Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το πλαίσιο Διαλειτουργικότητας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το πλαίσιο Διαλειτουργικότητας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το πλαίσιο Διαλειτουργικότητας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

2 Το πλαίσιο Διαλειτουργικότητας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση επικεντρώνεται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει οι συναρμόδιοι φορείς να συνεργάζονται και να ανταλλάσουν δεδομένα. Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής κι επικοινωνιών μπορεί να επιταχύνουν την ανταλλαγή δεδομένων και γενικότερα να διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των Δημοσίων Φορέων με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται ορισμένοι κανόνες διαλειτουργικότητας.

3 Το πλαίσιο Διαλειτουργικότητας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Η έννοια της διαλειτουργικότητας ξεκίνησε κυρίως από τον τομέα της πληροφορικής έχοντας ως αρχικό σκοπό συστήματα διαφορετικών κατασκευαστών να υποστηρίζουν κοινά πρότυπα ώστε να μπορούν να συνεργαστούν σε τεχνικό επίπεδο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αρχικά να ταυτιστεί η διαλειτουργικότητα με αυτό που λέμε σήμερα τεχνική Διαλειτουργικότητα.

4 Το πλαίσιο Διαλειτουργικότητας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν πολλά πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές που καθόριζαν τον τρόπο που τεχνικά θα λειτουργούσαν τα πληροφοριακά συστήματα.

5 Διαλειτουργικότητα (Interoperability)
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας, ως διαλειτουργικότητα ορίζεται η ικανότητα των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών και των επιχειρησιακών διαδικασιών που υποστηρίζονται από αυτά να ανταλλάσσουν δεδομένα και να μοιράζονται πληροφορία και γνώση.

6 Διαστάσεις και Επίπεδα Διαλειτουργικότητας
Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης εξετάζεται και αναλύεται υπό τρία (3) διαφορετικά πρίσματα. την Οργανωτική Διαλειτουργικότητα τη Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα και την Τεχνική Διαλειτουργικότητα

7 Η Οργανωτική Διαλειτουργικότητα
η οποία αναφέρεται στον καθορισμό στόχων, στη διαμόρφωση διαδικασιών και στην επίτευξη συνεργασίας των φορέων που επιδιώκουν ανταλλαγή πληροφοριών και ίσως έχουν διαφορετικές εσωτερικές δομές και διαδικασίες. Προκειμένου να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της κοινότητας των χρηστών προσφέροντας υπηρεσίες αναγνωρίσιμες, προσβάσιμες και επικεντρωμένες στις ανάγκες του χρήστη. Η Οργανωτική Διαλειτουργικότητα διασφαλίζεται μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων και διατάξεων και μέσω γενικών συμφωνιών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

8 Η Οργανωτική Διαλειτουργικότητα
Η κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών στο πλαίσιο της οργανωτικής διαλειτουργικότητας πραγματοποιείται με βάση το κατά πόσο το αποτέλεσμα μιας υπηρεσίας χρησιμοποιείται στην παροχή άλλης υπηρεσίας. Με βάση το κριτήριο αυτό οι υπηρεσίες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Στοιχειώδεις Υπηρεσίες οι οποίες δεν χρησιμοποιούν αποτελέσματα άλλων υπηρεσιών. Σύνθετες υπηρεσίες, η ολοκλήρωση των οποίων προϋποθέτει τη διαθεσιμότητα αποτελεσμάτων άλλων υπηρεσιών.

9 Η Οργανωτική Διαλειτουργικότητα
Το σύνολο των υφιστάμενων αλλά και μελλοντικών υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα μπορεί να διακριθεί σε κατηγορίες ανάλογα με το σχετικό βάρος των διαφόρων απαιτήσεων: Υπηρεσίες που έχουν μόνο ανεξάρτητες απαιτήσεις να ικανοποιήσουν. Υπηρεσίες που προϋποθέτουν ένα σημαντικό αριθμό αποτελεσμάτων άλλων υπηρεσιών. Υπηρεσίες που βασίζονται κυρίως στην ικανοποίηση μεγάλου αριθμού απαιτήσεων που ικανοποιούνται με συμβατικά μέσα.

