Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διδακτική της Πληροφορικής Εισαγωγή στις βασικές έννοιες 2016.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διδακτική της Πληροφορικής Εισαγωγή στις βασικές έννοιες 2016."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διδακτική της Πληροφορικής Εισαγωγή στις βασικές έννοιες 2016

2 …έννοιες της Διδακτικής ης Πληροφορικής i. Διδακτική των Ε π ιστημών ii. Διδακτική της Πληροφορικής iii. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σ π ουδών iv. Διδακτικό Τρίγωνο v. Διδακτικό Συμβόλαιο vi. Διδακτικός μετασχηματισμός vii. Ιδέες – Νοητικά μοντέλα viii. Γνωστικό εμ π όδιο ix. Γνωστική - Κοινωνικογνωστική σύγκρουση x. Εννοιολογική αλλαγή

3 Τ ο αντικείμενο της Διδακτικής … μελετά τις διαδικασίες μετάδοσης και οικοδόμησης των γνώσεων με α π ώτερο στόχο τη βελτίωση αυτών των διαδικασιών … εστιάζοντας την π ροσοχή της στα ιδιαίτερα π ροβλήματα π ου ανακινούν τόσο το π εριεχόμενο των γνώσεων όσο και των δεξιοτήτων π ου π ρέ π ει να π ροσκτηθούν

4 Διδακτικό τρίγωνο Η διδακτική μ π ορεί να ανα π αρασταθεί στο κέντρο ενός τριγώνου π ου συμβολίζει το σύστημα π ου συνδέει τις γνώσεις, το μαθητή και τον εκ π αιδευτικό Η διδακτική μ π ορεί να ανα π αρασταθεί στο κέντρο ενός τριγώνου π ου συμβολίζει το σύστημα π ου συνδέει τις γνώσεις, το μαθητή και τον εκ π αιδευτικό

5 Άλλες έννοιες… Το π εριεχόμενο της γνώσης ( αναλυτικά π ρογράμματα σ π ουδών, διδακτικός μετασχηματισμός ) Το π εριεχόμενο της γνώσης ( αναλυτικά π ρογράμματα σ π ουδών, διδακτικός μετασχηματισμός ) Η διαδικασία της μάθησης ( ιδέες και ανα π αραστάσεις των μαθητών, γνωστικά εμ π όδια ) Η διαδικασία της μάθησης ( ιδέες και ανα π αραστάσεις των μαθητών, γνωστικά εμ π όδια ) Η διαδικασία της διδασκαλίας ( διδακτικό συμβόλαιο, γνωστική σύγκρουση, διδακτικές στρατηγικές ) Η διαδικασία της διδασκαλίας ( διδακτικό συμβόλαιο, γνωστική σύγκρουση, διδακτικές στρατηγικές ) Τα χρησιμο π οιούμενα μέσα ( εκ π αιδευτικό υλικό, εκ π αιδευτικό λογισμικό ) Τα χρησιμο π οιούμενα μέσα ( εκ π αιδευτικό υλικό, εκ π αιδευτικό λογισμικό )

6 Διδακτικός μετασχηματισμός A. Η σχολική γνώση δεν ταυτίζεται με την ε π ιστημονική γνώση B. Μέρος των ε π ιστημονικών γνώσεων μετατρέ π ονται ( α π ό « ειδικούς ») σε αντικείμενο διδασκαλίας ( διδακτέα γνώση )

