Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

συντελεστές παραγωγής τεχνικών έργων είναι – ο άνθρωπος, – οι μηχανές και – οι οικονομικοί πόροι. Ο στόχος κάθε μηχανικού είναι – να σχεδιάσει, – να προγραμματίσει.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "συντελεστές παραγωγής τεχνικών έργων είναι – ο άνθρωπος, – οι μηχανές και – οι οικονομικοί πόροι. Ο στόχος κάθε μηχανικού είναι – να σχεδιάσει, – να προγραμματίσει."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 συντελεστές παραγωγής τεχνικών έργων είναι – ο άνθρωπος, – οι μηχανές και – οι οικονομικοί πόροι. Ο στόχος κάθε μηχανικού είναι – να σχεδιάσει, – να προγραμματίσει και να – εκτελέσει ένα τεχνικό έργο άρτια τεχνικά, με το ελάχιστο δυνατό κόστος και στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

3 επιλογή και χρήση διαφόρων δομικών μηχανών. Οι δύο βασικοί στοχοι του πολιτικού μηχανικού, στην οργάνωση και στο συντονισμό μιας κατασκευής, είναι: – η βελτίωση της παραγωγικότητας – η μείωση του κόστους.

4 Ταξινόμηση ανάλογα με:  το μέγεθος  την κινητικότητα  την "ειδικότητα"  το είδος του έργου

5 1. Φορητές μηχανές η εργαλεία. 2. Μηχανές που, στην εκτέλεση της εργασίας τους, χρειάζεται να μετακινούνται είτε μέσα στο χώρο του εργοταξίου ή και έξω απ αυτόν 3. Μηχανές που έχουν εγκατασταθεί "μόνιμα" σ' ένα χώρο και μόνο μετά από αποσυναρμολόγηση τους μπορούν να μετακινηθούν

6  Εκσκαπτικές Μηχανές  Μεταφορικές Μηχανές  Ανυψωτικές ΜηχανέςΣυμπύκνωσης Υλικών  Μηχανές Διάστρωσης και

7 Εκσκαφείς γενικής χρήσης Εκσκαφείς Συνεχούς Λειτουργίας Εκσκαφείς Τάφρων Γερανοί με Αρπάγη ή Συρόμενο Κάδο Πλωτοί Εκσκαφείς και Αναρροφητικοί Εκσκαφείς Επίπεδοι Εκσκαφείς Προωθητές Αποξέστες (αυτοκινούμενοι ή ελκόμενοι) iii. Ισοπεδωτές iv. Φορτωτές Μηχανήματα Διάνοιξης Σηράγγων

8

9 Εκσκαπτικές Μηχανές

10  Επίπεδοι Εκσκαφείς (μεταφορά, χώματος σε μικρές αποστάσεις)  Μεταφορικά Φορτηγά Οχήματα (αυτοκινούμενα ή ρυμουλκού­με­να)  Οχήματα σε Σιδηροτροχιές  Εναέριες Γραμμές  Μεταφορικές Ταινίες  Μεταφορικοί Κοχλίες

11

12 Γερανοί διαφόρων τύπων Συστήματα Ανύψωσης (ή Μεταφοράς) με Άντληση Εκσκαφείς γενικής χρήσης Ανυψωτικά Οχήματα Ανυψωτικοί Γρύλλοι (μηχανικοί, υδραυλικοί) Βαρούλκα (χειροκίνητα, ηλεκτροκίνητα, πεπιεσμένου αέρα,κλπ.)

13

14  Πασσαλομπήκτες (ελεύθερης πτώσης, δηζελοκίνητοι, η­λεκτρο­κί­νη­τοι, κρουστήρες, κλπ.)  Γεωτρύπανα, διαφόρων ειδών (κρουστικά, πυρηνπληπτικά, περιστροφικά, κλπ.)  Μηχανές Διάτρησης, διαφόρων ειδών

15

16 Μηχανές Συμπύκνωσης του Εδάφους Μηχανές Διάστρωσης Αδρανών Υλικών (προωθητές, ισοπεδωτές, μηχανικοί διανομείς σκύρων, κλπ.) Μηχανές Διάστρωσης και Συμπύκνωσης Ασφαλτομείγματος ("φίνισσερ", ισοπεδωτές, στατικοί ή δονητικοί συμπυκνωτές, κλπ.) Μηχανές Διάστρωσης Σκυροδέματος (διανομείς σκυροδέματος, μηχανές τελικής επεξεργασίας, κλπ.)

17

18

19

20 (α) Μηχανήματα Παραγωγής Αδρανών Υλικών i. Θραυστήρες ii. Μηχανές Διαχωρισμού iii. Πλυντήρια Αδρανών Υλικών iv. Τροφοδοτικές διατάξεις (β)Μηχανήματα. Παραγωγής Σκυροδέματος i. Αναμεικτήρες Σκυροδέματος ii. Τροφοδοτικές -Ζυγιστικές Μηχανές iii. Συγκροτήματα Παρασκευής Σκυροδέματος iv.Μεταφορείς και διανομείς (γ) Μηχανήματα Παρασκευής Ασφαλτομείγματος

21

22  εδώ θα πρέπει να είναι η αναγνώριση διαφόρων μορφών εργοταξίων, ή βασικών λειτουργιών μεγάλων έργων, με τις οποί­ες θα συνδεθούν οι διάφορες Δ.Μ. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με βάση τη ροή υλικών ή με βάση το αντικείμενο του εργοταξίου, ή με συνδυασμό αυτών των δύο.