10 Η Οργανωτική Διαλειτουργικότητα
Σύμφωνα με τα παραπάνω η επίτευξη οργανωτικής διαλειτουργικότητας προϋποθέτει τον προσδιορισμό αρχών, κατευθύνσεων και απαιτήσεων σχετικά με τα εξής θέματα: Αποτύπωση και τεκμηρίωση υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης. Ευθυγράμμιση των διαδικασιών διαφορετικών φορέων της δημόσιας διοίκησης. Παροχή υπηρεσιών με διαφανή τρόπο για τους τελικούς αποδέκτες. Αξιοποίηση διαθέσιμων υποδομών υποστήριξης κοινών λειτουργιών. Θεσμική κατοχύρωση των διαδικασιών και υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης.

11 Η Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα
η οποία αφορά στη διασφάλιση ότι η ακριβής σημασία των ανταλλασσόμενων πληροφοριών είναι με τον ίδιο τρόπο κατανοητή από οποιαδήποτε εφαρμογή. Η Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα επιτυγχάνεται ορίζοντας και υιοθετώντας κοινό λεξιλόγιο και ορολογία σε όλα τα συστήματα και υπηρεσίες. Ο ορισμός και η συντήρηση ενός τέτοιου «λεξικού» γίνεται συνήθως από μια κεντρική υπηρεσία.

12 Η Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα
Η επίτευξη διαλειτουργικότητας σε σημασιολογικό επίπεδο επιτρέπει σε διαδικασίες και συστήματα να συνδυάζουν τις πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές πηγές (συστήματα και διαδικασίες άλλων φορέων) και να τις αντιστοιχούν στις κατάλληλες δικές τους έννοιες και πληροφορίες έτσι ώστε να τις επεξεργάζονται αποτελεσματικά.

13 Η Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα
Η Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα επιτυγχάνεται ορίζοντας και υιοθετώντας κοινό λεξιλόγιο και ορολογία σε όλα τα συστήματα και υπηρεσίες. Ο ορισμός και η συντήρηση ενός τέτοιου «λεξικού» γίνεται συνήθως από μια κεντρική υπηρεσία. Το λεξικό αυτό αφορά κυρίως σε μεταδομένα που περιγράφουν την ανταλλασσόμενη πληροφορία και στα αντίστοιχα xml σχήματα.

14 Η Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα
Για την καλύτερη διάδοση των μεταδεδομένων και των xml σχημάτων μεταξύ των εμπλεκομένων συνήθως υπάρχει κεντρικός καθορισμός τους και κεντρική διάθεση για την χρησιμοποίησή τους σε όλους τους φορείς του Δημοσίου. Η κεντρική διάθεση διασφαλίζει πάντα ότι θα υπάρχει συνέπεια στους ορισμούς μεταδεδομένων και των xml σχημάτων. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται το ίδιο μεταδεδομένο ή xml σχήμα να ορίζεται με διαφορετικό τρόπο από διαφορετικούς φορείς.

15 Η Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα
Αλλά ακόμη κι αν αυτό συμβεί δίνεται η δυνατότητα αντιστοίχησης του τοπικού λεξιλογίου του κάθε φορέα με το κεντρικό λεξιλόγιο και κατά συνέπεια δίνεται η δυνατότητα μετατροπής ενός όρου από το τοπικό λεξιλόγιο στον αντίστοιχο όρο του κεντρικού λεξιλογίου.

