Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 FiTATHLON ™ Πώς μπορώ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 FiTATHLON ™ Πώς μπορώ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 FiTATHLON ™ Πώς μπορώ να αποκτήσω το FiTATHLON ™ αξιοποιώντας το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ

2

3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας. 2.Νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στις υφιστάμενες, δηλαδή είτε λειτουργούν ήδη αλλά δεν έχουν κλείσει δύο πλήρεις (δωδεκάμηνες) διαχειριστικές χρήσεις, είτε δεν έχουν ιδρυθεί ακόμα. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι αυτή να είναι Μικρομεσαία. Τα βασικά στοιχεία για να χαρακτηριστεί ως προς το μέγεθος μία επιχείρηση είναι τα ακόλουθα: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι επιχειρήσεις με προσωπικό έως 50 άτομα και οι οποίες έχουν κύκλο εργασιών ή σύνολο ενεργητικού μέχρι 10.000.000 €. Μεσαίες επιχειρήσεις: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι επιχειρήσεις με προσωπικό από 50 έως 250 άτομα και οι οποίες έχουν κύκλο εργασιών μέχρι 50.000.000 € ή σύνολο ενεργητικού μέχρι 43.000.000 €.

4 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Οι επιχειρήσεις που επιδοτούνται πρέπει να δραστηριοπούνται με έναν τουλάχιστον από τους παρακάτω κωδικούς δραστηριότητας (με βάση την έναρξη εργασιών που έχουν κάνει στην εφορία): ΚΑΔ. 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και Ψυχαγωγίας ΚΑΔ. 93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ΚΑΔ. 93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων ΚΑΔ. 93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής ΚΑΔ. 93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες ΚΑΔ. 93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών Πάρκων ΚΑΔ. 96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

5 ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Από είκοσι χιλιάδες έως εκατό χιλιάδες ευρώ (20.000,00 έως 100.000,00 €) για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του Εμπορίου και των Υπηρεσιών. Τονίζεται ότι το ύψος των επενδυτικών σχεδίων και η αντίστοιχη επιδότηση υπολογίζονται πάντα στα καθαρά ποσά των δαπανών, δηλαδή δεν περιλαμβάνεται σε αυτά ο Φ.Π.Α. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να συνδυάσετε: + Άλλες δαπάνες απαραίτητες για την επιχείρησή σας

6 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μπορούν να κάνουν χρήση των χρηματοοικονομικών εργαλείων του ΕΣΠΑ όπως αυτών της ΕΤΕΑΝ, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και του προγράμματος JEREMIE, τα οποία διατίθενται μέσω των Τραπεζών.

7 ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης των επενδύσεων εξαρτάται από τον τόπο στον οποίο υλοποιείται κάθε επένδυση και παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

8 ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης των επενδύσεων εξαρτάται από τον τόπο στον οποίο υλοποιείται κάθε επένδυση και παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

9 ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Το ποσοστό επιχορήγησης των επενδύσεων εξαρτάται από τον τόπο στον οποίο υλοποιείται κάθε επένδυση και παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: Ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών μόνο νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων

10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Στα πλαίσια του προγράμματος επιδοτούνται οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών: Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος Μηχανήματα ‐ Εξοπλισμός παραγωγής – Λοιπός Εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας Δικαιώματα τεχνογνωσίας Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού Προβολή ‐ Προώθηση Αμοιβές συμβούλων Λειτουργικές Δαπάνες (μόνο για τις νέες και τις υπό σύσταση επιχειρήσεις)

11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος. Επιδοτούνται οι δαπάνες που αφορούν στην διαμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου της επιχείρησης, με την απαραίτητη προϋπόθεση πως όλες οι εργασίες θα γίνουν με τις αντίστοιχες οικοδομικές άδειες όπου αυτό απαιτείται. Μηχανήματα ‐ Εξοπλισμός παραγωγής – Λοιπός Εξοπλισμός. Επιδοτείται η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού που απαιτείται για την λειτουργία της επιχείρησης. Μεταφορικά μέσα. Επιδοτείται η προμήθεια καινούργιων και αμεταχείριστων αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων επαγγελματικής και μόνον χρήσης (όπως φορτηγών ιδιωτικής χρήσης, ψυγείων, πούλμαν για την μεταφορά των πελατών ενός ξενοδοχείου, κλπ.) σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, αποκλειόμενης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης. Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας. Επιδοτείται η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ο οποίος συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος ή την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και όλες οι απαιτούμενες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και εγκαταστάσεις των κτιριακών υποδομών.

12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Δικαιώματα τεχνογνωσίας. Οι δαπάνες αφορούν το σύνολο των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν για την απόκτηση, προστασία, μεταφορά και χρήση και εκμετάλλευση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, αγορά προτύπων ή αδειών εκμετάλλευσης προτύπων κ.λ.π.), για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Στα πλαίσια του προγράμματος επιδοτείται τόσο η μελέτη και σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, καθώς και η αμοιβή του διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης. Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την επαλήθευση /πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό του διαπιστευμένου φορέα, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου.