23

24 Εκσκαπτικά Μηχανήματα διαφόρων τύπων Μηχανές Εκσκαφής και Μεταφοράς (προωθητές, αποξέστες) Μηχανές Διαμόρφωσης Εδάφους Μηχανές Φόρτωσης Μηχανές Μεταφοράς Μηχανές Συμπύκνωσης του Εδάφους, κλπ. Ταξινόμηση σύμφωνα με την Κατασκευαστική Λειτουργία

25 Εκσκαπτικές Μηχανές Μηχανές Μεταφοράς Χώματος Μηχανές Παρασκευής, Μεταφοράς και Τοποθέτησης Σκυροδέματος Μηχανές επεξεργασίας δομικού χάλυβα Ανυψωτικές Μηχανές Μηχανές συναρμολόγησης δομικών στοιχείων Μηχανές Βελτίωσης Εδάφους Μηχανές για Ειδικές Θεμελιώσεις Αναμεικτήρες ρευστών κονιαμάτων Αεροσυμπιεστές Σύστημα αντλιών για άντληση υπογείων υδάτων

26

27 Μηχανήματα ανατίναξης Ειδικές Μηχανές για τη διάνοιξη σηράγγων (ολομέτωπης κοπής, σημειακής κοπής, κ.ά.) Ειδικοί εκσκαφείς σηράγγων μορφής Shovel Αεροσυμπιεστές Μηχανήματα μεταφοράς υλικών για υπόγεια έργα Διατάξεις και μηχανές άμεσης αντιστήριξης τοιχωμάτων (βλήτρα και συσκευές εκτόξευσης σκυροδέματος)

28

29  Χωματουργικές Μηχανές  Μηχανές Σταθεροποίησης της Βάσης (Οδοστρωτήρες)  Μηχανές Κατασκευής Τάπητα (μηχανές παρασκευής μείγματος, μεταφορικές μηχανές για το μείγμα, μηχανές διάστρωσης, μηχανές διάστρωσης αντιολησθηρών ταπήτωνκλπ.)  Μηχανές ανακύκλωσης ασφαλτικών ταπήτων

30 Είναι μια διαδικασία λήψης αποφάσεων αναφορικά με: το είδος, το μέγεθος και τον αριθμό

31 Συνδέεται με : Τις μεθόδους κατασκευής των έργων που ήδη έχει ή που πρόκειται να αναλάβει η εταιρία, Τις προοπτικές και επιδιώξεις της εταιρίας για ανάπτυξη Το συντονισμό παλιών και νέων μηχανών, και Την επεκτατική και την επενδυτική στρατηγική της εταιρίας.

32 Αναφορικά με τον τύπο του συγκεκριμένου έργου : η τεχνική ικανότητα μίας μηχανής να εκτελέσει την εργασία οι επιπτώσεις της χρησιμοποίησης της μηχανής στη διάρκεια, την ποιότητα και του κόστους του έργου Αναφορικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρίας : η πιθανότητα ανάληψης έργων για τα οποία θα είναι χρήσιμη η μηχανή η δυνατότητα βελτίωσης ή επέκτασης της κατασκευαστικής δύναμης της εταιρίας η αποτελεσματική διαχείριση και εκμετάλλευση του μηχανικού εξοπλισμού της εταιρίας.

33 παράγοντες που διαμορφώνουν τις ανάγκες για δομικές μηχανές και, συνεπώς, προσδιορίζουν το απαραίτητο είδους και μέγεθος των μηχανών παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή μεταξύ παρομοίων (ίδιο είδος και ιδία τάξη μεγέθους) μηχανών.

34 Τοποθεσία του έργου Χαρακτηριστικά της Εργασίας – Ικανότητες Μηχανής Προδιαγραφές της Εργασίας ή του Έργου Συνθήκες Περιβάλλοντος Εργασίας Χρονικές Προθεσμίες – Απαιτούμενη Παραγωγικότητα Μέγεθος – Συνεργαζόμενες Μηχανές Προσαρμοστικότητα και Γενικότητα Χρήσης της Μηχανής Τυποποίηση των Μηχανών

35 Απόδοση και Χειρισμός Κόστος και Διαθεσιμότητα Παροχή Υπηρεσιών του Πωλητή


Κατέβασμα ppt "συντελεστές παραγωγής τεχνικών έργων είναι – ο άνθρωπος, – οι μηχανές και – οι οικονομικοί πόροι. Ο στόχος κάθε μηχανικού είναι – να σχεδιάσει, – να προγραμματίσει."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google