16 Η Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα
Τα μεταδεδομένα χαρακτηρίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες και πόρους και επιτρέπουν την ανεύρεση και κατανόησή τους από ανθρώπους ή συστήματα. Τα μεταδεδομένα συνήθως χαρακτηρίζουν: Υπηρεσίες (συμβατικές και ηλεκτρονικές) Έγγραφα (συμβατικά και ηλεκτρονικά)

17 Η Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα
Τα xml σχήματα συνήθως περιγράφουν το περιεχόμενο των εγγράφων της Δημόσιας Διοίκησης σε ηλεκτρονική μορφή. Με βάση αυτό ορίζονται πρότυπα Ηλεκτρονικών Εγγράφων (Standard XML Schemas) που αποτελούν δομημένες περιγραφές σε XML για την αποτύπωση της δομής και του περιεχομένου των ηλεκτρονικών εγγράφων. Αυτά τα XML σχήματα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Οριζόντια πρότυπα XML (αφορούν στο σύνολο των υπηρεσιών π.χ. υπεύθυνη δήλωση). Κλαδικά-τομεακά πρότυπα XML (συμμετέχουν μόνο σε υπηρεσίες συγκεκριμένων τομέων της δημόσιας διοίκησης) π.χ. συνταγογράφηση φαρμάκων ασθενούς. Διεθνή πρότυπα XML π.χ. παραγγελία προϊόντων.

18 Η Τεχνική Διαλειτουργικότητα
ορίζεται ως η ικανότητα μεταφοράς και χρησιμοποίησης της πληροφορίας με ομοιογενή και αποτελεσματικό τρόπο μεταξύ διαφορετικών συστημάτων πληροφορικής και οργανισμών. Το επίπεδο αυτό αφορά σε τεχνικές προδιαγραφές για την αποθήκευση, δόμηση, μεταφορά, παρουσίαση και ασφάλεια δεδομένων και υπηρεσιών. Η Τεχνική Διαλειτουργικότητα αντιπροσωπεύει τη διαλειτουργικότητα των υποδομών και του λογισμικού.

19 Η Τεχνική Διαλειτουργικότητα
Η τεχνική διαλειτουργικότητα είναι ένα σύνολο προτύπων και τεχνικών προδιαγραφών με τα οποία εξασφαλίζεται η διασύνδεση των τεχνολογικών συστημάτων. Με αυτή την έννοια η τεχνική διαλειτουργικότητα εξασφαλίζει ότι ένα τεχνολογικό σύστημα μπορεί να στέλνει ή να λαμβάνει δεδομένα από άλλα συστήματα.

20 Η Τεχνική Διαλειτουργικότητα
Η κύρια τάση της τεχνολογίας αναφορικά με τη Τεχνική Διαλειτουργικότητα είναι να υιοθετηθούν οι προδιαγραφές του Internet και του World Wide Web (WWW) για όλα τα συστήματα πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση.

21 Η Τεχνική Διαλειτουργικότητα
Τα δομικά στοιχεία των εφαρμογών και των πληροφοριακών συστημάτων που αναπτύσσονται για την παροχή μιας υπηρεσίας θα πρέπει να έχουν μεταξύ τους χαλαρή διασύνδεση ώστε να είναι εύκολη η αντικατάσταση μιας δομικής μονάδας χωρίς όμως να επηρεάζεται η λειτουργία των άλλων. Ακόμη και αν η κάθε δομική μονάδα βρίσκεται ή μεταφέρεται σε διαφορετικό χώρο αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται αντιληπτό από τον τελικό χρήστη που αξιοποιεί την υπηρεσία.

22 Η Διαλειτουργικότητα στην έκδοση Δελτίου Ταυτότητας
Υπάρχει Διαδικασία για την Ηλεκτρονική ζήτηση – αποστολή Πιστοποιητικού γέννησης από το Δήμο στο Υπουργείο Δημ. Τάξης; Εννοούμε το ίδιο όταν Αναφερόμαστε στο Πιστοποιητικό Γέννησης; Είναι προετοιμασμένα τα πληροφοριακά συστήματα Για να επικοινωνήσουν; Έχουν κοινές προδιαγραφές για την Ασφάλεια και αποθήκευση Των πληροφοριών;

23


Κατέβασμα ppt "Το πλαίσιο Διαλειτουργικότητας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google