Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Χριστίνα Κανάκη Βιβλιοθηκονόμος, PhD Μάιος 2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Χριστίνα Κανάκη Βιβλιοθηκονόμος, PhD Μάιος 2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Χριστίνα Κανάκη Βιβλιοθηκονόμος, PhD Μάιος 2016

2 Σύνοψη περιεχομένου Βασικές οδηγίες ως προς την δομή και την επιμέλεια των κειμένων των γραπτών εργασιών. Αξιοποιείται συμπληρωματικά με το περιεχόμενο του Οδηγού: «Επισκόπηση της βιβλιογραφίας και συγγραφή εργασιών».

3 Δομή της εργασίας Σελίδα τίτλου (Title page) Περίληψη (Abstract) Εισαγωγή (Introduction) Μέθοδος (Method) Αποτελέσματα (Results) Συμπεράσματα (Conclusions) ή Συζήτηση (Discussion) Βιβλιογραφία (References) Παραρτήματα (Appendices

4 Σελίδα τίτλου Αρχική σελίδα της εργασίας (σελίδα με τα στοιχεία ταυτότητας της εργασίας) Στοιχεία που περιλαμβάνονται κατά σειρά εμφάνισης:  το όνομα του φορέα στο πλαίσιο του οποίου γίνεται η εργασία (λογότυπο)  Ο τίτλος της εργασίας και ο υπότιτλος αν υπάρχει  Όνομα συγγραφέα (φοιτητή/τριας)  Όνομα επιβλέποντος καθηγητή  Τόπος και ημερομηνία

5 Περίληψη Abstract versus Summary H περίληψη (επιτομή) αποτελεί σύνοψη της εργασίας που έχει ολοκληρωθεί και χρησιμοποιείται από τους δυνητικούς χρήστες προκειμένου να αποφασίσουν αν θα διαβάσουν ή όχι το πλήρες κείμενο. Επαρκή ποσοτική και ποιοτική πληροφορία για το περιεχόμενο Αναφορά στον λογικό συλλογισμό και την αιτιολόγηση της εργασίας Λέξεις –κλειδιά Τι πρέπει να περιλαμβάνει;

6 Πίνακας περιεχομένων Τυποποιημένη μορφοποίηση. Μπορεί να αξιοποιηθεί η μεθοδολογία κατασκευής πινάκων περιεχομένων του εργαλείου συγγραφής που χρησιμοποιεί ο φοιτητής. Για παράδειγμα σε περιβάλλον Microsoft Word υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος κατασκευής πινάκων περιεχομένων, ώστε σε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή των περιεχομένων της εργασίας, ο πίνακας περιεχομένων να ενημερώνεται αυτόματα.

7 Εισαγωγή «Ο συγγραφέας στην εισαγωγή παρουσιάζει με συνοπτικό και παράλληλα ακριβή τρόπο το περιεχόμενο της εργασίας του ώστε να ενημερώσει τον αναγνώστη για το θέμα που πραγματεύεται. Διατυπώνεται το πρόβλημα, οι επιστημονικές υποθέσεις και οι μέθοδοι έρευνας που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια σύνταξης της εργασίας. Στην εισαγωγή επιπλέον, γίνεται παρουσίαση της δομής της εργασίας και του περιεχομένου κάθε κεφαλαίου» (Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, c2009). Πότε την γράφουμε; Στην αρχή ή στο τέλος;

8 Επισκόπηση της βιβλιογραφίας Literature Review Αποτελεί μια συνοπτική αναφορά (summary) στις δημοσιευμένες επιστημονικές πηγές που έχουν χρησιμοποιηθεί (ερευνηθεί και μελετηθεί) και αφορούν στο θέμα ή στο ερευνητικό ερώτημα της εργασίας. Πόσο εκτεταμένη θα είναι, ορίζεται συνήθως από τους καθηγητές. Μπορεί να ενσωματωθεί στην Εισαγωγή αντί να αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο της εργασίας.

