Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΡΧΑΪΚΟ ΕΠΟΣ: ΟΜΗΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ Α. Τσοπανάκης, Εισαγωγή στον Όμηρο, Θεσ/νίκη 2004, σ. 170- 194.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΡΧΑΪΚΟ ΕΠΟΣ: ΟΜΗΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ Α. Τσοπανάκης, Εισαγωγή στον Όμηρο, Θεσ/νίκη 2004, σ. 170- 194."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΡΧΑΪΚΟ ΕΠΟΣ: ΟΜΗΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ Α. Τσοπανάκης, Εισαγωγή στον Όμηρο, Θεσ/νίκη 2004, σ. 170- 194

2 1. ἄ μαξα, ἠ έλιος, ἦ μαρ, ἀ πίκετο 2.F 3.πάρ Ζηνί, παρθέμενοι, ἀνστάς, ἂμ πέλαγος, ἀμβατός, ἀμμίξας, ἀγκρεμάσας, ἀλλύεσκον, κὰγ γόνυ, κάββαλε, κατθανεῖν, κάκτανε 4.φιλοῦσ’, χείρεσσ’, οἶμ’, γενήσετ’

3 5. ἀ γορή, κλισίη, ξενίη (θεά), ἀ ληθείη, νη ῦ ς 6. ἱ ερήιον, βασιλήιος 7. ξε ῖ νος, ε ἵ νεκα, ο ὐ λόμενος, ο ὔ νομα, δούρατι 8. Πηλε ΐ ων, Τελαμώνιος, Πηλε ΐ δης, Κρονίδης 9. ἑ σταότες, χρύσεος, ἐ μέο, ἐ με ῦ, ποιε ῦ ντες

4 ΚΛΙΣΗ Α ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ σοφίη, ἀ ληθείη, νεανίης, Ἀ θήνη (αλλά θεά, Ναυσικάα) α ἰ χμητά, ἱ ππότ ᾰ (αρσ.) ΓΕΝΙΚΗ Ἀ ΐ δ ᾱ ο, Βορέ ᾱ ο, Βορέω, Πηληϊάδεω (αρσ., ενικός) θεάων, κλισιάων, πυλάων, ναυτέων (αρσ. και θηλ. πληθ.)

5 ΚΛΙΣΗ Α ΔΟΤΙΚΗ ΠΛΗΘ. πύλ ῃ σι, ἀ θανάτ ῃ σι θε ῇ ς

6 ΚΛΙΣΗ Β ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΙΚΟΥ Πριάμοιο, θεο ῖ ο, πολέμοιο ΔΟΤΙΚΗ ΠΛΗΘ. ο ἰ ωνο ῖ σι, λόγοισιν ΑΣΥΝΑΙΡΕΤΑ νόος, πλόος, ῥ όος, ὀ στέον…

7 ΚΛΙΣΗ Γ ΔΟΤΙΚΗ ΠΛΗΘ. πόδεσσιν, κηρύκεσσιν, ἄ νδρεσσι ………………………………… γένεος, μένεος, πόλεες, ἄ στεα μητέρος, πατέρος, ἀ νέρι, ἀ νέρας… πόλις, ιος (ηος), εϊ, (ηϊ), ιν, ιες (ηες), ίων, εσ(σ)ι, ιας (ηας) βασιλεύς, ῆ ος, ῆ ι, ῆ α, ῆ ες, ήων, ῆ ας

8 ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΠΤΩΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ 1.ο ἴ κοθι, ἠῶ θι 2.ο ἴ κοθεν, ἐ μέθεν 3.πόλινδε, θύραζε 4. ἐ ξ ε ὐ ν ῆ φιν, βίηφι, κλισίηφι, ὄ ρεσφιν

9 ΔΥΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Α. Ο.Α.Κ. τώ βουλευτά Γ.Δ. το ῖ ν βουλευτα ῖ ν Β. τώ ἰ ατρώ το ῖ ν ἰ ατρο ῖ ν Γ. τώ ἥ ρωε το ῖ ν ἡ ρώοιν τώ πόλειτο ῖ ν πολέοιν

10 ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ἐ μέο, ἐ με ῖ ο, ἐ με ῦ, με ῦ, ἐ μέθεν σέο, σε ῖ ο, σέθεν τοι ἕ ο, ἕ θεν, ο ἷ (ο ἱ ) ἄ μμες, ὔ μμες

11 ΑΡΘΡΟ τοί, ταί, το ῖ σιν, τ ῇ σιν τ ὴ ν δ’ ἐ γ ὼ ο ὐ λύσω το ῦ δ ὲ κλύε Φο ῖ βος Ἀ πόλλων ὁ γ ὰ ρ ἦ λθε ἐ π ὶ ν ῆ ας πυρ ὰ πολλ ὰ τ ὰ καίετο δ ῶ ρα τά ο ἱ ξε ῖ νος δ ῶ κε