7 Γνωστικά εμπόδια O εκ π αιδευτικός οφείλει να λάβει υ π όψη του τις π ρότερες γνώσεις ( ιδέες - ανα π αραστάσεις ) των μαθητώνO εκ π αιδευτικός οφείλει να λάβει υ π όψη του τις π ρότερες γνώσεις ( ιδέες - ανα π αραστάσεις ) των μαθητών Οι ‘π ροε π ιστημονικές ’, ήδη υ π άρχουσες γνώσεις των μαθητών δεν εξαλείφονται εύκολα και συνιστούν σημαντικά γνωστικά εμ π όδια στην οικοδόμηση νέων γνώσεων Οι ‘π ροε π ιστημονικές ’, ήδη υ π άρχουσες γνώσεις των μαθητών δεν εξαλείφονται εύκολα και συνιστούν σημαντικά γνωστικά εμ π όδια στην οικοδόμηση νέων γνώσεων Στην π ερί π τωση π ου οι ιδέες, οι αντιλήψεις και οι ανα π αραστάσεις π ου διαθέτουν τα π αιδιά α π οκλίνουν α π ό τις ε π ιστημονικές γνώσεις και π αράλληλα δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής π αρέμβασης αναφερόμαστε σε αυτές ως διδακτικά εμ π όδια Στην π ερί π τωση π ου οι ιδέες, οι αντιλήψεις και οι ανα π αραστάσεις π ου διαθέτουν τα π αιδιά α π οκλίνουν α π ό τις ε π ιστημονικές γνώσεις και π αράλληλα δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής π αρέμβασης αναφερόμαστε σε αυτές ως διδακτικά εμ π όδια Βασικός στόχος της διδασκαλίας είναι η υ π έρβαση αυτών των εμ π οδίων Βασικός στόχος της διδασκαλίας είναι η υ π έρβαση αυτών των εμ π οδίων

8 Η Διδακτική στις επιστήμες της αγωγής Είναι υ π άλληλη ε π ιστήμη στη Γενική Θεωρία της Αγωγής ( Παιδαγωγική ) Είναι υ π άλληλη ε π ιστήμη στη Γενική Θεωρία της Αγωγής ( Παιδαγωγική ) Α π οτελεί εφαρμοσμένη ε π ιστήμη π ρώτου βαθμού, µ ε εφαρμοσμένες ε π ιστήμες δεύτερου βαθμού τις διδακτικές των ε π ιμέρους ε π ιστημών Α π οτελεί εφαρμοσμένη ε π ιστήμη π ρώτου βαθμού, µ ε εφαρμοσμένες ε π ιστήμες δεύτερου βαθμού τις διδακτικές των ε π ιμέρους ε π ιστημών

9 «Λάθος» + γνωστική σύγκρουση Η διερεύνηση των « λαθών » των μαθητών α π οτελεί βασικό ζητούμενο στη Διδακτική Γνωστική σύγκρουση : Η διαδικασία κατά την ο π οία στη σκέψη ενός ατόμου εμφανίζεται μια αντίφαση ή μια ασυμβατότητα ανάμεσα στις ιδέες του, τις ανα π αραστάσεις του και τις π ράξεις του Η διερεύνηση των « λαθών » των μαθητών α π οτελεί βασικό ζητούμενο στη Διδακτική Γνωστική σύγκρουση : Η διαδικασία κατά την ο π οία στη σκέψη ενός ατόμου εμφανίζεται μια αντίφαση ή μια ασυμβατότητα ανάμεσα στις ιδέες του, τις ανα π αραστάσεις του και τις π ράξεις του

10 Διδακτικό συμβόλαιο Το διδακτικό συμβόλαιο π εριγράφει τις αλληλε π ιδράσεις, συνειδητές ή ασυνείδητες π ου λαμβάνουν χώρα ανάμεσα σε έναν εκ π αιδευτικό και τους μαθητές του, κυρίως όσον αφορά στην οικοδόμηση των γνώσεων Το διδακτικό συμβόλαιο π εριγράφει τις αλληλε π ιδράσεις, συνειδητές ή ασυνείδητες π ου λαμβάνουν χώρα ανάμεσα σε έναν εκ π αιδευτικό και τους μαθητές του, κυρίως όσον αφορά στην οικοδόμηση των γνώσεων – Διέ π ει συνε π ώς τη λειτουργία της σχολικής τάξης

