάθε κληρονόμος μπορεί να εξαρτήσει την παραμονή του στην εταιρεία από το αν θα λάβει τη θέση ετερόρρυθμου εταίρου. Εφόσον οι εταίροι δεν κάνουν δεκτή την πρόταση, ο κληρονόμος μπορεί να εξέλθει από την εταιρεία. Τα ανωτέρω δικαιώματα μπορεί να ασκήσει ο κληρονόμος μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την αποδοχή της κληρονομίας ή την απώλεια του δικαιώματος για την αποποίηση της. Εφόσον ο κληρονόμος είναι ανίκανος ή περιορισμένα ικανός για άσκηση των πιο πάνω δικαιωμάτων, η προθεσμία αρχίζει από το διορισμό του νόμιμου αντιπροσώπου του. Στην εταιρική σύμβαση μπορεί να ορίζεται ότι αν ο κληρονόμος λάβει τη θέση ετερόρρυθμου εταίρου, το ποσοστό συμμετοχής του στα κέρδη θα είναι διαφορετικό από εκείνο του κληρονομουμένου. Ανήλικοι κληρονομούν με το ευεργέτημα της απογραφής

39 Μονοπρόσωπη ΟΕ Αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσα σε 2 μήνες δεν δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου.

40 Εκκαθάριση Αν σε περίπτωση λύσης της εταιρείας οι εταίροι δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Τα ονόματα και η κατοικία των εκκαθαριστών εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. Το ίδιο ισχύει και σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης εκκαθαριστή. Οι εκκαθαριστές υπογράφουν υπό την εταιρική επωνυμία με την προσθήκη των λέξεων «υπό εκκαθάριση». Κατά την έναρξη και την περάτωση της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές συντάσσουν ισολογισμό. Μετά την περάτωση της εκκαθάρισης η εταιρεία διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ. Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας παραδίδονται προς φύλαξη σε έναν από τους εταίρους ή σε τρίτο. Σε περίπτωση διαφωνίας ο εταίρος ή ο τρίτος ορίζεται από το δικαστήριο.

41 παραγραφή Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας οι αξιώσεις κατά των εταίρων για εταιρικά χρέη παραγράφονται μετά 5 έτη από την καταχώριση της λύσης της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν η αξίωση κατά της εταιρείας υπόκειται σε βραχύτερη παραγραφή. Αν η αξίωση του δανειστή κατά της εταιρείας καταστεί ληξιπρόθεσμη μετά την καταχώριση της λύσης της στο Γ.Ε.ΜΗ., η παραγραφή αρχίζει από το χρονικό σημείο, κατά το οποίο η απαίτηση καθίσταται ληξιπρόθεσμη. Οι δυο παραπάνω κανόνες ισχύουν και σε περίπτωση εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου από την εταιρεία (δηλ. για αξιώσεις σε σχέση με τον εταίρο).

42 Ετερόρρυθμη εταιρεία

43 Έννοια: (αρθ.271 Ν. 4072/2012) Ετερόρρυθμη εταιρεία (ΕΕ) είναι η εταιρεία με νομική προσωπικότητα, που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ένας τουλάχιστον από τους εταίρους ευθύνεται περιορισμένα (ετερόρρυθμος εταίρος), ενώ ένας άλλος τουλάχιστον από τους εταίρους ευθύνεται απεριόριστα (ομόρρυθμος εταίρος). Για θέματα που δεν καθορίζονται ειδικότερα για την ΕΕ, ισχύει ό,τι ισχύει για την ΟΕ.