12 ΡΗΜΑ 1.δ ῶ κε, πάθεν, φέρεν, κλα ῖ εν, πε ῖ θ’ 2.β ῆ, στ ῆ, φ ῆ, γν ῶ 3.πέπιθον, πεπίθω, πεπιθε ῖ ν, πεπιθήσω (μελ.) 4. ἔ χεσκον, μένεσκον, φύγεσκον, ἐ λάσασκε 5.βούλεαι, ὄ ψεαι, ε ὔ χεο 6.βεβλήαται, τετράφαται, πεφοβήατο, γενοίατο

13 ΡΗΜΑ 7.τράφεν, ὥ ρμηθεν 8. ἔ βαν, ἔ δυν, ἔ σταν, ἔ φαν 9. ἐ λθέμεναι, ἐ λθέμεν, δόμεναι, θέμεναι, ἔ μμεναι, ἔ μμεν, στήμεναι 10. ἐ θέλωμι, ἐ θέλ ῃ σθα, ἐ θέλ ῃ σι (υποτ. ενεργ.)

14 ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ φίλων ἄ πο, Ἑ λένης πάρα ΤΜΗΣΙΣ ο ἳ κατὰ βοῦς … Ἠελίοιο ἤσθιον μετὰ νῶτα βαλών τοῦ δ’άπὸ μὲν γλῶσσαν τάμε κατὰ μὲν ἔγχος θῆκε, κατὰ δὲ ἀσπίδα

15 ΜΟΡΙΑ ῥά (ῥ’) ἦ κε(ν): ἄν

16 ΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΣΩΔΙΑΣ ᾰ, ᾱ ΦΥΣΕΙ μακρά συλλαβή αι, οι ΘΕΣΕΙ μακρά συλλαβή: ἕ ζετο, ἀ νέστη, ἀ νάσσεις, φαρέτρη, μάχεσθαι, Ἀ χιλλεύς, στέμματα, χερσίν, ἀ ν ὰ στρατόν, τόξα λ, μ,ν, ρ, σ, Ϝ: κατὰ ῥόον, ὑπὸ λιπαροῖσιν

17 χασμωδική βράχυνση λευκοί ὕ περθε γένοντο κονισάλ ῳ ὅ ν ῥ α… συνίζηση θε ῶ ν, Πηληϊάδεω χρυσέ ῳ ἀ νά

18 ΔΑΚΤΥΛΙΚΟ ΕΞΑΜΕΤΡΟ ˉ˘˘ ˉ˘˘ | ˉ˘˘ | ˉ˘˘ | ˉ˘˘ | ˉ˘˘ | ˉ˘ 123456 ˉ˘˘ | ˉ ˉ | ˉ˘˘ | ˉ˘˘ | ˉ ˉ | ˉ˘

19 ΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ˉ˘˘ | ˉl˘˘ | ˉl˘l˘ | ˉl˘˘║ | ˉ˘˘ | ˉ˘ 1 23 4 56 l τριημιμερής l πενθημιμερής l κατά τρίτον τροχαίον l εφθημιμερής

20 ασκήσεις στο μέτρο 1.α ἰ γιαλ ῷ μεγάλ ῳ βρέμεται, σμαραγε ῖ δέ τε πόντος 2. ἄ λλοι μέν ῥ ’ ἕ ζοντο, ἐ ρήτυθεν δ ὲ καθ’ ἕ δρας 3.νο ῦ σον ἀ ν ὰ στρατ ὸ ν ὦ ρσε κακήν, ὀ λέκοντο δ ὲ λαοί 4.πρ ῶ τα δ’ ἐ γ ὼ ν ἔ πεσιν πειρήσομαι, ἣ θέμις ἐ στί 5.Ψυχ ὴ ν κικλήσκων Πατροκλ ῆ ος δειλο ῖ ο 6.λαο ῖ δ’ ἠ ρήσαντο, θεο ῖ σι δ ὲ χε ῖ ρας ἀ νέσχον 7.μ ῆ νιν ἄ ειδε, θεά, Πηληϊάδεω Ἀ χιλλ ῆ ος 8.χρυσέ ῳ ἀ ν ὰ σκήπτρ ῳ κα ὶ λίσσετο πάντας Ἀ χαιούς


Κατέβασμα ppt "ΑΡΧΑΪΚΟ ΕΠΟΣ: ΟΜΗΡΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ Α. Τσοπανάκης, Εισαγωγή στον Όμηρο, Θεσ/νίκη 2004, σ. 170- 194."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google