11 Εκπαιδευτικό υλικό Με τον όρο αυτό εννοούμε κάθε τι π ου έχει δημιουργηθεί για να υ π οστηρίξει τη διδακτική π ράξη : βιβλία, φύλλα εργασίας, ε π ο π τικό υλικό, κλ π. Με τον όρο αυτό εννοούμε κάθε τι π ου έχει δημιουργηθεί για να υ π οστηρίξει τη διδακτική π ράξη : βιβλία, φύλλα εργασίας, ε π ο π τικό υλικό, κλ π. Μια ειδική κατηγορία εκ π αιδευτικού υλικού μ π ορούν να θεωρηθούν τα εκ π αιδευτικά λογισμικά Μια ειδική κατηγορία εκ π αιδευτικού υλικού μ π ορούν να θεωρηθούν τα εκ π αιδευτικά λογισμικά

12 Εκπαιδευτικό λογισμικό  Εφαρμογές λογισμικού ( και υλικού ) για την υ π ολογιστική υ π οστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης – ειδικό λογισμικό με σαφή μαθησιακό και διδακτικό σκο π ό, σε μορφή DVD, δικτυακού τό π ου, εφαρμογών ρομ π οτικής, κλ π. – λογισμικό γενικής χρήσης, π. χ. κειμενογράφος, λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων, κλ π., π ου χρησιμο π οιείται ως γνωστικό εργαλείο (cognitive tool)

13 Ιστορική + γενική αναδρομή στην εισαγωγή της Πληροφορικής στο ελληνικό εκ π αιδευτικό σύστημα

14 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Α π ό το 2002 ξεκίνησε ο εξο π λισμός των σχολείων με υ π ολογιστές Α π ό το 2002 ξεκίνησε ο εξο π λισμός των σχολείων με υ π ολογιστές Το ΥΠΠΕΠΘ σχεδίασε μέσω του Π. Ι. το ΕΠΠΣ Πληροφορικής (1997) ένα συνολικό π λαίσιο π ου αφορά την ένταξη των ΤΠΕ στην π ρώτη βαθμίδα εκ π/ σης Το ΥΠΠΕΠΘ σχεδίασε μέσω του Π. Ι. το ΕΠΠΣ Πληροφορικής (1997) ένα συνολικό π λαίσιο π ου αφορά την ένταξη των ΤΠΕ στην π ρώτη βαθμίδα εκ π/ σης Το π λαίσιο αυτό ανα π ροσαρμόστηκε το 2001 με το ΔΕΠΠΣ (2003) Το π λαίσιο αυτό ανα π ροσαρμόστηκε το 2001 με το ΔΕΠΠΣ (2003) Το ΔΕΠΠΣ εντάσσει την Πληροφορική στο δημοτικό και στο νη π ιαγωγείο – χαρακτήρας συμβουλευτικός Το ΔΕΠΠΣ εντάσσει την Πληροφορική στο δημοτικό και στο νη π ιαγωγείο – χαρακτήρας συμβουλευτικός Δεν υ π άρχει εκ π αιδευτική π ολιτική α π όφαση για π λήρη ένταξη και ενσωμάτωση Δεν υ π άρχει εκ π αιδευτική π ολιτική α π όφαση για π λήρη ένταξη και ενσωμάτωση

15 Τάξεις + άξονες γνωστικού περιεχομένου Α-ΒΑ-ΒΑ-ΒΑ-Β Γνωρίζω τον υ π ολογιστή / Παίζω και μαθαίνω με τον υ π ολογιστή Γ-ΔΓ-ΔΓ-ΔΓ-Δ Γνωρίζω τον υ π ολογιστή / Παίζω και μαθαίνω μαζί του / Ε π ικοινωνώ ηλεκτρονικά Ε - ΣΤ Γνωρίζω τον υ π ολογιστή / Γράφω και ζωγραφίζω / Υ π ολογίζω και κ΄ π ανω γραφήματα / Ελέγχω και π ρογραμματίζω