13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού. Οι δαπάνες που επιδοτούνται αφορούν σε: - Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας. - Κόστη παραμετροποίησης Λογισμικού / Εφαρμογών που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιμο από τη στιγμή θέσης σε λειτουργία του λογισμικού και μέχρι τη χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης. - Κόστος εκπαίδευσης σε συστήματα / εφαρμογές που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Προβολή ‐ Προώθηση. Οι δαπάνες που επιδοτούνται αφορούν σε: -Έξοδα συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές Εκθέσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα συμμετέχει για πρώτη φορά στην έκθεση και θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα διοργάνωσης της έκθεσης. - Ενοικίαση και διαμόρφωση των περιπτέρων, την εγγραφή στους καταλόγους της έκθεσης - Σχεδιασμό και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού. - Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή. - Δημιουργία ‐ κατασκευή διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) για πρώτη φορά.

14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Αμοιβές συμβούλων. Οι δαπάνες που επιδοτούνται αφορούν σε: -Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επιχειρηματικού σχεδίου. - Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής όπως: έρευνες αγοράς μελέτες benchmarking οργάνωσης διοίκησης αναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών (reengineering) τυποποίησης διαδικασιών εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου ‐ risk analysis) Marketing plan Μελέτες σχετικές με την εγκατάσταση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κλπ.

15 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Λειτουργικές Δαπάνες (μόνο για τις νέες και τις υπό σύσταση επιχειρήσεις) Οι δαπάνες που επιδοτούνται τόσο για τις νέες όσο και για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις αφορούν σε: Ενοίκια. Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Δαπάνες Ηλεκτρισμού, Ύδρευσης, Θέρμανσης, Σταθερής τηλεφωνίας, Κινητής τηλεφωνίας, Διαδικτύου Οι δαπάνες που επιδοτούνται μόνο για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις αφορούν σε: Δαπάνες Ίδρυσης της επιχείρησης. Περιλαμβάνει δαπάνες και παραστατικά στην επωνυμία της επιχείρησης για αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης Δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, λογιστικής και τεχνικής υποστήριξης, μελέτες πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λ.π. μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν καθώς και οι μελέτες επαγγελματικού κινδύνου.

16 ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Η κατανομή του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε πρότασης στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση: {(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(7)≥(50%*Π/Υ)}.

17 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ I. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Οι υποβολές των επενδυτικών προτάσεων από τις επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν στις 25/02/2013 και θα μπορούν να γίνονται μέχρι και τις 25/04/2013. II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Περίπου δύο μήνες (μέχρι τις 30/6/2013). III. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης για τις Θεματικές Ενότητες «Εμπόριο -Υπηρεσίες». Υπάρχει η δυνατότητα τρίμηνης παράτασης η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτημα του δικαιούχου της ενίσχυσης. Η ανωτέρω παράταση δε δύναται να εγκρίνεται εφόσον η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου υπερβαίνει την 30/06/2015 και πρέπει να προσαρμόζεται αναλόγως.

18 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γιατί το Πρόγραμμα αυτό μέσω ΕΣΠΑ, αποτελεί τη μεγάλη ευκαιρία ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Οι Τράπεζες παραμένουν κλειστές! Έχουν να αντιμετωπίσουν τα δικά τους προβλήματα Μην αφήνετε το χρήμα «να κοιμάται». Επενδύστε στην επιχειρηματικότητα. Με τις δικές σας δυνάμεις & τη δική μας καθοδήγηση.

19 4 είναι οι βασικοί στόχοι που πρέπει να επιδιώκουμε: ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Εξασφάλιση των ελάχιστων απαιτούμενων οικονομικών προϋποθέσεων για να διατηρούμε την επιχείρησή μας «ζωντανή» ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ: Επίτευξη οικονομικού πλεονάσματος, ικανού να δημιουργήσει τις συνθήκες για μια καλή ποιότητα ζωής ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ανακάλυψη νέων δημιουργικών δρόμων & δυνατοτήτων & εξασφάλιση των όρων για την υποστήριξή τους ΔΙΑΔΟΧΗ: Δημιουργία των προϋποθέσεων για να αναλάβουν εξίσου δημιουργικοί & ικανοί άνθρωποι στο μέλλον 4 βασικοί επιχειρηματικοί στόχοι

20 4 είναι οι κρίσιμοι παράγοντες για την επίτευξη των επιχειρηματικών μας στόχων: Άνθρωποι, εργατικοί & έντιμοι, να εισφέρουν όλες τους τις δυνάμεις στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας Γνώση, & συνεχής ενημέρωση σε ένα κοινωνικό & οικονομικό περιβάλλον που αλλάζει καθημερινά Τεχνολογία, ώστε να αξιοποιούμε τη δύναμη των σύγχρονων μέσων & να τη μετατρέπουμε σε επιχειρηματικό πλεονέκτημα Οργάνωση, όλων των παραγόντων στη σωστή, παραγωγική τους βάση με άμεσα αποτελέσματα 4 κρίσιμοι παράγοντες

21 Επενδύστε σε μία εξαιρετική επιχειρηματική ιδεά. Με την καθοδήγηση & την επαγγελματική υποστήριξη:

22


Κατέβασμα ppt "Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 FiTATHLON ™ Πώς μπορώ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google