9 Μέθοδος Αναφέρεστε στις ενέργειες και τους τρόπους με τους οποίους έγινε η εργασία. Είναι σημαντικό να παρουσιάζεται αναλυτικά, γιατί με αυτό τον τρόπο άλλοι ερευνητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες και να προσπαθήσουν να επαναλάβουν την έρευνα και να δουν αν θα καταλήξουν στα ίδια αποτελέσματα. Βασικά στοιχεία: πληρότητα και ακρίβεια με σκοπό την διευκόλυνση της αξιολόγησης Πιθανές ενότητες του κεφαλαίου: Συμμετέχοντες Θέματα διερεύνησης Εργαλεία – Μετρήσεις Διαδικασία

10 Αποτελέσματα  Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζετε συνοπτικά τα δεδομένα που συλλέξατε και τα κύρια ευρήματα. Παρουσιάζετε επίσης τη μέθοδο ανάλυσης που χρησιμοποιήσατε.  Δομή: ακολουθεί τον τρόπο που προσεγγίσατε την ερευνητική σας εργασία Πίνακες και γραφήματα (Tables & Figures)  Χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση, όπου και εφόσον χρειάζεται, και εντάσσονται στο κείμενο της εργασίας. Τα αποτελέσματα ταυτίζονται με τα συμπεράσματα;

11 Συμπεράσματα ή συζήτηση Σε αυτό το κεφάλαιο ερμηνεύετε και αναλύετε τα ευρήματά σας. Αντιμετωπίζετε τα ερωτήματα ή τα θέματα που θέσατε στην Εισαγωγή υπό το φως των Αποτελεσμάτων, χωρίς περιττές επαναλήψεις των σημείων έχετε ήδη θίξει. Προτεινόμενη οργάνωση σε τρεις ενότητες (Purdue University Online Writing Lab. c1995- 2003): Επανεξέταση υποθέσεων και αποτελεσμάτων 1 Σχολιασμός των ευρημάτων στο πλαίσιο της υπάρχουσας βιβλιογραφίας & ανάδειξη των περιορισμών της έρευνας 2 Συμβολή της έρευνας στη βιβλιογραφία & προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 3

12 Βιβλιογραφία Η βιβλιογραφία δίνεται σε ανεξάρτητο κεφάλαιο στο τέλος της εργασίας. Κάθε πηγή που αναφέρεται μέσα στο κείμενο πρέπει να εμφανίζεται στη βιβλιογραφία και το αντίστροφο. Η παράθεση των πηγών γίνεται αλφαβητικά, κατά προτίμηση σε ενιαία λίστα η ελληνική και η ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Για τους κανόνες περιγραφής των πηγών μπορείτε να επιλέξετε ένα πρότυπο βιβλιογραφικών αναφορών και παραπομπών και να το ακολουθήσετε με πιστότητα και συνέπεια. Harvard Citation style MLA http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm ή https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/11/http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htmhttps://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/11/ Π.χ.

13 Αναφορά (γίνεται μέσα στο κείμενο) (in- text citation) Υποσημείωση (γίνεται επίσης μέσα στο κείμενο κατά κανόνα με αριθμητική ένδειξη και δίνεται είτε στο κάτω μέρος της σελίδας, είτε στο τέλος του κεφαλαίου, είτε στο τέλος του κειμένου) (notes, footnotes, endnotes) Παραπομπή (περιγραφή των βιβλιογραφικών στοιχείων του τεκμηρίου στο οποίο γίνεται αναφορά-δίνεται συνήθως στο τέλος του κειμένου) (references) Παράθεμα (γίνεται μέσα στο κείμενο) κατά λέξη παρουσίαση μέσα στο κείμενο ενός αποσπάσματος από κείμενο άλλου συγγραφέα (Quotation) Βιβλιογραφία (το σύνολο των πηγών που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή της εργασίας- δίνεται κατά κανόνα στο τέλος του κειμένου) (bibliography)

14 Παραρτήματα Αποτελούν το τελευταίο τμήμα της εργασίας και χρησιμοποιούνται μόνον όταν κριθεί αναγκαίο να παρουσιαστούν κάποια στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του περιεχομένου (πχ. ερωτηματολόγια, πίνακες δεδομένων ή μεταβλητών) και τα οποία δεν δίνονται στο κύριο του κειμένου για να μην διασπαστεί η προσοχή του αναγνώστη.

15 Επιμέλεια της εμφάνισης του κειμένου Κείμενο γραμμένο σε υπολογιστή σε ενάμισι ή διπλό διάστιχο, στις τυποποιημένες διαστάσεις της σελίδας και με κανονικά περιθώρια. Η σελίδα τίτλου απολύτως αναγκαία. Επαναλαμβανόμενη κεφαλίδα στο πάνω μέρος κάθε σελίδας με τον τίτλο της εργασίας (ή τη συντομευμένη εκδοχή του) και τον αριθμό της σελίδας. Αρίθμηση σελίδων συνεχής με αρχή τη σελίδα τίτλου. Προδιαγραφές ΠΜΣ 20.000-25.000 λέξεις (μαζί με υποσημειώσεις και βιβλιογραφία)

16


Κατέβασμα ppt "Συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Χριστίνα Κανάκη Βιβλιοθηκονόμος, PhD Μάιος 2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google