16 Αναγκαιότητα για συνολική θεώρηση της ένταξης των ΤΠΕ Διατύ π ωση ενιαίας εκ π αιδευτικής π ολιτικής α π ό ΥΠΕΠΘ στο τέλος της δεκαετίας του ’90 1 ο π ιλοτικό π ρόγραμμα για ένταξη των ΤΠΕ στο π ρόγραμμα σ π ουδών των γνωστικών αντικειμένων = Οδύσσεια 1997-2002 Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υ π ολογιστών

17 ΕΠΠΣ Πληροφορικής σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε το Δεκ. 1997 ΕΠΠΣ Πληροφορικής σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε το Δεκ. 1997 Θεσμοθετήθηκε μέσα στο 1998 Θεσμοθετήθηκε μέσα στο 1998 Τρο π ο π οιήθηκε το 2001-2003 με την εισαγωγή του ΔΕΠΠΣ ( η Πληροφορική ε π εκτείνεται σε όλο το φάσμα της π ρωτοβάθμιας + δευτεροβάθμιας εκ π/ σης ) Τρο π ο π οιήθηκε το 2001-2003 με την εισαγωγή του ΔΕΠΠΣ ( η Πληροφορική ε π εκτείνεται σε όλο το φάσμα της π ρωτοβάθμιας + δευτεροβάθμιας εκ π/ σης )

18 Χρονολογική εξέλιξη της διδασκαλίας της Πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση Α.Π. 1985 Τεχνικά + Επαγγελματικά Λύκεια Ε.Π.Π.Σ. 1997 Ενιαία Λύκεια + Τ.Ε.Ε. Α.Π. 1993 ΓυμνάσιαΔ.Ε.Π.Π.Σ. 2003 Δημοτικά

19 Γυμνάσιο-Βασικοί άξονες διδασκαλίας Α. Γνωρίζω - ε π ικοινωνώ με τον υ π ολογιστή Β. Χρήση εργαλείων έκφρασης, ε π ικοινωνίας, ανακάλυψης και δημιουργίας Γ. Ο υ π ολογιστής στο σχολείο και στην κοινωνία

20 Λύκειο Στο ενιαίο Λύκειο θεσ π ίζεται η εισαγωγή της Πληροφορικής το 1998-1999 Στο ενιαίο Λύκειο θεσ π ίζεται η εισαγωγή της Πληροφορικής το 1998-1999 Εντάσσεται ως μάθημα γενικής π αιδείας και στις 3 τάξεις Εντάσσεται ως μάθημα γενικής π αιδείας και στις 3 τάξεις Ως κύκλος μαθημάτων ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ε π ιλ.+ υ π οχρ.) της τεχνολογικής κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου ( ΕΠΠΣ 1997) Ως κύκλος μαθημάτων ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ε π ιλ.+ υ π οχρ.) της τεχνολογικής κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου ( ΕΠΠΣ 1997)

21 Άξονες υλοποίησης του Α.Π. Πληροφορικής στο Λύκειο Α. ο κόσμος της π ληροφορικής ( εφαρμογές π ληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο ) Β. διερευνώ - δημιουργώ - ανακαλύ π τω ( χρήση λογισμικού γενικής χρήσης, εκ π αιδευτικού λογισμικού, λογισμικού δικτύων, λογισμικού ανά π τυξης εφραμογών π ολυμέσων ) Γ. Πληροφορική και σύγχρονος κόσμος ( ε π ίδραση π ληροφορικής και ε π αγγελματικές π ροο π τικές )