44 Εταιρική επωνυμία Η επωνυμία της ετερόρρυθμης εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων ομόρρυθμων εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης είτε από άλλες ενδείξεις, με την προσθήκη των λέξεων «ετερόρρυθμη εταιρεία», ολογράφως ή με τη σύντμηση «Ε.Ε.». Αν στην επωνυμία ετερόρρυθμης εταιρείας περιληφθεί το όνομα ετερόρρυθμου εταίρου, τούτο έχει ως συνέπεια την απεριόριστη ευθύνη του, εκτός αν ο τρίτος που συναλλάχθηκε με την εταιρεία γνώριζε ότι είναι ετερόρρυθμος εταίρος. Στην αποχώρησης εταίρου, το όνομα του οποίου περιέχεται στην εταιρική επωνυμία, απαιτείται η συγκατάθεση αυτού ή των κληρονόμων του για τη διατήρηση της επωνυμίας. Με έμμεσο τρόπο επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στην επωνυμία της ετερόρρυθμης εταιρίας στο μέλλον, όχι μόνον ονόματα ομόρρυθμων, αλλά και ονόματα ετερόρρυθμων εταίρων, αφού κατά τη ρύθμιση και σε αντίθεση με το ισχύον δίκαιο, δεν θα επηρεάζεται η ευθύνη του ετερόρρυθμου, του οποίου το όνομα βρίσκεται στην επωνυμία της εταιρίας, αν είναι γνωστή στον τρίτο η ιδιότητά του ως ετερόρρυθμου εταίρου

45 Δημοσιότητα – ΓΕΜΗ Η ετερόρρυθμη εταιρεία εγγράφεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Στοιχεία που καταχωρίζονται, εκτός από τα αναφερόμενα για την ομόρρυθμη εταιρεία, είναι κατ’ ελάχιστον το όνομα, η κατοικία και η αξία της εισφοράς των ετερόρρυθμων εταίρων. Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών. Η δημοσίευση της ετερόρρυθμης εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ είναι συστατικού χαρακτήρα για την απόκτηση νομικής προσωπικότητας από αυτήν, εκτός δε από τα στοιχεία που πρέπει να καταχωρίζονται για τους ομόρρυθμους εταίρους, επιβάλλει να καταχωρίζονται και τα στοιχεία ταυτότητας των ετερόρρυθμων εταίρων.

46 διαχείριση Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων
Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν συμμετέχει στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ούτε στη λήψη των αποφάσεων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση. Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν έχει δικαίωμα εναντίωσης σε πράξη που ενεργεί άλλος διαχειριστής εταίρος, εκτός αν η πράξη υπερβαίνει τη συνήθη διαχείριση. Στην τελευταία περίπτωση ο διαχειριστής οφείλει να μην τελέσει την πράξη αυτή. Δικαίωμα ελέγχου Ο ετερόρρυθμος εταίρος έχει δικαίωμα ελέγχου των εταιρικών λογαριασμών και των βιβλίων της εταιρείας, εκτός αντίθετης πρόβλεψης στην εταιρική σύμβαση. Πράξεις ανταγωνισμού Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν μπορεί να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο της εταιρείας, εκτός αντίθετης πρόβλεψης στην εταιρική σύμβαση.

47 εκπροσώπηση Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν έχει εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας. Με την εταιρική σύμβαση μπορεί να ανατίθεται σε ετερόρρυθμο εταίρο η εκπροσώπηση της εταιρείας. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης από μέρους ετερόρρυθμου εταίρου ευθύνεται ο ίδιος ως ομόρρυθμος, εκτός αν ο τρίτος που συναλλάχθηκε μαζί του γνώριζε ότι είναι ετερόρρυθμος εταίρος. Σε αντίθεση με τον παλιό κανόνα, ο νέος κανόνας παρέχει τη δυνατότητα απαλλαγής του ετερορρύθμου από τη βαρύτερη αυτή ευθύνη, αν ήταν γνωστή στον τρίτο η ιδιότητα του ως ετερόρρυθμου εταίρου