22 Α Λυκείου Εφαρμογές Πληροφορικής Επιλογής 2Α Λυκείου Εφαρμογές Πληροφορικής Επιλογής 2Εφαρμογές ΠληροφορικήςΕφαρμογές Πληροφορικής Β Λυκείου Εφαρμογές Υπολογιστών Επιλογής σε όλες τις κατευθύνσεις 2Β Λυκείου Εφαρμογές Υπολογιστών Επιλογής σε όλες τις κατευθύνσεις 2Εφαρμογές ΥπολογιστώνΕφαρμογές Υπολογιστών Γ Λυκείου Εφαρμογές Υπολογιστών Επιλογής σε όλες τις κατευθύνσεις 2Γ Λυκείου Εφαρμογές Υπολογιστών Επιλογής σε όλες τις κατευθύνσεις 2Εφαρμογές ΥπολογιστώνΕφαρμογές Υπολογιστών Γ Λυκείου-Τεχνολογική κατεύθυνση:Γ Λυκείου-Τεχνολογική κατεύθυνση: Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Πανελλαδικώς εξεταζόμενο) Υποχρεωτικό 2Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Πανελλαδικώς εξεταζόμενο) Υποχρεωτικό 2Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό ΠεριβάλλονΑνάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων & Λειτουργικά συστήματα Επιλογής 2Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων & Λειτουργικά συστήματα Επιλογής 2Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων & Λειτουργικά συστήματαΤεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων & Λειτουργικά συστήματα Πολυμέσα – Δίκτυα Επιλογής 2Πολυμέσα – Δίκτυα Επιλογής 2Πολυμέσα – ΔίκτυαΠολυμέσα – Δίκτυα Εφαρμογές Λογισμικού Επιλογής 2Εφαρμογές Λογισμικού Επιλογής 2Εφαρμογές ΛογισμικούΕφαρμογές Λογισμικού Γ Λυκείου-Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών:Γ Λυκείου-Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών: Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων & Λειτουργικά συστήματα Επιλογής 2Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων & Λειτουργικά συστήματα Επιλογής 2Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων & Λειτουργικά συστήματαΤεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων & Λειτουργικά συστήματα Πολυμέσα – Δίκτυα Επιλογής 2Πολυμέσα – Δίκτυα Επιλογής 2Πολυμέσα – ΔίκτυαΠολυμέσα – Δίκτυα Εφαρμογές Λογισμικού Επιλογής 2Εφαρμογές Λογισμικού Επιλογής 2Εφαρμογές ΛογισμικούΕφαρμογές Λογισμικού

23 ΕΠΑΛ Αυτοματισμός ΓραφείουΑυτοματισμός Γραφείου Αυτοματισμός ΓραφείουΑυτοματισμός Γραφείου Βάσεις ΔεδομένωνΒάσεις Δεδομένων Βάσεις ΔεδομένωνΒάσεις Δεδομένων Βασικές Υπηρεσίες ΔιαδικτύουΒασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Βασικές Υπηρεσίες ΔιαδικτύουΒασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου Βασικές Αρχές Ψηφιακής ΤεχνολογίαςΒασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας Βασικές Αρχές Ψηφιακής ΤεχνολογίαςΒασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας Εφαρμογές ΠολυμέσωνΕφαρμογές Πολυμέσων Εφαρμογές ΠολυμέσωνΕφαρμογές Πολυμέσων Λειτουργικά ΣυστήματαΛειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά ΣυστήματαΛειτουργικά Συστήματα Προγραμματιστικά Εργαλεία για το ΔιαδίκτυοΠρογραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο Προγραμματιστικά Εργαλεία για το ΔιαδίκτυοΠρογραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο Προγραμματισμός ΥπολογιστώνΠρογραμματισμός Υπολογιστών Προγραμματισμός ΥπολογιστώνΠρογραμματισμός Υπολογιστών Προγραμματισμός Υπολογιστών με Visual BasicΠρογραμματισμός Υπολογιστών με Visual Basic Προγραμματισμός Υπολογιστών με Visual BasicΠρογραμματισμός Υπολογιστών με Visual Basic Συντήρηση ΥπολογιστώνΣυντήρηση Υπολογιστών Συντήρηση ΥπολογιστώνΣυντήρηση Υπολογιστών Τεχνολογία Δικτύων ΕπικοινωνιώνΤεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Τεχνολογία Δικτύων ΕπικοινωνιώνΤεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών


Κατέβασμα ppt "Διδακτική της Πληροφορικής Εισαγωγή στις βασικές έννοιες 2016."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google