48 ευθύνη Ο ετερόρρυθμος εταίρος, που έχει καταβάλει στην εταιρεία την εισφορά του, δεν ευθύνεται για τα χρέη της εταιρείας. Σε αντίθετη περίπτωση ευθύνεται προσωπικά μέχρι του ποσού της εισφοράς του Ο εισερχόμενος μετά τη σύσταση της εταιρείας ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται και για τα προ της εισόδου του χρέη, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Αντίθετη συμφωνία όσον αφορά στην ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου δεν ισχύει έναντι των τρίτων. Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου πριν την καταχώριση της εταιρείας Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας της εταιρείας πριν από την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ, κάθε ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται για τα χρέη που δημιουργήθηκαν κατά το διάστημα αυτό ως ομόρρυθμος, εκτός αν οι τρίτοι γνώριζαν ότι συμμετείχε στην εταιρεία ως ετερόρρυθμος εταίρος. Το ίδιο ισχύει και αν ο ετερόρρυθμος εταίρος εισήλθε στην εταιρεία μετά την έναρξη λειτουργίας της, αλλά πριν από την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ.

49 Λύση εταιρείας Σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου, η ετερόρρυθμη εταιρεία λύνεται, εκτός αν με τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης, που πρέπει να καταχωρισθεί μέσα σε 2 μήνες στο Γ.Ε.ΜΗ., ένας από τους ετερόρρυθμους εταίρους καταστεί ομόρρυθμος εταίρος ή αν εισέλθει στην εταιρεία νέος εταίρος ως ομόρρυθμος. Κατά τα λοιπά ισχύει για τους λόγους λύσης ό,τι και στις ομόρρυθμες εταιρείες. Αν μετά τη λύση της ετερόρρυθμης εταιρείας ακολουθήσει εκκαθάριση, καθήκοντα εκκαθαριστή ασκεί και ο ετερόρρυθμος εταίρος, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση.

50 Μετατροπή σε ΟΕ Σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ετερόρρυθμου εταίρου, η ετερόρρυθμη εταιρεία συνεχίζεται ως ομόρρυθμη. Η ετερόρρυθμη εταιρεία μπορεί να μετατραπεί σε ομόρρυθμη με ομόφωνη απόφαση των εταίρων.

51 κοινοπραξίες

52 κοινοπραξίες Αναφορικά με τις κοινοπραξίες βασιζόμαστε καταρχάς στο άρθρο 293 του νόμου που διακρίνει τις κοινοπραξίες σε γνήσιες και μη γνήσιες ανάλογα με τον επιδιωκόμενο απ΄ αυτές σκοπό. Η γνήσια κοινοπραξία δεν είναι εμπορική εταιρία, γιατί ο απλός συντονισμός δραστηριοτήτων των μελών της δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα. Επομένως τόσο ως προς τις εσωτερικές όσο και ως προς τις εξωτερικές της σχέσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις για την αστική εταιρία. Αντίθετα αν η κοινοπραξία εκτός από τον συντονισμό της δράσης των μελών της περιλαμβάνει και θέματα της εμπορικής τους δραστηριότητας τότε η κοινοπραξία θεωρείται μη γνήσια. Στη μη γνήσια κοινοπραξία εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του ν. 4072/12 για την ομόρρυθμη εταιρία.

53 Αφανής εταιρεία

54 Αφανής εταιρεία ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ:
Είναι η προσωπική εταιρία στην οποία μετέχουν 2 ή και περισσότεροι εταίροι, οι οποίο με κοινές εισφορές επιδιώκουν κοινό σκοπό, όμως μόνο 1 από αυτούς εμφανίζεται εξωτερικά δρώντας στο όνομά του (εμφανής εταίρος) ενώ οι υπόλοιποι δεν εμφανίζονται στις συναλλαγές (αφανείς εταίροι). ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ: Με τη σύμβαση της αφανούς εταιρείας ο ένας από τους εταίρους (εμφανής εταίρος) παραχωρεί σε άλλον ή άλλους εταίρους (αφανείς εταίρους) δικαίωμα συμμετοχής στα αποτελέσματα μιας ή περισσότερων εμπορικών πράξεων ή εμπορικής επιχείρησης, που διενεργεί στο όνομα του, αλλά προς το κοινό συμφέρον των εταίρων.

55 Αφανής εταιρεία Η αφανής εταιρεία δεν έχει νομική προσωπικότητα και δεν καταχωρίζεται στο ΓΕ.Μ.Η. Οι όροι της εταιρικής συμφωνίας αποδεικνύονται μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Ο αφανής εταίρος καταβάλλει την εισφορά του στον εμφανή εταίρο. Το αντικείμενο της εισφοράς μεταβιβάζεται στον εμφανή εταίρο, εν όλω ή εν μέρει, ή παραχωρείται κατά χρήση. Οι τρίτοι αποκτούν δικαιώματα και αναλαμβάνουν υποχρεώσεις μόνον έναντι του εμφανούς εταίρου. Τη διαχείριση της αφανούς εταιρείας ασκεί ο εμφανής εταίρος. Τα αποκτώμενα από τη διαχείριση της εταιρείας ανήκουν στον εμφανή εταίρο.

56 Αφανής εταιρεία Ο αφανής εταίρος συμμετέχει στα κέρδη της εταιρείας κατά το ποσοστό ή το ποσό που έχει συμφωνηθεί στην εταιρική σύμβαση, άλλως κατ’ ίσα μέρη. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, ο αφανής εταίρος μετέχει στις ζημίες που προκύπτουν κατά το ίδιο ποσοστό με τα κέρδη. Μπορεί να συμφωνηθεί ότι η συμμετοχή του στις ζημίες δεν υπερβαίνει την αξία της εισφοράς του. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους ή στο χρόνο που έχουν συμφωνήσει τα μέρη, καθώς και σε περίπτωση λύσης της εταιρείας, ο εμφανής εταίρος έχει υποχρέωση να λογοδοτήσει και να καταβάλει τα αναλογούντα κέρδη στον αφανή εταίρο. Δεν αποκλείεται να συμφωνηθεί η καταβολή κερδών στον αφανή εταίρο και κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, ιδίως κατά την ολοκλήρωση κάποιας πράξης ή επιχειρηματικής δράσης. Ο αφανής εταίρος δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα κέρδη που έλαβε σε προγενέστερες χρήσεις λόγω ζημιών μεταγενέστερων χρήσεων. Με την εταιρική σύμβαση ορίζονται τα δικαιώματα ελέγχου του αφανούς εταίρου σε σχέση με τις πράξεις ή την επιχείρηση, που αποτελούν αντικείμενο της αφανούς εταιρείας.

57 Αφανής Εταιρεία Η αφανής εταιρεία λύνεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται για την αστική εταιρία. Τη λύση ακολουθεί η εκκαθάριση. Η εκκαθάριση της αφανούς εταιρείας διενεργείται από τον εμφανή εταίρο. Συνίσταται στην απόδοση στον αφανή εταίρο της αξίας της συμμετοχής του, μειωμένης κατά τις ζημίες που του αναλογούν. Η κατά χρήση εισφορά του αφανούς εταίρου επιστρέφεται αυτούσια. Ο εκκαθαριστής έχει υποχρέωση στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου να παρέχει πληροφορίες στον αφανή εταίρο για την εξέλιξη των εργασιών της εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την περάτωση της. Σε περίπτωση πτώχευσης του εμφανούς εταίρου, ο αφανής εταίρος μπορεί να αναγγελθεί ως πτωχευτικός πιστωτής για την καταβληθείσα εισφορά του και το υπόλοιπο των κερδών, που προκύπτουν από τη διαχείριση της αφανούς εταιρείας. Αν ο αφανής εταίρος δεν κατέβαλε την εισφορά του, οφείλει να την καταβάλει στην πτωχευτική περιουσία, στο μέτρο που απαιτείται για την κάλυψη της ζημίας που του αναλογεί. Καταβολή της εισφοράς που συνίσταται σε εργασία ή σε χρήση πράγματος δεν απαιτείται.


Κατέβασμα ppt "Δίκαιο επιχειρήσεων Eταιρίες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google